man‎Herman Joerden Cleijnaerts‏‎

[Gebruikersnotities]
Gezocht "Herman Jo"
Geocht Herman rentmeester

Zoek Herman Cleijn 1485 en later

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
025
Komen zijn Charlois en Ijsebrant, kinderen van wijlen Herman
Cleijnael en verkopen samen met schepenbrieven aan Herman
natuurlijke zoon van Joerden Cleijnael een pacht van ... <=== natuurlijke zoon
.. Die pacht hadden ze geerfd van wijlen
Joerden Herman Cleijnaels, zijnde hun oom. ... <== Vader Joerden was oom van Carlois en Isbrant Herman Cleijnals
Datum 8 april 1482
.
228
Komen zijn Charlois en Isebrant, wettige kinderen van wijlen
Herman Cleijnaels (feitelijk zoons van Herman Herman Cleijnaels, JT) <=== Volgens JT is patroniem Herman!
Datum 1 mei 1482
.
407
Charlois en Isbrant broers en kinderen van wijlen Herman Cleijnals
verkopen aan Jacop Henrick Jacops van Strijp, Wouter de Cort en
Herman Joerden Cleijnals hun neef zijnde, 74 stuks eikenbomen ... <=== Neef van Carlois en Isbrant Herman Cleijnals
Datum 23 december 1482

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
116
Charloes en Isbrant, broers en kinderen van wijlen Herman Cleijnael
machtigen hierbij Herman Joerden Cleijnaels, Korstiaen van de
Velde en Henrick van Esch om om hun vorderingen etec te innen, ...
Datum 25 februari 1483
.
326
... Het bezit is daarna verkocht aan
Herman natuurlijke zoon van Herman Cleijnael voor de achterstand <== Wie is dit?
en de kosten van de procedure. ....
Datum op St. Gielisdag 1483

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
030
Komen is Charloijs zoon wijlen Herman Cleijnael en verkoopt <===
hierbij aan Rutger zoon wijlen Rutgers van der Hoeven ten zijnen
behoeve en ten behoeve van zijn zuster Margriet die zijn 1/4e deel
van de rechten die hij heeft in een tiende genoemd de
Scoeijventiende, te heffen uit onderpanden in herdgang Straten,
eerder in bezit van Henrick van de Venne, Peter van der Hoeven en
Henrick Crommen. Die tiende was eerder in bezit van zijn oom <== zijn oom Joerden Herman Cleijnaell en diens zusters
Joerden Herman Cleijnael en diens zusters. De verkoper mede
namens zijn grootvader Herman Cleijnael belooft alle lasten af te <=== Grootvader van Carlois is genaamd Herman!!!
handelen.
Actum als boven
.
076
Komen zijn Charloijs en Isbrant kinderen van wijlen Herman
Cleijnael en beloven hun neef Herman natuurlijke zoon van wijlen <=== natuurlijke zoon
Joerden Cleijnael die een jaarlijkse rente...
Datum 17 maart 1484,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1491.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1491
133
De wettige kinderen van Jan van Best en zijn vrouw Meijs, te weten
Jan Janssen van Best en Herman Joerden Cleijnaels als man van <=== echtgenote Magriet Jan van Best
Margriet, verder Henrik Gerart Coppens als man van Claessen, en
Henrik Dirck Mathijs Huijskens als man van Baten, die samen hun
zwager Henrick Jans van best uit de erfenis hebben uitgekocht,
hebben daarna een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze van
hun overleden ouders hebben geerfd, ...
Genoemde Herman Joerden Cleijnaerts krijgt een stuk land groot ca.
3 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, genoemd de
Castaertakker ... Nog krijgt hij een
stuk land groot ca. een zesterzaad, genoemd dat Nuewe Land ...
Nog krijgt hij een akker
groot ca. 1 lopenzaad, genoemd de Cortenhof, ...
Datum 29 april 1491

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1492.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1492
250
Herman Joerden Cleijnaerts als man van Aleijt dochter van wijlen <=== echtgenote Aleijt Wouter van den Dijck
Wouter van den Dijck, verkoopt met een vonnisbrief van Oirschot
aan ...
... zoals Aleijt de vrouw van Herman dat bezit
had laten uitwinnen. ...
Datum op St. Thomasdag 1492
.
277
Herman Joerden Cleijnaerts (soms ook Rentmeesters genoemd, JT)
die als zodanig door schepenen en inwoners als rentmeester voor
Oirschot is gekozen, ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, akte is doorgestreept, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1496.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1496
100
Herman Joerden Cleijnaerts heeft beloofd aan Jan Gijsbrecht
Lebbens dat hij de kinderen van Jan in huis zal nemen en hen eten,
drinken etc. zal verschaffen, bewassing en schoenen en kleding
geven, en hen ook zo zal ´dwingen en straffen´ alsof het zijn eigen
kinderen zou betreffen. Daarvoor zal Jan aan Herman wollen
lakenstof geven om daarmee die kinderen, zijnde Henrcik en
Grietken te kleden en geen ander laken dan wollen lakenstof te
geven. De termijn van in huis hebben gaat in per a.s. mei voor 8 jaar
lang. Als een van de kinderen getroffen zou worden door de
´pestillien of melisoen¨( pest of malaatsheid, JT) en als geen van de
andere gezinsleden daaraan lijden en Herman genoodzaakt is om de
kinderen uit huis te doen en elders onder te brengen, dan komt dat
voor rekening van Herman en Jan zal .... Als er verder enige
onduidelijkheden in de afspraak zijn, dan zullen ze dat aan de
familie van beide kanten voorleggen die men later daarvoor nog zal
kiezen om te bemiddelen.
Actum als boven. (Datum 20 april 1496)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1497.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1497
151
Heer Willem van Petershem, priester, Joerden de Hoppenbrouwer en
Herman Joerden Cleijnael als beheerders van de tafel van de H.
Geest, hebben namens de tafel hun achterstallige vordering
aangetoond ...
Datum 18 juli 1497

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1502.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1502
157
Aleijt weduwe van Joest Aerts van Lievendael en Aleijt weduwe
van Aert Aerts van Lievendael met Herman Joerden Cleijaerts als <=== Echtgenote Aleijt
haar wettige man, doen afstand van hun aanspraken en van hun
recht van vruchtgebruik ten behoeve van de wettige kinderen van
Joest Aerts van Lievendael....

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1503.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1503
103
Herman Joerden Cleijnaerts en met hem zijn vrouw Mechteld, <=== Echtgenote Mechteld ?
verder met Daniel van der Meijden, Henrick van Best en Jan van
Best als haar voogden en uitvoerders, beloven aan ...
Datum 2 april 1503
.
265
Andries Willem Bierkens verkoopt aan Happo Jan Vos als
beheerder van de tafel van de H. Geest en behoeve ook van die
tafel een pacht van een half mud roggem welke pacht Andries had
gekocht van heer Willem van Petershem, priester en van Joerden
Ansems en van Herman Joerden Cleijnaerts als beheerders van de
tafel van de H. Geest, en welke pacht jaarlijks aan de tafel wordt
betaald ...
Datum 28 november 1503

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
042
Iken weduwe van Thomas natuurlijke zoon van Aert Thomas van de
Venne met haar voogd Herman Joerden Cleijnaerts, op grond van
een machtiging die haar daarvoor is verleend in het testament van
wijlen haar man Thomas om bezit te mogen verkopen dat Thomas
heeft nagelaten, belooft aan ...
Datum 1 februari 1504
.
060
Herman Joerden Cleijnaerts en zijn wettige dochter Mechteld, met
Kaerle Herman Cleijnaerts als haar voogd hierin, beloven aan
Margriet dochter van Henrick Belaerts die voortaan jaarlijks een
rente van 2 rijnsguldens te betalen, ...
Datum 20 februari 1504
.
079
Joerden Dirck Hoppenbrouwers en Happo Jan Vos als beheerders
van de tafel van de H. geest te Oirschot, verkopen aan Herman <===
Joerden Cleijnaerts die een pacht van een mud rogge, welke pacht
Joerden Herman Cleijnaerts en diens broer Dirck, ieder voor een <=== Vader en oom?
half mud, in hun testament aan de tafel hadden vermaakt, ...
Datum 9 april 1504
.
244
Herman Joerden Cleijnaerts en zijn wettige dochter Mechteld
hebben beloofd om voortaan aan Margriet Henrick Belaerts die een
rente van 2 rijnsguldens per jaar te gaan betalen, ...
Datum op St. Thomasdag 1504

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1506.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1506
201
Ijken weduwe van Thomas natuurlijke zoon van Aert Thomas
van den Venne in aanwezigheid en instemming van Henrick
Thomas van de Venne en Herman Joerden Cleijnaerts als voogden
over de jonge kinderen van genoemde Ijken verwekt bij Thomas,
daarin ook gemachtigde volgens het testament van Thomas om
bezit te mogen verkopen etc., ...
Datum St. Leonardusdag 1506
.
269
Jan Vos verkoopt aan Thomas Gielis het bezit dat Jan zelf eerder
van Thomas had gekocht en Thomas op zijn beurt als
gemachtigde voor heer Willem van Petershem en Herman Jorden <===
Cleijnaerts als beheerders voor de tafel van de H. Geest van
Oirschot namens de tafel hadden laten uitwinnen met een vonnis
van de schepenbank van Oirschot. ....
Datum 25 februari 1506

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1508.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1508
093
Jacop Wouter Thijssen heeft beloofd aan Herman Joerden
Cleijnaerts ten behoeve van Aleijt dochter van Wouters van den
Dijck (Aleijt is de vrouw van Herman, JT) die voortaan jaarlijks een
rente van ...
Datum 26 februari 1508

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1509.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1509
153
... welke rente Daniel Lanen en diens broer
Corsten eerder hadden beloofd aan Jacop Wouters van den Dijck en
aan Herman Joerden Cleijnaerts als voogden over en ten behoeve
van de kinderen van wijlen Henrick van den Dijck, ...
Datum op St. Lambrechtsdag 1509

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
115
Aleijt Wouters van den Dijck draagt aan Mathijs Peter Roefs (van <==
den Toerken, JT) als echtgenoot, aan Wouter Gooris van Kuijck en
aan Ida dochter van Jan Heijligen het geerfde bezit van haar broer
Jacop van den Dijck over. Ze mogen ieder van hun drieen elk ervan
hun deel aan anderen verkopen dat ze van hun ouders hebben geerfd.
Indien een van hen daarmee niet tevreden is, wordt die de erfenis
ontnomen met een oude grote en daarvoor komt St. Petrus dan in
diens plaats. (ik neem aan dat het dan naar de kerk gaat?, JT). Maar
de kinderen van Henrick van den Dijck komen in de plaats van hun
vader en ook alle erfgenamen van Aleijt komen in de plaats van hun <==
vader en moeder, te weten de 5 kinderen van een vader en moeder en
die 5 kinderen zullen niet meer krijgen dan hun vader en moeder zelf
geerfd zouden hebben. Genoemde Aleijt met haar man Herman <==
Cleijnaerts belooft deze overdracht altijd gestand te zullen doen.
Datum 12 juni 1518,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
127
Herman Joerden Cleijnaerts verkoopt aan de wettige kinderen van
Jan Jans van Collenberge verwekt bij Mechteld dochter van Herman
Joerden Cleijnaerts, al zijn bezit, zowel roerend als onroerend, land,
rentes, pachten etc. Ook doet hij nog afstand van zijn rechten inzake
een huwelijkse voorwaardenovereenkomst, gemaakt tussen
genoemde Jan van Collenberge en zijn dochter Mechteld en
eveneens inzake zijn bevoegdheid die hem is gegeven in een
testament tussen wijlen zijn vrouw en hemzelf. Verder doet hij
afstand van een rente die Jan Aert Jacops nu betaalt en welke rente
door Herman was gekocht.
Datum 13 augustus 1521,
.
156
Goijaert Lupprecht Dircks (=Borcots, JT) vanwege zijn 2
minderjarige kinderen die hij heeft verwekt bij Mechteld wettige
dochter van Herman Cleijnael, en met hem zijn broers Dirck en
Dirck, die ook nog handelen namens hun broer Bartholomeus als
voogd over de genoemde minderjarige kinderen, doet afstand van
zijn rechten ten behoeve van de minderjarige kinderen van
genoemde Mechteld verwekt bij Jan van Collenberge. Dat betreft
alle roerende en onroerend bezit die deze minderjarige kinderen en
genoemde Goijaert als vader na de dood van genoemde Mechteld
hebben verkregen of het bezit dat die kinderen nog zullen erven na
de dood van Herman Cleijnaels. Maar Goijaert als vader van de twee <=== Herman leeft nog.
nakinderen houdt wel al zijn kleding, nog 25 of 26 el linnen
lakenstof, nog een nieuwe tijk (?), een bedstede, 2 koperen potten en
4 bijenstokken. Verder is afspraak dat als er op dat bezit in de
toekomst onbekende lasten zouden blijken te drukken, dan zal
Goijaert daarvoor het deel daarin van de kinderen vergoeden. Verder
zullen de huwelijkse voorwaardes komen te vervallen die eerder in
Den Bosch waren opgemaakt door meester Zebrecht van
Collenberge en genoemde Goijaert en ook alle aanspraken die er
tussen deze beide partijen mochten hebben bestaan. Nadat dit is
gebeurd, zijn verschenen meester Zebrecht van Collenberge, priester
als voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge,
verder met hem zijn broer Peter (en Henrick Janssen van den
Sande=doorgestreept, JT) en dragen aan genoemde Goijaert
Lupprecht Dircks, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn
wettige kinderen daarvan het erfrecht, een rente over van 9
rijnsguldens per jaar, welke rente heer Rutger Willem Rutten eerder
had beloofd, aflosbaar met 150 gulden. Verder krijgt Goijaert en die
kinderen nog een kapìtaal van 32 rijnsguldens eens te ontvangen van
Daniel de Mester, waarbij Goijaert het vruchtgebruik ervan krijgt en
de kinderen het erfrecht. ... etc etc
Datum 24 mei 1521
.
157
Goijaert Lupprecht Dircks uit de vorige akte draagt aan heer
Zebrecht van Collenberge als voogd over de kinderen van Jan van
Collenberge en aan diens broer Peter, de schepenbrieven en de
huisraad, het vee etc. over, alles volgens de geschreven inventaris
van de hand van Herman Cleijnael. Dat betreft alle bezit en <===
oogstgeassen etc. dat de kinderen hebben geerfd of was toegezegd
aan de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge verwekt bij
Mechteld dochter van Herman Cleijnaerts. De genoemde heer
Zebrecht en Peter geven genoemde Goijaert daarvoor kwijting en
beloven aan Goijaert die te zullen vrijwaren voor alle kosten en
schades die hem mochten overkomen vanwege Herman Cleijnaerts
inzake deze huisraad, brieven, vee en oogstgewassen.
Actum als boven. (Datum 24 mei 1521)
( zie achteraan dit protocol waarbij Kaerle Cleijnaert als
schout van Kempenland is opgeroepen geweest om in Den Bosch te
verschijnen vanwege de aanspraken van genoemde Goijaert, JT)
.
165
Kaerle Cleijnael en Jan Goossens die optreedt namens meester
Zebrecht van Collenberge en diens broer Peter van Collenberge, als
voogd over de minderjarige kinderen van Jan van Collenberge
verwekt bij Mechteld wettige dochter van Herman Cleijnael, hebben
een overereenkomst gemaakt, waarbij is afgesproken dat Kaerle op
geen enkele wijze het beheer zal voeren over het bezit van
genoemde Herman of dat van de genoemde kinderen, noch deze
kinderen etc. zal lastigvallen met acties of met brieven over
vorderingen die Kaerle meent te hebben op het bezit van de
kinderen, maar dat daaentegen de situatie daarvan zal worder
bevroren totdat Herman zal zijn overleden. Daarbij behoudt ieder <====== "totdat Herman zal zijn overleden"
van de partijen de rechten zoals men meent die te hebben en de
voogden van de minder jarige kinderen zullen Kaerle Cleijnael ook
niet lastigvallen over enige chijnsen of pachten etc.w aarop zij
menen rechten te hebben. Ieder zal de aanspraken opschorten totdat
Herman is komen te overlijden.
Datum als boven, (Datum 29 mei 1521)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1522.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1522
003
Klein blaadje, ongenummerd, voorkant :
Thijs Peter Roefs
Wouter Gooris van Kuijck
Adriaen de Sloetmaker (slotenmaker, mogelijk Adriaen
Lambrechts van Onstaden, JT)
Iken Maes
(dit is een groepje personen dat bij elkaar hoort, zijnde
erfgenamen van Aleijt vrouw van Herman Cleijnael die eerder
was gehuwd met Jacop Wouters van den Dijck, JT)
Men geeft kwijting aan de kinderen van Jan van Collenberg
vanwege alle geschillen en aanspreken inzake het bezit dat is
achtergelaten door Aleijt de vrouw van Herman (=Herman
Cleijnael, JT) en ook vanwege het bezit van Herman de
Rentmeester (= Herman Cleijnael, JT). Ze beloven ook voor de
andere erfgenamen deze kwijting gestand te zullen doen. Peter
Brants heeft deze belofte ontvangen ten behoeve van de
genoemde kinderen (van de Collenberg).
Achterkant :
Datum 11 februari, getuigen Staij, Jan Henrick Alen (?) en
Carolus Cleijnaels. (datum is waarschijnlijk na 24 mei 1521,
wanneer er daarover afspraken zijn gemaakt, Kaerle Cleijnael is
direkte familie van Herman Cleijnael, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
155
... Lasten hieruit zijn een gulden per jaar aan de erfgenamen van
Jacop van Esch en 6 lopen rogge aan Aleijt als vrouw van Herman
Cleijnael en nog de grondchijns.
Datum de voorlaatste dag in februari 1524

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1526.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1526
261
Happo Vos en Lenaert Jacops (Keijmps, JT) als beheerders van de tafel van de H. Geest
te Oirschot, hebben met bepaalde oude Francijnenregisters of hefboeken, hun
achterstallige vordering aangetoond van 2 halve muddes rogge per jaar die 7 mud
achterstallig zijn. Voor het ene halve mud is de tekt in het boek als volgt.:
Dirck Hermans (Cleijnael, JT) ‘van bezetsel’een half mud rogge, uit Joerden Hermans
(Cleijnaels) ‘bezetsel’ en diens broer Joerden een half mud (raadselachtige tekt, JT). Het
register vangt aan op Maria Geboortedag anno 1465 (8 september 1465, JT). Het andere
boek houdt in Herman, natuurlijke zoon van Joerden Cleijnaels geeft uit het testament <======
van zijn oom Dirck Hermans 6 lopen rogge, welk register aanvangt omstreeks St.
Bavodag anno 1489. ...
Actum als boven (Datum 21 december 1526)

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
womanMechteld Herman Joerden Cleijnaerts‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
060
Herman Joerden Cleijnaerts en zijn wettige dochter Mechteld, met
Kaerle Herman Cleijnaerts als haar voogd hierin, beloven aan
Margriet dochter van Henrick Belaerts die voortaan jaarlijks een
rente van 2 rijnsguldens te betalen, ...
Datum 20 februari 1504
.
244
Herman Joerden Cleijnaerts en zijn wettige dochter Mechteld
hebben beloofd om voortaan aan Margriet Henrick Belaerts die een
rente van 2 rijnsguldens per jaar te gaan betalen, ...
Datum op St. Thomasdag 1504

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
156
Goijaert Lupprecht Dircks (=Borcots, JT) vanwege zijn 2
minderjarige kinderen die hij heeft verwekt bij Mechteld wettige
dochter van Herman Cleijnael, en met hem zijn broers Dirck en
Dirck, die ook nog handelen namens hun broer Bartholomeus als
voogd over de genoemde minderjarige kinderen, doet afstand van
zijn rechten ten behoeve van de minderjarige kinderen van
genoemde Mechteld verwekt bij Jan van Collenberge. Dat betreft
alle roerende en onroerend bezit die deze minderjarige kinderen en
genoemde Goijaert als vader na de dood van genoemde Mechteld <=== OVERLEDEN
hebben verkregen of het bezit dat die kinderen nog zullen erven na
de dood van Herman Cleijnaels. ...
Datum 24 mei 1521

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1523.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1523
277
Eerder had Bartholoemus Dirck Borcots als voogd over de
minderjarige kinderen van zijn broer Goijaert Libbrechts Borcots <=== Goijaert Libbrechts Borcots
verwekt bij Mechteld dochter van Herman Cleijnael, machtiging
gegeven aan zijn broers Dirck en Dirck, resp. uit het eerste en
tweede huwelijk, om namens hem als voogd alles te doen inzake een
boedeldeling tussen de kinderen van genoemde Goijaert zijnde zijn
broer en de kinderen van Jan van Collenberge verwekt bij Mechteld
dochter van Herman Cleijnael. ....
Datum 26 september 1523

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1532.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1532
063
Al degenen die deze brief zullen zien of lezen, gegroet!. Voor de
stadhouder van de schout van Kempenland en voor ons schepenen
is verschenen Goijaert Borcots en diens wettige vrouw Geertruit
dochter van Jan van Gestel en hebben een beedigde verklaring
laten opstellen. In de eerste plaats verklaren Goijaert en Geertruit
dat er een dokument bestaat, geschreven door Philips van Herzele
waarin de huwelijkse voorwaarden zijn beschreven tussen Goijaert
en Geertruit. De tekst is als volgt
Hierbij zijn verschenen Goert Lip Dircks (Borchouts, JT) als
toekomstige bruidegom met zijn broer Dirck Borchaerts
(Borghouts, JT) als partij ter ener zijnde en Jan van Gestel met zijn
dochter Geertruit a.s. bruid ter andere zijden en ze hebben de
volgende overeenkomst gemaakt. ...
Datum 31 januari 1532

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
240
Goijaert Philips Dircks (Borcots, JT) weduwnaar van Mechteld <=== weduwnaar Goijaert Philips Dircks
dochter van wijlen Herman Cleijnael, doet afstand van zijn recht
van vruchtgebruik en deels ook inzake het erfrecht, inzake
volgende jaarlijkse rentes. ...
... Hij doet er nu
afstand van ten behoeve van zijn wettige zoon Jan verwekt bij
vermelde Mechteld en Goijaert ...
Datum 9 juni 1535
.
241
Dirck Lupprecht Borcots als voogd over Jan, wettige minderjarige
zoon van zijn broer Goijaert, verwekt door deze Goijaert bij
Mechteld dochter van Herman Cleijnals, verder Jan Cleijnael, <=== Mechteld Herman Cleijnals x Goijaert Lupprecht Borcots
nog Jan Goessens de jonge, Peter Laureijssen en Jan Huijskens als <=== Jan Goessens de jonge.
toeziende voogden van genoemde minderjarige Jan Borcots, met
genoemde Dirck als zijn voogd, waarvoor ze samen beloven die bij
diens meerderjarigheid daarin te laten toestemmen, verkopen
hierbij al hun aanspraken en rechten in het roerende en onroerende
bezit, dat thans nog wordt gebruikt door Goijaert Philips Borcots <=== Goijaert Philips Borcots
en afkomstig is van wijlen genoemde Mechteld en welk bezit
Goijaert had geerfd van wijlen zijn vader Philips en diens moeder
Gijssele, en waarin de minderjarige zoon Jan is gerechtigd. Ze
verkopen die aanspraken nu aan genoemde Goijaerden Philips
Borcots die daarvan het erfrecht krijgt. ...
Datum als boven (Datum 9 juni 1535)

2.
man‎Karolus Herman Cleijnaerts‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1522.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1522
Karolus Herman Cleijnael en met hem Mechteld wettige dochter
van wijlen Jan van der Daesdonk, dragen in de vorm van een ruil
aan ...
Datum op St. Katharinadag 1522


Voor meer informatie: bertho@derikx.com