man‎Peter Jan Goossens‏‎
Overleden ‎1590
[bron]
Genoemd in akte 040 van 6 februari 1590.
Genoemd als wijlen in akte 166 van 12 oktober 1590

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
Voor het jaar 1561 zijn volgens het privilege van Oirschot door de
schout van hogerhand als schepenen aangesteld ...
7. Peter Jan Goessens

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
114
Frans Dirck Leemans, verder Wouter Thomassen van den Ven als
man van Anna dochter van Dirck Leemans, nog Peeter Jan Goessens
als man van Aleijt dochter van genoemde Dirk Leemans, verkopen
hierbij het huis, ...
(geen datum en geen getuigen vermeld )
.
119
Frans Dirck Leemans, verder Wouter Thomassen van den Ven als
man van Anna dochter van Dirck Leemans, nog Peeter Jan Goessens
als man van Aleijt ook dochter van genoemde Dirck Leemans,
hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben
geerfd van genoemde Dirck en Margriet. ...
Datum 12 februari 1561

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
147
Peeter zoon wijlen Jan Goessens als man van Aleijten dochter van
Dirck Leemans, verkoopt hierbij...
(geen datum en geen getuigen vermeld )
.
224
Frans Dirck Leemans, Wouter Thomassen van den Venne als man van
Anna dochter van wijlen Dirck Jan Leemans en Peter Jan Goessens
als man van Aleijten dochter van genoemde Dirck Jan Leemans,
hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit van wijlen
genoemde Dirck Leemans. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 april 1562)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1574
In het jaar 1574 op Nieuwjaarsavond of daaromtrent zijn de volgende
personen als schepenen aangesteld en beedigd ...
4. Peter Jan Goessens, overleden 1590

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
047
Peter zoon wijlen Jan Goessens heeft beloofd om aan Roelanden van <===
der Ameijden ten behoeve van heer en meester Jan Goessens, <=== Genoemd met broer
kanunnik te Boxtel, diens broer, voortaan een jaarlijkse rente van 6
gulden te gaan betalen, ...
Datum 1 februari 1581

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
056
Peter zoon Jan Goessens als gemachtigde voor zijn broer heer en
meester Jan Goessens priester en kannunnik te Boxtel zoals blijkt uit <=== Genoemd met broer
een machtiging opgemaakt voor schepenen en notaris te Boxtel d.d.
23 augustus 1581, verkoopt een beemd genoemd de Soeperdonck of
ook wel Banisveld, ....
Datum 24 maart 1582

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1583.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1583
Vandaag op .... ( blanko gelaten ) januari 1583 zijn onderstaande
personen vanwege de koning als schepenen aangesteld en is hen de
eed afgenomen : ...
2. Peter Jan Goessens, overleed 1590 <=== In akte of is dit een notitie van J.T.???

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
149
Daarom zijn nu samengekomen genoemde Adriaen van Esch, partij
enerzijds en Thomas, Peter, Dirck en Jan, broers en zonen van wijlen
Wouter Thomas van den Ven, partij anderzijds waarbij Dirk en Jan
zijn geassisteerd door hun oom Peter Jan Goossens en door Goossen <== oom van Dirck en Jan Wouter Thomas vd Ven.
Goijaert Smidts als hun voogden en hebben nu een afrekening
gemaakt. ...
Datum 22 september 1584

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1588.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1588
050
... Omdat dit
oudje toch geholpen moet worden zijn daarom bij elkaar gekomen
Peter Jan Goossens, Henrick de Hoppenbrouwer, Dirck en Jan Dielen
Dircks en nog andere vrienden van haar ...
Datum 9 maart 1588

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1589.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1589
In de naam des heren, Amen, anno 1589
Overgegeven schepenen zijn : ...
2. Peter Jan Goossens, is niet beedigd omdat de heer van Oirschot een
nieuwe opdracht heeft gegeven zoals men dat in de stukken daarover
zal vinden.
.
006
Anno 1589
Zijn als schepenen door de voorgaande schepenen overgedragen :
Henrick Spierinks, Peeter Goossens, Henrick int Ekerschot, Herman
Stockelmans, Dirk de Hoppenbrouwer en Willem de Metser en Peter
Wouters van de Ven, die niet zijn beedigd omdat de heer van Oirschot
in plaats van Peter Jan Goossens een zekere Jan Jan Aerts wilde
aanstellen, die vanwege deze heer van Oirschot voor een notaris
beedigd is geworden, hetgeen de schepenen niet hebben willen
toestaan omdat ze daar zelf volgens gewoonterecht toe bevoegd
waren. Daarom zijn in februari 1589 als schepenen door de schout
slechts zes personen beedigd, behalve dus genoemde Peter die (Peter
Goossens, JT) niet is beedigd, maar wel onder protest

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1590.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1590
040
Jan van Engelant, Wouter de Crom, Peter Jan Goossens, Adriaen
Willem Suetricks namens de gemeente Oirschot, hebben ermee
ingestemd, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1590)
.
166
Jenneken dochter van wijlen Peter Jan Goessens geassisteerd door <=== WIJLEN
Aelbrechten zoon wijlen Aert Aelbrechts haar bruidegom en voogd,
Henrick zoon wijlen Ghijsbert Janssn. de Hoppenbrouwer als man
van Mariken dochter van genoemde Peter Jan Goossens, Peter
Wouters van de Ven en Jan Niclaes Goessens als voogden over
Adriaen zoon van genoemde Peter Jan Goossens, Niclaes Jan <=== Broer: Niclaes Jan Goessens
Goessens als oom en Goijaert Ghijsbert Hoppenbrouwers voogd over
Aleijdt dochter van Wouter Ghijsbert Hoppenbrouwers verwekt bij
Margriet dochter van genoemde Peter Jan Goossens, hebben een
boedelverdeling gemaakt inzake de goederen die door deze Peter en
Aleijd dochter van Dirck Leemans, hun ouders, zijn nagelaten. ... <=== Echtgenote: Aleijd Drick Leemans
Datum 12 oktober 1590

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 166 van 12 oktober 1590.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com