man‎Jan Jan Goossens‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1443-1455.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1224 (Oirschot) okt 1453 – sept 1454 folio 228r
Jan Jan Goeswijnss en zijn broer Claes Jan Goeswijnss

VADER EERSTE MAAL GENOEMD ALS WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
023
Komen is Jan zoon wijlen Jan Goessens en machtigt hierbij ...
Datum 21 februari 1473
.
061
Komen zijn Gerard Jan Coppens (soms Gerard Jan Jacops
genoemd, JT) als man van Heijlwig dochter van Henrick van de
Bocht, verder Henrick Jan Coppens voor hemzelf handelend en
voor de andere wettige kinderen van Jan Coppens en diens vrouw
Eva, verder Goijaert van der Berckt die handelt voor zijn wettige
zoon Willem die hij had verwekt bij Eva dochter van Henrick van
der Bocht, Wouter Ansems (van Eersel, JT) die voor hemzelf
handelt en voor zijn zuster Lisbeth, Gielis Janssen van der Vloet
als man van Heijlwig dochter van Wouter van de Bocht die voor
hemzelf handelt en voor genoemde Lisbeth, verder Wouter Ansem
Elen, Jan Robbrechts van den Sandakker als man van Kerstijn
dochter van wijlen Ansem Elen, nog Goessen Gielis Gruijters als
man van Jan (Jenneken) dochter van Ansem Elen, verder Laureijs
Peter Ansems van Eersel, Augustijn Henrick Augustijns van Ruth
en Jan Jan Goossens, hebben samen afstand gedaan van hun <====
rechten en aanspraken en verkopen die ...
... Ze doen er afstand van inclusief alle
brieven en testamenten ervan zoals ze dat bezit hadden geerfd of
hen was vermaakt door Lisbeth dochter van Peter van der Bocht. ...
Datum 20 maart 1473

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
201
Verschenen is Jut dochter van wijlen Jan Goessen met haar voogd en <== Broer Claes. zus Jut
verkoopt nu aan haar broer Claes Jan Goossens haar erfdeel inzake
een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, waar ze beiden
nu in wonen, samen met een 10 voet brede tuin langs haar deel
ervan, vanaf het huis tot aan het erf van Claes, b.p. de
gemeenschappelijke straat, het erf van Claes dat hij heeft verkregen
van zijn broer Jan Jan Goossens. Jut als verkoopster belooft alle
lasten van haar kant af te handelen. Ze zal wel haar leven lang nog
in het huis mogen blijven wonen.
Datum 16 december 1480

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
308
Schepenen verklaren hierbij plechtig dat Goijaert Ervaert (?) Loijen
tot nu toe het recht heeft gehad om te wegen over een stuk land
genoemd dat Venne ofwel het Han Loijen Venne, gelegen in <=== Venne
herdgang Straten, b.p. het erf van Laureijs Peter Ansems. Hij mocht
wegen naar twee stukken land toe, het ene genoemd de
Vrouwenakker en het ander de Clovenakker (?), beide aan elkaar
gelegen volgens zijn schepenbrieven daarvan. Voor ons is nu
verschenen deze Goijaert ter ener zijde en Jan Goossens ter zndere
zijde en zijn beiden minnelijk met elkaar overeengekomen dat
Goijaert vanaf nu voortaan altijd zijn weg zal hebben voor de
genoemde Vrouwenakker en de Clovenakker over een stuk land dat
eigendom van Jan Jan Goossens is, genoemd de Groten Aftersten <=== Groten Aftersten Hof
Hof, ook in de genoemde herdgang van Straten.
Goijaert en zijn nakomelingen zullen voor altijd daar mogen wegen
langs de waterloop die tussen hun beider erf loopt en Jan is
gehouden om een ´schoer´over de waterloop te onderhouden zonder
kosten voor Goijaert. En Goijaert voor zover het erf van Goijaert
loopt, zal niet langer wegen over de oude weg volgens de oude
brieven. Goijaert doet hierbij ook afstand van het recht op die andere
weg zoals in de oude brieven stond begrepen.
Datum op St. Leonardusdag 1483

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1492.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1492
317
Jan Jan Goossens verkoopt met een schepenbrief aan Corsten
Hessels van Gemert die een stuk land genoemd de Crollaert, gelegen
in herdgang Spoordonk ...
.. Jan had dat perceel verkregen van Claes Jan Goossens. ...
Datum 16 december 1492

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
122
Goossen zoon wijlen Jan Goossens verkoopt aan zijn neef Jan Jan <=== Heeft een om genaamd Goossen Jan Goossens
Goossens zijn deel van een stuk land in een stuk van ca. 3 lopenzaad
voor het totaal, gelegen in herdgang Spoordonk, ...
Datum 22 mei 1494
.
123
Jan Jan Goossens ( in feite Jan Jan Jan Goossens, JT) uit de vorige
akte belooft aan zijn oom Goossen die voortaan een rente van 14
stuivers per jaar te gaan betalen, ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
084
Verschenen is hier Gerart Willem Elisassen voor de persoon van
Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers als rentmeester, ook nog voor
Loijwich van Hersel en voor Jan Goossens als leenmannen van de
heer ...
... hem zulks toegestaan namens de heer (hier
bedoeld de hertog van Brabant), ...
Datum 14 maart 1499

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1506.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1506
097
Jan Willem Jacop Keijmps en Jan Goossens als beheerders van de
tafel van de H. Geest te Oirschot, verkopen ...
Datum 26 februari 1506

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1508.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1508
Schepeenn voor 1508 waren : ....
6. Jan Goossens

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1509.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1509
079
Joerden Hoppenbrouwers en Jan Goossens als beheerders van de
tafel van de H. Geest beloven ...
Datum 22 april 1509

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1510.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1510
Heer Thomas van de Snepschuet, priester, meester Aernt van der
Ameijden als kerkmeesters van de St. Peterskerk, verder Joerden de
Hoppenbrouwer, Jan Jan Goossens en Jan Willems als H. <=== H. Geestmeersters van Oirschot
Geestmeesters te Oirschot, ...
Datum 13 februari 1510

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
001
Schepenen :
Adriaen Willem Vos van Berse, Henrick Rutger Belaerts,
Aelbrecht van de Maerselaer, Goijaert van Tulden,
Jan Goossens, Jacop Peters van Esch en Rutger van der Hoeven

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
215
Hilleke weduwe van Happo Goijaert Keijmps met haar voogd
Jasper van Esch doet afstand van haar recht van vruchtgebruik,
ten behoeve van haar 5 wettige kinderen verwekt bij genoemde
Happo. Dat betreft alle roerend en onroerend bezit, waarvan ze
steeds het vruchtgebruik heeft gehad, behalve dat ze wel jaarlijks
zolang ze leeft van haar broer Vranck 2 en een half mud rogge zal
gaan ontvangen en na haar dood versterft die pacht op diegene
aan wie de pacht wordt toebedeeld. Verder houdt ze een kamer in
het grote huis en krijgt ze de halve boomgaard. (geen datum en
geen getuigen vermeld, JT)
.
216
Roef, Goijaert en Jacop, broers, verder Jan Jan Goossens als man
van Aleijt en nog Beatrijs, alle wettige kinderen van Happo
Goijaert Keijmps verwekt bij Hillegonden dochter van Henrick
Vrancken, hebben een deling gemaakt van alle bezit dat ze na de
dood van hun vader hebben geerfd of dat ze nog na de dood van
hun moeder zullen erven. ...
Genoemde Jan Jan Goossens namens zijn vrouw krijgt de helft
van een beemd genoemd de Gheenkensdijck, ...
... Nog krijgt hij een
stuk land van 4 lopenzaad genoemd het Rieland gelegen in
herdgang Naastenbest ... etc
Datum 23 december 1511
.
217
Roef, Goijaert en Jacop, broers en verder Jan Jan Goossens als
man van Aleijt en nog Beatrijs, zijnde alle wettige kinderen van <=== Aleijt Happo Goijaert Keijmps
Happo Goijaert Keijmps, beloven ieder van hen aan hun moeder
Hilleken die jaarlijks 6 lopen rogge en een steen vlas te betalen,
zolang ze leeft en niet langer, ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1513.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1513
048
Er heeft een ongeval en doodslag plaatsgevonden waarbij een
zekeer Gerard zoon van heer Henrick Geerlicks (van den Melroth,
JT) Goijaert Henrickss van de Maerselaer om het leven heeft
gebracht. Er heeft daarom bemiddeling plaatsgevonden en
vanwege het slachtoffer zijn daarvoor gekozen heer Willem van
Petershem priester en Jan Jan Goossens ...
Datum 20 februari 1513

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
004
Anno 1518 waren de schepenen Henrick Rutger Belaerts, Rutger
van den Stayakker, Jan Willem Wouters (Colen, soms ook van der
Rijt, JT), Jan Goessens, Dirck Corstens van de Velde, Adriaen
Goijaerts van den Hoevel en Goossen Peter Ruelens.

VAN DE VENNE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
002
Henrik Hermans van den Akeren als man van Beatrijs dochter van
wijlen Happo Keijmps verkoopt aan Goijaert Willem Aelbrechts de <=== Happo Keijmps
helft van een beemd genoemd de Geenkensdijk gelegen in herdgang
Verrenbest aan de Roijrijt daar, b.p. Jan Dircks, Wouter Dessels, de
gemeijnte, een veld genoemd het Moerenveld. Die beemd was
Beatrijs toebedeeld volgens een schepenbrief van Oirschot. Lasten
hieruit zijn 3 en een halve grote als grondchijns. Datum 30 december
1518 (attentie jaartal, Kerststijl, JT),
.
003
Jan Jan Goossens van de Venne als man van Aelijt verkoopt aan <=== J.J. Goossens van de Venne !!!!
Goijaert Willem Aelbrechts uit de vorige akte de andere helft van de <=== Aeleijt is dochter van de in vorige akte genoemde Happo Keijmps!
beemd van hiervoor. ..
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
002
Henrick Rutger Belaerts, Rutger van den Stayakker, Gielis
Hoppenbrouwers, Jan Goessens, Dirck Corstens van de Velde,
Adriaen Goijaerts van den Hoevel, Peter van der Ameijden
waren de schepenen voor het jaar 1521

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1526.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1526
Schepenen ( samengesteld aan hand van getuigen, volgorde onbekend): ...
6. Jan Jan Goessens
.
223
Gielis de Hoppenbrouwer heeft verklaard dat Jan Goessens onze collega-schepen aan
hem een half mudde rogge per jaar heeft afgelost, uit een pacht van 2 mudde rogge per
jaar, die Jan jaarlijks aan genoemde Gielis schuldig is, en eereder was geheven door de
kinderen van wijlen Jacop Spijkers in de stad Den Bosch, en welke rogpacht Gielis van
deze kinderen had verkregen.
Datum 9 oktober 1526

================
ANDER PERSOON:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1528.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1528
042
Aert Willem Smetsers voor hemzelf handelend en verder namens
zijn broers Daniel en Jacop, verder Willem Aert Smetsers voor
hemzelf handelend en voor Aert, Jacop, Joerden als broers en voor
Elisabeth en Berta gezusters, verder voor Jan Gevarts (van Ostade,
JT) als man van Mechteld, zijnde zijn broers en zusters, verder
Daniel Jan Smetsers handelend voor zichzelf en ook voor Willem
Smeets, Goijaert Roest, Jan Goens en Happo Jacop Keijmps, zijn ==> Jan Goens (=Jan Goijaert Willems) zwager van Daniel Jan Smetsers
zwagers als echtgenoten van hun vrouwen en kinderen zijnde van
genoemde Jan Smetsers, en verder nog handelend dvoor Anna
dochter van genoemde Jan Smetsers, (doorgestreept is Henrick
Scuetmans voor hemzelf handelend en voor Mechteld dochter van
wijlen Joerden die Metser), verder Rutger Bierkens als man van
Marie dochter van Joerden Smetsers, die voor hemzelf handelt en
ook voor zijn andere erfgenamen, hebben samen volmacht gegeven
aan Aert de Crom en aan Philips van den Doeren om namens
hen hun kwestie te behartigen hetzij als eisende hetzij als
verdedigende partij in de nalatenschap van wijlen Elisabeth de
vrouw van Henrick Peter Agnesen, waarin ze aanspraken menen te
hebben.
Datum 27 januari 1528

ZIE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
142
Elisabeth weduwe van Jan de Metser met Peter van de Venne als
haar voogd, verder Daniel, Hadewich, Mechteld, Christina en
Heijlwig met Aert de Metser als hun voogd, voor henzelf
handelend en voor hun zuster Anna, zijnde alle wettige kinderen
van genoemde Jan Smetsers, beloven aan ...
Datum 10 april 1511

EN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
Jan zoon wijlen Goijaert Willems als wettige man van Heijlwigen
dochter van wijlen Jan die Metser verwekt bij diens vrouw wijlen
Lisbeth dochter van Wouter van de Ven, ...
Datum 23 november 1534
==========

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
Protocol voor het jaar 1529, volgorde onbekend (samengesteld aan
hand van getuigen) ...
3. Jan Goessens
.
330
... Hierbij is nu verschenen Jan Goessens onze mede-schepen en heeft verklaard ...
Actum als boven. (Datum 20 december 1529)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1527.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1527
241
Jan Goessens senior heeft beloofd aan Jan Rutgers ( secretaris van Kerkoerle, JT) ten <===
behoeve van de H. Kruismis die men gewoonlijk houdt in de St. Peterskerk te Oirschot,
mede om gedeeltelijk te voldoen aan de bepalingen in het testament van Henrick Claes <== Henrick Claes Goessens?
Goessens, die een jaarlijkse rente van 10 stuivers te gaan betalen op onderpand van een
huis, tuin etc., groot een half mudzaad gelegen in herdgang Spoordonck, b.p.de kinderen
van Wouter Peter Gielis, Henrick Scellekens, de gemeenschappelijke straat, Gijsbrecht
die Cort. Jan Goessens mag altijd aflossen tegen betaling van 10 gouden Karolusguldens,.
Datum 26 augustus 1527,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
234
Thomas Gijsbrecht Hoppenbrouwers heeft aan Jan Goessens 'den <=== IS DIT DEZE JAN GOESSENS
oudsten' (bedoeld is vader Jan) ten behoeve van diens zoon Jan' de
jongste' ( de vraag is overigens welke Jan als zoon, er waren er <== Opmerking JT - verkeerde generatie???
totaal 3 in hetzelfde gezin, JT) die 2 akkertjes verkocht met een
daaraan gelegen dries, en met inberip van de greppels er
rondomheen, gelegen in herdgang Straten, genoemd de Hofstad en
leengoed zijnde, b.p. Peter Corstens van den Hovel, Goijaert
Wouter Keijmps en meer anderen, de lopende straat, de
erfgenamen van Henrick Gerarts. Dat bezit had Thomas gekocht
van Henrick Lupprechts van Herzele als man van Anna dochter
van Henrick Zwollifs. Lasten hieruit aan de wettige kinderen van
Jan Goessens, zijnde Claes, Gerit en Peter die elk 2 gulden per jaar <=== Kids van Jan Goessens: Claes, Gerit en Peter en Jan
te moeten betalen door hun broer Jan zolang ze zullen leven maar
niet langer. Indien een van hen komt te sterven zonder wettig
nageslacht, dan versterft de rente op de langstlevende van hen en
gaat van de een op de ander over. Datum 3 juli 1529,
.
235
Jan Goessens de oude heeft beloofd om aan Thomas
Hoppenbrouwers die 51 gouden Karolusguldens te gaan betalen
per a.s. Maria Lichtmisdag.
Actum als boven. (Datum 3 juli 1529)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1530.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1530
Thomas Hoppenbrouwer heeft beloofd aan Jan Goessens senior om
voor hem borg te staan als dat nodig is, inzake boetes of onkosten
ten opzichte van Ard Monninck, betreffende een akker die Jan
heeft verkregen van genoemde Thomas.
Actum als boven. (Datum 3 februari 1530)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1532.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1532
229
Henrick Henricks van Berendonk, ook wel genoemd de Buijser,
heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Goessens de oude, die 5
en een halve mud rogge, ....
Datum 7 juli 1532

Gehuwd met:

womanAleijt Happo Goijaert Keijmps‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
215
Hilleke weduwe van Happo Goijaert Keijmps met haar voogd
Jasper van Esch doet afstand van haar recht van vruchtgebruik,
ten behoeve van haar 5 wettige kinderen verwekt bij genoemde
Happo. Dat betreft alle roerend en onroerend bezit, waarvan ze
steeds het vruchtgebruik heeft gehad, behalve dat ze wel jaarlijks
zolang ze leeft van haar broer Vranck 2 en een half mud rogge zal
gaan ontvangen en na haar dood versterft die pacht op diegene
aan wie de pacht wordt toebedeeld. Verder houdt ze een kamer in
het grote huis en krijgt ze de halve boomgaard. (geen datum en
geen getuigen vermeld, JT)
.
216
Roef, Goijaert en Jacop, broers, verder Jan Jan Goossens als man <=== Jan Jan Goossens als man van Aleijt .. van Happo Goijaert Keijmps x Hillegonden Henrick Vrancken
van Aleijt en nog Beatrijs, alle wettige kinderen van Happo
Goijaert Keijmps verwekt bij Hillegonden dochter van Henrick
Vrancken, hebben een deling gemaakt van alle bezit dat ze na de
dood van hun vader hebben geerfd of dat ze nog na de dood van
hun moeder zullen erven. ...
Genoemde Jan Jan Goossens namens zijn vrouw krijgt de helft
van een beemd genoemd de Gheenkensdijck, ...
... Nog krijgt hij een
stuk land van 4 lopenzaad genoemd het Rieland gelegen in
herdgang Naastenbest ... etc
Datum 23 december 1511
.
217
Roef, Goijaert en Jacop, broers en verder Jan Jan Goossens als
man van Aleijt en nog Beatrijs, zijnde alle wettige kinderen van <=== Aleijt Happo Goijaert Keijmps
Happo Goijaert Keijmps, beloven ieder van hen aan hun moeder
Hilleken die jaarlijks 6 lopen rogge en een steen vlas te betalen,
zolang ze leeft en niet langer, ...
Actum als boven.

Kind:

1.
manJan Jan Goossens‏
Overleden ‎1551
[bron]
Echtgenote weduwe in akte 184 van 14 mei 1551.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 229 van 25 juni 1551.
In meerdere aktes van 1551 nog genoemd als getuige schepen.

Volgens:

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1551.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1551
Op Nieuwjaarsavond ( Besnijdenisdag ) zijn voor het jaar 1551 na
een schrijven daarover van het hof van Luik, als schepenen
aangesteld : ...
4. Jan Goessens, overleed op 24 april <=== Staat dit in akte of is dit aantekening van JT.
In diens plaats is aangesteld Johannes Joordens ( Brouwers )

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
165
Kaerle Cleijnael en Jan Goossens die optreedt namens meester <=== Dus Jan Goossens en Mechteld v.C. waren al getrouwd.
Zebrecht van Collenberge en diens broer Peter van Collenberge, als
voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge
verwekt bij Mechteld wettige dochter van Herman Cleijnael, hebben
een overereenkomst gemaakt, ...
Datum als boven (Datum 29 mei 1521)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1526.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1526
214
Henrick Claes Jan Goessens heeft hierbij machtiging gegeven aan Jan Goessens de jonge <=== de jonge
om namens hem al zijn rentes, pachten en vorderingen te incasseren zowel vervallen
termijnen alsook toekomstige en hij geeft Jan ook machtiging om in Den Bosch of waar
dat ook nodig is voor hem schepenbrieven op te halen die daarvoor nodig zijn.
Datum 10 oktober 1526

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
Thomas Gijsbrecht Hoppenbrouwers heeft aan Jan Goessens 'den
oudsten' (bedoeld is vader Jan) ten behoeve van diens zoon Jan' de
jongste' ( de vraag is overigens welke Jan als zoon, er waren er <=== Is deze notiyie van JT correct???
totaal 3 in hetzelfde gezin, JT) die 2 akkertjes verkocht met een
daaraan gelegen dries, en met inberip van de greppels er
rondomheen, gelegen in herdgang Straten, genoemd de Hofstad en
leengoed zijnde, b.p. Peter Corstens van den Hovel, Goijaert
Wouter Keijmps en meer anderen, de lopende straat, de
erfgenamen van Henrick Gerarts. Dat bezit had Thomas gekocht
van Henrick Lupprechts van Herzele als man van Anna dochter
van Henrick Zwollifs. Lasten hieruit aan de wettige kinderen van
Jan Goessens, zijnde Claes, Gerit en Peter die elk 2 gulden per jaar <== Kids: Claes Gerit en Peter en broer Jan
te moeten betalen door hun broer Jan zolang ze zullen leven maar
niet langer. Indien een van hen komt te sterven zonder wettig
nageslacht, dan versterft de rente op de langstlevende van hen en
gaat van de een op de ander over.
Datum 3 juli 1529

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
Jan Henrik Corstens verkoopt hierbij een weiland genoemd dat
Duvenbroeksken, gelegen in Oirschot herdgang Straten in de <=== Duvenbroeksken
Castart, b.p. het erf van de koper, Heijmerick Scepens, een wegje
daar, Gerit Gijsbert Hoppenbrouwers. Hij verkoopt het perceel nu
aan Jan Jan Goessens de jonge ... <=== de jonge
Datum 27 februari 1534

NB: Mechteld Herman Cleijnals is de schoonmoeder van Jan Jan Goossens! <====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
241
Dirck Lupprecht Borcots als voogd over Jan, wettige minderjarige
zoon van zijn broer Goijaert, verwekt door deze Goijaert bij
Mechteld dochter van Herman Cleijnals, verder Jan Cleijnael, <=== Mechteld Herman Cleijnals x Goijaert Lupprecht Borcots
nog Jan Goessens de jonge, Peter Laureijssen en Jan Huijskens als <=== Jan Goessens de jonge.
toeziende voogden van genoemde minderjarige Jan Borcots, met
genoemde Dirck als zijn voogd, waarvoor ze samen beloven die bij
diens meerderjarigheid daarin te laten toestemmen, verkopen
hierbij al hun aanspraken en rechten in het roerende en onroerende
bezit, dat thans nog wordt gebruikt door Goijaert Philips Borcots
en afkomstig is van wijlen genoemde Mechteld en welk bezit
Goijaert had geerfd van wijlen zijn vader Philips en diens moeder
Gijssele, en waarin de minderjarige zoon Jan is gerechtigd. Ze
verkopen die aanspraken nu aan genoemde Goijaerden Philips
Borcots die daarvan het erfrecht krijgt. ...
Datum als boven (Datum 9 juni 1535)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1539.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1539
Schepenen :
7. Jan Goessens

VADER WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1540.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1540
392
Heijmerick Jan Scepens heeft beloofd om aan Jan zoon wijlen Jan
Goossens die een jaarlijkse rente ...
Datum en getuigen als boven (Datum 9 december 1540).

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1542.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1542
Schepenen, alhoewel niet in een afzonderlijk overzicht vermeld : ...
6. Jan Jan Goessens ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1543.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1543
078
Er is een bepaalde onenigheid ontstaan tussen Willem die Cort,
Lenaert Jacops en Jan Goossens als rentmeesters van de tafel van de
H. Geest alhier in Oirschot als partij ter ener zijde en ...
Datum 4 februari 1534

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
Voor het jaar 1545 zijn op Nieuwjaarsavond als schepenen
benoemd :
Jasper van Esch, Goossen Scepens, Jan van der Schoot, Willem de
Cort, Peter Jan Haecks, Jan Jan Goossens en Peter Antonissen van der <== Patroniem Jan
Ameijden.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1548.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1548
183
Jan zoon wijlen Servaes Bierkens en diens zuster Marie met Jan <=== Jan Goossens (schepen) voogd van Maria Servaes Bierkens
Goossens als haar voogd, onze collega schepen, verder Willem
natuurlijke zoon van wijlen Dirk Michiels en van genoemde Marie,
en verder Aert zoon wijlen Dirck Goossens en genoemde Marie voor <== Marie was gehuwd met wijlen Dirck Goossens
henzelf optredend en ook genoemde Willem daarbij als gemachtigde
voor Geertruiden wettige dochter van wijlen genoemde Dirck
Goossens, en voor Jan, Servaes, Dirck en Peter, wettige en natuurlijke
kinderen van genoemde Marie, hebben met elkaar een
boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd of
vermaakt was vanwege Katalijn Heijlwich en Elisabeth, gezusters en
wettige kinderen van wijlen Willem Bierkens. ....
Datum 28 maart 1548
.
400
Heer Joost zoon wijlen Henrick Belaerts, priester heeft verzocht aan
Jan Goessens, aan Henrick Dielis Hoppenbrouwers en aan Peter Jans
Crommen als beheerders van de tafel van de H. Geest te Oirschot of <==== beheerders van de tafel van de H. Geest te Oirschot
zij het beheer en de administratie wilden aanvaarden over het
gasthuis ....
Datum 21 november 1548, getuigen Goessen en Best.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1551.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1551
Op Nieuwjaarsavond ( Besnijdenisdag ) zijn voor het jaar 1551 na
een schrijven daarover van het hof van Luik, als schepenen
aangesteld : ...
4. Jan Goessens, overleed op 24 april <=== Staat dit in akte of is dit aantekening van JT.
In diens plaats is aangesteld Johannes Joordens ( Brouwers )
.
184
Mechteld ( lees van Collenberge, JT ) weduwe van Jan Goessens met <=== Weduwe
Peter Laureijssen als haar voogd, draagt hierbij een kapitaal over van
39 gulden welk bedrag Frans Willems als man van Margriet dochter
van Jans van Collenberghe haar schuldig is op grond van het
testament van wijlen meester Jans van Collenberge zoals zij
verklaarde. Zij draagt dit kapitaal nu puur als schenking over aan
haar wettige zoon Jan Jans Goessens.
Datum 14 mei 1551
.
229
Peter zoon wijlen Aert Roefs heeft beloofd om aan Mechtelden
weduwe van Jan Goossens, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 25 juni 1551)
.
230
Gijsbrecht zoon wijlen Jan Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan
Mechtelden weduwe van Jan Goossens die daarvan het vruchtgebruik
krijgt en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse
rente van twee en een halve gulden te gaan betalen, ...
Datum 26 juni 1551

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
320
Jan Joirden Brouwers heeft beloofd om aan Mechteld weduwe van
Jan Goessens, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar
wettige kinderen daarvan het erfrecht,...
Datum 24 oktober 1552
Mechteld weduwe van Jan Goessens met Geerit haar zoon als haar
gekozen voogd, heeft bekend dat Jan Joirdens deze rente uit de vorige
akte altijd mag aflossen op ...
Datum en getuigen als boven.

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
441
Heer en meester Jan Goessens licentiaat in de Godgeleerdheid en <=== Zoon Hr mr Jan Goessens
deken te Oirschot, voor hemzelf en ook optredend voor zijn afwezige
broer Adriaen, verder Niclaes, Geerit, Peter, meester Jan, <=== Zonen Adriaen, Niclaes, Geerit, Peter, Mr Jan baccalauraat, Jan Jr
baccalauraat en Jan junior, broers en wettige kinderen van wijlen Jan
Goessens verwekt bij wijlen Mechtelden dochter van Jans van <=== Echtgenote: WIJLEN Mechtelden Jans van Collenburch.
Collenburch hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit
dat ze door de dood van Jan Goessens en van wijlen genoemde
Mechteld hebben geerfd.
Bij deze verdeling krijgt heer en meester Jan een ...
Bij deze verdeling krijgen Niclaes en Gerit samen een hoeve met de toebehoren ... genoemd de Collenbergse hoeve ...
Bij deze verdeling krijgen Peter en meester Jan baccalaureus samen het huis ...
Bij deze verdeling krijgen Adriaen en Jan junior samen het huis ...
Datum 14 december 1557
.
461
Meester Jan zoon wijlen Jan Goessens ( eerder vermeld men hem als
baccalaureus, JT ), partij enerzijds en Peter zoon wijlen Jan Goessens
hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze eerder
samen toebedeeld hebben gekregen van hun ouders. ...
Datum 30 december 1557

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
203
Jan zoon wijlen Jan Goessens namens zijn broer meester Jan (Er is
dus een Jan junior en Jan senior), baccalaureus, heeft aan Aerden van
Hobbelen een huis, tuin etc. verhuurd,...
... Ook verhuurt hij hem een beemd
genoemd de Posdonck, die eigendom is van genoemde meester Jan
Goessens. ...
... Het geld moet met
Pinksteren worden betaald en de rogge op Maria Lichtmisdag ten
huize van de deken van Oirschot ( dat is broer Jan, broer van de
hierboven genoemde twee Goosen-broers, er is dus blijkbaar nog een
derde Jan in een en hetzelfde gezin, JT ) danwel in Boxtel waar die
dat wil. ...
Datum 17 mei 1558

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
040
Niclaes, Peter en Jan, broers en kinderen van wijlen Jan Goessens,
voor henzelf en ook optredend voor hun broers heer en meester Jan,
kanunnik in Boxtel en voor Gerit en Adriaen, verkopen een huis, ...
... zoals ze dat hebben geerfd bij het
overlijden van heer en meester Jan Goessens, toen hij nog leefde
deken van Oirschot en welk bezit deze heer Jan Goossens daarvoor
had verkregen van de uitvoerders van het testament van heer en
meester Jacop van Geldrop en deze meester Jacop van Geldrop weer
van de erfgenamen van Jan van Vlierden conform schepenbrieven
daarover. ...
Datum 22 januari 1566


Voor meer informatie: bertho@derikx.com