man‎Adriaen Jan Goyards‏‎
Zoon van Jan Goyards van Amstel en N.N.‏.
Overleden ‎± 1565
[Gebruikersnotities]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 80-81
Adriaen Jan Goyardsz., alias Adriaen Schrijnwercker(s), geb. waarsch.
Bakel ca. 1492, schrijnwerker te Weert sinds 1523, momber
(procureur) bij het gerecht a ld . 1547-'65, momber (stadhouder)
van de heer van Weert (de graaf van Horne) 1559, bezit een laatgoed
van de Proosdij van Meerssen 16). overl. tussen 26 dec. 1564
en 23 febr. 1566, tr. vermoedelijk Gemert na 12 april 1514 Lucia
Stoven, geb. Gemert, dr. van Henriek Stoven (Stoufken) en Henricksken
N.N.
1514 april 12, Gemert. Jan van Ampstel heer Goeyarts van Ampstel
en Mechtel van Ampstel, wettige dochter Jans van Ampstel, mede
voor haar onmondige broeders en zusters, dragen over aan Henriek
Stouffkens, wettige zoon Jans Stoufkens, 13 vat rogge erfpacht uit
een goed geheten de Horevoert, naast Hadewych Kemp en
verder grenzende aan de gemeent van Bakel, en uit een "snees"
in Bakel.
(Gemert R 100; B.L. 1974, 42).
Hoewel Adriaen in deze akte niet wordt genoemd heeft zij vermoedelijk
wèl betrekking op hem. Immers, Adriaens vader en meerderjarige
zuster transporteren een rente aan zijn toekomstige schoonvader.
Zelf was hij onmondig (nog geen 25), maar huwbaar. Zou deze
transactie dan niet op zijn voorgenomen huwelijk betrekking hebben ?
Tussen 20 april 1523 17) en 26 dec. 1564 18) komt Adriaen de Scrinewercker
of Scrinemeeckers ontelbare malen in de "guedenisboeken"
van Weert voor, wanneer hij onroerend goed of renten koopt
en verkoopt, maar vooral telkens wanneer hij door derden wordt
"gemombert" als zaakwaarnemer of procureur. Slechts eenmaal wordt
hij anders genoemd:
1524 okt. 31 ("op avent Omnium Sanctorum"), Weert. Rut van Ynde
of Pitten transporteert aan Ariaen Gaart Smoeleneers soen een halve
bunder erf gelegen in de grote Moelenacker, naast Symon van de
Bercke en Frans Smuysers.
(R.A. in Limburg, r.a. Weert 136, 1524 fol. 14).
Op 15 mei 1529 verkoopt Ariaen de Scrinewercker dezelfde halve
bunder aan Johan Koeten (r.a. Weert 136, 1529 fol. 7).
Op 25 jan. 1536 wordt Ariaen de Scrinemeker vermeld met zijn
huisvrouw Sye (Lucia). (r.a. Weert 136, 1536 fol. 2 v).
1551 (1550) febr. 6, Gemert. Jan van den Bergg, man en momber
van Katheryna, Ariaen Jansz. Screynewercker van Wert, man en momber
van Lucya, Peter Becker van Antwerpen, m. en m. van Mechteld,
Jacop Prlemsz. en Jan van Cuck m. en m. van Gelis dragen over aan
de Heilige Geest van Gemert een rente van 13 vaten rogge en een
van 3 melder, die Henriek Stoven en Hamlexken zijn vrouw hadden
vermaakt.
ld., id. Lauwreyns Jan Stovensz., Gheret en Jan zijn broeders, Jan
van den Berge enz., Ariaen (Jansz. - doorgehaald, erboven geschreven:
Goertsz. - ook doorgehaald) van Weert Schreynewercker, Peter
Becker van Helment en Jacop Peter Priemsz. verkopen aan Jan van
Cuck een huis In de Beekstraat, naast Gelis Hanricksz. van Strijbosch.
(Gemert R 105).
1554 (1553) febr. 13, Helmond. Ariaen Goertssen van Weerdt verkoopt
aan Peter, zijn zoon, een rente van drie Rijnsgulden uit een
stuk akkerland onder Gemert, gelegen naast de hoeve den Kyeckboom,
welke rente Ariaen verkregen had bij deling van de goederen van
wijlen Henriek Stoven.
(Helmond R 235, fol. 170).
1565 febr. 23, Weert. Wilm Ariaene der alde, Goert, Peter en Kerst
zijn broeders, Jan op de Hoeve met consent van Geert, zijn huisvrouw,
doen afstand van huis en hof in de Heystraet naast Josep Korten huis
en naast de Suyckerstraet met het kleine hulsje daarbij gelegen, dat
hun vader toebehoord heeft, ten behoeve van Wilm, hun jongste
broeder.
(r.a. Weert 139, 1565 fol. 1 v).

16) R.A. in Limburg , r.a . Weert 138, 5 jan. en 2 nov. 1559; op 17 aug. 1563 is hij
plaatevervangend schout (r.a. 139). Als laat van de Proosdij van Meerssen komt
hij voor op 12 febr. en 12 nov. 1555 (r.a. 138). Een voorlopig onderzoek in het
archief van de Proosdij heeft niets opgeleverd .
17) r.a. Weert 136.
18) id. 139.

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man‎Willem "de oude" Adriaens‏‎
Overleden ‎± 1576
[bron]
overl. voor 12 april 1577
genoemd 12 febr. 1575 (r.a. 141).

ABT1576

[Gebruikersnotities]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 82
Willem Adriaensz., de oude, koopt 24 febr. 1546 een huis in de
Beekstraat te Weert 22), overl. voor 12 april 1577, tr. N.N.

Willam Adriaens komt in de "Guedenisboeken" van Weert verder
voor op 15 febr. 1549 (met zijn vader; r.a. 137), 9 juli 1522, 7 april 1559
(r.a. 138), 4 okt. 1564, 10 jul i 1565, 30 mei 1566 (r.a. 139), 30 mei 1567
(r.a. 140) en 12 febr. 1575 (r.a. 141). Wellicht is hij tijdens de pestepidemie
van de winter 1574/'75 gestorven.

Kinderen, voor zover bekend:
etc
etc

22) r.a. Weert 137, 1456 fol. 4.

2.
man‎Goert Adriaens‏‎
Overleden ‎± 1586
[Gebruikersnotities]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 83
Goert Adriaensz., bezit een huis in de Beekstraat te Weert en land
op Hushoven, koopt 5 maart 1585 een huis en hof aldaar 23), overl.
tussen 18 okt. 1585 en 23 juli 1586, tr. Neesken Luyten 24) .

1565 juni 30, Weert. Thonls, Goerten Ariaens soen en Trijn, zijn
zuster, doen afstand van het huis in de Heystraat, waarvan hun vader
op 23 febr. 1565 al afstand had gedaan, ten behoeve van den jongen
Wilmen Ariaens.
(r.a. Weert 139, fol. 7 v),
Goert Ariaens wordt verder vermeld op 11 mei 1549 (r.a. 137), 2 mei
1564, 6 mei 1566 en 26 febr. 1567 (r.a. 139), 5 juli 1575 (r.a. 141) en
18 okt. 1585 (r.a. 142) .
1598 maart 11, Weert. Wylhem Aeriaens (de jonge), als momber van
Catharina, Goerdt Aeriaens dochter, doet afstand van een erf in
Leerakker ten behoeve van Jacop Aeriaens.
Jan Nouwen, met consent van Sofia Aeriaens, zijn huisvrouw, doet
afstand van hetzelfde erf en van huis en hof in de Beekstraat, ten
behoeve van Jacop, hun broeder.
Jacvop Aeriaens draagt een beemd op Hushoven aan zijn zwager
Jan Nauwen en zijn zuster Sophia over.
Gezamenlijk geven zij een rentebrief groot 50 daalders van 30 stuiver
op de Heilige geest aan Wylm Aeriaens, hun oom.
(r.a. Weert 143, 1598 fol. 7).

Kinderen, volgorde (behalve 1 en 2) onzeker:
etc
etc

23) r .a. Weert 142, fol. 7 v.
24) Zij was - gezien de naam van haar jongste zoon - waarschijnlUk een dochter
van Jacob Luyten, die ten offer viel aan de pest op 12 okt. 1568. Haar zuster was
dan Zr. Maria Luyten, de schrijfster van de "Kronyk uit het klooster MariaWijngaard"
In de Maasstraat te Weert (Publlcatlons Llmbourg, 1875, 201).

3.
man‎Willem "de jonge" Adriaens‏‎
Overleden ‎± 1622
[bron]
1621 juni 16, Weert. Tesetament van Willem Ariaensz. en Griettien Schumeeckers
(In margine:) 10 okt. 1623 kwijting verleend door Aryaen Aryaens, de zoon van Wilm Aryaens zaliger.`

ABT 1622

[Gebruikersnotities]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 84-85
Willem Adriaensz., de jonge, glasmaker in de Molenstraat te Weert
bezit bovendien een hu is in de Heistraat en een erf buiten de
Maaspoort, overl. voor 10 okt. 1623, tr. Margriet Schoenmakers,
overl. na 16 juni 1621.

Op 23 febr. 1565 koopt hij van zijn broers en zuster hun ouders'
huis in de Heystraat (blz. 81). Na de dood van zijn broer Corstiaen
compareert hij op 1 dec . 1579 in Helmond voor de verkoop van diens
huis aldaar (B.L. 1974, 25).
1587 mei 2, Weert. Op verzoek van Wilm Ariaens verklaren de armmeesteren,
dat de erfgenamen van Kersten Ariaens een rente van
5 1/2 daalder 's jaars trekken ten laste van de Heilige geest.
(r.a. Weert 142).
In verband met de koop van renten of land wordt Willem verder
vermeld op 6 okt. 1591, 25 mei 1597, 29 jan. 1600 (r.a. 143), 23 okt.
1600 (r.a. 144) , 4 jan . 1603 (dan als Willem Glasernaekers In de Molenstraat),
15 juli 1605, 26 febr. en 15 maart 1606 , 8 juli en 6 okt. 1609
(alles in r.a. 145) , 1 juli en 22 sept. 1614 (r.a. 146).
1616 mei 7, Weert. Heyn Linssen verpacht aan Wilm Ariaens den
afden (ter onderscheiding van Willem Adriaens Willemsz.) huis en hof
met 8 bunder land op Avoirt voor een som van 100 gulden à 6%
's jaars.
(in margine:) 23 mei 1625 kwijting verfeend door Aryaen
zoon van Willm Aryaens.
(r.a. Weert 146, fol. 13v).
1616 juni 11, Weert. Goert Becx van Maeseyck en zijn zoon Frans
transporteren een Willem Boonen een beemd, befast met 200 gulden
à 6% aan Wilm Arlaens.
(In margine:) 10 okt. 1623 kwijting verleend door Aryaen
Aryaens, de zoon van Wilm Aryaens zaliger.
(r.a. Weert 146 , fol. 16) .
1617 juli 10, Weert. Dieriek Vaes Verwars leent van Wilm Ariaens
100 gulden à 6% met als onderpand een kamp land .
(In margine:) 24 mei 1628 kwijting verleend door Trien Areians,
weduwe Areian Areians.
(r.a. Weert 146, fol. 22 v).
1621 juni 16, Weert. Tesetament van Willem Ariaensz. en Griettien
Schumeeckers op hun zoon Ariaen Ari aens en diens dochter Aelken,
verwekt bij Trijn Draettreckers.
(r.a. Weert 148, fol. 14 v).

Uit dit huwelijk:
etc
etc

4.
manMr. Peter Adriaens van Weert‏
Geboren ‎± 1520 Weert, Limburg, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 85-87
Peter Adriaensz. van Weert, alias Peter Glasmaker, geb. Weert
ca. 1520, meester glasmaker, woont eerst te Helmond, sinds 1550
te Gemert, heilige geestmeester ald. 1 568-'78, schepen van
Gemert 1579 25), overl. tussen 12 dec. 1579 en 30 jan. 1580, tr. 1e
ca. 1546 Aelken Mickarts, overl. voor 12 febr. 1551, dr. van Henriek
Aertsz. Mickarts, van Bakel, en Geertruy, dr. van Jan, natuurlijke
zoon van Gerit Jan Diericx. 26); tr . 2e voor 12 febr. 1551 Sophia van
Eynatten, geb. Gemert, overl. kort na 12 dec. 1579, natuurlijke
dochter van heer Henriek van Eynatten, ridder Duitse Orde, commandeur
D.O. en heer van Gemert, en Maria Jan Evertsz.dr. 27).

Peter Adriaensz. van Weert of Peter Glasmaker (glazenier) komt
tenminste 30 maal voor in de schepenprotocollen van Helmond en
Gemert. Alleen de belangrijkste akten volgen hier.
1546 dec. 20, Helmond . Peter Ariaensz. van Weert koopt een huis
in Helmond.
(Helmond R 234, fol. 82; B.L. 1974, 26).
1552 (1551) febr. 12, Helmond. Peter Aryaensz. van Wert maakt een
accoord met Henric Mickarts, zljn schoonvader, over de verzorging
en opvoeding van Catelljn, Peters dochter bij wijlen Aalken Henric
Mickartsdr. Peter was al hertrouwd: aan het eind van de akte worden
genoemd zijn "huysvrouwe ende naekynderen".
(Helmond R 235, fol. 92 v ; B.L. 1974, 26-27).
1552 (1551) febr. 26, Gemert. Heyliger van Herff als man van Maria,
Peter Ariaan Schreynewerckersz. van Weert, gelaesmecker, Anna van
Eynatten en Anna weduwe van Jan van Eynatten verkopen aan Margriet
en Jenneken , hun zusters, een stuk akkerland op de Molenecker.
(Gemert R 105).
1552 (1551) febr. 27, Gemert. Dezelfden, nu mede voor hun zuster
Barbara, verkopen aan Jan Thybouts een eusel in de Voert. Heyliger
van Herfft als man van Maria, zijn huisvrouw, verkoopt aan Sophya,
Margrieta en Johanna , dochters van Mary Jan Everets een beemd,
geheten de Polbeemd.
(Gemert R 105).
1558 (1557) jan. 26, Helmond. Peter Ariaensz. van Weerdt verkoopt
aan Jan Henriek Miekarts zijn huis in de Kerkstraat te Helmond .
Jan belooft Peter een rente van 2 rijn sgulden 8 stuiver uit dit huis.
(Helmond R 236, fol. 40).
1566 nov. 14, Gemert. Heer Henriek van Eynatten, pastoor te Nistelrode,
verkoopt aan Laureis Eynhouts en Jennaken van Aken, zijn
huisvrouw, een huis, hof en erf te Gemert.
Meester Peter Adriaensz. van Weert, als man van Sophia, zuster
van Heer Henriek van Eynatten, vernadert het huis en transporteert
het op zijn beurt aan Laureis Eynhouts.
(Gemert, los blad in R 107 , hoort thuis in R 108).
1577 jan. 31, Gemert. Mr. Peter Gelaesmaecker leent 300 gulden
van Caterine Gerart Valcx dr. en haar kinderen bij Heer Wijnent van
Eynatten tegen een rente van 6 %.
(Gemert, R 110).
1579 dec. 12, Gemert. Mr. Peter Adriaensz. en Sophia, zijn huisvrouw,
zij ziek te bedde liggende, testeren wederzijds op de langstlevende
Corstiaen Adriaenssen heeft 50 gulden vermaakt aan ieder
van hun kinderen. Indien de langstlevende hertrouwt mag die beschikken
over hetgeen Corstiaens versterf méér is dan 300 gulden. De goederen
van de zuster van Sophia moeten dan naar de kinderen gaan .
Sophia vermaakt aan haar dochter Meriken al haar kleren, maar de
beste riem krijgt Tibout, haar broer. Alle overige goederen moeten
gelijkelijk worden verdeeld. Henrick, hun oudste zoon, stemt daarin
toe.
(Gemert R 110).
1581 jul i 20, Gemert. Henriek Mr. Peter Adriaenssen, Wijnant, zijn
broeder, Thomas Jan Meessens als man van Meriken, Jan , Ariaan en
Tibout, wettige kinderen van wijlen Mr. Peter Adriaensz. en Sophia,
maken erfde ling van de goederen van hun vader en moeder aangekomen.
Henrick, Wij nent en Thomas krijgen het kle i ne hu is met de
helft van het land en een akker, genaamd het Werffken. De onmondige
kinderen doen daarvan afstand . Dezen, Jan , Ariaan en Tibout, krljgen
het grote huis met de andere helft van het land .
(Gemert R 110).

25) Gemert R 109, 31 jan. 1568; R 110, 2 okt. 1576, 23 febr. en 11 april 1578, 30 maart 1579.
26) Helmond R 229, fol. 54, 11 okt. 1514.
27) Sophia van Eynatten en haar familie : bijlage 1.
28) Gemert A3, 13 maart 1601 ; Heeze R 81 g , fol. 159

Overleden ‎± 1579
[bron]
Zie notitie bij geboorte.
‎, ongeveer 59 jaar


Voor meer informatie: bertho@derikx.com