man‎Adriaen Goossens Adriaens‏‎

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620110&miview=ldt
438 Adriaen Goossens Adriaens als man ende momboir Elisaeth Thomas Spierincx, een woonhuijs metten hoff ende erffenisse daer tselve op is staende, gestaen ende gelegen ter plaetse de Oude Vrijheijt aende watermolen aldaer, deen sijde erffenisse suijdwaerts Jan Hendricx de Smidt, dander zijde Wouter Mathijs de Smidt, deen eijnde Nicolaes Janss Mercx, dander sijde de Molenwiel aldaer vliet. Hem vercoopere van sijne huijsvrouwe ouders aengecomen soo hij seijde. Ligitime etc Jacobus Janssen Keijsers.
1650 Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620111&miview=ldt
439 Adriaen Goossen Adriaens als man ende momboir Elisabeth Thomas Spierincx, een stucken erfve, gelegen ter plaetse aen de heijde. Hem vercopere van sijne vrouwe ouders aengecomen. Vercocht aen Jannen Hendrickss Brock.
1650 Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620188&miview=ldt
516 Thomas zone Ariaen Goossens daer moeder aff is Elisabeth dochtere wijlen Thomas Spierincx heeft overgegeven aen Jacob Jans Keijsers allen tochtregt van naerderschappen hem competerende tot seeckere huijsinge ende erffenisse gestaen ende gelegen ter plaetse inde oude vrijheijt als Adriaen Goossens sijnen vader aenden voirschreven Jacob heeft gevest ende opgedragen voor schepenen deser vrijheijtop den 9e novemer 1650, ende bij den voirschreven Thomas ontnaerdert voor schepenen der stadt 's-Hertogenbosch.
1651, Sint-Oedenrode

IS DIT HET JUISTE GEZIN? ---- NEE----
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289325&miview=ldt
207
Adriaen Goossens den Ouden Schoenmaker,
Ariaen Goosens de Jonge,
Catharina, 'bejaerde dochtere' van Goossen Ariens,
Aert Faessen als man van Mariken,
Peter Willem Arts als man van Lysken,
Gerart Jan Goossens, mede optredend voor zijn broers,
Arien Goossens den Jonge en Art Claessen als voogden over de minderjarige kinderen van Claes Goossens,
Wilm Mathyssen als vader, en met Arien Goossens Schoenmaker als voogden over de minderjarige kinderen van voorschreven Wilm Thijssen,
allen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Anneken weduwe van Goossen Ariens, de voogden met authorisatie verleend op 07-01-1656, hebben verkocht, ...
01-02-1656, Veghel

IS DIT HET JUISTE GEZIN? ---- NEE----
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289329&miview=ldt
211
Arien Goossens Schoenmaker,
Arien Goossens de Jonge,
Aert Faessen,
Peter Willem Aerts voor henzelf,
Arien Goosens Schoenmakers als voogd over de minderjarige kinderen van Willem Tyssen,
Arien Gosens de Jongen als voogd over de minderjarige kinderen van Claes Goossens,
Matheus Peter Thonis namens zijn moeder Catharina Goossens,
Geryt Jan Goossens voor zichzelf en mede optredend voor zijn afwezige broers, hebben verklaard afgerekend te hebben met ...
08-02-1656

IS DIT HET JUISTE GEZIN? ---- NEE----
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289333&miview=ldt
215
Arien Goossens Schoenmaker,
Arien Goossens den Jonge,
Aert Servaes Delissen als man van Mariken,
Catarina Goossens,
Peter Willem Aertssen als man van Lysken,
Geryt Jan Goossens, mede optredend voor zijn afwezige broers Matijs, Arien en Goossen,
Aert Claessen en Jan Ariens Verlocht als voogden over de minderjarige zoon van Nicolaes Goossens,
Willem Tijs Goorts en Arien Goossens Schoenmaker, voogden over de minderjarige kinderen van Willem Tyssen,
allen kinderen en kleininderen van wijlen Goossen Ariensen, verwekt bij zijn vrouw Anneken dochter van Jan meester Claes van Berckel,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden....
15-02-1656, Veghel

IS DIT HET JUISTE GEZIN? ---- NEE----
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289433&miview=ldt
215a [VERVOLG AKTE]
15-02-1656, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828996&miview=ldt
299 Adriaen Gossens en Lijsken Spirinckx zijn huisvrouw geven aan hun kinderen Peter, Jan en Severijn volmacht. Om in hun naam te verschijnen te Loven of waar ook hun offeren gelegen mocht wezen hun zaken te regelen.
22-01-1662, Veghel

KIDS: Thomss, Arien, Peter, Jan - Samen met moeder Elisabeth
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816922&miview=ldt
248 Adriaen Goossens, 'gesont van lighaem gaende ende staande', en zijn vrouw Lijsken Thomas Spirinx, 'sieck te bedde leggende', maken hun testament op.
* ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat hun lichamen na hun dood behoorlijk begraven zullen worden
* de langstlevende erft alle goederen om te bezwaren en geld op te nemen voor de 'borgtogte, als daer ten testateur borge voor Thonis Ariens, synen soon, is gebleven, ende verder niet'
* hun jongste zoon Ariaen Ariaen Goossens krijgt voor zijn 'uijtsettsel, als mede in consideratie van sijnen getrouwen dienst' vooraf 200 gulden 'ende een bedt met sijn toebehoorten'
* Elisabeth Peter Arien Goossens krijgt 'voor een pille gift', een 'gouwen ...'
* Ariaen soone Jan Ariaen Goossens krijgt na de dood van de langstlevende, samen met Thomas (Ariens en) Ariaen Ariaen Goossens alle goederen gelegen tot Vechel en alle goederen gelegen 'in Brabant binnen Looven ende aldaer ontrent'
* Ariaen Jan Arien Goossens mag deze goederen niet verkopen voordat hij getrouwd is en kinderen heeft, en als Ariaen zonder kinderen zou overlijden dan zullen de goederen weer geërfd worden door de erfgenamen van de testateur
* Ariaen Jan Arien Goossens zal het levenslange vruchtgebruik van deze goederen hebben
* als de testateur of zijn kinderen worden aangesproken op de 'borgtogte van Thomas Ariens, sijnen soon', en die moeten betalen, dan wordt dit op de erfdelen ingehouden
* de langstlevende krijgt 'allen het eijcken houdt staende opt Zeijtert op de goederen gecomen van Adriaen Koppens'
Getuigen: Cornelis van der Hagen en Peter van Valderen, schepenen, en de secretaris (hun handtekeningen ontbreken)
14-02-1684 Testament

BROERS Peter, Adriaen, Thomas, Jan - Samen met moeder Elisabeth
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196094&miview=ldt
224
Peter Adriaen Goossens,
Adriaen Ariaen Goossens,
Hendrick soone Thomas Adriaen Goossens, de laatste mede met Gerrit Jan Goosssens als voogd over zijn broer en zussen, en
Aert Adriaen Olislagers als vaderlijke voogd over Adriaen soone Jan Adriaen Goossens,
allen erfgenamen van wijlen Adriaen Goossens, verwekt bij zijn vrouw Elisabeth Thomas Spirincx, machtigen...
29-01-1691

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565587&miview=ldt
11 Peter Arien Goossens, Ariaan Arien Goossens, Jan zoon Tomas Arien Goossens, Ariaan zoon Jan Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir van Marie en Maijken Tomas Arien Goossens, allen inwoners van Veghel verklaren volmacht te geven aan ....
18-11-1700

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
manThomas Adriaan Goossens‏
Overleden ‎29 sep 1687 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 124 van 04-02-1686.
Aanstelling voogd over kinderen in kte 69 van 20-08-1687.

Misschien

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
420 29-09-1687 Thomas Adriani Obierunt phtysi Overleden aan tuberculose, getrouwd

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 363 02-10-1687 Thomas Arien Goossens aen de Leest Laet na vrou en kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021).

[Tekst]
MOEDER:?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620188&miview=ldt
516 Thomas zone Ariaen Goossens daer moeder aff is Elisabeth dochtere wijlen Thomas Spierincx heeft overgegeven aen ...
1651 Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828898&miview=ldt
201 Willem Jacop Wouters verhuurt aan Thomas Adriaen Goossens een huis met hof gelegen in de Vegelsche straet.....
11-11-1658 Veghel

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 98 24-03-1674 Een kint van Tomas Adriaen Goossens

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097719&miview=ldt
28
... verpachten voor 6 jaren aan Thomas Adriaen Goossens 'een huijs, hoff, aengelegen lant', groot 2 loopense, gelegen aen de Leest, met nog 'drie kaarren hoijwas'....
13-02-1679

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097815&miview=ldt
124 Jenneken weduwe van Jacob Jan Welten, voor zichzelf, en Willem Dircks van Heretum, als voogd over hun kinderen, verpachten aan Thomas Arien Goossens 'een huijs...
04-02-1686

THOMAS ADRIAEN GOOSSENS was getrouwd met ANNEKEN JANZ en ANNEKEN TEUNISSEN VAN DE GRINT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195625&miview=ldt
69 Hendrick Thomas Adriaens en Gerard Jan Goossens worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Thomas Adriaen Goossens, verwekt bij zijn eerste vrouw Anneken Janz, en over de minderjarige kinderen van voorschreven Thomas verwekt bij Anneken Teunissen van de Grint, zijn tweede vrouw, allen broers en zussen en halfzus van voornoemde Hendrick Thomas Adriaens, voorschreven voogd, en hebben daartoe de eed afgelegd.
20-08-1687

BROERS Peter, Adriaen, Thomas, Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196094&miview=ldt
224
Peter Adriaen Goossens,
Adriaen Ariaen Goossens,
Hendrick soone Thomas Adriaen Goossens, de laatste mede met Gerrit Jan Goosssens als voogd over zijn broer en zussen, en
Aert Adriaen Olislagers als vaderlijke voogd over Adriaen soone Jan Adriaen Goossens,
allen erfgenamen van wijlen Adriaen Goossens, verwekt bij zijn vrouw Elisabeth Thomas Spirincx, machtigen...
29-01-1691

THOMAS ADRIAEN GOOSSENS was getrouwd met ANNEKEN VAN ST OEDENRODE en ANNEKEN TEUNISSEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196161&miview=ldt
291 Jan Thomas Adriaen Goossens voor hen zelf, en Gerardt Jan Goossens als voogden over Maria en Maeijken dochters van Thomas Adriaen Goossens, verwekt bij Anneken van St. Oeden Rode in het eerste huwelijk, en bij Anneken Teunissen in het tweede huwelijk, hebben met authorisatie van schepenen van Vechel gegeven op 10-07-1692 verkocht, ...
04-08-1692

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565587&miview=ldt
11 Peter Arien Goossens, Ariaan Arien Goossens, Jan zoon Tomas Arien Goossens, Ariaan zoon Jan Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir van Marie en Maijken Tomas Arien Goossens, allen inwoners van Veghel verklaren volmacht te geven aan ....
18-11-1700

BROERS PETER en JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565714&miview=ldt
138 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens en Jan Tomas Arien Goossens voor zich, Gerrit Jan Goossens als momboir van Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens hebben verpacht ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan Aert Ariens de Leest een stuk teulland ...
31-12-1703

2.
man‎Adriaen Adriaan Goossens‏‎

[Tekst]
Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 416 9-7-1702 Adriaan Arien Goossens sonder wettige descendenten

====
Dus of Jan of Adriaen (broers van Peter) was getrouwd met 'Merijken Jan Claessen'

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815190&miview=ldt
414 Aert Ariaens, 'jongman, incomende bruydegom', geassisteerd door Wouter van de Santvoirdt, 'syn schoonvader', aan de ene zijde, en Merijken Jan Claessen, 'inwoonder alhier, toecomende bruijt', geassisteerd door Peter Adriaen Goossens, 'haren overledene mans broeder, ende Jan Jan Claessen, haren eygen broeder' aan de andere zijde, maken huwelijkse voorwaarden op, ...
07-05-1675

3.
man‎Peter Adriaan Goossens‏‎

[Tekst]
Mischien getrouwd met "Dinghna Henrick Daniels".
Maar geen directe relatie naar ouderlijk gezin.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 85 03-01-1672 Een kint van Peter Arien Goossens in de Straet
R156, fol. 92 18-03-1673 Een kint van Peter Ariaen Goossens in de Straet

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 326 28-10-1699 Catalin, een arme vrou Overleden ten huijse van Peter Arien Goossens int Dorhoudt

!!!! PATRONIEM: PETER ADRIAEN GOOSSENS ADRIAEN DANIELS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195298&miview=ldt
102 'Compateerde voor schepenen desen ondertekent Peter Adriaen Goossens Adriaen Daniels ende Hendrick ende Jan Tyssen als mede sij haer fort ende sterck makende voor alle erffgenamen Daniel Hendrick Daniels om te betalen ...
28-09-1665

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817109&miview=ldt
70 Deze akte is doorgestreept.
Magdalena weduwe van Dierck van der Hagen verpacht voor 4 jaren aan Henrick Daniels en Peter Arien Goossens een 'halven hoijbemt', gelegen achter de Straet,....
13-07-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525815&miview=ldt
111
.... Nog vermaakt zij aan haar man Willem 7 ducatons die Peter Arien Goossens te Veghel aan haar schuldig is om haar daarmee te kunnen begraven. ....
22-08-1671, Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815190&miview=ldt
414 Aert Ariaens, 'jongman, incomende bruydegom', geassisteerd door Wouter van de Santvoirdt, 'syn schoonvader', aan de ene zijde, en Merijken Jan Claessen, 'inwoonder alhier, toecomende bruijt', geassisteerd door Peter Adriaen Goossens, 'haren overledene mans broeder, ende Jan Jan Claessen, haren eygen broeder' aan de andere zijde, maken huwelijkse voorwaarden op, ...
07-05-1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195471&miview=ldt
32
... verklaren op 27-04-1681 het kapitaal van 100 gulden ontvangen te hebben van Peter Arien Goossens, de koper....
... Het goed wordt gekocht door Peter Ariaen Goossens....
... Bijschrift: de koopsom is op 13-02-1676 betaald door Peter Adriaen Goossens. ...
30-01-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815246&miview=ldt
470
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Ariaen Goossens, 'inwoonder alhier', een 'huijs, hoff, weye ende aengelegen landt', groot samen 8 lopens, gelegen int Dorshoudt,...
13-02-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440554&miview=ldt
92 Peter Adriaen Goossens gehuwd met Dingena Daendels zaliger alsmede over zijn onmondige kinderen bij Dingena nagelaten ter ene en Hendrick Daendels zijn zwager ter andere zijde zijn ontstaan verschillen over de erfgoederen hun nagelaten bij Daendel Hendrickx en Agneesken Ariens, de ouders van zijn vrouw en zijn hun verschillen vanwege de nagelaten goederen van de zusters Angeneesken en Heijlken hen aangekomen bij hun ouders....
03-11-1678

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097711&miview=ldt
20 Peter Adriaen Goossens verpacht voor 6 jaren aan Hendrick Daendels 'een parceel acker tuellants met eenen dries daer aen gelegen opt Ven,...
04-11-1678

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816959&miview=ldt
88a
... Ook 135 gulden te betalen door Hendrick Daendels en Peter Arien Goossens...
11-01-1681

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195890&miview=ldt
20
... e.z.: het goed van Peter Arien Goossens cum suis...
30-12-1684

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195952&miview=ldt
82
... * a.z.: Peter Arien Goossens cum suis...
13-11-1686

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&minr=11787579&miview=ldt
30 Schepenen en secretaris van het dorp verklaren dat de toonder van deze brief, Peter Adriaen Goossens Schoenmaeckers, een inwoner is van Veghel, "sijnde een koopman van alle soo natte als drooge velle ende run des schoenmaeckers ambagts raeckende,ende de selve vellen ende run is transporterende ende vervoerende naer de stadt Grave, ende in de Meierij van Shertogenbosch, welcke vellen ende run sijn alhier binnen onsen dorpe gevallen ende gewonnen, ende bij onse nabeuren en ingesetenen aen de selve verkogt, ofte overgelaeten, waeromme versogt wort dat daer mede overhindert mag passeeren."
17-10-1687

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196201&miview=ldt
331
.. * e.e.: Peter Arien Goossens cum suis...
13-10-1693

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195664&miview=ldt
108 Jan Philips Peter Smits en Daandel Jan Rutten worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Peter Ariaen Goossens, verwekt bij Dingen Daandels, en hebben daartoe de eed afgelegd....
20-10-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196344&miview=ldt
474 Peter Adriaen Goossens als vader, Jan Adriaen Hensen als voogd over Elisabet Peters 'sijne minderjarige kinderen', en Jan Philips Peter Smits en Daandel Jan Rutten voogden over voorschreven Adriaen Goossens minderjarige kinderen, 'alle te saemenverweckt bij Dingen Daandels', hebben met authorisatie van schepenen van Vechel gegeven op 02-11-1695 verkocht,...
16-11-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196671&miview=ldt
259 Peter Adriaen Goossens, 'inwoonder deser plaetse', heeft verklaard 100 gulden ontvangen te hebben ...
22-06-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196768&miview=ldt
267a
... * Op 22-06-1699 heeft Peter Arien Goossen 100 gulden beloofd aan de armmeesters van Vechel, 1-7-8...
06-07-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565587&miview=ldt
11 Peter Arien Goossens, Ariaan Arien Goossens, Jan zoon Tomas Arien Goossens, Ariaan zoon Jan Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir van Marie en Maijken Tomas Arien Goossens, allen inwoners van Veghel verklaren volmacht te geven aan ....
18-11-1700

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195788&miview=ldt
232 Voor schepenen en substituut secretaris van Veghel verschenen Peter Adriaen Goossens en Lambert Janssen Scusters, inwoners van Veghel, om op verzoek van ...
18-01-1702

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195796&miview=ldt
240 'Wij Cornelis van der Haegen en Marten Oppers, schepenen, Antonij Spierincx, chirurgijn, ende Antonij Jacobs van Geelkercken, geautoriseerde des vorsters, hebben in faveur van de justitie ons vervoegt op den agtienden junij deses jaars ten woonhuijse van Peter Arien Goossens ende aldaer bevonden eenen Lambert Jansen Kosters, knecht van den voorscreven Peter, swaaelijck gequest ende gesteecken....
21-06-1702

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565714&miview=ldt
138 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens en Jan Tomas Arien Goossens voor zich, Gerrit Jan Goossens als momboir van Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens hebben verpacht ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan Aert Ariens de Leest een stuk teulland ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863696&miview=ldt
60
... , de erfgenamen van Peter Arien Goossens, ...
12-05-1708

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863774&miview=ldt
138 Peter Arien Goossens wil verkopen naast zijn kinderen en te beurde stellen een akker teulland op Zijtaart...
27-02-1710

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863792&miview=ldt
156 - als 157

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863793&miview=ldt
157 Jan Arien Theunissen als man en momboir van Agnes Peter Arien Goossens, Jan Henrick Oppers als man en momboir van Lijsbeth Peter Arien Goossens, Henrick van Roij als man en momboir van Margriet Peter Arien Goossens, Daniel Henrick en Jan Philipsen als bloedmomboiren van de zoon van Peter Arien Goossens. Allen kinderen en erfgenamen van Peter Arien Goossens verwekt bij wijlen Dingna Daniel Henrickx naast haar vader als bezitter van de tochte hebben samen tot betaling van de schulden verkochtaan ....
02-04-1710

!!! EEN ANDERE PETER ADRIAEN GOOSSENS !!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863791&miview=ldt
155 Peter Arien Goossens heeft verkocht aan Anthonij Jan Henrick Ariens als vader en voogd van zijn drie kinderen verwekt bij Anneken Steven Gerrits een akker teulland op Zijtaart ...
02-04-1710

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.74&minr=11931235&miview=ldt
204 Jan Arien Clompmaeckers als vaderlijk voogd van zijn vier kinderen verwekt bij zijn eerste vrouw Agnes Peter Arien Goossens Geassisteerd met Daniel Henrick Daniels zijn mede bloedmomboir. Ariaen Jan Arien Goossens en de voorschreven Daniel Henrick Daniels als bloedmomboiren van Souverijn de innocente zoon van Peter Arien Goossens verwekt bij Dinghna Henrick Daniels. Jan Henrick Oppers als man en momboir van Lijsbeth Peter Arien Goossens en Henrick van Roij als man en momboir van Margriet Peter Arien Goossens. Allen samen erfgenamen hebben verkocht aan ....
29-03-1719

GESTOPT met aktes.

4.
man‎Jan Adriaan Goossens‏‎

[Tekst]
Misschien:

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
271 31-08-1674 Joannes Adriani Goossens Sutor, m.s., phtysi, pius Schoenmaker, tuberculose, gesterkt door de sacramenten, vroon

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 82 13-11-1670 Een kint van Jan Arien Goossens aen de Leest
R156, fol. 92 05-04-1673 Een kint van Jan Arien Goossens aen de Leest
R156, fol. 99 02-09-1674 Jan Arien Goossens int Dorshout Laet achter vrouw en kinderen

In akte 248 van 14-02-1684 wordt zijn zoon Ariaen genoemd maar niet hijzelf. Zie notitie bij vader.


====
Dus of Jan of Adriaen (broers van Peter) was getrouwd met 'Merijken Jan Claessen'

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815190&miview=ldt
414 Aert Ariaens, 'jongman, incomende bruydegom', geassisteerd door Wouter van de Santvoirdt, 'syn schoonvader', aan de ene zijde, en Merijken Jan Claessen, 'inwoonder alhier, toecomende bruijt', geassisteerd door Peter Adriaen Goossens, 'haren overledene mans broeder, ende Jan Jan Claessen, haren eygen broeder' aan de andere zijde, maken huwelijkse voorwaarden op, ...
07-05-1675


Voor meer informatie: bertho@derikx.com