man Thonis van Rysingen‏‎

[Tekst]
Mogelijk zoon Jan?

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714396&miview=ldt
709
... een erfcijns van 8 Carolus gulden aan Jan Thonis van Rysingen...
05-03-1594, Transport, Veghel

Dochter Maria + echtgenoot + zoon Jan.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617591&miview=ldt
31
Willem soene Jan Craenen verweckt bij wijlen Maria sijne huijsvrouwe dochter wijlen Anthonis van Rijsinghen <===
vande selven ende wijlen Mariken sijnder huijsvrouwe voir deen hellichte. Delis soene Peter Delis als man ende mombair van Heijlken sijn huijsvrouwe ende Zebert Janssen de Visser als man ende mombair van Cristiaen sijn huijsvrouwe
alle tsaemen erffgenaemen wijlen Jan Anthonis van Rijsinghen, <=====
tsaemen verweckt voir dander hellichte. Hebben bekent dat sij gescheijden ende gedeijlt hebben huijs, hofstadt, schuer, lant, sant, weije ende hautwas gelegen aent Eversche. Aen Willem soene Jan Craenen o.a.het aude huijs, hofstadt, metten halven dries daerbij ende aengelegen, de een sijde naest erffens Jan Willems van Heeswijck ende Delis Peterssen mede condivident voirschreven, de erffens Cathalijn weduwe Delis Lenarts ende die gemeijn straet.
1612, Sint-Oedenrode

Huwelijk/ Relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man Henrick Thonis van Rysingen‏

[Tekst]
WE ZIJN OP ZOEK NAAR DIE HENRICK THONIS V RYSINGEN GETROUWD MET ANNA DANELT THIJSSEN. DIT ZIJN NAMELIJK DE OUDERS VAN ANNA x RUT PETER RUTTEN. ZIE BIJ ANNA.

TWEE MOGELIJKHEDEN:
- Henricus Antonius Wilhelmus van Rijsingen
- Henricus Antonius Henricus van Rijsingen

ECHTER VERGELIJK AKTES 42 en 136.
- Beide noemen broer Danelt
- Beide noemen Jan Geritssoen van Haselberch
- Bedie noemen Willem Danelt Hanricxx
- Ene noemt H.A. v. R. met patroniem Wilhelmus en ander met patroniem Henricus.
IS DIT DEZELFDE PERSOON?

!!!PATRONIEMEN:
HANRICK THONIS HANRICXS V RYSINGEN
ECHTGENOTE ANNA DANELT MAHIJS GERRITS REEDS OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en Ariaen soene wylen Jan Jacops, en Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, overhet minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, <===
en Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet....
15-05-1577, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873569&miview=ldt
32 Hanrick soene Gerit Meussoen heeft beloofd 56 Carolus gulden te betalen aan Hanrick Thonis van Rysingen....
22-04-1579, Belofte, Veghel

HANRICK THONIS HANRICXS V RYSINGEN + BROER DANELT.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676901&miview=ldt
641
.. * een erfcijns van 12 pond payment aan de voorkinderen van Hanrick Thonis van Rysingen....
25-05-1580, Deling, Veghel

ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873658&miview=ldt
121 Hanrick soene Gerit Meussoen heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen....
08-02-1581, Belofte, Veghel

ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN + BROER DANELT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

NOEMT: Anthonis Willemss en zijn vrouw Mariken
PAST DAN BIJ: ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702753&miview=ldt
12 Ha...
Rysingen, ver...
en Mariken ...
(Gerit) wittige soene des voirscreven Marikens, mede optredend voor zijn broer Hanrick en zijn zus Johanna, en Lambrecht Hanrick Roeloffssoen als gemachtigde van Dirck Evert Franssensoen als man van Elysabet dochter Anthonis saliger voirgenoemt, om namens hem de moge delen in de nagelaten goederen van Anthonis Willemss en zijn vrouw Mariken. De machtiging is gebeurd voor de Bossche schepenen op 21-01-1584. En Jan soone wylwn Jan Rutten Cluytmans en Jaspaer Melis Jacops soen van der Santvoert als voogden over het minderjarige nagelaten kind van Jan Willem Craen verwekt bij zijn vrouw Cristina, dochter van wylen Anthonis en Mariken saliger, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mariken, vrouw van van Jan Dirck Han.. soen die Lew, en dochter van wylen Danelt Hanrick Lambertssoen een kamp land 'ende houtvelt', ... groot 1 mauwersche, gelegen in Vechel in de Buenders anders genoempt in ...
- Hanrick Gerit Meus en Peter Rutten ... met anderen
- a.z. en e.e.: Peter Gysbert Driessen en zijn vrouw en kinderen
- a.e.: Hanrick Hanricxsoen van Hoeck
De verkopers hadden deze 'camp' geërfd van hun vader Anthonis en hun moeder Mariken. Het goed is belast met jaarlijks 3 stuivers aan 'den rectoir van Zynte Achten alair binnen der kecken van Vechel'.
04-02-1584, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703158&miview=ldt
417
... - Peter Dirxsoen ende Henrick van Rysingen alias Beys ...
[1587], Aantekening, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703435&miview=ldt
694 Henrick Roeffen de Lathouwer had gepacht van Henrick Tonis van Rysingen en zijn broer Danelt een 'huys, hoff ende lant', waarvan de pachtsom op aanstaande Lichtmis is. Ariaen Rombout Henricx heeft beloofd dat als voerscreven Henrick Roeffen dezepachtsom niet betaald, dat hij deze dan betalen zal....
26-07-1588, Belofte, Veghel

Misschien: aangezien twee personen: ZUS MARIJKEN THONIS V RYSINGEN x JAN GERITS HASSELBERCH
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703524&miview=ldt
783
... op het vierde gedeelte van den achtergelaten guederen van Jan Gerits van Haselberch ende Maryken zynre huysvrouw, dochter wylen Thonis van Rysingen....
06-02-1589, Akkoord, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714396&miview=ldt
709
... - een erfcijns van 8 Carolus gulden aan Jan Thonis van Rysingen...
05-03-1594, Transport, Veghel

NOEMT: Zoon Jan, Jenneke 2e huysvrouw van Hanrick, Rut Peter Rutten (getrouwd met dochter Anna)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727528&miview=ldt
255 Hanrick Thonis van Rysingen en zjn zoon Jan hebben verklaard 'dat sij met malcanderen syn veraccordeert verlanghende zekere questie tusschen hen geresen in manieren als volcht'
* Jan Janrickx belooft dat hij zijn vader 'door zekere hantreijkinhe die hy hem gedaen heeft (mit minsten oft meest wel verstaende met ennige rigoruesicheijt of onredelicheyt soo int tgeen daer hij in gerecht soude moghe wesen oft nyet gerecht), naedeser tyt [nyet] sal quellen oft molesteren om yet te geven, oft oock des voorschreven Hanrckx syns vaders debituers e eysschen.
* Noch is voorwaert dat Jan voorschreven nae sy vaders doot wederom keren sal tot behoeff Jennekens, des voorschreven Hanricken tweede huysvrouwe oft haere kynderen, die somme van vyfftich Carolus gulden, daer voor verbyndende synen persoon ende guederen.
* Jan zal de 28 Carolus gulden die met Mathys Danelts, zijn voogd, 'gelicht heeft aen Merten Lenssen van wegen Cristina Arien Jans en procederende van zekere los mudd roggen, welck plach te gelden Jan Willem van Erp, te vreden sal stellen Rutten Peter Rutten, des voorschreven Hanrickx swaeger'.
27-02-1599, Akkoord, Veghel

HIJ WAS TWEE MAAL GETROUWD. MOGELIJK TWEEDE VROUW:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003799&miview=ldt
126 Henrick Tonis van Rysingen en zijn vrouw Jenneken maken hun testament op.
Jenneken en Jacob, minderjarige kinderen van Gerit Janssen, verwekt bij wylen zijn vrouw Tonisken dochter van Henrick Tonis voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Jenneken 'sullen in de plaetse van Tonisken zaliger henne moedere, dochtere den comparanten voorschreven, succederen ende in allen der voorschreven comparanten goederen metten anderen kynderen die sy voorschreven tsamen verweckt hebben'. Met voorwaarden.
08-03-1610, Testament, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd.....
01-09-1615, Deling, veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942516&miview=ldt
93
... rijdende tegen Jenneken weduwe van Hanrick Thonis van Rysingen, ...
04-03-1616, Transport, Veghel

ONENIGHEID TUSSEN VOOR EN NAKINDEREN VAN Hanrick Tonis van Rysingen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998963&miview=ldt
225 'Alzoe questie geresen was tusschen d' erffgenamen Hanrick Tonis van Rysingen, te weten tusschen zyne voor ende nakynderen, nopende zyne erffguederen,
zoe is by accoorde te deel gevallen
Rutten Peter Rutten als man ende momboir van Anneken zyn huysvrouwe, dochtere Hanricx voorschreven,
ende aen Jannen Hanricx als voorkynderen,
te weten dat de voorschreven Rut in der qualiteyt voorschreven ende Jan voor huer vaderlycke portie sullen profiteren ende genieten allen achtergelaten guederen gelegen opt Zytart onder de parochie van Vechel, met allen zyn appendentien daer aen ende by behoirende, met allen commer ende lasten daer in staende, waer by dat noch gevuecht hondert gulden capitaels aen 't dorp van Vechel, noch sess gulden jaerlycx aff te lossen met hondert gulden die gebeurt worden vuyt de gronden ende erffven toecomende Lonis Peter Ariens of zynen erven op Creytenborch. Item alnoch vyfftich gulden capitael den pacht hier van wort betaelt met drye gulden jaerlycx aen Hensken Cranen wonende tot Ste. Oeden Roy. Item noch vyfftich gulden gereet welcke vyfftich gulden door de naekynderen aen dese voorkynderen zyn verhandtryckt, waer mede dese voorkynderen Jan Hanricx ende Anneken Hanricx in allen achtergelaten guederen, zoe gereede als ongereede, achtergelaten van Hanrick Tonis hueren vader gecontenteert endete vreden houden'.
25-06-1623, Akkoord, Veghel
2.
woman Maria Thonis van Rysingen‏‎

[Tekst]
Echtgenoot is Jan Gerits van Haselberch

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703423&miview=ldt
682
... voogden over Gertuyt minderjarige dochter van Jan soene wylen Jan Art Philips, verwekt bij zijn vrouw Jenneke dochter wylen Jan Gerits van Haselberch, verwekt bij zijn vrouw Marijken dochtere wylen Tonis van Rysingen.
28-06-1588, Vernadering, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703524&miview=ldt
783 'Alsoe sekere twist ende verschill opgeresen was tusschen Jan soene wylen Jan Aert Philips, en Jan Melis Jacops en Arien Jan Aert Philips als voogden over Geertruyt minderjarige dochter van Jan Jan Aert Philips, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van wylen Jan Gerits van Haselberch, aan de ene zijde, en Delis soene wylen Jan Willems van Duersen als man van Jenneken dochtere Henrick Jan Symons, weduwe van Gerit soene wylen Jan Gerits van Haselberch, aan de andere zijde, oirspronck nemende van de tocht ende zyne actie die de voerscreven Delis als van Jenneken zyne huysvrouw wegen wilde pretenderen ende eysschen op het vierde gedeelte van den achtergelaten guederen van Jan Gerits van Haselberch ende Maryken zynre huysvrouw, dochter wylen Thonis van Rysingen....
06-02-1589, Akkoord, Veghel
3.
man Danelt Thonis van Rysingen‏‎

[Tekst]
NB: Persoon Jan Geritss van Haselberch is echtgenoot van zus Maria.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617685&miview=ldt
27 Aert soene wijlen Arnt Segers soo voor hem selven ende mede fort ende sterck maeckende voir Hanricx sijne broeder absent.
Jan soene Daniel Anthonissen van Rijsingen wittich man ende mombair van Elijsabeth sijn huijsvrouwe <====
ende Arnt soene Jans Peterssen als wittich man ende mombair van Heijlwich sijne huijsvrouwe. Alle wittiche kijnderen wijlen Arnt Artssen voirschreven ende Gerartken sijn huijsvrouwe saligher vande ierste bedde....
1613, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617910&miview=ldt
252
... Aen Danielen Anthonis Willemssen van Rijsinghen vercooft een stuck ackerlants.
1616, Sint-Oedenrode

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11618104&miview=ldt
118 Thonis, Dandels, Gerits, ende Dirck alle wettiche kijnderen Dandel soene wijlen Anthonis van Rijsingen ende Lijsken Claes Gerits sijn huijsvrouwe, heeft vercooft ...
1622, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999007&miview=ldt
44
... * een erfcijns van 24 1/2 stuivers aan Deen Thonis van Rysingen tot Roij ...
11-04-1624, Transport, Veghel

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618422&miview=ldt
76
.. ende wijlen Mariken zijn huijsvrouwe dochter wijlen Daniel Anthonissen van Reijsingen. ...
1626, Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com