man Henrick Thonis van Rysingen‏‎

[Tekst]
WE ZIJN OP ZOEK NAAR DIE HENRICK THONIS V RYSINGEN GETROUWD MET ANNA DANELT THIJSSEN. DIT ZIJN NAMELIJK DE OUDERS VAN ANNA x RUT PETER RUTTEN. ZIE BIJ ANNA.

TWEE MOGELIJKHEDEN:
- Henricus Antonius Wilhelmus van Rijsingen
- Henricus Antonius Henricus van Rijsingen

ECHTER VERGELIJK AKTES 42 en 136.
- Beide noemen broer Danelt
- Beide noemen Jan Geritssoen van Haselberch
- Bedie noemen Willem Danelt Hanricxx
- Ene noemt H.A. v. R. met patroniem Wilhelmus en ander met patroniem Henricus.
IS DIT DEZELFDE PERSOON?

!!!PATRONIEMEN:
HANRICK THONIS HANRICXS V RYSINGEN
ECHTGENOTE ANNA DANELT MAHIJS GERRITS REEDS OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en Ariaen soene wylen Jan Jacops, en Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, overhet minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, <===
en Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet....
15-05-1577, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873569&miview=ldt
32 Hanrick soene Gerit Meussoen heeft beloofd 56 Carolus gulden te betalen aan Hanrick Thonis van Rysingen....
22-04-1579, Belofte, Veghel

HANRICK THONIS HANRICXS V RYSINGEN + BROER DANELT.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676901&miview=ldt
641
.. * een erfcijns van 12 pond payment aan de voorkinderen van Hanrick Thonis van Rysingen....
25-05-1580, Deling, Veghel

ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873658&miview=ldt
121 Hanrick soene Gerit Meussoen heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen....
08-02-1581, Belofte, Veghel

ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN + BROER DANELT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

NOEMT: Anthonis Willemss en zijn vrouw Mariken
PAST DAN BIJ: ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702753&miview=ldt
12 Ha...
Rysingen, ver...
en Mariken ...
(Gerit) wittige soene des voirscreven Marikens, mede optredend voor zijn broer Hanrick en zijn zus Johanna, en Lambrecht Hanrick Roeloffssoen als gemachtigde van Dirck Evert Franssensoen als man van Elysabet dochter Anthonis saliger voirgenoemt, om namens hem de moge delen in de nagelaten goederen van Anthonis Willemss en zijn vrouw Mariken. De machtiging is gebeurd voor de Bossche schepenen op 21-01-1584. En Jan soone wylwn Jan Rutten Cluytmans en Jaspaer Melis Jacops soen van der Santvoert als voogden over het minderjarige nagelaten kind van Jan Willem Craen verwekt bij zijn vrouw Cristina, dochter van wylen Anthonis en Mariken saliger, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mariken, vrouw van van Jan Dirck Han.. soen die Lew, en dochter van wylen Danelt Hanrick Lambertssoen een kamp land 'ende houtvelt', ... groot 1 mauwersche, gelegen in Vechel in de Buenders anders genoempt in ...
- Hanrick Gerit Meus en Peter Rutten ... met anderen
- a.z. en e.e.: Peter Gysbert Driessen en zijn vrouw en kinderen
- a.e.: Hanrick Hanricxsoen van Hoeck
De verkopers hadden deze 'camp' geërfd van hun vader Anthonis en hun moeder Mariken. Het goed is belast met jaarlijks 3 stuivers aan 'den rectoir van Zynte Achten alair binnen der kecken van Vechel'.
04-02-1584, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703158&miview=ldt
417
... - Peter Dirxsoen ende Henrick van Rysingen alias Beys ...
[1587], Aantekening, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703435&miview=ldt
694 Henrick Roeffen de Lathouwer had gepacht van Henrick Tonis van Rysingen en zijn broer Danelt een 'huys, hoff ende lant', waarvan de pachtsom op aanstaande Lichtmis is. Ariaen Rombout Henricx heeft beloofd dat als voerscreven Henrick Roeffen dezepachtsom niet betaald, dat hij deze dan betalen zal....
26-07-1588, Belofte, Veghel

Misschien: aangezien twee personen: ZUS MARIJKEN THONIS V RYSINGEN x JAN GERITS HASSELBERCH
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703524&miview=ldt
783
... op het vierde gedeelte van den achtergelaten guederen van Jan Gerits van Haselberch ende Maryken zynre huysvrouw, dochter wylen Thonis van Rysingen....
06-02-1589, Akkoord, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714396&miview=ldt
709
... - een erfcijns van 8 Carolus gulden aan Jan Thonis van Rysingen...
05-03-1594, Transport, Veghel

NOEMT: Zoon Jan, Jenneke 2e huysvrouw van Hanrick, Rut Peter Rutten (getrouwd met dochter Anna)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727528&miview=ldt
255 Hanrick Thonis van Rysingen en zjn zoon Jan hebben verklaard 'dat sij met malcanderen syn veraccordeert verlanghende zekere questie tusschen hen geresen in manieren als volcht'
* Jan Janrickx belooft dat hij zijn vader 'door zekere hantreijkinhe die hy hem gedaen heeft (mit minsten oft meest wel verstaende met ennige rigoruesicheijt of onredelicheyt soo int tgeen daer hij in gerecht soude moghe wesen oft nyet gerecht), naedeser tyt [nyet] sal quellen oft molesteren om yet te geven, oft oock des voorschreven Hanrckx syns vaders debituers e eysschen.
* Noch is voorwaert dat Jan voorschreven nae sy vaders doot wederom keren sal tot behoeff Jennekens, des voorschreven Hanricken tweede huysvrouwe oft haere kynderen, die somme van vyfftich Carolus gulden, daer voor verbyndende synen persoon ende guederen.
* Jan zal de 28 Carolus gulden die met Mathys Danelts, zijn voogd, 'gelicht heeft aen Merten Lenssen van wegen Cristina Arien Jans en procederende van zekere los mudd roggen, welck plach te gelden Jan Willem van Erp, te vreden sal stellen Rutten Peter Rutten, des voorschreven Hanrickx swaeger'.
27-02-1599, Akkoord, Veghel

HIJ WAS TWEE MAAL GETROUWD. MOGELIJK TWEEDE VROUW:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003799&miview=ldt
126 Henrick Tonis van Rysingen en zijn vrouw Jenneken maken hun testament op.
Jenneken en Jacob, minderjarige kinderen van Gerit Janssen, verwekt bij wylen zijn vrouw Tonisken dochter van Henrick Tonis voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Jenneken 'sullen in de plaetse van Tonisken zaliger henne moedere, dochtere den comparanten voorschreven, succederen ende in allen der voorschreven comparanten goederen metten anderen kynderen die sy voorschreven tsamen verweckt hebben'. Met voorwaarden.
08-03-1610, Testament, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd.....
01-09-1615, Deling, veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942516&miview=ldt
93
... rijdende tegen Jenneken weduwe van Hanrick Thonis van Rysingen, ...
04-03-1616, Transport, Veghel

ONENIGHEID TUSSEN VOOR EN NAKINDEREN VAN Hanrick Tonis van Rysingen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998963&miview=ldt
225 'Alzoe questie geresen was tusschen d' erffgenamen Hanrick Tonis van Rysingen, te weten tusschen zyne voor ende nakynderen, nopende zyne erffguederen,
zoe is by accoorde te deel gevallen
Rutten Peter Rutten als man ende momboir van Anneken zyn huysvrouwe, dochtere Hanricx voorschreven,
ende aen Jannen Hanricx als voorkynderen,
te weten dat de voorschreven Rut in der qualiteyt voorschreven ende Jan voor huer vaderlycke portie sullen profiteren ende genieten allen achtergelaten guederen gelegen opt Zytart onder de parochie van Vechel, met allen zyn appendentien daer aen ende by behoirende, met allen commer ende lasten daer in staende, waer by dat noch gevuecht hondert gulden capitaels aen 't dorp van Vechel, noch sess gulden jaerlycx aff te lossen met hondert gulden die gebeurt worden vuyt de gronden ende erffven toecomende Lonis Peter Ariens of zynen erven op Creytenborch. Item alnoch vyfftich gulden capitael den pacht hier van wort betaelt met drye gulden jaerlycx aen Hensken Cranen wonende tot Ste. Oeden Roy. Item noch vyfftich gulden gereet welcke vyfftich gulden door de naekynderen aen dese voorkynderen zyn verhandtryckt, waer mede dese voorkynderen Jan Hanricx ende Anneken Hanricx in allen achtergelaten guederen, zoe gereede als ongereede, achtergelaten van Hanrick Tonis hueren vader gecontenteert endete vreden houden'.
25-06-1623, Akkoord, Veghel

Gehuwd met:

woman Anna Danelt Mathijs Gerrits‏‎

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en Ariaen soene wylen Jan Jacops, en Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, overhet minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, <===
en Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet....
15-05-1577, Deling, Veghel

Kinderen:

1.
woman Anna Henrick Thonis van Rysingen‏
Overleden ‎24 aug 1618 Veghel
[tekst]
Overleden in kraambed?

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
077 24-08-1618 Anna Rutten Peeter Rutten huijsvrouw
077 29-08-1618 Anna Rut Peeter Rutten dochter
077 09-08-1618 Rut Peeter Rutten (Deze naam is doorgestreept.)

BHIC:
Overledene Anna Rutten
Datum begraven 24-07-1618 <=== Fout
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Relatie echtgenote van Peeter
Opmerkingen huisvrouw van
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 72R

BHIC:
Overledene Anna Rut Peeter Rutten
Datum begraven 29-08-1618
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Relatie dochter van Rut Peeter <=== Dochter
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 72R

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers?sa=%7B%22search_s_inventarisnummer%22:%2225%22,%22search_s_archiefnummer%22:%221457%22%7D
Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627 1606-1627
Gemeente Veghel
Bron: Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1457
Inventarisnummer 25
Annus 1618 op pagina 144 van 222 - 1892-099-144.jpg
Slecht leesbaar maar lijkt het meest op august.
Zie ook jaar daarvoor bovenaan zelfde pagina.

[Tekst]
VADER en BROER Jan + echtgenoot:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727528&miview=ldt
255 Hanrick Thonis van Rysingen en zjn zoon Jan hebben verklaard 'dat sij met malcanderen syn veraccordeert verlanghende zekere questie tusschen hen geresen in manieren als volcht'
* Jan Janrickx belooft dat hij zijn vader 'door zekere hantreijkinhe die hy hem gedaen heeft (mit minsten oft meest wel verstaende met ennige rigoruesicheijt of onredelicheyt soo int tgeen daer hij in gerecht soude moghe wesen oft nyet gerecht), naedeser tyt [nyet] sal quellen oft molesteren om yet te geven, oft oock des voorschreven Hanrckx syns vaders debituers e eysschen.
* Noch is voorwaert dat Jan voorschreven nae sy vaders doot wederom keren sal tot behoeff Jennekens, des voorschreven Hanricken tweede huysvrouwe oft haere kynderen, die somme van vyfftich Carolus gulden, daer voor verbyndende synen persoon ende guederen.
* Jan zal de 28 Carolus gulden die met Mathys Danelts, zijn voogd, 'gelicht heeft aen Merten Lenssen van wegen Cristina Arien Jans en procederende van zekere los mudd roggen, welck plach te gelden Jan Willem van Erp, te vreden sal stellen Rutten Peter Rutten, des voorschreven Hanrickx swaeger'. <=====
27-02-1599, Akkoord, Veghel

!!!!
ECHTGENOOT, VADER, MOEDER en broer Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd....
01-09-1615, Deling, Veghel

ONENIGHEID TUSSEN VOOR EN NAKINDEREN VAN Hanrick Tonis van Rysingen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998963&miview=ldt
225 'Alzoe questie geresen was tusschen d' erffgenamen Hanrick Tonis van Rysingen, te weten tusschen zyne voor ende nakynderen, nopende zyne erffguederen,
zoe is by accoorde te deel gevallen
Rutten Peter Rutten als man ende momboir van Anneken zyn huysvrouwe, dochtere Hanricx voorschreven, <====
ende aen Jannen Hanricx als voorkynderen, <=== Broer Jan
te weten dat de voorschreven Rut in der qualiteyt voorschreven ende Jan voor huer vaderlycke portie sullen profiteren ende genieten allen achtergelaten guederen gelegen opt Zytart onder de parochie van Vechel, met allen zyn appendentien daer aen ende by behoirende, met allen commer ende lasten daer in staende, waer by dat noch gevuecht hondert gulden capitaels aen 't dorp van Vechel, noch sess gulden jaerlycx aff te lossen met hondert gulden die gebeurt worden vuyt de gronden ende erffven toecomende Lonis Peter Ariens of zynen erven op Creytenborch. Item alnoch vyfftich gulden capitael den pacht hier van wort betaelt met drye gulden jaerlycx aen Hensken Cranen wonende tot Ste. Oeden Roy. Item noch vyfftich gulden gereet welcke vyfftich gulden door de naekynderen aen dese voorkynderen zyn verhandtryckt, waer mede dese voorkynderen Jan Hanricx ende Anneken Hanricx in allen achtergelaten guederen, zoe gereede als ongereede, achtergelaten van Hanrick Tonis hueren vader gecontenteert endete vreden houden'.
25-06-1623, Akkoord, Veghel
2.
man Jan Henrick Thonis van Rysingen‏‎

[Tekst]
ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13931998&miview=ldt
80 Jan soone wylen Hanrick Thoniss van Rijsingen (van Hanrick en wijlen zijn vrouw Anna dochter van wylen Danelt Thyssen), heeft een erfcijns van 4 gulden verkocht aan ....
....De verkoper heeft deze erfcijns geërfd van Hanrick Thonis van Rysingen em zijn eerste vrouw Anna.
09-03-1613, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd....
01-09-1615, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998860&miview=ldt
122 Jan zone wylen Henrick Tonis van Rysingen (zoon van Henrick en zijn vrouw Anna dochter van wijlen Deen Tijssen), heeft verklaard ...
16-08-1622, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999225&miview=ldt
25 Rut Peter Rutten heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Henrick Thonis van Rijsingen...
01-02-1627, Transport, Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com