man‎Hendrik Peters van Amstel‏‎
Geboren ‎± 1550 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 87
Hendrik Petersz. van Amstel, geb. Gemert ca. 1550, glasmaker te
Gemert, overl. tussen 13 maart 1601 en 30 mei 1607 28), tr. ca. 1580
Hilieken Jansdr. van der Aa, geb. Gemert, overl. na 9 sept. 1634 29) ,
dr. van Jan Gerardsz. van der Aa en Elisabeth Jan Marcelis
' s Haesen (tZasen) en wed. van Jan Henriek Stevens 30).
Hendrik wordt als volgt vermeld :
3 febr. 1580 met zwager Mees Jan Meessen als Handriek Mr. Peters;
30 jan. 1581 weer met zijn zwager als Henriek Mr. Petersz . den Gelaesmaecker
(R 110) ; 2 jan. 1592 als Henrick Petersz., gelaesmakere (R 111,
fol. 52 v).
1590 sept. 11, Helmond . Mr. Henriek van Cuick transporteert aan
Henriek Petersz. van Weerdt twee stukken akkerland in de parochie
van Gemert op de Molen akker, (Helmond R 242, fol. 19 v).
1592 febr. 27, Gemert. Jan Gersertsen Veras en Lysken, zijn vrouw,
verkopen aan Willem Lucas Stayeckers, hun zwager, huis, hof en erf,
belend door de kinderen van Anthonis van Lanckvelt en Henriek lans
(Stevens) . Na aflijvigheid van verkopers zal de koper 75 gulden betalen
aan Henriek Petersz. van Amstel als man van Hilleken, dochter
lans Veraa.
(Gemert R 11 1, fol. 90. Dit is de eerste maal sinds 12 april 1514 dat
de naam Van Amstel weer voorkomt).
28) Gemert A3, 13 maart 1601 ; Heeze R 81 g , fol. 159 (B.L. 1974, 36---37).
29) Gemert A 114, fol. 144 v.
30) Gemert R 100, 1515 ; R 107, fol. 161 , 163, 165 v e.a.

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
manPeter Henrick Peters van Amstel‏

[Gebruikersnotities]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 87-88
Peter Hendriksz. van Amstel, overld. voor 19 febr 1637, tr. Gemert 5 febr. 1617 Anna Goert Adriaensz.dr.
Peter komt voor op 15 juli 1624 (R 113, fol. 197 v) en 13 dec. 1627 (R 1 14, fol. 34 v) .
1637 febr. 19, Gemert. De heer pastoor van Gaffen (Gerard van
Amstel) en Goort Denis, als momberen van het onmondig kind
Hendrick, nagelaten door Peeter Hendrickx van Ampstel, transporteren
aan Hendrick Hendrickx van Ampstel een stuk land op de Molenakker
en een erf bij de rosmolen voor 200 gld.
(Gemert R 114, los fragment).
Uit dit huwelijk (de eerste vier blijkbaar jong gestorven):
a. Elisabeth, ged. Gemert 7 jan. 1618.
b. Henrica, ged. Gemert 22 april (feria tertie Pascha) 1620, peter:
,.Guinandus Petri van Amstel",
c. Goort (Godefridus), ged. Gemert 23 okt. 1622.
d. Johannes, ged. Gemert 27 juli 1625.
e. Hendrik, ged. Gemert 16 dec. 1633.

2.
manAdriaen Henrick Peters van Amstel‏
Overleden ‎± 1643
[bron]
Genoemd in akte 32 van 14-3-1642.
Inventaris opgemaakt in akte 1 van 3-3-1643.

ABT1643

Niet gevonden in index BHIC (Mei2020).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.24&minr=12600106&miview=ldt
7341.24 Index schepenprotocol Geffen (7341.24)
13 Alsoo Arien Henrixs van Amstel van wegen Lijsken sijnen huijsvrouw onder ander portien inne deijlinghe is aengecomen huijs, hoff, boomgart tesamen met sijn gerechticheijt 4 lopensaet in Geffen aenden berge, belendingen: erffgenaemen Aerts van Thiel; Brues Bauwens; de straete; erffgenaemen Vrerix vande Goor; met alnoch een stucksken inden selven hoff gelegen naerder inne de deijlinghe begrepen (schepenbrief Geffen d.d. 16-9-1616). Deze heeft dit vercoft aan ...
Datering: 5-1-1622
Pagina: 20-20
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601707&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
95 Adriaen Hendrickx van Amstel belooft op hijpothequael verbant van een stuck tuellants groot ontrent 2 vaetsaet in Geffen ter plaetsen genoempt den blijckert, belendingen: ...
Datering: 10-5-1627; 6-2-1629
Pagina: 93-94
Plaats: Geffen

SWAGER: Ruelen Bauwen Michijelssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601704&miview=ldt
92 Ruelen sone Bauwen Michijelssen heeft 2 vaetsaet tuellants in Geffen ter plaetsen genoempt aende goorkens, belendingen: ... vercocht aen Adriaen Hendrickx van Amstel sijnen swager. ...
Datering: 10-5-1627
Pagina: 92-92
Plaats: Geffen

Bauwen Michijelen
- Anbrosius, Michijel, Jannen ende Roeloffven
- Merijken x Jan Henricxen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601736&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
123 Alzoo zeeckere questien geresen tusschen Adriaen Henrickx van Amstel nomine uxoris ter eenre ende Anbrosius, Michijel, Jannen ende Roeloffven kijnderen Bauwen Michijelen ende Jan Henricxen man van Merijken sijne huijsvrouwe oock een dochtere Bauwen Michijelen ter andere sijden, waarover voor schepenen van Geffen lang was geprocedeerd en door schepenen van ’s-Hertogenbosch door hooftleeringhe was bij vonnisse diffinitijff gedecreteert dat de vors Adriaen in zeeckere parceelen lants soude competeren het viertijentste deel ende anderssins (vonnis d.d. 20-5-1627); soo hebben partijen bekend onder malcanderen van het vors gewijs veraccordeert te sijn in manijeren hier nae volgende: dat de vors kijnderen Bauwen Michijelen aenden vors Adriaeneen sullen opleggen ende betalen de somme van 50 gulden eens (dwelcke den vors Adriaen mits desen bekent ontfangen te hebben), ende dat sij partijen hinc inde comparanten ten eenen gelegen dage sullen vergaderen met henne huijsvrouwen ende kijnderenof andere goede vrijenden ten huijse vanden vors Adriaenen om aldaer eenen vrijendelijcken maeltijt meet den anderen te houden waer toe den vors Adriaen den cost sall doen ende de andere partijen een goede tonne biers om daer mede alle henne geschillen door te drincken.
Datering: 25-5-1628
Pagina: 133-134
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601746&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
133 Adriaen Hendricx van Amstel ende Joost sone Willem Tijssen hebben gemaeckt een mangelinge oft wisselinge als volcht. ...
Datering: 17-3-1629
Pagina: 141-142
Plaats: Geffen

MOMBOIR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601782&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
168 Opt versoeck gedaen aen wethouderen van Geffen van wegen Peeter nagelaten weduwe Lambert Aertsen Kepkens ten eijnde tot regeringe, administratie van hare onmundigen ende onmundiger goederen soude geordineert worden 2 mombaers ende soo bijde selve ommundiger moeder voorgestelt worden Adriaen Handricx van Amstel ende Willem Daniels; ...
Datering: 16-6-1630
Pagina: 180-181
Plaats: Geffen

MOMBOIR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601785&miview=ldt
171 Aert mundich soone Lambert Aertss Kepkens, Willem Daniels Petersen met Adriaen Handricx van Amstel als momboiren over Daniel, Handrick ende Peter gebroederen ende Lijntjen, Trijntjen ende Jenneken gesusteren, altesamen ommundige ende onbejaerde kijnderen wijlen Lambert Aert Kepkens verweckt bij Peterken zijn huijsvrouwe dochtere Daniel Peters (geautoriseerd door schepenen van Geffen d.d. 6-7-1630), ...
Datering: 26-7-1630
Pagina: 182-184
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601824&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
209 ... vercoft aen Adriaen Handricx van Amstel. ... den 29-3-1632.

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601857&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
242 Adriaen soone wijlen Handricx van Amstel gelaesmaecker woonende tot Geffen als man van Lijsken zijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jacop Jan Lamberts heeft 2 stucken ackerlants malcanderen zijdelinghe aengelegen tsamen ontrent een sestersaeth lants in Geffen ter plaetse aenden berge, ... vercoft aan Handricken Handricx van Gemert tot behoeff mr. Lauwereijns vanden Eijnde licentiaet inde rechten rentmeester van zijne con. mat. van Spaengjen contributie woonende tot Breda. ...
Datering: 10-9-1633
Pagina: 328-329
Plaats: Geffen

OOM:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601918&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
301 Willem soone Balthazar Peeters tegenwoirdich vorster der parochie van Roosmalen heeft bekent schuldich te wesen heer Handrick Janssen van Dommelen priestere tegenwoirdich woonende tot Roosmalen de somme van ... Borgen zijn Balthazar Peeters zijn vader, heer ende mr. Gerardt van Ampstel pastoor alhier ende Adriaen Handrix van Amstel desselffs oomen. ...
Datering: 13-12-1636
Pagina: 486-488
Plaats: Geffen

WIE ZIJN DIT ????
erffgenamen wijlen Cornelis Baudewijns Michielsen
Baudewijn Michielsen
- Broes ende Roeloff
- Merijken x Jannen Handrix van Creijl
en Adriaen Handrix van Amstel van wegen sijnder huijsvrouwe ????
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601959&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
342 Alsoo Gerit Janss Snijders ende Peeter Willem Jacops, beijde inwoonderen van Geffen, op 3-5-1638 in coope vercregen hadden tegens Broes ende Roeloff gebroederen, soonen Baudewijn Michielsen, Jannen Handrix van Creijl als man van Merijken zijnderhuijsvrouwe oijck dochtere Baudewijn Michielsen voorgenoemt, ende Adriaen Handrix van Amstel van wegen sijnder huijsvrouwe, ende allen deselleve als erffgenamen wijlen Cornelis Baudewijns Michielsen, secker huijs, hoff ende aengelegen ackerlant tsamen 5 vaetsaeth lants in Geffen ter plaetsen inde wijxe straeth, belendingen: ...
Datering: 24-12-1640
Pagina: 595-597
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.26&minr=12652609&miview=ldt
7341.26 Index schepenprotocol Geffen (7341.26)
32 ... ; Adriaen Handrix van Amstel gelaesmaecker; ...
Datering: 14-3-1642
Pagina: 105-108
Plaats: Geffen

Adriaen Handricx van Amstel (overleden) x Lijsken
- Handrick
- andere onmundighe kijnderen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.19&minr=12599774&miview=ldt
7341.19 Index schepenprotocol Geffen (7341.19)
1 Inventaris vande goederen ende erffmeubelen gevonden ten huijse Lijsken weduwe Adriaen Handricx van Amstel van alle de geene die de voors Adriaen stervende heeft achtergelaten ende metter doot heeft geruijmpt ende Peter Jan Janssen commende ten houwelijck met de voors Lijsken heeft gevonden geinventariseert ende opgeproenen ter instantien Handrick soone Adriaen Handrix, Handrick Handrixssen van Amstel woonende tot Schijndel ende Jan Handricxss van Creijl als mombore over des voors Adriaens ende Lijskens andere onmundighe kijnderen. ...
Datering: 3-3-1643
Pagina: 1-3
Plaats: Geffen

ZES KIDS:
LIJSKEN HERTROUWT Peter Jan Janssen.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.26&minr=12652631&miview=ldt
7341.26 Index schepenprotocol Geffen (7341.26)
54 Lijsken dochtere Jacop Jan Lamberts weduwe Adriaen Handrix van Amstel met consent Peeter soone wijlen Jan Janssen haren tegenwoirdighen man en momboir, heeft 3 stucken ackerlants met een busselken tsamen ontrent 5 vaetsaeth lants in Geffen achterden berghe, belendingen: ... overgegeven tot behoeff van hare zes kijnderen namentelijck Handrick, Jan, Aert, Geraert ende Lambert gebroeders ende Aleken henne sustere bij haer ende den voorgenoemden Adriaen Handrix verweckt. ...
Datering: 16-11-1644; 28-7-1650
Pagina: 165-167
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.47&minr=12758684&miview=ldt
7341.47 Index schepenprotocol Geffen (7341.47)
1 Extract uijt het schepen protocolle van Geffen uijt seeckere erffscheijdinghe ende deijlinghe gehouden tusschen de kinderen ende erffgenamen wijlen Adriaen Handrickx van Amstel ende Lijsken dochtere Jacob Jan Lamberts zijne huijsvrouwe d.d. 9-10-1659.
Condividenten beloven Handrick Adriaens hennen mededeijlder ende broeder sonder eenighe contradictie te voldoen op St. Martensdach ierstcomende de summe van 100 carolus guldens.
Was onderteijckent Hendrick Adriaens van Amstel, Jan Adriaens van Amstel, Peter Adriaens van Amstel, noch met seecker merck daer bij geschreven stont dit merck heeft getekent Geraert Adriaens voors qui necsit scribere, Jan Adriaens van Amstel, Handrick Jans, Hielken Adriaens, Cornelis Adriaens, Adrijen Handrickx van Crij, J: van Griensven s. testis.
Aldus geextraheert bij mij secretaris van Geffen 2-12-1659. Peter Vosch.
Datering: 9-10-1659; 2-12-1659
Pagina: 1-1
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.28&minr=12707954&miview=ldt
7341.28 Index schepenprotocol Geffen (7341.28)
91 Hendrick, Jan den ouden, Peter, Geraert, Jan den jongen, Peter Janssen als momber over Cornelis alnoch onmundich soone ouderdoms 20 jaeren, altesamen gebroederen Hendrick Jan Adriaen Dielissen als man van Mariken sijne huisfrou, ende Adriaen Hendricx van Creijll als momboir over Hillen onmundige dochtere, gesussteren altemael wettige kinderen ende erffgenaemen wijlen Adriaen Hendricx van Amstell bijden selven ende wijlen Lijsken dochtere Jacob Jan Lamberts sijne huijsvrouwe samen verweckt; hebben een erffelicke scheijdinge ende deijlinge gemaakt vande goederen mits de doot van voors Lijsken als lanxtlevende gebleven op hen gesuccedeert. ....
Datering: 9-10-1659; 22-5-1669
Pagina: 206-213
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.46&minr=12739806&miview=ldt
7341.46 Index schepenprotocol Geffen (7341.46)
64 Handrick [tekent: Hendrick Adriaens van Amstel], Jan den ouden [tekent: Jan Adriaens van Amstel], Peter [tekent: Peter Adriaens van Amstel], Geraert [tekent: dit merck heeft getekent Geraert Adriaens voors quia nescit scribere], Jan den jongen [tekent: Jan Adriaens van Aemstel], Peter Janssen als momboir over Cornelis [tekent: Cornels Adriaens] nogh ommundigh soone ouderdoms 20 jaren, altesamen gebroederen, Handrick Jan Adriaen Dilisen [tekent: Handrick Janssen] als man van Marijken sijne huijsvrouwe ende Adriaen Handrixs van Creijl als momboir over Hillen [tekent: Hielken Adriaens] onmundighe dochtere, gesusteren, altesamen wettighe kijnderen ende erffgenamen wijlen Adriaen Handrix van Amstel bijden selleven ende wijlen Lijsken dochtere Jacob Jan Lamberts sijne huijsvrouwe tsamen verweckt. Dezen hebben gemaakt een erffelijcke scheijdinge ende deijlinghe vande goederen mits de doot vande voors Lijsken als lanxlevende op hen gesuccedeert. ...
Datering: 9-10-1659
Pagina: 223-226; 219-220
Plaats: Geffen
Zie ook 65
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.46&minr=12739807&miview=ldt

Zie ook deling
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.28&minr=12707956&miview=ldt
7341.28 Index schepenprotocol Geffen (7341.28)
93
5-12-1659

3.
man‎Mr. Gerard Henrick Peters van Amstel‏‎
Geboren ‎± 1584 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 88
Mr. Gerard Hendriksz. van Amstel, geb. Gemert ca. 1584, student
Leuven jan. 1605, artium lic. 28 nov. 1606, kapelaan te Oss
1607, pastoor te Geffen 1608-'29, woont in 1659 "op den
Slaperick" 31).
31) H Bots e.a., Noordbrabantse studenten, Tilburg 1979; Noord-Brab. Almanak 1890, 381.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601628&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
16 ... In presentie vande h. sacramente ende heer ende mr. Gerart van Amstel pastoor tot Geffen ende meer anderen.
Datering: 12-10-1625
Pagina: 17-18
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601644&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
32 Heer ende mr. Gerart van Amstel pastoor tot Geffen heeft een huijs, hoff, boomgart ende erffe daer aen gelegen een sestersaet lants, in Geffen ter plaetse ontrent de kercke aldaer, ... aan Adriaen Hendrick van Amstel sijnen broeder. ...
Datering: 29-4-1626
Pagina: 34-35
Plaats: Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601662&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
50 ... is verschenen heer ende mr. Gerart van Amstel vicarius perpetuus tot Geffen. Deze heeft geclaecht dat hem den wech beleth worden om te varen of drijven op de ackerkens gelegen achter de elshoff de pastorije toebehorende, ostwart den h. Geest, ...
Datering: 13-10-1626
Pagina: 52-52
Plaats: Geffen

OOM:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.25&minr=12601918&miview=ldt
7341.25 Index schepenprotocol Geffen (7341.25)
301 Willem soone Balthazar Peeters tegenwoirdich vorster der parochie van Roosmalen heeft bekent schuldich te wesen heer Handrick Janssen van Dommelen priestere tegenwoirdich woonende tot Roosmalen de somme van ... Borgen zijn Balthazar Peeters zijn vader, heer ende mr. Gerardt van Ampstel pastoor alhier ende Adriaen Handrix van Amstel desselffs oomen. ...
Datering: 13-12-1636
Pagina: 486-488
Plaats: Geffen

NB: ZIE ONDER - OOK ENE MR GERARD JANS VAN AMSTEL - WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.28&minr=12707939&miview=ldt
7341.28 Index schepenprotocol Geffen (7341.28)
76 ... ; westwaerts mr. Geraerdt van Amstel woonende op Slaperick; ...
Datering: 27-1-1659
Pagina: 157-160
Plaats: Geffen

heere Gerrit van Amstel zaliger ???
Handrick Peters van Amstel
- Eelesebeth van Amstel
- Aenken Tomas
- Mari Ian Gherts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.46&minr=12739798&miview=ldt
56 Menuijt.
Voor Reijnder Ghijsberts van Heumen ende Handrick Dirckx van Grinsven, schepenen in Geffen, zijn verschenen Lijsken [tekent: Eelesebeth van Amstel], Anneken [tekent: Aenken Tomas] ende Maeijken [tekent: Mari Ian Gherts] dochteren wijlen Handrick Peters van Amstel woonende tot Gemert ende oock tot Geldrop, als mede erffgenaemen wijlen heer Gerrit van Amstel. Zij verklaren dat sij noeijt van haer procuratie oft eenige last tsij int generael ofte particulier hebben gepasseert aen Handrick Adrijaens van Amstel omme wegens haer de erffogeden gecommen vanden gemelten heere Gerrit van Amstel zaliger te ontfangen ofte te innen ende verclaerden daer toe den selven Handrick Adriaens van Amstel niet van nooden te hebben, alsoo sij tot het regeren haerder selffs goederen sufficient genoech waeren.
[in marge:] rest het schrijven van dese aen Peter Jan Jans.
Datering: 19-9-1659
Pagina: 185-185
Plaats: Geffen
Toegangsnummer: 7341
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Geffen

GERARDT JANS VAN AMSTEL ---- ANDER PATRONIEM
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.47&minr=12758880&miview=ldt
7341.47 Index schepenprotocol Geffen (7341.47)
197 .. is verschenen mr. Gerardt Jans van Amstel [tekent: Mr. Gerart van Amstel], woonende tot Slaperick onder Uden inden lande ven Ravesteijn. Deze draagt op alle soodanige huerpenningen, monterende ter somme van ...
Datering: 22-11-1677
Pagina: 913-914
Plaats: Geffen

4.
manJan Henrick Peters van Amstel‏
Gedoopt ‎3 mei 1587 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 88
Jan Hendriksz. van Amstel, ged. Gemert 3 mei 1587, ondertr.
Gemert 20 nov. 1610 Geertruid Jansdr. Vosch, geb. Venray,
overl. Gemert 10 dec. 1621.
1624 aug. 22, Gemert. Hilleken, weduwe Henrlx van Ampstel, met
Jan Henrix van Amstel, haar zoon, verkopen aan Ansem Dirck Jansz.
Smet een stuk land In de Mortel.
(Gemert R113, fol. 213v).
Uit dit huwelijk:
a. Henrica, ged. Gemert 18 okt. 1611.
b. Petronella, ged. Gemert 20 nov. 1613.
c. Gerard, ged. Gemert 8 febr. 1616.
d. Maria, ged. Gemert 11 jan. 1619.
e. Jan, ged. Gemert 23 aug. 1620.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Johannes Gelasemeecker
Vader Henricus Gelasemeecker
Getuige Wijnandus Cuick & Maria Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-05-1587
Plaats: Gemert
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1586-1590, archiefnummer 8044, Gemeentearchief GEMERT-BAKEL, inventarisnummer 27, blad 18
Gemeente: Gemert
Periode: 1586-1590
Religie: Rooms-Katholiek


5.
manHendrik Hendrik Peters van Amstel‏
Gedoopt ‎8 feb 1589 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Henricus Henrici van Amstel"
Bij doop zoon Joannes & Peter genoemd als "Henricus Henrici Petri van Amstel"
Bij doop zoon Henrick is zoon broer "magistri Gerardi Amstel, pastoris in Geffen" peter.

BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Gelasemaeckers
Vader Henricus Gelasemaeckers
Moeder N.N. N.N.
Getuige 1 Adrianus N.N.
Getuige 2 Jacobus Mercatoris
Soort registratie doopakte
Religie RK
Plaats Gemert
Plaats doop Gemert
Datum doop 08-02-1589
Periode 1586-1590
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1586-1590
Pagina 38
Toegangsnr. 8044
Inv.nr. 27


===
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 88
Hendrik Hendriksz. van Amstel, ged. Gemert 8 febr. 1589, glazenier te Gemert, later te Schijndel, brouwer ald., tr. (ondertr. Gemert 13 okt.) Schijndel 13 nov. 1613 Anna van Grinsven, geb. Schijndel, dr. van Peter Wileemsz. van Grinsven, secretaris van Schijndel en Anna Jansdr. van Helmond.

1609 nov. 26, Gemert. Voor schout en schepenen compareert Anne-ken, dochter van Peeter Engelberts, en verzoekt het gerecht Henrick Hennx van Ampstel onder ede te laten antwoorden met ja of neen op de vraag ,,of hij Henrick . . . haer Anneken vleeschelick hadde bekent gehadt". De schout, met advies van schepenen, gebiedt Henrick op straffe van een goudgulden nu terstond onder ede te verklaren: ja of neen. Henrick vraagt bedenktijd, en heeft daarmee al een goud-gulden verspeeld. Als hij met bmneneen half uur antwoordt wordt de straf verdubbeld. Aldus heeft hij de eed afgelegd en verklaart, dat hij Anneken ,,noyt vleselicken en heeft bekendt, noch oyck noyt sulx van haer geseeght gehadt".
(Gemert R 2).
Henrick van Ampstel, gelaesscryver wordt verder bij koop van land vermeld 7 febr. 1619 en 24 jan. 1620 (R 113, fol. 126 v en 141 v).
===

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051323&miview=ldt
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
79 ... Niclaes zoon van Peeter Willems van Griensven en Hendrick van Amstel zijn verschenen Hendrick als man vam Anneken dochter van Peeter Willems en hebben verkocht Jan Jan Dircx Verwetering een rente van 24 gl. [zie ook scan 148]
Datering: 7.2.1635
Plaats: Schijndel

Handrick Peters van Amstel
- Eelesebeth van Amstel
- Aenken Tomas
- Mari Ian Gherts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.46&minr=12739798&miview=ldt
56 Menuijt.
Voor Reijnder Ghijsberts van Heumen ende Handrick Dirckx van Grinsven, schepenen in Geffen, zijn verschenen Lijsken [tekent: Eelesebeth van Amstel], Anneken [tekent: Aenken Tomas] ende Maeijken [tekent: Mari Ian Gherts] dochteren wijlen Handrick Peters van Amstel woonende tot Gemert ende oock tot Geldrop, als mede erffgenaemen wijlen heer Gerrit van Amstel. Zij verklaren dat sij noeijt van haer procuratie oft eenige last tsij int generael ofte particulier hebben gepasseert aen Handrick Adrijaens van Amstel omme wegens haer de erffogeden gecommen vanden gemelten heere Gerrit van Amstel zaliger te ontfangen ofte te innen ende verclaerden daer toe den selven Handrick Adriaens van Amstel niet van nooden te hebben, alsoo sij tot het regeren haerder selffs goederen sufficient genoech waeren.
[in marge:] rest het schrijven van dese aen Peter Jan Jans.
Datering: 19-9-1659
Pagina: 185-185
Plaats: Geffen
Toegangsnummer: 7341
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Geffen

Handrick Handricx van Amstel (wijlen) x Anna Peeter Willems van Griensven
- Willem en Peter
- Elisabeth
- Maria x Jan Goyaers van Limberch
- Emerentiana x Pauwels Cornelis Pennincx
- Johan
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/RS.080.doc
OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIJNDEL INV.NR.80
periode 1663 - 1665
fol.8
Voor schepenen zijn verschenen Willem en Peter broers zonen van wijlen Handrick Handricx van Amstel en diens vrouw Anna de dochter van Peeter Willems van Griensven, Elisabeth hun zuster met Daniel van der Aa haar momboir en Jan Goyaers van Limberch (?) man van Maria zijn vrouw, alsmede Pauwels Cornelis Pennincx man van Emerentiana zijn vrouw, Maria en Emerentiana ook dochters van Hendrick van Amstel en Anna van Griensven en ook nog ten behoeve van Johan zoon van Hendrik van Amstel, hebben op basis van procuratiebrieven van 22 november 1662 wettelijk en erfelijk gescheiden en gedeeld de goederen hen aanverstorven via hun overleden ouders:
aan Elisabeth in naam van Johan van Amstel 'seeckere huys BROUHUYS bachuys schuer hof boomgart ende lande daer aen ende bij gelegen onder het Lutteleijnde e.z. Adriaen Hendrick Huebens a.z. aen den gemeynen wech e.e. de kinderen Frederick Goyerts a.e. den gemeynen wech belast met 6 gulden aan de weduwe Roelof Bommarts in Den Bosch te lossen met 600 gl.;
Pauwels Cornelis Pennincx een stuck teulants onder Lutteleijn¬de gemeynlycken genoemt den SCHIJTBOSCH;
Willem Handricx van Amstel twee stucken teulants aen malcande¬ren vijf loopense ondert Delschot belast met 11 gulden aan Hendricxken van de Greef weduwe van Cornelis Janssen te lossen met 200 gl.;
Peeter Hendricx van Amstel een stuck teulants ondert Wijbosch genoemt den SCHABBERT belast met 2 st. min 1 duyt grondcijns aan de heer van Helmond;
Jan Goyerts een stuck teulants ter plaetse voirs. belast met een cijnshoen die met 5 st. betaald kan worden aan de domeinen van Brabant - actum 23 november 1662

WIJLEN:
https://proxy.archieven.nl/235/FF1DC3E3983D472ABDA4A08ACB59F618
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
8 Willem Johan en Peeter broers zonen van wijlen Handrick Handricx van Amstel verwekt bij Anna dochter van Peeter Willems van Griensven met Elisabeth hun zuster, als ook Jan Goyerts van Limborch man van Maria, Pauwels Cornelis Pennincx man van Emerentiana beiden dochters van Handrick van Amstel en Anna van Griensven met scheiding en deling van goederen nagelaten door hun ouders met o.a. huis brouwhuis bakhuis schuur hof boomgaard en landerijenen ondert Lutteleijnde met als belendingen Adriaen Hendrick Huebens, den gemeijnen wech, de kinderen Fredrick Goyerts en den gemeijnen wech [is nu hoek Groeneweg/Hoofdstraat voorheen De Roode Leeuw], met last aan de weduwe van Roelof Blommarts binnen Den Bosch, aan Wouter van Vechel binnen den Bosch, land ondert Lutteleijnde genoemd den Schijtbosch, land onder Delschot bij de erven van het Convent van de Susteren van Orthen en van het Convent der Baselaars binnen Den Bosch, met last aan Handricxken de Greef weduwe van Cornelis Janssen, land onderWijbosch genoemd de Schabbert, cijns aan de Heer van Helmond, land ter plaatse, cijns aan de domeinen van Brabant, met de nodige condities met een memorie aan het slot
Datering: 23.11.1662
Plaats: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com