man‎Gielis Dircx van Orschot‏‎
Geboren ‎± 1519
[bron]
Zie akte 102 van nov 1589: "Dielis Diricx van Oirschot out omtrent 70 jaeren" - geboren rond 1589-70 = 1519.

[Gebruikersnotities]
Was hij ook tweemaal getrwoud:

mogelijk eerste huwelijk:

https://proxy.archieven.nl/235/3631217529C64BCB99B7C7E6170BB7F9
5122.46 Index schepenprotocol Schijndel (5122.46)
110 jan Merceliss. van Asten man van Meriken dochter Joest Weijgergans, Gilis Dirxsone van Orsschot [vgl. Oirschot] als vader en voogd over Aert en Elisabet verwekt bij Elisabet dochter van Joest Weijgergans en Merten zoon van wijlen Corstiaen Joesten Weijgergans zijn samen en scheiding en deling aangegaan van de goederen hen nagelaten door hun ouders,...
Datering: 5 januari 1558

LEEFTIJD: Dielis Diricx van Oirschot out omtrent 70 jaeren - dus geboren rond 1589-70 = 1519
Genoemd met Aert Jan Schijmans de broer van zijn tweede echtgenote.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324401&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
102 los briefje: eender conden gedragende aen dese personen na genomineert te weten Aert Jan Schijmans ende Dielis Dircx van Oirschot dat u deponenten ter goeder memorien wel kenlycken is dat Jan Schijmans als vader van Aert Jan Schijmans heeft gegeven ut synen gueden een erffpont paijments tsiaers ende dat ghij deponenten uwens vaders ende moeders guedens daer opgedeijlt hebt om het selve pont paijments altijts te betalen op sijne behoerlycke schoudagen van ende uwyten erve daer de wedue DirckRoelofs wonende is ende dat tot behoeff der Capellen aent Wijbosch uwer bester conden; Dielis Diricx van Oirschot out omtrent 70 jaeren ende Aert Jan Schijmans out ontrent 71 jaeren beyde gedaecht ende geeydt naebehoiren tuijgen tsamentlyck ende elck besundere ende accoirderen geheelyck met den inhouden der aendrachten, verclaerende tselven waerachtich te zijne als inder aendrachten staet ut latius in forma – actum den xviii novembris anno 1589, testes Zebert janss. ende Gysbert Janss. van denBogart
Datering: 1592-1594

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 122 met datering 1564-1569: "Dielyss. van Aerscot man van Mechtelt dochter van Jan Scymans"
Paar genoemd in akte 25 van 1570-1575.
Paar genoemd in akte 29 van 30 maart 1570: "Gielis Dircx van Orschot man van Mechtelt"
Beide huwelijken genoemd in akte 185 met datering 1577-1581.
met:

womanMechtelt Jan Jan Schijmans‏
, 1e huwelijk met: Gossen Gossens van der Waude, ‎2e huwelijk met: Gielis Dircx van Orschot
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947333&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
25 vervolg van het los briefje: 5 pont paements aen Yda Schorcops, Gilis van Orschot man van Mechtelt dochter van Jan Schymans, eenen acker opt Velt aen die Kercke, den camp aent Wybosch, Dirck Roloffs, uyter huysinge
Datering: 1570-1575

BEIDE ECHTGENOTEN:
https://proxy.archieven.nl/235/E1A48AAC02814647AFB40C81CB006DBD
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
185 Gielis Diericxss. van Orsschot man van Mechtelt dochter van Jan Schymans achtergelaten wedue van Gossen Gossenss. van der Waude, afstand van tochtrecht, een stuck lants of hostadt groot een sestersaet lants, ter stede genoempt dLutteleynde, tot behoeff Bernart Gossenss. Margiet ende Henrisken [vgl. Hendrikske of Hendrikje] wittige kynderen van Mechtelt ende Gossen Gossenss., grontchyns int boeck van Helmont, een Bosch mud rogge aen een gasthuys ten Bosch, 2 pont payments Jan van Vechel ende4 pont Grietken Voets, 8 februari 1573 stil van brabant, testes Gisbert van den Bogart ende Zebert Janss.
Datering: 1577-1581

BEIDE ECHTGENOTEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324628&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
208 hacken oft hauwen, slotformule, 13 juli 1586, testes Gijsbert Janss. van den Bogert, Henrick Willemss. ende Jan Gijsberts van den Boghert scepenen, Dielis Diricxss. van Oirschot, afstand van tochtrecht, Mechtelt synre huysvrou eertyts nagelaten wedue wijlen Goossen Goossenss. van den Waude haren iersten man, kijnderen ende erffgenamen van Goossen Goossens ende Mechtelt
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324630&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
210 scheiding en deling, Dielis Diricxss. van Oirschot tweede man van Mechtelt, Bernart is te deel gevallen de helfte van enen acker 4 lop. in die Gemeyn Ackeren, de wedue Gijsbert Janss. van den Boghert, den heyligen geest in Schyndel, aen den gemeynen vaerwech, Antonis is te deel gevallen die helfte van eenen acker
Datering: 1595-1597

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 5125