man‎Peter Willems van Curingen‏‎

[Gebruikersnotities]
GEZIN:
Peter Willems van Cueringe x Cathalijn Roeloffs Laurensse Tromppen (kinderen en kints kinderen)
- Laurens
- Jan
- Corstiaen Peters van Cueringen
- Roelant Peeters van Cueringe (zie akte 34)
- Wouter Evert Craenen
- Meriken Peters van Cueringe (zie akte 36) weduwe Peter Cornelisse
- Jenneken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623962&miview=ldt
8 Laurens voor sijn selve ende hem fort en sterck maeckende voor Jan sijne absente broeder. Corstiaen, Roelant, Wouter Evert Craenen. Meriken weduwe Peter Cornelisse ende Jenneken alle kinderen en kints kinderen van wijlen Peter Willems van Cueringe, bijden selve ende bij wijlen Cathalijn dochtere Roeloffs Laurensse Tromppen sijne huijsvrouwe wettelijck verweckt. Die welcke hebben bekent, kennen ende lijden mits desen aengegaen te hebben een erffscheijdinge ende erffdeijlinge van de goederen vermits der dood van henne ouders aengecomen. Aen Corstiaen Peters van Cueringen o.a. een huijs, hoff, bogart etc. met sijn aengelach daer aen en bij gelegen, staende ende gelegen ter plaetse aen de heij opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Wouter Craene mede condivident aen een sijde ende metten andere sijde Laurens van Cueringe ende Roelant mede condivident aen de andere sijde, streckende metten eene eijnde Handrick Jans van Raessen ende metten anderen eijnde de gemeijn Heijstraet. Voorschreven condividenten moeten betaelen aen Roelant en Jenneken, twee hondert gulden, ter saeke haere voorschreven ouders vuijt seckere consideratie ende getrouwe dienst bij testament gemaeckt. (Onder de andere, verdeling van percelen).
Datering: 1673
Pagina: 11
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623988&miview=ldt
34 Corstiaen Peters van Cueringe, een huijs, hoff, bogart met sijn aengelach, gestaen ende gelegen opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Handrick Jans van Raessen met meer anderen aen een sijde, ende met den anderen sijde de gemeijne heij ofte Schoodtstraet, streckende aen erffve Wouter Evert Craenen ende metten anderen eijnde aen erffve Roelant Peeters van Cueringe met meer anderen. Hem vercoopere bij deijlinge tusschen sijne susters ende broeders erffelijck aengecomen. Vercofft aen Laureijns Peters van Cueringe sijne broeder. Vermelding van: o.a. te voldoen aen Meriken Peters van Cueringe de somme van hondert vijfftich gulen.
Datering: 1674
Pagina: 41
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623989&miview=ldt
35 Laureijns Peters van Cueringe, die welcke heeft gelooft Corstiaen Peters van Cueringe sijne broeder costeloos ende schadeloos te houden die comen vuijt den hooffden van de inboedel van haeren ouders etc.
Datering: 1674
Pagina: 42
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623990&miview=ldt
36 Akte over de hondert en vijfftich gulden. Vermelding van Meriken weduwe Peter Cornelisse dochtere Peeter Willems van Cueringe, Corstiaen haeren broeder ende Laureijns.
Datering: 1674
Pagina: 43
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.219&minr=11892326&miview=ldt
88 Taxatie van de goederen die welcke Jenneken Laureijnssen van Cueringe metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende de selven goederen naer lant regts Laureijns Peters van Cueringe haere gewesene man collaterale erffgenamen in tochte is blijven besitten ende is die selven Jenneken sonder wettige geboorte naer te laten opden 23e april 1675 binnen deser vrijheijt gepasseert. Taxatie van de goederen die welcke metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft, ende is die selven sonder wettige geboorte naer te laten comen te overlijden. O.a. drij derde gedeelte in een huijs, hoff ende bogart etc. bij de voorschreven Jenneken ende Laureijns Peters staende huwelijk te saem gecofft, gelegen ter plaetse Ollant. Met de eene sijde ende een eijnde aende gemeijnt met de ander sijde aen erffve de erfgenamen van Jan Roeloffs, streckende metten anderen eijnde op erffve Handrick Mathijs Versantvoirt.
Datering: 1676
Pagina: 219
Plaats: Sint-Oedenrode

WIE IS "Wouter Evert Craenen" uit akte 8?
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11625040&miview=ldt
111 Jenneken weduwe Wouter Evert Craenen heeft vuijt crachte van testament tusschen haer ende haer man salgher gemaekt t januarij 1678, een stuck hoijlant genoempt den Nieuwe camp, gelegen ter plaetse onder Varenhoudt. Heeft hij vercofft aen Gerit Stanssen Molemakers.
Datering: 1678
Pagina: 319
Plaats: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:

Kind:

1.
manLaurens Peters "Frens" van Curingen‏
Geboren ‎± 1616 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 116 van 1676 - 60 jaar - dus geboren rond 1616.

In akte 51 van 1662 genoemd als "Laureijns Peeter Willems van Curinge"

Ouderlijk gezin genoemd in akte 8

Zie huwelijk: geboren te Sint-Oedenrode

Was als eerste gehuwd met ene Jenneken Jansen. Niet gevonden in index BHIC (Nov2021).

Dopen St.O. 1607-1634 nog niet online (Nov2021).

TODO Zoek doop

Overleden ‎4 feb 1677 Sint Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://proxy.archieven.nl/235/53BC1232C2E54913AA9F88529B95CD9C
10 Taxatie van de goederen die welcke Laureijns Peters van Curinge metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven opden 4e februarij 1677 sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. ...
Datering: 1677
Pagina: 22
Plaats: Sint-Oedenrode
‎, ongeveer 61 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.56&minr=12449846&miview=ldt
51 Eedt als geswooren over de Bodem van Elde in plaetse van Goijaert Willem Jans, Laureijns Peeter Willems van Curinge.
Datering: 1662
Pagina: 67
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049398&miview=ldt
139 Dirck Jan Lamberts (40) woonachtig te Olland onder Sint-Oedenrode met een verklaring ter instantie van Laurens Peters van Cueringen namelijk “dat die van olland haeren torrf hadden ingehaelt te weten int dierste van augustus lestleden” en dat enige dagen later Evert Willem Everts mede wonende te Olland te zijnen huize is komen praten en vertellende hoe hij met Laurens Peters “crackeel hadde gehadt” en “hem becoemende dat hij den voorscreven Laurens wacker had affgeslaegen, verclaert den attestant daerop geseedt te hebben, hadt den duevel voort doodt geslaegen, antwoorde den voorscreven Evert dese woordenin substantie: Dat soude ick gedaen hebben maer hij weeck mij ende doen jammerden mij hem”. Getuigen: Jan Ariens van den Biechelaer enJan Wouter Hessels.
Datering: 02-09-1670
Pagina: 122v
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.56&minr=12449900&miview=ldt
105 Eedt van borgemeester van april 1672 tot april 1672. Vuijt de Oude Vrijheijt Jan Lambers Adels. Bosch ende Varenhoudt Jan Jan Thonis. Ollant ende Houtem Laurens Peter van Cueringe. ...
Datering: 1672
Pagina: 148
Plaats: Sint-Oedenrode

OUDERLIJK GEZIN:
Peter Willems van Cueringe x Cathalijn Roeloffs Laurensse Tromppen (kinderen en kints kinderen)
- Laurens
- Jan
- Corstiaen Peters van Cueringen
- Roelant,
- Wouter Evert Craenen
- Meriken Peters van Cueringe (zie akte 34) weduwe Peter Cornelisse
- Jenneken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623962&miview=ldt
8 Laurens voor sijn selve ende hem fort en sterck maeckende voor Jan sijne absente broeder. Corstiaen, Roelant, Wouter Evert Craenen. Meriken weduwe Peter Cornelisse ende Jenneken alle kinderen en kints kinderen van wijlen Peter Willems van Cueringe, bijden selve ende bij wijlen Cathalijn dochtere Roeloffs Laurensse Tromppen sijne huijsvrouwe wettelijck verweckt. Die welcke hebben bekent, kennen ende lijden mits desen aengegaen te hebben een erffscheijdinge ende erffdeijlinge van de goederen vermits der dood van henne ouders aengecomen. Aen Corstiaen Peters van Cueringen o.a. een huijs, hoff, bogart etc. met sijn aengelach daer aen en bij gelegen, staende ende gelegen ter plaetse aen de heij opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Wouter Craene mede condivident aen een sijde ende metten andere sijde Laurens van Cueringe ende Roelant mede condivident aen de andere sijde, streckende metten eene eijnde Handrick Jans van Raessen ende metten anderen eijnde de gemeijn Heijstraet. Voorschreven condividenten moeten betaelen aen Roelant en Jenneken, twee hondert gulden, ter saeke haere voorschreven ouders vuijt seckere consideratie ende getrouwe dienst bij testament gemaeckt. (Onder de andere, verdeling van percelen).
Datering: 1673
Pagina: 11
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623989&miview=ldt
35 Laureijns Peters van Cueringe, die welcke heeft gelooft Corstiaen Peters van Cueringe sijne broeder costeloos ende schadeloos te houden die comen vuijt den hooffden van de inboedel van haeren ouders etc.
Datering: 1674
Pagina: 42
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623988&miview=ldt
34 Corstiaen Peters van Cueringe, een huijs, hoff, bogart met sijn aengelach, gestaen ende gelegen opden Pijnhorst. Tusschen erffenis Handrick Jans van Raessen met meer anderen aen een sijde, ende met den anderen sijde de gemeijne heij ofte Schoodtstraet, streckende aen erffve Wouter Evert Craenen ende metten anderen eijnde aen erffve Roelant Peeters van Cueringe met meer anderen. Hem vercoopere bij deijlinge tusschen sijne susters ende broeders erffelijck aengecomen. Vercofft aen Laureijns Peters van Cueringe sijne broeder. Vermelding van: o.a. te voldoen aen Meriken Peters van Cueringe de somme van hondert vijfftich gulen.
Datering: 1674
Pagina: 41
Plaats: Sint-Oedenrode

LEEFTIJD: 60 JAAR
https://proxy.archieven.nl/235/D90E1C85BC1142B480C550973F7083B9
116 ... Laurens Peters van Cueringen, oud ca. 60 jaar, oud-gezworene van de bodem van Elde genoemd de Vier Gemalen, inwoner Ollant onder St. Oedenrode ...
Datering: 13 januari 1676
Pagina: scan 115
Plaats: Sint-Oedenrode

OVERLEDEN OP 4 feb 1677
https://proxy.archieven.nl/235/53BC1232C2E54913AA9F88529B95CD9C
10 Taxatie van de goederen die welcke Laureijns Peters van Curinge metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven opden 4e februarij 1677 sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. ...
Datering: 1677
Pagina: 22
Plaats: Sint-Oedenrode

NOEMT: VRENS - betrteft testament gedateerd op 1674.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.91&minr=12407793&miview=ldt
23 Reeckeningen bewijs ende reliqua die welcke mits desen is doende Pauwels Jan Anthonis als tetsamentaire momboir geinstitueert bij wijlen Cathalijn Jan Anthonisse sijne voorschreven Pauwels gewesene suster soo blijckende was bijden selven testament gepasseert voorden notaris van Hevel ende seckere getuigen in dato 12 spetember 1674 over Aertken natuurlijcke dochter verweckt bij Peeter Aert Peeters (Pennincx). Verder vermelding van o.a. Jan Ariaens voor huere van land en schuer, gestaen ter plaetse Olland. De rendant heeft bij het leven van Cathalijn sijne suster gehuert een stuxken teulant gemeijnlijck genoemt het sloot. Peeter de Leeuw en de heer Kuchenius. Handrick Jan Gijsbers. Ariaen Joosten van Schijndel. Goijert van Dinther en Frans Handrick Handricx als verpondingh beurders. Sybilla van de Wiel. Vrens van Curinge en Wouter Gijsberts.
Datering: 1678
Pagina: 585-624
Plaats: Sint-Oedenrode

Erffgenaemen van wijlen Aert Peeter Pennings x Lijsken Sijmen Willems
- Heijltje weduwe Frens van Curinge
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.121&minr=11624290&miview=ldt
207 Mathijs Peeter Maes man ende momboir van Meriken sijne huijsvrouwe. Cornelis de Ruijter man ende momboir van Clara sijne huijsvrouwe. Laureijns Jan Braeck man ende momboir van Lijsbeth sijne huijsvrouwe. Heijltje weduwe Frens van Curinge geassisteert met Willem Kempts haere momboir. Mathijs Maes voorschreven als momboir van de onmondige kijnderen van wijlen Peeter Aerts bijden selven ende bij Mariken Aerts Haubraecken sijne gewesene huijsvrouwe wettelijck verweckt. Alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Aert Peeter Pennings bijden selven ende bij wijlen Lijsken dochtere Sijmen Willems sijne gewesene huijsvrouwe wettelijck verweckt. Diewelcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene deijlinge van de goederen hun luijden vermits der doot ende afflijvicht van hunne voorschreven ouders aengecomen soo als sij seijde ende verclaerde. Aen Mathijs Peeter Maes, o.a. een huijs, hoff, schuer ende het binnen lant daer ende bij gelegen, soo groot ende cleijn als het selven gestaen ende gelegen is binnen der vrijheijt van Sint Oedenrode ter plaetsen Houtem, tusschen erffve Verhoostadt aende een sijde, ende metten anderen sijde ende eenen eijnde de kijnderen Aert Jan Geerlingh, ende metten anderen eijnde de gemeijnt. (Aan de anderen erfgenamen percelen).
Datering: 1680
Pagina: 414
Plaats: Sint-Oedenrode

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.129&minr=11625046&miview=ldt
117 Mathijs Peeter Maes man ende momboir van Meriken, Cornelis de Rijter man ende momboir van Clara, Lavreijns Jan Back man ende momboir van Lijsebeth, Heijltien weduwe Frens van Curinge geassisteert met Willem Kempts haere momboir. Lamber Aert Haubraecken ende Mathijs Maes voorschreven momboiren van de onmondige kijnderen van wijlen Peeter Aerts ende Mariken Aert Haubraecken.sijne gewesen huijsvrouwe. Alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Aert Peeters Pennings? ende wijlen Lijsken sijne gewesene huijsvrouw. Hebben aengegaen eene deijlinge van de goederen hen luijden vermits der doot van henne ouders aengecomen. O.a. aen Mathijs Peeters huijs, hoff, schuer etc gelegen ter plaetse Houtem, tusschen erffve Verhoffstadt aende een sijde ende metten anderen sijde de kijnderen Aert Jan Geerlings ende metten anderen eijnde de gemeijn straet.
Datering: 1682
Pagina: 339
Plaats: Sint-Oedenrode

Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen
Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.122&minr=11624503&miview=ldt
71 Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen geassisteert met Mathijs Peeter Maes haeren swager, die welcke verclaerde aff gegaen te hebben haer tochtrecht haer competerende in huijs, hoff ende teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde ofte Schootstraet, tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende eenen sijde, ende metten anderen sijde Frans N. van Beeck aende ander sijde, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnte, ende dat ten behoeven van den voorschreven Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen, welcke voorschreven goederen haer comparant bij huwelijcke voorwaerde tusschen haer ende den voorschreven Laureijns van Curinge gemaeckt voor de notaris Jan van den Hevel ende seeckere getuijgen in dato den 16e januarij 1676 haer ter tochte ende de voorschreven Dierck ter erffrechte. Dat den voorschreven Dierck sal gehouden sijn het voorschreven huijs den tijt van negen jaeren Claes Sijmens van de Velde sal laeten gebruijcken volgens de huercedulle.
Datering: 1684
Pagina: 91
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.122&minr=11624504&miview=ldt
72 Dierck natuurlijcke soone tot sijne mondige jaere gecomen sijnde soo als hij verclaerde, een huijsken, hoff ende omtrent drij lopense teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende een sijde ende metten andee sijde aen erffve Frans N. van Beeck, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnt hem vercoopere aengecomen bij huwelijcke voorwaerde ende affgaen van tochte op huijden bijde weduwe Laureijns van Curinge ten behoeve van hem vercoopere aff gegaen. Heeft hij wettelijck ende erffelijck vercofft opgedragen ende over gegeven aen en ten behoeve van Claes Sijmens van de Velde.
Datering: 1684
Pagina: 92-93
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.7&minr=11644782&miview=ldt
40 Heijlke weduwe Laureijns van Curinge heeft verpacht aen Claes Sijmens van de Velde, een huijs hoff ende bogart met omtrent 3 lopense teulant gestaen ende gelegen binnen deser vreijheijt ter plaetse aende heijde soo ende gelijck dat Jan Hendrick Brock dat tegenwoordich in sijne gebruick is hebbende.
Datering: 12 januari 1684
Pagina: 47
Plaats: Sint-Oedenrode

Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.164&minr=11636230&miview=ldt
223 Testament van Heijltien Aert Pennincx weduwe wijlen Laureijs Peeters van Curinge. Verder vermelding van Dierick natuerlijcke soone Laureijns van Curinge tegenwoordich bij haer woonende en huijshoudende. Clarra haere suster. Haere testateure overleden broeders en susters kijnderen in de plaets van hebbe ouders.
Datering: 1698
Pagina: 509
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636619&miview=ldt
36 Taxatie van de naer gelatene goederen die welcke Heijlken Aert Penincx weduwe van wijlen Laurens Peeters van Curinge metter doot geruijmt en naer gelaten heeft en is die selve Heijltien opden 4e marten 1703 sonder wettige geboorte naer te laeten binnen der vrijheijt Sint Oedenrode deeser werelt gepasseert.
Datering: 1703
Pagina: 94
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636620&miview=ldt
37 Taxatie van de goederen gecomen van Laurens Peeter van Curinge die welcke Heijlken leste weduwe van de voornoemde van Curinge tot hare sterffdage toe in tochte heeft beseten en is die selve Heijlken opden 4e merten 1703 sonder kijnderen achter telaten deeser werelt gepasseert. O.a. een huijs, hoft en aengelach ter plaetse Ollant. Gerart Stanssen Molemakers de eene sijde, de ander sijde het gemeijne Broeck. Dierck Franssen van Curinge erffgenaem van boven genoemde goederen.
Datering: 1703
Pagina: 97-99
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636622&miview=ldt
39 Clara Aert Peter Pennincx weduwe Cornelis Thomas de Ruijter, Willem van de Laer man ende momboir van Magdelena dochter Matijs Maes sijne huijsvrouwe, Aert Houbracken ende Matijs Peter Penincx. Die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen Heijlken Aert Pennincx weduwe wijlen Laurens Peters van Curinge aengecomen.
Datering: 1703
Pagina: 101
Plaats: Sint-Oedenrode

Ook genoemd in:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623647&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623676&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.126&minr=11624773&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.126&minr=11624772&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.121&minr=11624095&miview=ldt


Voor meer informatie: bertho@derikx.com