man‎Adriaen Henrick Jan Oerlemans‏‎
Zoon van Henrick Jan Oerlemans en N.N.‏.
Overleden ‎± 1619
[bron]
Genoemd in akte 174 van 1 juli 1614
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 202 van 16 september 1620
Nog genoemd in b.p. in 1618.

ABT 1619

Niet gevonden in index BHIC / RHCE (Apr2020).

[Gebruikersnotities]
GEHUWD MET Heijlwigen Jan Gerart Goossens Verhoeven
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1592 - J. Toirkens
185
Goessen, Wouter en Cornelis, broers, Adriaen Henrick Oerselmans als man van Heijlwigen hun zuster, zijnde kinderen van Jan Gerart Goossens (Verhoeven, JT) verwekt bij Oijken Mathijs Wijns, dragen een bakhuijs over met een tuin genoemd de Papenhof, ca. een zesterzaad groot, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk onder Boterwijk, ...
Datum en getuigen als boven. (26 mei 1592)
.
186
Jan Gerart Goossens heeft vandaag hier voor schepenen afstand gedaan van zijn recht van vruchtgebruik van zijn volledige bezittingen en wel ten gunste van zijn kinderen en daarom hebben deze kinderen het nu navolgende kontrakt gemaakt. Om geen onminte krijgen tijdens zijn leven nu of daarna, zijn thans hier verschenen Goossen, Wouter en Cornelis, broers en zonen van genoemde Jan, verder Adriaen Hendrick Oerselmans als man van Heijlken, dochter van genoemde Jan en deze hebben afgesproken ...
Datum en getuigen als boven.

BROER van ????
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1594 - J. Toirkens
049
... Daarom zijn nu genoemde Margriet dochter van Henrick Wouters verschenen, weduwe van genoemde Jan Wouters van Hoove, verder nog Catharina dochter van genoemde Jan en Margriet, daarbij geassisteerd door haar broer Adriaen Henrick Oerselmans, en nog Jan Peter Wouters en Jan Anthonis Volders als voogden over de overige kinderen van genoemde Margriet en Jan en hebben nu wettelijk afstand gedaan van ...
Datum 7 februari 1594

VOOGD kids Jenneken Mathijs van der Berckt
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1595 - J. Toirkens
Gijsbrecht zoon Ghijsbert van Doren als man van Heijlkenen, verder ook Jenneke, gezusters en kinderen van Mathijs van der Berckt waarbij dezelfde Mathijs is gemachtigd vanwege Jacob zijn zoon, conform een procuratiebrief voor schepenen van Oirschot opgemaakt d.d. 20 februari j.l., verder treden ze ook nog gezamenlijk op voor Peter zoon van genoemde Mathijs, verder nog Adriaen Henrick Oerselmans en Jan Peter Sijmons van Berlicom als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Jeneken, optredend op grond van een verkregen schepenbankdecreet, verkopen een stuk land ...

ZWAGER & VOOGD 2X
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1599.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1599 - J. Toirkens
049
Lenaert zoon Roelof Jacops als man van Margriet dochter van wijlen Antonis Peter Aert Roefs heeft verklaard dat Adriaen Henrick Oerselmans als voogd en als zodanig namens Andries zoon Cornelis Oerselmans aan hem een rente van twee gulden per jaar heeft afgelost, ...
Datum en getuigen als boven. (15 februari 1599)
.
055
Antonis zoon wijlen Willem Bartholomeussen van Tilborg en Adriaen zoon wijlen Henrick Oerselmans als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jacop Willem Bartholomeussen, op grond van een verkregen schepenbankdecreet, verkopen het huis etc.uit de voorgaande brief, waarvan Mariken dochter wijlen Henrick Danels van Buel weduwe van Jacop Willem Bartholo-meussen afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. ...
Datum en getuigen als boven. (19 februari 1599)
.
083
Goossen zoon Jan Gerart Goossens draagt tijdelijk een stuk akkerland over, genoemd het klein Bresserken gelegen in Oirschot onder Boterwijk, ... Hij draagt het nu in de vorm van een belening tijdelijk voor een periode van 3 jaar vanaf a.s. oogsttijdover aan zijn zwager Adriaen Henrick Oerselmans. ...
Datum 13 februari 1599
.
168
Andries zoon wijlen Cornelis Henrick Oerselmans en Adriaen Henrick Oerselmans hebben samen en ieder hoofdelijk als schul-denaars beloofd om aan ...
Datum 26 april 1599

Catharijna dochter Henrick Vlemincks, weduwe van Jan Henrick Oerselmans
Catharina weduwe van Arien Henrick Oerlemans <=== WIE IS DIT ??? WEDUWE op 13 april 1616! - Is hier bedoeld Catharina weduwe van Henrick Daniel Schellekens?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1600 - J. Toirkens
158
Gielis Adriaen Henrick Sijckens heeft als schuldenaar beloofd om aan Catharijna dochter Henrick Vlemincks, weduwe van Jan Henrick Oerselmans, v.w.b. het recht van vruchtgebruik, en aan haar kinderen v.w.b. het erfrecht, een bedrag van 162 gulden ...
In marge : Catharina weduwe van Arien Henrick Oerlemans geassisteerd door Jan Rutten van Kerkoerle als haar hierbij gekozen voogd heeft verklaard dat Wouter Arien Henricks ( lees Sijckens, JT ) de schuldbrief voor Gielis zijn broer heeft afgelost, zoals wijlen Arien Oerselmans had beloofd voor schepenen van Oirschot, opgemaakt d.d. 13 april 1616.
Datum en getuigen als boven. (29 juni 1600)

VOOGD kids Marijken Corsten Corsten van de Heuvel
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1603 - J. Toirkens
195
Als compensatie voor het afstand doen van het vruchtgebruik hebben Goijaert zoon Corstens van de Heuvel, diens zus Iken, geassisteerd door Laureijs Henrick Goerts(van den Heuvel, JT) , haar hierbij gekozen voogd, en verder Corsten Corstens de Vos als vader over de minderjarige kinderen van wijlen Marijken Corstens van de Heuvel, deze laatste vergezeld van Adriaen Henrick Oerselmans, samen als voogden, ieder voor hun derde part beloofd om aan hun vader Corsten van de Heuvel, deze in de kosten van levens onderhoud te zullen voorzien tot aan het einde van zijn leven toe, zodat die zich niet zal hoeven te beklagen. Indien een van de genoemde kinderen hier niet aan voldoet, dan zal hun vader Corsten dit erfdeel weer tot zich mogen nemen.
Datum en getuigen als boven. (4 november 1603)
.
196
Genoemde Goijaert, Iken geassisteerd door haar voogd, Corsten de Vos als vader geassisteerd door Adriaen Henrick Oerselmans voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Marijken, ook dochter van genoemde Corsten Corsten van de Heuvel, hebben eenboedel-scheiding gedaan van de nalatenschap van hun vader.
Datum en getuigen als boven. (4 november 1603)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
043
Peter en Adriaen, broers en zonen van wijlen Henrick Oerselmans, als inners van de contributies voor herdgang Spoordonck, hebben vanwege de inwoners van deze herdgang als schuldenaars beloofd om aan ...
Datum 10 maart 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
063
Andries zoon wijlen Cornelis Oerselmans die nu volwassen is geworden en eerder een voogd heeft gehad zijnde zijn oom Adriaen Henrick Oerselmans geeft deze hierbij decharge voor diens voogdijschap. Nadat er een finale afrekening is gemaakt heeft hij zijn voogd daarvoor bedankt.
Datum als boven (17 maart 1604)

VOOGD kids Meriken Henrik Daniels van Buel
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1605 - J. Toirkens
048
Jan Hermans en Arien Henricks Oerlemans als voogden en verder Adriaen Huibrechts als gemachtigde van Bartelmeus Toten zoals blijkt uit een machtiging opgemaakt voor schepenen van de stad Antwerpen d.d. 24 maart j.l., ondertekend door van der Nesen, zoals ons is gebleken, waarbij genoemde Jan en Arien ook optreden voor Mathijs, zijnde kinderen van Jacob Willems verwekt bij Meriken dochter van Henrick Daniels van Buel, verklaren hierbij ...
Datum 20 april 1605
.
Los118
Los 67-c- 19 februari 1599
----------------------------------
Arien Henrick Oerselmans is als voogd aangesteld over de minderjarige kinderen van Meriken dochter Henrik Daniels van Buel, weduwe van Jacob Willem Bartholomeussen.
Datum 19 februari 1599

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147, 1611 - J. Toirkens
171
Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen de familie van wijlen Dielis zoon Rutger Mathijs Oerlemans ter ener zijde en Lucas zoon wijlen Henrick Henricks int Eeckerschot ter andere zijde en wel vanwege een doodslag door Lucas als dader gepleegd op de persoon van genoemde Dielis, wiens ziel God genadig moge zijn. Om deze twist te beeindigen zijn nu voor ons schepenen verschenen Rutger zoon wijlen Mathijs Oerlemans met zijn zoons Mathijs en Gijsbert, verder Willem Laureijssen met zijn zoons Dirck en Mathijs, verder heer Willem Dielens (van Heerbeeck, JT) pastoor te Best, Niclaes Ariens van Nistelroij, Adriaen Bernaerts van Croonenburg, Adriaen van Coll, Adriaen zoon wijlen Henrick Oerlemans met zijn broer Peter en meester Dirck Toirkens, allen vrienden en familie van de overledene, die voor henzelf handelen en ook namens allen die menen aanspraken te hebben vanwege deze zoenovereenkomst. ...
Datum als boven (26 juni 1611)

ADRIAEN IS ZWAGER VAN Goossen Jan Gerit Goossens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147, 1612 - J. Toirkens
008
Goossen zoon Jan Gerit Goossens verkoopt hierbij een stukje land, genoemd het Cleijn Bresserken, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijck aldaar ... Hij verkoopt het nu aan zijn zwager Adriaen Henrick Oerselmans ...
Datum 10 januari 1612

LAATST GENOEMD:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1614.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1614 - J. Toirkens
174
Lambert Lamberts en Arien Henrick Oerlemans hebben samen een boedelverdeling gedaan van het bezit van hierna, waarvan Lambert een helft heeft geerfd bij de dood van wijlen zijn vader en de andere helft is gekocht door genoemde Aerden van Andriesen zoon wijlen Cornelis Oerlemans, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 2 mei 1605. ...
Datum 1 juli 1614

1618 - 072 - ... b.p. ... Arien Henrick Oerlemans ...

HEIJLKEN WEDUWE Arien Henrick Oerlemans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149, 1620 - J. Toirkens
202
Dielis Arien Henricks ( Sijckens, JT ) heeft verklaard dat Heijlken weduwe van Arien Henrick Oerlemans namens de kinderen van Jan Henrik Oerlemans hem heeft voldaan voor bepaalde aanspraken ...
Datum en getuigen als boven. (16 september 1620)
.
225
Jan Goossen Goorts heeft beloofd als schuldenaar om aan Heijlken weduwe van Adriaen Henrick Oerlemans terzake van geleend ...
Datum als boven (30 oktober 1620)
In marge 2 : Heijlken Arien Oerlemans heeft verklaard hierop 100 gulden te hebben ontvangen. Datum 17 september 1624

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149, 1622 - J. Toirkens
130
... Het perceel wordt nu verkocht aan Heijlken weduwe van Arien Oerlemans ...
Datum en getuigen als boven. (22 juni 1622)
.
222
Henrick zoon wijlen Arien Oerlemans en Heijlken weduwe van deze Arien Oerlemans met mij als haar gekozen voogd, hebben beloofd om ...
Datum 15 december 1622

1625 - 207 - ... b.p. ... de weduwe en kinderen van Adriaan Henrick Oerlemans ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150, 1625 - J. Toirkens
308
Henrick, Gerard en Jan, broers, Dielis Gijsbert Vlemincx als man en voogd van zijn vrouw Oijke, Jan Gerards van Gerwen als man en voogd van Catharina, Philips Jans Verhoeven als man en voogd van Marieke, zijnde broers en zusters en kinderen van wijlen Arien Henrick Oerlemans verwekt bij Heijlken dochter Jan Gerard Goossens, Dielis Henrick Dielis als man en voogd van Marieke dochter Cornelis Gerards, hebben samen met goedkeuring van Willem zoon Wouter Jan Gerards die ook optrad voor al zijn zusters en broer, een huis met tuin en daarbij gelegen grond verkocht. ...
Datum 23 december 1625

1626 - 170 - ... b.p. ... de weduwe en kinderen van Arien Henricks Oerlemans ...
1626 - 234 - .. b.p. de weduwe in kinderen van Arien Henrick Oerlemans ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 152, 1627 - J. Toirkens
129
Joorden Janssen van Hersel, Jan Henricks van Hersel, Philips Janssen van Berendonck verwekt door deze Jan van Berendonck bij diens vrouw Jenneken Janssen van Hersel, zijnde allen erfgenamen van wijlen Emken dochter van Jan van Hersel, hebben hierbijsamen beloofd dat ze Henrick de Leeuw zullen vrijwaren terzake van de belofte die deze voor hen heeft gedaan, samen met vermelde Emken Jans van Hersel bij het overdragen van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit dat door wijlen haar man Goossen Jan Gerarts was nagelaten aan de wettige kinderen van Arien Henrick Oerlemans, verder aan de kinderen van Wouter Jan Gerits en aan de kinderen van Cornelis Jan Gerits, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 30 mei 1625, in aanwezigheid van de schepenen Hoppenbrouwers, Velde, Arien en Schepens. Ze zullen deze de Leeuw daarvoor volledig vrijwaren.
Datum 26 maart 1627

BOEDELVERDELING
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153, 1628 - J. Toirkens
068
Henrick en Gerit, broers en zoons van wijlen Arien Henrick Oerlemans door wijlen deze Adriaen verwekt bij diens vrouw Heijlken dochter van wijlken Jan Geenen, verder Dielis zoon wijlen Gijsbert Vlemmincks als man van Oijken, nog Jan zoon Gerit Janssen van Gerwen als man van Catharina en verder Philips zoon Jan Peters Verhoeven als man van Merieken, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Arien Henrick Oerlemans en vermelde Helijken, hebben verklaard hierbij een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze na het overlijden van hun ouders hebben geerfd, zoals ze verklaarden. ...
Datum 26 februari 1628

Gehuwd met:

womanHeijlken Jan Gerart Goossens Verhoeven‏
Overleden ‎± 1628
[bron]
Boedelverdeling akte 068 van 26 februari 1628.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555