man‎Henrick Jan Oerlemans‏‎

[Gebruikersnotities]
VERDER TODO Zoek "hen*r*k jan* oe*l*man*" ransack
TM 1559
TODO Verder terug

NOEMT RELATIE TUSSEN JAN EIJMERTS OERSELMANS EN HENRICK JAN OERSELMANS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1559.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 138, 1559 - J. Toirkens
211
Willem zoon wijlen Dielis Cremers weduwnaar van Arieken dochter van Jan Oerselmans ook wel genoemd Jan Eijmerts, als gemachtigde daarvoor volgens het testament dat hij met wijlen deze Arieken eerder had gemaakt d.d. 14 december 1558, zoals ons schepenen voldoende is gebleken, heeft beloofd om voortaan aan Henrick Jan Oerselmans ten behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Mathijs Oerselmans, een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven. (15 december 1559)

ECHTGENOTE: Katharina Jan Cornelissen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 138, 1560 - J. Toirkens
011
Dirck en Henrick broers, Henrick Jan Oerselmans als man van Cathelijn en Corstiaen Goijaerts van den Heuvel als man van Barbara, gezusters en allen kinderen van wijlen Jan Cornelissen verwekt bij Meijs dochter van Dircks van Doren, hebben een boedelverdeling gemaakt vanwege het overlijden van genoemde Jan. ...
Datum 2 januari 1560
.
012
Henrick zoon Jan Oerselmans en Corstiaen zoon Goijaerts van den Heuvel hebben beloofd om aan Dirck Jan Cornelissen voortaan een rente van twee gulden per jaar te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.

VOOGD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 138, 1560 - J. Toirkens
139
Corstiaen zoon Daniel Laenen als man van Annen dochter van wijlen Henrick Cornelis Daniels en verder Denis zoon Cornelis Daniels
(van den Dijck, JT) en Henrick Oerselmans als voogden over Cornelis en Dirck, broers en minderjarige kinderen van wijlen genoemde Henrick Cornelissen, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de bezittingen afkomstig van hun moeder Heijlwich. ...
Datum als boven (11 maart 1560)
.
140
Denis zoon Cornelis Daniels en Henrick Oerselmans als aangestelde voogden van Cornelis en Henrick broers en zonen van wijlen Henrick Cornelis Daniels verkopen het bezit dat ze hebben verkregen nu aan hun moeder Heijlwich ...
Datum en getuigen als boven.

ZUS ARIEKEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 138, 1560 - J. Toirkens
260
Henrick zoon wijlen Jan Oerselmans en Henrick zoon wijlen Jan Gerits als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Willem Dielis Aerts verwekt bij zijn vrouw wijlen Arieken dochter van Jan Oerselmans, op grond van een afgegeven schepenbankdecreet, verkopen huis, ... Deze bezittingen worden nu verkocht aan Willem Dielis Aertssoen ...
Datum 6 september 1560
.
262
Willem zoon Dielis Aerts heeft beloofd om zijn voorkinderen verwekt bij Arieken dochter van Jan Oerselmans een erfdeel na te laten waarbij ze allen evenveel krijgen als zijn nakinderen terzake van al zijn huidige bezittingen of dat hij nog zal verkrijgen behalve het bezit dat Willem zal verkrijgen in zijn huwelijk met Marie weduwe van Jan Jans de Hoppenbrouwer alias de Ruijtere, welk laatste bezit alleen op zijn nakinderen zal versterven. Verder belooft Willem zijn voorkinderen te zullen onderhouden wat betreft voeding, kleding etc. en daarom zal Willem niet verplicht zijn het restant van de 100 gulden uit de vorige akte terug te betalen. Datum en getuigen als boven.

ECHTGENOTE: Katharina Jan Cornelissen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 139, 1561 - J. Toirkens
218
Henrick Jan Oerselmans als man van Katharina dochter van wijlen Jan Cornelissen en Corstiaen Goijaerts van den Hovel als man van Barbara dochter van genoemde Jan Cornelissen, verkopen hierbij beemd genoemd den Blaeckenbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, die ze hebben geerfd bij de dood van genoemde Jan Cornelissen, ...
Datum 11 april 1561

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 139, 1565 - J. Toirkens
057
Jacop Dirck Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een akker genoemd de Hooge Streepe welke akker hij op grond van het recht van vernadering heeft verkregen van Henrick Jan Eijmbrecht Oerselmans en deze Henrick had verkregen van de kinderen van Dirck van Houdt, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ... Hij verkoopt dit perceel nu aan Jan Dircks van Hout ...
Datum en getuigen als boven. (29 januari 1565)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 140, 1566 - J. Toirkens
123
... Ze verkopen dit bezit nu aan Henrick Jan Eijmbrechts alias Oerselmans ...
Datum en getuigen als boven. (27 februari 1566)
.
124
Henrick Jan Eijmbrechts alias Oerselmans heeft als schuldenaar beloofd om aan ...
Datum en getuigen als boven. (27 februari 1566)
.
139
Rutger zoon wijlen Mathijs Jan Eijmericks alias Oerselmans verwekt bij Marie dochter van Henrick Mengelen, verkoopt hierbij zijn
erfdeel een aanspraken inzake alle bezit van welke aard dan ook en waar ook gelegen, dat hij bij het overlijden van zijn vader Mathijs en Marie zijn moeder heeft geerfd. Hij verkoopt dit erfdeel nu aan Henrick Jan Eijmericks alias Oerselmans en de verkoper ...
Datum 10 maart 1563 ( attentie ! )
.
320
Aleijt weduwe van Antonis van Best wettige dochter van Corstiaen van den Heuvel met haar voogd Rutger Janszoon van Kerkoerle, verder Peter Jans Dircks als man van Anna natuurlijke dochter van Niclaes Henrick Hoppenbrouwers, nog Antonis en Aert, broers en wettige kinderen van wijlen Peter Corstens van den Huevel, verder nog Anna dochter van wijlen genoemde Peter Corstens van den Huevel met haar voogd Joerden Aert Smetsers, nog Henrick en Corstiaen broers en en wettige kinderen van wijlen Goijaert Corstiaens van den Huevel en nog Lisbeth dochter van genoemde Goijaert Corstiaens van den Huevel, met haar voogd Henrick Jan Eijmbrechts alias Oerselman, verkopen hun resp. kindsdelen en rechten inzake twee huizen, tuin, grond etc. dat is nagelaten bij het overlijden van Jenneken weduwe van Antonis Erffven wettige dochter van genoemde Corstiaen van den Huevel. ...
Datum 27 december 1566

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 140, 1567 - J. Toirkens
073
Jacop zoon Mathijs Oerselmans voor hemzelf en ook optredend voor zijn broer Mathijs, verkoopt de twee vijfde delen van alle bezit waarop hij recht heeft, welk bezit deze Jacop en Mathijs samen hebben geerfd bij het overlijden van Mathijs Oerselmans en van Marie dochter van Henrick Augustijns, resp. hun vader en moeder. Hij verkoopt dit bezit nu aan zijn oom Henrick Oerselmans en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. ( ongedateerd en geen getuigen )
.
074
Henrieksken dochter van wijlen Mathijs Oerselmans verwekt bij wijlen Marie dochter van Henrick Augustijns met haar oom Jan Oerselmans, als haar gekozen voogd, verkoopt haar erfdeel en aanspraken inzake alle bezit dat ze bij het overlijden van haar vader en moeder heeft geerfd nu aan Henrick Oerselmans en de verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen. (ongedateerd en geen getuigen vermeld, JT )
.
075
Jan zoon wijlen Embrecht Oerselmans heeft beloofd om aan zijn broer Henrick Oerselmans een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis etc. groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, ... (geen datum en geen getuigen vermeld, JT )


VADER? Jan Embrechts Oerselmans?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 141, 1569 - J. Toirkens
075
Geerit zoon wijlen Dirck Marten Gruijters verkoopt een akker groot ca. 6 lopenzaad, genoemd 't Nieuwland, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ... Het perceel wordt nu verkocht samen met het recht van overpad over het erf van Lambrecht Deeckens,aan Henrick Jan Emmertszoon Oerselmans ...
Datum 4 maart 1569
.
076
Henrick zoon Jan Embrechts Oerselmans heeft beloofd om voortaan aan Geerit Dirck Marten Sgruijters een jaarlijkse rente ...
Datum en getuigen als boven.

VOOGD:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 141, 1570 - J. Toirkens
019
Henrick, Corsten, broers en Lijsken geassisteerd door haar voogd Henrick Jan Oerselmans, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Goijaert Corstiaens van den Huevel, verkopen een jaarlijkse rente ...
Datum 1 februari 1570

BEROEP
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 141, 1576 - J. Toirkens
209
... Daarna is verschenen Henrick Jan Oerselmans, rademaker, en heeft als vreemde daarvoor 10 gulden meer geboden. ... Henrick Oerselmans nog 4 stuivers meer. Omdat er nadien niemand hoger heeft geboden is is de kaars aangestoken en de koop is toegewezen aan Henrick Oerselmans.
Datum 2 mei 1576

Henrick Jan Oerselmans x Cathalijn (beide overleden)
- Adriaen en Peter
- Mathijs
- Cornelis
- Catharina
- Jan (overleden) x Catharina dochter van Henrick Vlemmincks - hertrouwt Andriessen Janssn. van de Ven
- Jenneken (laterop genoemd)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1585 - J. Toirkens
036
Er is een bepaalde twist ontstaan tussen Adriaen en Peter, broers en kinderen van Henrick Jan Oerselmans, partij enerzijds, en Mathijs zoon van Henrik Oerselmans voor hemzelf en Rutger Janssn. van Kerkoerle en Lambert Lamberts de jonge als voogden over de kinderen van Cornelis Oerselmans en Catharina dochter van Henrick Oerselmans, geassisteerd door haar voogd, verder Danel Janssn. van de Schoot optredend voor de kinderen van Jan Henrick Oerselmans geassisteerd door Andriessen Janssn. van de Ven als man van Catharina dochter van Henrick Vlemmincks eerder weduwe van genoemde Jan Henrick Oerselmans. Het konflict handelt over, na het overlijden van Cathalijn de vrouw van Henrick Oerselmans afgekapt hout dat door deze Henrick Oerselmans toen hij nog leefde was gekocht, verder nog over een testament waarbij melding wordt gemaakt van een nieuw stuk land aan het Liefveld en over 55 gulden. Om al deze kwesties op te lossen is besloten dat Adriaen en Peter al het hout krijgen dat aan deze Henrick Oerselmans heeft toebehoort, zowel het hout dat hij tijdens zijn huwelijk heeft verworven danwel toen hij daarna weduwnaar was of ook dat diens zoon Adriaen enigszins gekocht zou hebben namens zijn vader. Adriaen en Peter mogen hiermee naar eigen goeddunken handelen en dat geldt ook voor het gereedschap voor het 'raaimaken'. Adriaen en Peter dienen dan wel alle schulden te betalen inzake dit hout zonder nadeel voor de andere erfgenamen. Inzake het nieuw stuk land aan het Liefveld dat krijgen Adriaen Peter en Jenneken samen en het paard met wagen dat als betaling zal dienen voor dit perceel en voor de gemeente Oirschot is uitgeleend en niet is teruggekomen, zal ook bij terugkeer voor Adriaen, Peter en Jenneken samen zijn ter betaling van dat perceel. Inzake de uitzet krijgen Peter en Adriaen twee bedden met een nieuwe tijk erop met de toebehoren voor twee bedden zoals ze nu in huis hebben en krijgen daarvoor elk nog een pont groot van zes gulden waarde en zullen daarmee zijn voldaan voor wat betreft de uitzet. De schulden, kerkrechten en uitvaart die komen ten laste van alle kinderen van Henrick Oerselmans. Genoemde Adriaen en Peter krijgen elk een kist van de 3 kisten die er nu in huis staan en hiermee zijn de 55 gulden verdeeld die aan Adriaen, Peter en Jenneken waren vermaakt in het testament. Alle andere goederen zullen gemeenschappelijk worden verdeeld. Aangaande het mudde rogge dat aan Jenneken is vermaakt zolang ze leeft wordt dat gereserveert tot de tijd toe dat er een boedelverdeling zal zijn gemaakt. Partijen beloven elkaar dit kontrakt na te zullen komen. Datum 23 maart 1585, getuigen heer Robbrecht van Os, pastoor, Mathijs Peters van der Berckt, in aanwezigheid van Aerd Sgraets, ondertekend Aerd Sgraets,notaris ( met signet )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1587 - J. Toirkens
067
Mathijs zoon wijlen Henrick Oerselmans partij enerzijds en Cathelijn dochter van genoemde Henrick Oerselmans geassisteerd doro haar broer Adriaen, hebben een ruil gedaan van bepaalde percelen etc. die ze van hun ouders hebben geerfd. Bij deze ruil heeft ...
Datum 26 februari 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1590.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1590 - J. Toirkens
212
Adriaen en Peter, broers en zonen van wijlen Henrick Oerselmans, verkopen twee derde delen en elk nog een zesde deel van een derde deel van een stuk land groot in totaal ca. 4 lopenzaad en 10 roeden, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ...
Datum 30 juli 1590

Henrik Jan Oerselmans <=== ZIE 088 PATRONIEM JAN!
- Mathijs
- Adriaen
- Cornelis (wijlen)
- Peter
- Catherijn x Cornelis Franck Willems
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1591 - J. Toirkens
058
Mathijs zoon wijlen Henrik Oerselmans partij ter ener zijde en Adriaen zoon van genoemde Henrick Oerselmans en Lambert Lambert Laureijssen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Henrick Oerselmans partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake een huis etc. dat ze van Henrick Oerselmans hebben geerfd....
Dtum en getuigen als boven. (6 maart 1591)
.
068
Ariaen Henrick Oerselmans en Lambert Lamberts als voogden over het minderjarige kind van Cornelis Oerselmans, verkopen de helft van een huis met tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof in de Koestraat, zoals dat eerder is afgedeeld, ...
Datum 16 maart 1591
.
070
Mathijs Henrick Oerselmans, Adriaen zoon van genoemde Henrick Oerselmans, Peter Henricks Oerselmans en Cornelis Franck Willems als man van Catherijn dochter van Henrik Oerselmans, verkopen de twee derde delen van een derde deel van een stuk land groot ca. 4 lopenzaad en tien roeden, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...
Datum en getuigen als boven.
.
088
Mathijs, Adriaen en Peter, broers, Cornelis zoon Franck Willems als man van Cathelijn hun zuster en allen kinderen van wijlen Henrick Jan Oerselmans, verkopen hun erfdelen en aanspraken inzake een akker van in totaal groot ca. 4 lopenzaad die ze deels hebben overgedragen op 30 juli j.l., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...
Datum en getuigen als boven. (17 april 1591)

Henrick Oirselmans
- Adriaen
- Catharijn x Cornelis Frank Willems
- Jan (overleden)
- Jenneke (overleden)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1593 - J. Toirkens
128
Adriaen zoon wijlen Henrick Oirselmans, Cornelis Frank Willems als man van Catharijn docher van genoemde Henrick en Daniel van de Schoot als voogd over de minderjarige kinderen van Jan zoon van Henrick Oirselmans hebben een boedelscheiding gemaakt vanwege het overlijden van genoemde Henrick en ook vanwege het overlijden van Jenneke dochter van genoemde Henrick Oirselmans. ...
Datum 1 maart 1593
.
129
Adriaen zoon wijlen Henrick Oirselmans en Lambrecht zoon wijlen Lambrecht Laureijssen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Henrick Oirselmans, op grond van een schepenbankdecreet verkoopt ...
Datum 18 maart 1593

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man‎Mathijs Henrick Jan Oerlemans‏‎
Overleden ‎± 1629
[bron]
Genoemd in akte 220 van 10 april 1628.
Genoemd als wijlein in akte 230 van 31 augustus 1630.

ABT 1629

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1585 - J. Toirkens
036
... Mathijs zoon van Henrik Oerselmans voor hemzelf en Rutger Janssn. van Kerkoerle en Lambert Lamberts de jonge als voogden over de kinderen van Cornelis Oerselmans ...
Datum 23 maart 1585

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1591 - J. Toirkens
058
Mathijs zoon wijlen Henrik Oerselmans partij ter ener zijde en Adriaen zoon van genoemde Henrick Oerselmans en Lambert Lambert Laureijssen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Henrick Oerselmans partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake een huis etc. dat ze van Henrick Oerselmans hebben geerfd. ...
Dtum en getuigen als boven. (6 maart 1591)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1592 - J. Toirkens
065
Wouter zoon wijlen Adriaen de Crom verkoopt de helft van een huis en tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof aan de Koestraat, ... Hij had dit eerder verkregen van de voogden over de kinderen van Cornelis Henrick Oerselmans en verkoopt het nu, vanwege het recht van vernadering aan Mathijssen Henrick Oerselmans. ...
Datum 5 maart 1592

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 146, 1607 - J. Toirkens
082
Mathijs Henrik Oerlemans draagt het recht van vruchtgebruik dat hem toekomt wegens het overlijden van zijn vader Henrick Oerlemans over aan Mathijs Janszoon als man en voogd van Catharina dochter Mathijs Henrick Oerlemans en doet hierbij volledig afstand van dit recht.
Datum als boven (13 februari 1607)
.
083
Mathijs Janszoon als man van Catharijn dochter van Mathijs Henricx Oerlemans draagt alle goederen die hij verkregen heeft van Mathijs Henrickszoon en waarvan Mathijs vandaag zijn recht van vruchtgebruik afgestaan heeft weer over aan zijn schoonvaderMathijs Henrick Oerlemans.
Datum en getuigen als boven.

KIDS + BROERS PETER EN MATHIJS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153, 1628 - J. Toirkens
220
Mathijs Henrick Oerlemans, verder zijn zoon Willem, verder Aert Andries Cornelissen als man van Adriaentje zijnde de dochter van genoemde Mathijs Henrik Oerlemans, waarbij genoemde Willem, en Aert voor henzelf handelen maar ook voor hun andere broers en zusters c.q. hun zwagers en schoonzussen, zijnde allen kinderen van genoemde Mathijs Oerlemans, dragen hierbij een hooibeemd over, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ... Ze dragen het perceel in de vorm van een belening nu over aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde de broer van vermelde Mathijs ...
Datum 10 april 1628

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 155, 1630 - J. Toirkens
230
Jan zoon wijlen Mathijs Oerlemans en Aert Driessen als man van Adriaentje dochter van wijlen genoemde Mathijs Oerlemans, voor henzelf handelend en ook voor hun afwezige broers en zusters en voor de kinderen van hun zusters, dragen hierbij een beemd over, genoemd de Tijmerdonck gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...
Datum 31 augustus 1630

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 160, 1635 - J. Toirkens
179
... en verder Peter Henrick Oerlemans daartoe gemachtigd zijnde door Mathijs ( niet ingevuld.. blanco gelaten, JT ) als man van Catherijnen dochter van wijlen Mathijs Henrick Oerlemans, zijnde zijn nicht en in die hoedanigheid ook voor een vierde part, ...
Datum 2 juli 1635

2.
manAdriaen Henrick Jan Oerlemans‏
Overleden ‎± 1619
[bron]
Genoemd in akte 174 van 1 juli 1614
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 202 van 16 september 1620
Nog genoemd in b.p. in 1618.

ABT 1619

Niet gevonden in index BHIC / RHCE (Apr2020).

[Gebruikersnotities]
GEHUWD MET Heijlwigen Jan Gerart Goossens Verhoeven
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1592 - J. Toirkens
185
Goessen, Wouter en Cornelis, broers, Adriaen Henrick Oerselmans als man van Heijlwigen hun zuster, zijnde kinderen van Jan Gerart Goossens (Verhoeven, JT) verwekt bij Oijken Mathijs Wijns, dragen een bakhuijs over met een tuin genoemd de Papenhof, ca. een zesterzaad groot, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk onder Boterwijk, ...
Datum en getuigen als boven. (26 mei 1592)
.
186
Jan Gerart Goossens heeft vandaag hier voor schepenen afstand gedaan van zijn recht van vruchtgebruik van zijn volledige bezittingen en wel ten gunste van zijn kinderen en daarom hebben deze kinderen het nu navolgende kontrakt gemaakt. Om geen onminte krijgen tijdens zijn leven nu of daarna, zijn thans hier verschenen Goossen, Wouter en Cornelis, broers en zonen van genoemde Jan, verder Adriaen Hendrick Oerselmans als man van Heijlken, dochter van genoemde Jan en deze hebben afgesproken ...
Datum en getuigen als boven.

BROER van ????
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1594 - J. Toirkens
049
... Daarom zijn nu genoemde Margriet dochter van Henrick Wouters verschenen, weduwe van genoemde Jan Wouters van Hoove, verder nog Catharina dochter van genoemde Jan en Margriet, daarbij geassisteerd door haar broer Adriaen Henrick Oerselmans, en nog Jan Peter Wouters en Jan Anthonis Volders als voogden over de overige kinderen van genoemde Margriet en Jan en hebben nu wettelijk afstand gedaan van ...
Datum 7 februari 1594

VOOGD kids Jenneken Mathijs van der Berckt
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1595 - J. Toirkens
Gijsbrecht zoon Ghijsbert van Doren als man van Heijlkenen, verder ook Jenneke, gezusters en kinderen van Mathijs van der Berckt waarbij dezelfde Mathijs is gemachtigd vanwege Jacob zijn zoon, conform een procuratiebrief voor schepenen van Oirschot opgemaakt d.d. 20 februari j.l., verder treden ze ook nog gezamenlijk op voor Peter zoon van genoemde Mathijs, verder nog Adriaen Henrick Oerselmans en Jan Peter Sijmons van Berlicom als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Jeneken, optredend op grond van een verkregen schepenbankdecreet, verkopen een stuk land ...

ZWAGER & VOOGD 2X
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1599.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1599 - J. Toirkens
049
Lenaert zoon Roelof Jacops als man van Margriet dochter van wijlen Antonis Peter Aert Roefs heeft verklaard dat Adriaen Henrick Oerselmans als voogd en als zodanig namens Andries zoon Cornelis Oerselmans aan hem een rente van twee gulden per jaar heeft afgelost, ...
Datum en getuigen als boven. (15 februari 1599)
.
055
Antonis zoon wijlen Willem Bartholomeussen van Tilborg en Adriaen zoon wijlen Henrick Oerselmans als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jacop Willem Bartholomeussen, op grond van een verkregen schepenbankdecreet, verkopen het huis etc.uit de voorgaande brief, waarvan Mariken dochter wijlen Henrick Danels van Buel weduwe van Jacop Willem Bartholo-meussen afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. ...
Datum en getuigen als boven. (19 februari 1599)
.
083
Goossen zoon Jan Gerart Goossens draagt tijdelijk een stuk akkerland over, genoemd het klein Bresserken gelegen in Oirschot onder Boterwijk, ... Hij draagt het nu in de vorm van een belening tijdelijk voor een periode van 3 jaar vanaf a.s. oogsttijdover aan zijn zwager Adriaen Henrick Oerselmans. ...
Datum 13 februari 1599
.
168
Andries zoon wijlen Cornelis Henrick Oerselmans en Adriaen Henrick Oerselmans hebben samen en ieder hoofdelijk als schul-denaars beloofd om aan ...
Datum 26 april 1599

Catharijna dochter Henrick Vlemincks, weduwe van Jan Henrick Oerselmans
Catharina weduwe van Arien Henrick Oerlemans <=== WIE IS DIT ??? WEDUWE op 13 april 1616! - Is hier bedoeld Catharina weduwe van Henrick Daniel Schellekens?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1600 - J. Toirkens
158
Gielis Adriaen Henrick Sijckens heeft als schuldenaar beloofd om aan Catharijna dochter Henrick Vlemincks, weduwe van Jan Henrick Oerselmans, v.w.b. het recht van vruchtgebruik, en aan haar kinderen v.w.b. het erfrecht, een bedrag van 162 gulden ...
In marge : Catharina weduwe van Arien Henrick Oerlemans geassisteerd door Jan Rutten van Kerkoerle als haar hierbij gekozen voogd heeft verklaard dat Wouter Arien Henricks ( lees Sijckens, JT ) de schuldbrief voor Gielis zijn broer heeft afgelost, zoals wijlen Arien Oerselmans had beloofd voor schepenen van Oirschot, opgemaakt d.d. 13 april 1616.
Datum en getuigen als boven. (29 juni 1600)

VOOGD kids Marijken Corsten Corsten van de Heuvel
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1603 - J. Toirkens
195
Als compensatie voor het afstand doen van het vruchtgebruik hebben Goijaert zoon Corstens van de Heuvel, diens zus Iken, geassisteerd door Laureijs Henrick Goerts(van den Heuvel, JT) , haar hierbij gekozen voogd, en verder Corsten Corstens de Vos als vader over de minderjarige kinderen van wijlen Marijken Corstens van de Heuvel, deze laatste vergezeld van Adriaen Henrick Oerselmans, samen als voogden, ieder voor hun derde part beloofd om aan hun vader Corsten van de Heuvel, deze in de kosten van levens onderhoud te zullen voorzien tot aan het einde van zijn leven toe, zodat die zich niet zal hoeven te beklagen. Indien een van de genoemde kinderen hier niet aan voldoet, dan zal hun vader Corsten dit erfdeel weer tot zich mogen nemen.
Datum en getuigen als boven. (4 november 1603)
.
196
Genoemde Goijaert, Iken geassisteerd door haar voogd, Corsten de Vos als vader geassisteerd door Adriaen Henrick Oerselmans voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Marijken, ook dochter van genoemde Corsten Corsten van de Heuvel, hebben eenboedel-scheiding gedaan van de nalatenschap van hun vader.
Datum en getuigen als boven. (4 november 1603)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
043
Peter en Adriaen, broers en zonen van wijlen Henrick Oerselmans, als inners van de contributies voor herdgang Spoordonck, hebben vanwege de inwoners van deze herdgang als schuldenaars beloofd om aan ...
Datum 10 maart 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
063
Andries zoon wijlen Cornelis Oerselmans die nu volwassen is geworden en eerder een voogd heeft gehad zijnde zijn oom Adriaen Henrick Oerselmans geeft deze hierbij decharge voor diens voogdijschap. Nadat er een finale afrekening is gemaakt heeft hij zijn voogd daarvoor bedankt.
Datum als boven (17 maart 1604)

VOOGD kids Meriken Henrik Daniels van Buel
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1605 - J. Toirkens
048
Jan Hermans en Arien Henricks Oerlemans als voogden en verder Adriaen Huibrechts als gemachtigde van Bartelmeus Toten zoals blijkt uit een machtiging opgemaakt voor schepenen van de stad Antwerpen d.d. 24 maart j.l., ondertekend door van der Nesen, zoals ons is gebleken, waarbij genoemde Jan en Arien ook optreden voor Mathijs, zijnde kinderen van Jacob Willems verwekt bij Meriken dochter van Henrick Daniels van Buel, verklaren hierbij ...
Datum 20 april 1605
.
Los118
Los 67-c- 19 februari 1599
----------------------------------
Arien Henrick Oerselmans is als voogd aangesteld over de minderjarige kinderen van Meriken dochter Henrik Daniels van Buel, weduwe van Jacob Willem Bartholomeussen.
Datum 19 februari 1599

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147, 1611 - J. Toirkens
171
Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen de familie van wijlen Dielis zoon Rutger Mathijs Oerlemans ter ener zijde en Lucas zoon wijlen Henrick Henricks int Eeckerschot ter andere zijde en wel vanwege een doodslag door Lucas als dader gepleegd op de persoon van genoemde Dielis, wiens ziel God genadig moge zijn. Om deze twist te beeindigen zijn nu voor ons schepenen verschenen Rutger zoon wijlen Mathijs Oerlemans met zijn zoons Mathijs en Gijsbert, verder Willem Laureijssen met zijn zoons Dirck en Mathijs, verder heer Willem Dielens (van Heerbeeck, JT) pastoor te Best, Niclaes Ariens van Nistelroij, Adriaen Bernaerts van Croonenburg, Adriaen van Coll, Adriaen zoon wijlen Henrick Oerlemans met zijn broer Peter en meester Dirck Toirkens, allen vrienden en familie van de overledene, die voor henzelf handelen en ook namens allen die menen aanspraken te hebben vanwege deze zoenovereenkomst. ...
Datum als boven (26 juni 1611)

ADRIAEN IS ZWAGER VAN Goossen Jan Gerit Goossens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147, 1612 - J. Toirkens
008
Goossen zoon Jan Gerit Goossens verkoopt hierbij een stukje land, genoemd het Cleijn Bresserken, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijck aldaar ... Hij verkoopt het nu aan zijn zwager Adriaen Henrick Oerselmans ...
Datum 10 januari 1612

LAATST GENOEMD:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1614.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1614 - J. Toirkens
174
Lambert Lamberts en Arien Henrick Oerlemans hebben samen een boedelverdeling gedaan van het bezit van hierna, waarvan Lambert een helft heeft geerfd bij de dood van wijlen zijn vader en de andere helft is gekocht door genoemde Aerden van Andriesen zoon wijlen Cornelis Oerlemans, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 2 mei 1605. ...
Datum 1 juli 1614

1618 - 072 - ... b.p. ... Arien Henrick Oerlemans ...

HEIJLKEN WEDUWE Arien Henrick Oerlemans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149, 1620 - J. Toirkens
202
Dielis Arien Henricks ( Sijckens, JT ) heeft verklaard dat Heijlken weduwe van Arien Henrick Oerlemans namens de kinderen van Jan Henrik Oerlemans hem heeft voldaan voor bepaalde aanspraken ...
Datum en getuigen als boven. (16 september 1620)
.
225
Jan Goossen Goorts heeft beloofd als schuldenaar om aan Heijlken weduwe van Adriaen Henrick Oerlemans terzake van geleend ...
Datum als boven (30 oktober 1620)
In marge 2 : Heijlken Arien Oerlemans heeft verklaard hierop 100 gulden te hebben ontvangen. Datum 17 september 1624

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149, 1622 - J. Toirkens
130
... Het perceel wordt nu verkocht aan Heijlken weduwe van Arien Oerlemans ...
Datum en getuigen als boven. (22 juni 1622)
.
222
Henrick zoon wijlen Arien Oerlemans en Heijlken weduwe van deze Arien Oerlemans met mij als haar gekozen voogd, hebben beloofd om ...
Datum 15 december 1622

1625 - 207 - ... b.p. ... de weduwe en kinderen van Adriaan Henrick Oerlemans ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150, 1625 - J. Toirkens
308
Henrick, Gerard en Jan, broers, Dielis Gijsbert Vlemincx als man en voogd van zijn vrouw Oijke, Jan Gerards van Gerwen als man en voogd van Catharina, Philips Jans Verhoeven als man en voogd van Marieke, zijnde broers en zusters en kinderen van wijlen Arien Henrick Oerlemans verwekt bij Heijlken dochter Jan Gerard Goossens, Dielis Henrick Dielis als man en voogd van Marieke dochter Cornelis Gerards, hebben samen met goedkeuring van Willem zoon Wouter Jan Gerards die ook optrad voor al zijn zusters en broer, een huis met tuin en daarbij gelegen grond verkocht. ...
Datum 23 december 1625

1626 - 170 - ... b.p. ... de weduwe en kinderen van Arien Henricks Oerlemans ...
1626 - 234 - .. b.p. de weduwe in kinderen van Arien Henrick Oerlemans ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 152, 1627 - J. Toirkens
129
Joorden Janssen van Hersel, Jan Henricks van Hersel, Philips Janssen van Berendonck verwekt door deze Jan van Berendonck bij diens vrouw Jenneken Janssen van Hersel, zijnde allen erfgenamen van wijlen Emken dochter van Jan van Hersel, hebben hierbijsamen beloofd dat ze Henrick de Leeuw zullen vrijwaren terzake van de belofte die deze voor hen heeft gedaan, samen met vermelde Emken Jans van Hersel bij het overdragen van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit dat door wijlen haar man Goossen Jan Gerarts was nagelaten aan de wettige kinderen van Arien Henrick Oerlemans, verder aan de kinderen van Wouter Jan Gerits en aan de kinderen van Cornelis Jan Gerits, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 30 mei 1625, in aanwezigheid van de schepenen Hoppenbrouwers, Velde, Arien en Schepens. Ze zullen deze de Leeuw daarvoor volledig vrijwaren.
Datum 26 maart 1627

BOEDELVERDELING
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153, 1628 - J. Toirkens
068
Henrick en Gerit, broers en zoons van wijlen Arien Henrick Oerlemans door wijlen deze Adriaen verwekt bij diens vrouw Heijlken dochter van wijlken Jan Geenen, verder Dielis zoon wijlen Gijsbert Vlemmincks als man van Oijken, nog Jan zoon Gerit Janssen van Gerwen als man van Catharina en verder Philips zoon Jan Peters Verhoeven als man van Merieken, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Arien Henrick Oerlemans en vermelde Helijken, hebben verklaard hierbij een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze na het overlijden van hun ouders hebben geerfd, zoals ze verklaarden. ...
Datum 26 februari 1628

3.
man‎Cornelis Henrick Jan Oerlemans‏‎
Overleden ‎1580
[bron]
Zie akte Los007 van 1580. Gedood door Peter van Os.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1580.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142, 1580 - J. Toirkens
Schutblad
7. Peter van Os, op 5 februari uit zijn ambt ontslagen vanwege het ongeval op de persoon van Cornelis Henrick Oerselmans. Ter zelfder tijd is Dirck Gerit Vos schepen geworden.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1583.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142, 1583 - J. Toirkens
Los007
Los-442) ( 1580 )
----------------------
( Opmerking : deze Peter van Os uit onderstaande akte is op 5 februari 1580 vanwege diens daad ontslagen als schepen, echter voor het jaar 1581 toch weer als zodanig in zijn funktie hersteld, JT ) ...
Het punt is dat aan degene in de marge wordt gevraagd of het niet zo is dat op 20 januari 1580 j.l. ... Daarop zijn enkele omwonenden naar herdgang de Kerkhof gekomen ten huize van genoemde Adriaens van der Heijden en onder hen was er een genoemd Cornelis Henrick Oerselmans die diverse keren verklaarde dat zij de schepenen half overhoop zouden steken en speciaal deze Cornelis zei nog dat hij de schepenen hun hals zou afsnijden en is daarom in de buurt van het huis van genoemde Adriaen van der Heijden gebleven waar hij dacht dat Peter van Os zou uitkomen als een van de schepenen.
Los-442-v)
--------------
Deze Peter van Os die wel gewaarschuwd was door de drie bestuursgroepen van Oirschot voor Cornelis, is toen zolang in het huis van Adriaen gebleven tot in de late avond en toen Peter dacht dat hij veilig was, is hij toen met zijn vrouw huiswaarts gekeerd en daarbij heeft deze Cornelis genoemde Peter gevolgd alsof deze Cornelis hem zou willen doden en omdat Peter zich wilde verdedigen heeft hij deze Cornelis verwond, van welke verwonding deze Cornelis is gestorven. Peter verklaart onder meer datgenoemde Cornelis niets anders heeft gezegd dan dat hij de schepenen van Oirschot wilde hinderen, want toen Peter thuis was is Cornelis opnieuw gekomen om de schepenen op te wachten als die uit het huis van genoemde Adriaen zouden komen. ( Hij verklaart dat Cornelis
niets anders heeft gezegd dan dat hij de schepenen dood zou steken of doodslaan zoals hij diverse malen heeft verklaard = doorgestreept ).
Voetnoot : Certificatie

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1585 - J. Toirkens
036
... Mathijs zoon van Henrik Oerselmans voor hemzelf en Rutger Janssn. van Kerkoerle en Lambert Lamberts de jonge als voogden over de kinderen van Cornelis Oerselmans ...
Datum 23 maart 1585

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1590.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1590 - J. Toirkens
188
Lambrecht zoon wijlen Lambrecht Laureijssen en Adriaen en Mathijs, broers en zonen van Henrick Oerselmans, als voogden over Andries zoon Cornelis Henrick Oerselmans, hebben een boedelverdeling gemaakt vanwege de nalatenschap en overlijden van genoemde Lamberden Laureijssen. ...
Datum 13 april 1590

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1591 - J. Toirkens
058
Mathijs zoon wijlen Henrik Oerselmans partij ter ener zijde en Adriaen zoon van genoemde Henrick Oerselmans en Lambert Lambert Laureijssen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Henrick Oerselmans partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake een huis etc. dat ze van Henrick Oerselmans hebben geerfd. ...
Dtum en getuigen als boven. (6 maart 1591)
.
068
Ariaen Henrick Oerselmans en Lambert Lamberts als voogden over het minderjarige kind van Cornelis Oerselmans, verkopen ...
Datum 16 maart 1591

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1592 - J. Toirkens
065
Wouter zoon wijlen Adriaen de Crom verkoopt de helft van een huis en tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof aan de Koestraat, ... Hij had dit eerder verkregen van de voogden over de kinderen van Cornelis Henrick Oerselmans en verkoopt het nu, vanwege het recht van vernadering aan Mathijssen Henrick Oerselmans. ...
Datum 5 maart 1592

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
063
Andries zoon wijlen Cornelis Oerselmans die nu volwassen is geworden en eerder een voogd heeft gehad zijnde zijn oom Adriaen Henrick Oerselmans geeft deze hierbij decharge voor diens voogdijschap. Nadat er een finale afrekening is gemaakt heeft hij zijn voogd daarvoor bedankt.
Datum als boven (17 maart 1604)

4.
womanCatherijn Henrick Jan Oerlemans‏

[Gebruikersnotities]
NOEMT GEEN ECHTGENOOT:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1587 - J. Toirkens
067
Mathijs zoon wijlen Henrick Oerselmans partij enerzijds en Cathelijn dochter van genoemde Henrick Oerselmans geassisteerd doro haar broer Adriaen, hebben een ruil gedaan van bepaalde percelen etc. die ze van hun ouders hebben geerfd. Bij deze ruil heeft ...
Datum 26 februari 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1593 - J. Toirkens
212
Indertijd is Cornelis zoon wijlen Frank Willem Jacobs in het huwelijk getreden met Elisabeth dochter van Jans van der Lusdonck, waarbij hij 3 kinderen heeft verwekt en nadat genoemde Elisabeth was overleden is hij voor de tweede keer gehuwd met Catharina dochter wijlen Henrik Oerselmans en daarbij heeft hij een kind verwekt. ...
Datum 26 maart 1593

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1595 - J. Toirkens
139
Cornelis zoon wijlen Frank Willem Jacops als man van Catharijnen dochter van Henrick Oerselmans weduwe van Henrick Daniel Schellekens, doet hierbij namens deze Catharina afstand van het recht van vruchtgebruik waar ze recht op heeft door het overlijden van haar vader Henrick Schellekens en wel ten behoeve van Peter zoon Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van genoemde Henrick Schellekens. ...
Datum 11 april 1595

Catharina Henrick Oerselmans x Henrick Daniel Schellekens <===
zwager Peter Henrick Oerselmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
192
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn aanspraken en erfdeel in een huis tuin en weiland gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck, ... Ook nog zijn erfdeel in een akker genoemd den Sabortakker, ter zelfder plaatse gelegen, ... zoals hij dat eensdeels heeft verkregen en geerfd van wijlen zijn broer Henrick Daniel Schellekens en eensdeels vanwege het afstand doen van het recht van vruchtgebruik door Catharina dochter van wijlen Henrick Oerselmans, weduwe van Henrick Schellekens.Ookverkoopt hij nog zijn aanspraken vanwege het overlijden van Jan Daniel Schellekens in een akker genoemd de Hofstad, ... Hij verkoopt zijn aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrick Oerselmans ...
Datum 27 september 1604

1629 - 014 - ... b.p. Cornelis Frank Willems ...
1631 - 149 - ... b.p. ... Cornelis Frank Willems ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 159, 1634 - J. Toirkens
105
Catharina weduwe van Cornelis Franck Willems dochter van Henrick Oerlemans met haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het bezit dat afkomstig is van genoemde Cornelis en van haar, overeenkomstig een kontrakt dat deze Cornelis eerder maakte met zijn voorkinderen die hij had verkregen bij zijn eerste vrouw wijlen Elisabeth dochter van Jans van der Lulsdonck d.d. 26 maart 1593. Ze draagt dat vruchtgebruik nu over aan haar broers Peter Henrick Oerlemans ten behoeve van de kinderen van wijlen Henrick, welke wijlen deze Henrick een zoon was van haar en wijlen genoemde Cornelis Frank Willems en welke Henrick gehuwd was met Maria dochter van wijlen Corstiaen Mercus de Beir.
Datum 10 maart 1634
.
106
Peter zoon wijlen Cornelis Franck Willems, verwekt bij deze Cornelis en bij diens eerste vrouw wijlen Elisabeth dochter van wijlen Jan van der Lulsdonck, verder Jan Adam Bartholomeeusen als voogd over de 7 minderjarige kinderen van wijlen Franck, ook een zoon van vermelde Cornelis Franck Willems en genoemde Elisabeth, verwekt bij wijlen deze Franck en bij Adriana dochter van Adam Bartholomeeusen, verder Peter Henrik Oerlemans en Andries Cornelis Oerlemans als voogden ovder de 5 minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen genoemde Cornelis Franck Willems verwekt bij diens tweede vrouw Catharina dochter van wijlen Henrick Oerlemans, hebben hierbij verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat deze Cornelis in diens twee huwelijken heeft verworven en nagelaten en wel overeenkomstig het kontrakt dat deze Cornelis destijds met zijn vooren nakinderen heeft gemaakt op 26 maart 1593 zoals zij verklaarden. ...
In marge :
Catharina weduwe van Peter Cornelis Francken heeft verklaard dit bedrag van 65 gulden te hebben ontvangen. Datum 30 juni 1643,...
Datum en getuigen als boven.
.
107
Peter Henrick Oerlemans en Andries Cornelis Oerlemans als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrik Cornelissen ( Franck Willems ), doen hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het bezit dat aan genoemde kinderen is toebedeeld geworden in de voorgaande boedelverdeling en wel ten behoeve van Catharina, zijnde de grootmoeder van deze kinderen, weduwe van Cornelis Franck Willems waarop ze oorspronkelijk vanwege het eerder vermelde kontrakt wel recht had. Ze beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum en getuigen als boven.

1635 - 187 - de weduwe van Cornelis Frank Willems

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 162, 1637 - J. Toirkens
181
Catharina weduwe van Cornelis Francken met haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland genoemd de Heus en in de helft van een hooibeemd genoemd 't Breelaecken, beide gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck. Verder nog haar vruchtgebruik in een hooibeemd genoemd het Oerlemans veld, gelegen in herdgang Hedel alhier. Ze draagt dat recht nu over aan Peter Cornelis Francken en aan Peter Henrick Oerlemans als voogden en ten behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Cornelis Francken en de Catharina belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen. Datum 18 juli 1637,
.
182
Peter Cornelis Francken onze collega schepen en Peter Henrick Oerlemans als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen Cornelis Francken, daarvoor gemachtigd met een schepenbankdecreet van Oirschot d.d. 21 juli 1637, verkopen hierbij...
Datum 21 juli 1637
.
240
Peter Cornelis Francken en Peter Henrik Oerlemans als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen Cornelis Francken, ...
Datum 26 oktober 1637
.
Zie ook 230 1635: "Maijken weduwe van Henrick Cornelis Francken geassisteerd door Peter Henrick Oerlemans als haar voogd en die over haar kinderen,"
Zie ook 104-107 1634

5.
manJan Henrick Jan Oerlemans‏

[Gebruikersnotities]
1576 - 097 - ... b.p. ... Jan Henrik Oerselmans ...

WEDUWE en HERTROUWD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1585 - J. Toirkens
036
... verder Danel Janssn. van de Schoot optredend voor de kinderen van Jan Henrick Oerselmans geassisteerd door Andriessen Janssn. van de Ven als man van Catharina dochter van Henrick Vlemmincks eerder weduwe van genoemde Jan Henrick Oerselmans. ...
Datum 23 maart 1585

WEDUWE Catharijn Henrick Vlemincks - hertrouwd Andriessen Jan Willems van de Ven
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1586 - J. Toirkens
212
Catharijn dochter van wijlen Henrick Vlemincks weduwe van Jan Henrick Oerselmans geassisteerd door Andriessen Jan Willems van de Ven, haar huidige man, voor zover deze Catherijn aanspraken heeft op de nalatenschap volgdens het testament van wijlen Henrik Vlemincks en diens vrouw Mechtelt, doet nu afstand van het recht van vruchtgebruik inzake alle erfelijke goederen waarop Catharijn aanspraken heeft vanwege haar vader en moeder, waar die ook gelegen zijn en van welke aard dan ook. Zij doet nu afstand ten behoeve van de wettige kinderen van haar die ze al heeft of nog zal krijgen.
Datum 14 mei 1586

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1595 - J. Toirkens
055
... Daarna is genoemde Danel van de Schoot gekomen die ook medevoogd van het kind van Jan Steenbeckers is ook samen met Antonis Peter Aert Roefs zijnde resp. voogden van de kinderen van Jan Oerselmans verwekt bij Catharina dochter van Henrick Vlemincx en over de kinderen van Joost Niclaessen verwekt bij Marieke dochter van Henrick Vlemincx, verder ook nog Jan zoon wijlen Zeger Bouwens verwekt bij Elisabeth dochter van Henrick Vlemincx, en deze hebben de uitwinner nu 3 vervallen pachten aangetoond die voor deze brieflezing zijn vervallen,...
Datum 18 februari 1595

Catharijna dochter Henrick Vlemincks, weduwe van Jan Henrick Oerselmans
Catharina weduwe van Arien Henrick Oerlemans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1600 - J. Toirkens
158
Gielis Adriaen Henrick Sijckens heeft als schuldenaar beloofd om aan Catharijna dochter Henrick Vlemincks, weduwe van Jan Henrick Oerselmans, v.w.b. het recht van vruchtgebruik, en aan haar kinderen v.w.b. het erfrecht, een bedrag van 162 gulden
In marge : Catharina weduwe van Arien Henrick Oerlemans geassisteerd door Jan Rutten van Kerkoerle als haar hierbij gekozen voogd heeft verklaard dat Wouter Arien Henricks ( lees Sijckens, JT ) de schuldbrief voor Gielis zijn broer heeft afgelost, zoals wijlen Arien Oerselmans had beloofd voor schepenen van Oirschot, opgemaakt d.d. 13 april 1616.
Datum en getuigen als boven. (29 juni 1600)

Jan Henrick Oerlemans
- Metken
- Henrick (wijlen)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 157, 1632 - J. Toirkens
047
... verklaren op verzoek van Metken dochter van Jan Henrick Oerlemans en de kinderen van wijlen Henrick Jan Henrick Oerlemans die in Oolen wonen. Het is hen bekend dat ze een persoon hebben gekend genoemd Jan Seger Boudewijns die geboortig was van Oirschot, die in zijn jonge jaren vanuit Oirschot is vertrokken naar Peer om daar te gaan dienen en is daarna naar Ekeren nabij Antwerpen gegaan en daar in het huwelijk getreden zoals ze hebben begrepen. Nadat hij zijn vrouw had overleefd en geen kinderen had achtergelaten en ook zonder een testament te hebben opgemaakt, is hij zelf ook komen te overlijden en heeft geen vrienden of familie achtergelaten, anders dan voor zover hen bekend is, alleen Willemken dochter van Jan Henrick Vlemminks en verder Henrik en Metken dochters van Jan Henrik Oerlemans verwekt bij wijlen Catharina dochter van Henrick Vlemmincks, zijnde deze personen de direkte neven en nichten van deze Jan Zeger Boudewijns zaliger, omdat deze Jan Zeger Boudewijns is verwekt bij wijlen Elisabeth, zijnde deze Elisabeth een zuster van vermelde Jan Henrick Vlemmings en van Catharina Henrick Vlemmincks. ...
Datum 16 februari 1632,

6.
woman‎Jenneke Henrick Jan Oerlemans‏‎

7.
manPeter Henrick Jan Oerlemans‏
Geboren ‎± 1565
[bron]
Zie overlijden: Geboren rond 1563-1567

Zie aktes 058 - 088 van 1591 "Mathijs, Adriaen en Peter, broers, Cornelis zoon Franck Willems als man van Cathelijn hun zuster en allen kinderen van wijlen Henrick Jan Oerselmans"
Noemt volledig patroniem vader.

Overleden ‎8 jan 1662 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Misschien:

Dan geboren rond 1563-1567

BHIC:
Overledene Petrus Oerlemans
overleden op 08-01-1662 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden: 99½ jaren oud
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 140
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76625 Begraafinschrijving Petrus Oerlemans, 08-01-1662
Overledene: Petrus Oerlemans
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 08-01-1662
Folio: 140
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 141 of 193 - 00141_D_Oirschot_0005_0139v-0140.jpg
Kan ik niet lezen. Spoordonk

RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
84834 Begraafinschrijving Peter Oerlemans, 08-01-1662
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Peter Oerlemans
Folio: 34v
Begraafdatum: 08-01-1662
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 37 of 90 - 00037_D_Oirschot_0039_0034v-0035.jpg
"den 8e januarij is begraven peter oerlemans ??? 95 ijaren audt"
‎, ongeveer 97 jaar
Begraven ‎8 jan 1662 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
ERFGENAMEN VAN Peterken van der Lusdonck
Jans van der Ludsdonck
- Jan, Dielis en Willem
- Adriaen Henrick Aert Zijkens
- Lisbet x Cornelis Franck Willems
Danel Schellekens
- Barbara x Peter Henrick Oerselmans <=======
- Adriaen
Joorden Corstens van de Velde
- Aleijden x Joorden Andries Gijsberts
- Cathelijnen x Aert Sgraets namens Henrick Appels
Henrick Aert Zijkens
- Margriet x Jan van der Aa van Arendonck - kind Peter
- Heijlkenen x Rutger Aerts van de Ven
- Aert - zoons Henrick en Jan
- Jan - zoons Aert, Dielis
Goijaert Marcelis Goijaerts - zoon Marcelis
Nijs Lemmen Nijs
- Peterken x Pauwels Joris Gerits
- Jenneken x Jan Witlocx
Ariken zoon van Faas Pluim
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1591 - J. Toirkens
147
Jan, Dielis en Willem, broers en zonen van wijlen Jans van der Ludsdonck, voor henzelf en genoemde Jan ook optredend voor Adriaen Henrick Aert Zijkens, verder Peter zoon wijlen Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van Danel Schellekens voor hemzelf en ook optredend voor Adriaen zoon van genoemde Danel Schellekens, verder Joorden zoon wijlen Andries Gijsberts als man van Aleijden dochter van Joorden Corstens van den Velde en Aert Sgraets namens Henrick Appels als man van Cathelijnen dochter van genoemde Joorden Corstens van de Velde, partij ter ener zijde en Jan van der Aa van Arendonck als vader en voogd over zijn zoon Peter verwekt bij Margriet dochter van Henrick Aert Zijkens, verder Rutger Aerts van de Ven als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Heijlkenen dochter van genoemde Henrick Aert Zijkens, nog Henrick en Jan, broers en zonen van wijlen Aert zoon Henrick Aert Zijkens voor henzelf en ook optredend voor hun zusters, genoemde Jan en Jan Antonis Svolders vanwege Aert zoon Jan Henrick Aerts Zijkens, verder Dielis zoon wijlen Jan zoon wijlen Henrick Aert Zijkens voor hemzelf en ook optredend voor zijn broers, Goijaert zoon wijlen Marcelis Goijaerts vanwege zijn zoon Marcelis, verder nog Pauwels Joris Gerits als man van Peterken dochter van Nijs Lemmen Nijs voor hemzelf en ook optredend voor Jan Witlocx als man van Jenneken dochter van genoemde Nijs Lemmen Nijs, nog verder Cornelis Franck Willems als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Lisbetdochter van Jans van der Lusdonck, genoemde Goijaert Marcelissen nog optredend voor Ariken zoon van Faas Pluim, partij ter andere zijde, zijnde allen erfgenamen van wijlen Peterken van der Lusdonck en hebben de volgende boedelverdeling gemaakt van haar nalatenschap. ...
5 september 1591

1593 018 worden nu verkocht aan Peter Henrick Oerselmans

Peter Henrick Oerselmans x Barbara Henrick Schellekens
Catharijnen Henrick Oerselmans x Henrick Daniel Schellekens(1) x Cornelis Frank Willem Jacobs(2)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1595 - J. Toirkens
139
Cornelis zoon wijlen Frank Willem Jacops als man van Catharijnen dochter van Henrick Oerselmans weduwe van Henrick Daniel Schellekens, doet hierbij namens deze Catharina afstand van het recht van vruchtgebruik waar ze recht op heeft door het overlijden van haar vader Henrick Schellekens en wel ten behoeve van Peter zoon Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van genoemde Henrick Schellekens. ...
Datum 11 april 1595
.
140
Peter zoon wijlen Henrick Oerselmans verkoopt een stuk land zijnde ...
Datum en getuigen als boven

BROER ADRIAEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
043
Peter en Adriaen, broers en zonen van wijlen Henrick Oerselmans, als inners van de contributies voor herdgang Spoordonck, hebben vanwege de inwoners van deze herdgang als schuldenaars beloofd om aan ...
Datum 10 maart 1604

Catharina Henrick Oerselmans x Henrick Daniel Schellekens <=== Broer en zus Oerselmans zijn gehuwd met broer en zus Schellekens
zwager Peter Henrick Oerselmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
192
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn aanspraken en erfdeel in een huis tuin en weiland gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck, ... Ook nog zijn erfdeel in een akker genoemd den Sabortakker, ter zelfder plaatse gelegen, ... zoals hij dat eensdeels heeft verkregen en geerfd van wijlen zijn broer Henrick Daniel Schellekens en eensdeels vanwege het afstand doen van het recht van vruchtgebruik door Catharina dochter van wijlen Henrick Oerselmans, weduwe van Henrick Schellekens.Ookverkoopt hij nog zijn aanspraken vanwege het overlijden van Jan Daniel Schellekens in een akker genoemd de Hofstad, ... Hij verkoopt zijn aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrick Oerselmans ...
Datum 27 september 1604

ECHTGENOTE: Barbara Daniel Schellekens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1605 - J. Toirkens
025
Adriaen zoon wijlen Antonis van Esch die ook optreedt voor zijn broers of de kinderen daarvan, heeft verklaard dat Peter Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van wijlen Daniel Schellekens aan hem een rente heeft afgelost van twee gulden per jaar die deze Daniel eerder aan Adriaen had beloofd uit zijn bezit. Adriaen verklaart dat hij de brief daarover niet meer heeft, maar mocht die alsnog tevoorschijn komen, dan zal hij daar geen rechten meer aan ontlenen en geeft hiervoor thans kwijting.
Datum 11 februari 1605

1608 051 wordt nu verkocht samen met 6 jaar achterstallige termijnen aan Peter Henrick Oerselmans

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 146, 1606 - J. Toirkens
119
Wouter Janssn. van Hove, die verklaart over de 24 jaar oud te zijn. ... Wouter verkoopt zijn erfdeel nu aan Peter Henrick Oerlemans. ...
1606

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 146, 1607 - J. Toirkens
011
De genoemde Matheus (Matheus Peterssoon van Esch [BD]) zijnde meer bloedverwant dan Peeter Henrick Oirlemans, heeft gebruik gemaakt van het recht van 'naderschap' voor het 1/6e deel van een stuk land met het huis wat erop staat, welke goederen deze laatste op 9 mei 1606 van Wouter Jans van Hove had gekocht. ...
Datum en getuigen als boven. (januari 1607)
.
022
Peter zoon wijlen Henrik Oerlemans verkoopt het 1/6 deel van een stuk land met een huis wat erop staat, wat hij gekocht had van Wouter Jans van Hove met schepenakte d.d. 9 mei 1606, aan Matheus Peters van Esch. ...
Datum als boven. (12 januari 1607)

PETER HENRICK OERLEMANS HEEFT BROER ARIEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147, 1611 - J. Toirkens
171
Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen de familie van wijlen Dielis zoon Rutger Mathijs Oerlemans ter ener zijde en Lucas zoon wijlen Henrick Henricks int Eeckerschot ter andere zijde en wel vanwege een doodslag door Lucas als dader gepleegd op de persoon van genoemde Dielis, wiens ziel God genadig moge zijn. Om deze twist te beeindigen zijn nu voor ons schepenen verschenen Rutger zoon wijlen Mathijs Oerlemans met zijn zoons Mathijs en Gijsbert, verder Willem Laureijssen met zijn zoons Dirck en Mathijs, verder heer Willem Dielens (van Heerbeeck, JT) pastoor te Best, Niclaes Ariens van Nistelroij, Adriaen Bernaerts van Croonenburg, Adriaen van Coll, Adriaen zoon wijlen Henrick Oerlemans met zijn broer Peter en meester Dirck Toirkens, allen vrienden en familie van de overledene, die voor henzelf handelen en ook namens allen die menen aanspraken te hebben vanwege deze zoenovereenkomst. ...
Datum als boven (26 juni 1611)

1612 190 beloofd om aan Peter Henrick Oerlemans
1612 291 en Peter Henrick Oerlemans hebben samen en ieder hoofdelijk als schuldenaars beloofd
1613 249 ze verkopen dat perceel nu aan Peter zoon Henrick Oerselmans
1614 102 beloofd om aan Peter Henrick Oerlemans

ZWAGER: Peter Henrik Oerlemans zwager van Arien Daniel Scellekens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1615 - J. Toirkens
222
Arien Daniel Schellekens verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een huis, tuin, schop, grond etc. zoal hij dat heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...Hij verkoopt dat bezit nu met de lasten die erop drukken aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde zijn zwager ...
In marge : Arien Daniel Schellekens verklaart dat Peter Henrick Oerlemans hem voor zijn aanspraken terzake van een akker genoemd de Hofstede op datum 18 mei 1616, met een bedrag van 275 gulden heeft voldaan.
Datum 28 september 1615

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1616.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1616 - J. Toirkens
118
Arien Daniel Scellekens verkoopt hierbij al zijn aanspraken en erfdeel waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een akker genoemd de Hofdstad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, zoals hij die heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, ... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrik Oerlemans ...
Datum 18 mei 1616

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1617.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1617 - J. Toirkens
071
De heer Floris van Merode, heer van Duffel, Leefdael, Oirschot etc. en Peeter zoon wijlen Henrick Oerlemans hebben samen een ruil gedaan van de hierna volgende bezittingen.
Bij deze ruil draagt genoemde baanderheer als heer van Oirschot aan Peter zoon Henrick Oerlemans een stuk land over, deels land en deels weide, groot 7 lopenzaad en 39 roedes, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk ...
Bij deze ruil draagt Peter zoon Henrick Oirlemans aan de genoemde heer van Oirschot een akker en daarbij gelegen dries over, genoemd de Vloijekker, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ...
Datum 15 februari 1617

1620 226 beloofd om aan Peter Henrick Oerlemans
1621 051 ten gunste van Peter Henrick Oerlemans

DUS DEZE PETER HENRICK OERLEMANS HEEFT EEN BROER MATHIJS EN DIE HEEFT AL GETROUWDE KIDS - dus PETER en MATHIJS geboren voor 1580
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153, 1628 - J. Toirkens
220
Mathijs Henrick Oerlemans, verder zijn zoon Willem, verder Aert Andries Cornelissen als man van Adriaentje zijnde de dochter van genoemde Mathijs Henrik Oerlemans, waarbij genoemde Willem, en Aert voor henzelf handelen maar ook voor hun andere broers en zusters c.q. hun zwagers en schoonzussen, zijnde allen kinderen van genoemde Mathijs Oerlemans, dragen hierbij een hooibeemd over, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ... Ze dragen het perceel in de vorm van een belening nu over aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde de broer van vermelde Mathijs ...
Datum 10 april 1628

BROER MATHIJS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 160, 1635 - J. Toirkens
179
... en verder Peter Henrick Oerlemans daartoe gemachtigd zijnde door Mathijs ( niet ingevuld.. blanco gelaten, JT ) als man van Catherijnen dochter van wijlen Mathijs Henrick Oerlemans, zijnde zijn nicht en in die hoedanigheid ook voor een vierde part, ...
Datum 2 juli 1635

VOOGD kids Henrick Cornelis Francken x Catharina (zijn zus)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 162, 1637 - J. Toirkens
181
Catharina weduwe van Cornelis Francken met haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland genoemd de Heus en in de helft van een hooibeemd genoemd 't Breelaecken, beide gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck. Verder nog haar vruchtgebruik in een hooibeemd genoemd het Oerlemans veld, gelegen in herdgang Hedel alhier. Ze draagt dat recht nu over aan Peter Cornelis Francken en aan Peter Henrick Oerlemans als voogden en ten behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Cornelis Francken en de Catharina belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen. Datum 18 juli 1637,

https://proxy.archieven.nl/235/BE274AC3AA6D469D91E4766B67C42C04
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
26 ... Mathijs Willem Laurenssen (68) onder de hertgang Hedel te Oirschot dat hij schatheffer is geweest 1604 evenals Peter Henrick Oerlemans onder Spoordonk in 1604 en als borgemeester hebben gehad in 1603 namelijk Gijbert Vlemmincx onder de hertgang Notel ver van de kerk en buiten de hertgang van den Kerckhoff. ...
Datering: 19-12-1644
Pagina: 23
Plaats: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555