man‎Petrus Reijnders van der Meulen‏‎

[Gebruikersnotities]
WAT IS DE RELATIE???
TODO

Wauters van den Muelen
- Cornlis
- Barbara x Willem Willemss. genaemt die Scriver
- Jan Wauterss. Vermuelen
-- Dirck
-- Wauter
https://proxy.archieven.nl/235/209D68C704BB4F068664B129DCED47F1
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
195 Cornelis soen wilneer Wauters van den Muelen, Willem Willemss. genaemt die Scriver man van Barbara dochter van Wauter van den Muelen, Dirck soen wilneer Jan Wauterss. Vermuelen ende Wauter syn brueder, transport, Peter Reynders, na dode Elisabetwylen wittige huysvrauwe Wauters voers. , een stuck lant 4 ½ lop. ... 11 augustus 1566 ...
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

Lambert Wauterss
- Jan ende Dirck
- Peter (onmundige brueder)
- Barbara x Willem Willemss.
- Mechtelt x Pauwels Jan Damen
- Wauter
Wauter soen wilner Peter Reynerss. met Jan syn wittige brueder
.
https://proxy.archieven.nl/235/4BE644DEF46B488EAA928341C44F5901
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
370 Jan ende Dirck gebruederen kynderen Lambert Wauterss., Peter hen onmundige brueder, Willem Willemss. man van Barbara, Wauter soen wilner Peter Reynerss. met Jan syn wittige brueder, absent is Pauwels Jan Damen gelovende voir syn kynderen die hy verwect hevet bi Mechtelt synder huysvrau dochte rvan Lambert vs., verkoop, Wauter soen wilner Lambert Wauterss., een stuck hoplants of zaylants int Appelteren, Sanctus Spiritus in Scyndel, Gerit Jacops, die wedue en kynderen Hanrick Peters, 5 januari 1582 ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Min of meer zelfde:
https://proxy.archieven.nl/235/9854C3C9C8824F4389B103C397FD089F

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375827&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
42 ... scan 158 herhaling van de beginpagina, scan 159 – andere kinderen en erfgenamen van Jan Lamerts, Lamert zoon van Pauwels Jan Damen, Seger zoon van Lamert, Heer Wauter Peterss., Peter zoon van Jan Peter Reijnders, andere kinderen van Jan PeterReijnders, allen erfgenamen van zaliger Willem Willemss. en Barbara zijn vrouw, ten huize van Ardt Janssen van Helmont schout zijnde een openbare herberg gemeynlick genoemt Sinte Antonis
Datering: [1607]
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375828&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
43 los briefje met namen nl. specificatie van de erfgenamen van Willem Willemss. en Barbara zijn vrouw, Arien Martens, Joost Martens kinderen, Claes Martens kinderen, Peter Gijsberts, Hanrick van Esch kinderen, Jan Bartolomeus, Matijs Tonissen kinderen, Willem Janssen die Wit kinderen, Dirick Lamers, Wouter Lamers, Peter Lambers, Jan Lamers kinderen, Pauwels Jan Damen kinderen, Heer Wauter Peter Reijnders, Jan Peter Reijnders kinderen, Wouter Janssen, Dirick Janssen kinderen
Datering: [1607]
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375843&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
58 Op huijden den xviii february 1608 soo zyn gecompareert voor schepenen naebeschreven Heer Wauter Peterss., Antonia weduwe van Jan Peter Reijnders, en Henric Dric Roelofs en Heer Wauter momboiren van haar kinderen mede voor Pauwels Jan Damen en Zejer zijn broer, idem voorJan zoon van Jan Lambert Wouters en voor de andere kinderen en erfgenamen van Jan Lambert Wouters, Wouter Jan Wouterss., Peter Lamert Wouters, Jan Dirck Jan Wouters, Dirck Laurenss. man van Jenneken dochter van Dirick Jan Wouters, mede voor de andere kinderen en erfgenamen van Dirick Jan Wouters allen erfgenamen van zaliger Barbara eertijds weduwe van Willem Willemss. Schrijver mbt een bedrag van 200 gl. met een akkoord tussen hen en de kinderen aan de andere zijde mede voor de afwezigen nl. de kinderen van Willem Jan Wouters en van Beelken dochter van Jan Wauters, land opte Witecker, de kinderen van Willem en Baetgen Jan Wouters ondertekend door H.D. van Gerwen secretaris 1608 met onderaan een lijstje van betalingen aan erfgenamen
Datering: 18.2.1608
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/93C375CD7CB14281ABECF1FBAF6377C0
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
128 Arien Marten Tijssen, Marten ende Corstiaen en Jenneke hun zus wittige kynderen Joost Joost Martens, het onmundich kynt van Peter Henricx verweckt by Cristina dochter van Joost Martens, Henrick Willems ende wonende tot Vechel man van Catarijn dochter Claes Martens Jannen Artss. syn swager man van Jenneke dochter Claes Martens, Peter Gijsbers man van Cristina dochter Marten Tijssen of Lijssen, Jan Bartolomeus ende Willem Tonissen Matijssen momboiren van de kynderen Matijs Tonissen Matijssen verweckt by Jenneke Bartolomeeus, Jan Diric Timmermans man van Dingen dochter Willem Janssen die Wit byden vs. Willemen ende Catharijn Bartolomeeus tsamen verweckt, Fijken dochter Willem Janssen vs., Jan Diricx ende Fijken hen fort ende sterck maekende voor Bartolomeeus Willemss., Dirick Wouter ende Peter gebroederen kynderen Lambert Wouters, Lambert ende Zeger gebroederen kynderen Pauwels Jan Damen, Pauwels ende Metgen dochter Lamert Wouters, Heer Wouter Peterss., Henrick Dirick Roeloffs momboiren van de onmundige kynderen za: Jan Peter Reijnders, Jan Dirick Jan Wouters, Jan Emont Janssen man van Peterken, Dirick Laurenssen man van Jenneke dochteren Dirick Jan Wouters, mede voor de ander ekynderen ende erfgenamen Dirick Jan Wouters, WouterJan Wouters, Lambert soone Jan Lamers, Arien Jan Willems man van Engelken dochter Jan Lamers, ende Arien Janssen mede voor die andere kynderen Jan Lambert Wouters, Marten soone Henric Jan Gerits, Jan Jan Ariens ende Art Claes Daniels, voor de anderekynderen van Henric Jan Gerits, gesamenderhant wittelick vercocht, Jannen Gerit Michielssen, eenen acker tuellants 3 lop. onder het Wijbosch opte Witacker, Jan Henricx Verhagen, Margriet wedue Arien Jan Goossens met hare kynderen, Gijsbert van den Bogert, den gemeijnen vaerwech
Datering: 1605-1612

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manJoannes Petrus Reijnders van der Meulen‏

[Gebruikersnotities]
Gezin in akte 69 onder.
==============

Mogelijk momboir
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324629&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
209 slotformule, 19 juli 1596, testes Heretum, Jan Gijsbertss. ende Gijsbert Janss., Bernart soone wijlen Goossen Goossens van den Waude ende Mechtelt, Antonis Willem Peters soone verweckt by wijlen Willem ende Margriet dochter van Goossen ende Mechtelt, Luycas Jan Dirickx ende Jan Peter Reijnders momboiren over de onmundige ende onbeiaerde kynderen wijlen Henricxken dochter Gossen Gossens ende Mechtelt by de vs. Henricxken ende wijlen Ardt haren iersten man ende Bastiaen haren tweeden man
Datering: 1595-1597
Schijndel

NOEMT "Jan Peeter Reijnders "
IS "Wauter Peeter Reinderss" een broer? <=== JA WORDT MOMBOIR OF ZIJN KIDS NA OVERLIJDEN.
WAAROM Antonia genoemd als weduwe?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324914&miview=ldt
239 Jan Peeter Reijnders voor scepenenen der stadt van sHertogenbossche, betalingsgelofte, Adriaen Adriaens Broeren, transport van die 100 gl. aen Wauter Peeter Reinderss. ende Henrick Dirick Roeloffs, 30 december 1598, testes Jan Ariens ende Kesselscepenen, van nu nieuw jaersdach ierstcomende over twee jaeren, actum et testes ut supra,
Antonia nagelaten wedue wijlen Jan Peeter Reijnders <======== Maar waarom - Reijnders? Zie akte 221.
Datering: 1597-1600
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 59
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel
Page 239 of 569 - 5122-059-0239.jpg - kan ik niet lezen - maar gegeven onderstaande waarschijnlijk akte van 1598
Page 244 of 569 - 5122-059-0241.jpg: "Anno 1599"

Genoemd 'Jan Peter Reijnders voogd' in akte van '15.10.98'?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350992&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
133 Peeter Henrick Peters, betalingsgelofte, Dirck Peters van Weijs, Jan Peter Reijnders voogd over de onmundige kynderen van Ardt Henricx, 9 maart 1602, Peter Joriss. ende Jan Gysbers scepenen, de voorgaende gelooft is van dato 15.10.98, Lamert Pauwels Jan Damen ende Tonis Jan Tonis Wynen, betalingsgelofte, Lambert soone Wouter Lamberts 25 gl., procederende van goeden geleenden gelde, 2 maart 1602, testes Jan Mijss. ende Peter Huijgen scepenen
Datering: 1600-1605
Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350889&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
30 Jan Arien Maessen, betalingsgelofte, Antonia nagelaten wedue wijlen Jan Peter Reijnders, inden hoochtijt van Onser Liever Vrouwen Bootschapdach [25 maart], obligatie oft schultbrieff van Jan Ariens vs. op 23 februari 1585 gepasseerd, van seeckerehoppe, 5 februari 1601, testes Oeteler ende Bogert scepenen, in de marge: Antonia wedue Jan Peters bekent van den vs. 18 gl. ende 16 gl. ten vollen betaelt te zijn, 8 juli 1602 D.Gerwen secretaris 1602
Datering: 1600-1605
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE - PATRONIEM REIJNDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351080&miview=ldt
221 3 maart 1603, testes Heretum ende Jan Mijss., Luijcas Henrick Ardt Peter Hellincx, betalingsgelofte, Jannen Janss. van Gerwen 221 gl. 12 st., procederende van den vs. coope, actum et testes ut supra, in de marge: betaling voldaan – D.Gerwen secretaris 1608,
Anna wedue Dirick Roeloffs met Jan ende Henrick hare kynderen, transport, Antonia haer dochter nagelaten wedue van Jannen Peter Reijnders, <=====
een stucxken lants
Datering: 1600-1605
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 60
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/5AEF7118A8334D12A76566FB356E9232
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
396 van Ardt Peter Delis synen broeder eenen acker 4 lop. onder Wijbosch genoemt tHaubraken, Tonisken wedue Jan Peter Reijnderts met hare kijnderen, Anna wedue van Jan Wouters, heyligen geest binnen Schijndel, aen den gemeijnen vaerwech na de Beemden, Ardt syne broders kynderen den voers. acker, Gerit Hendrick Goessens man van Gloria dochter van Peter Delis Claessen, Jan Joris Peters vorster, Schijndelse schepenbrief van 1 maart 1614, Delis Peter Delissen synen broeder, een sester saetlants intApelteren
Datering: 1605-1612
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/7BC9103955164C12814ADF056BBC8F9D
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
123 Ardt Gerarts van den Venne man van Catarina dochter van Jan Arien Maessen, betaling. aen Antonia wedue Jan Peter Reijnders, Heer Wauter Peterss. ende Henrick Diric Roelofs momboiren, 150 gl. welcke Jan Arien Maes za: hadd egelooft te betalen 5 februry 1601, kynderen van Jan Ariens, Cristina dochter van jan Ariens, 19 october 1607, testes Pete rende Jan Ariens, notitie in de marge Peter soone Jan Peter Reijnders, 19 january 1629, D.Gerwen secretaris 1629
Datering: 1605-1612
Schijndel
ook
https://proxy.archieven.nl/235/702B28008C414B9EA594921F6CFDECAA
95 ... , Antonia nagelaten wedue Jan Peter Reijnders, ...
https://proxy.archieven.nl/235/3CC52F73C6CB41F48078D33D30E99955
16 ... aen de wedue Jan Peter Reijnders,

https://proxy.archieven.nl/235/66BFB5002E1241B794C36EE99E4F23BB
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
66 Peeter Henrick Peters, betalingsgelofte, Dirick Peters van Weijs, Jan Peter Reijnders mpmboir van de onmundige lyndere Ardt Henricx, 23 october 1606, testes Gysbert Antonis ende Peter Huijgen scepenen, Henrick Doirick Bevers, betalingsgelofte, Dirick Peters,
Datering: 1605-1612
Schijndel

Momboiren van kids Jan Peter Reijnders zijn Henric Dric Roelofs (broer van echtgenote) & HEER Wauter Peterss (zijn broer?)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375843&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
58 Op huijden den xviii february 1608 soo zyn gecompareert voor schepenen naebeschreven Heer Wauter Peterss., Antonia weduwe van Jan Peter Reijnders, en Henric Dric Roelofs en Heer Wauter momboiren van haar kinderen mede voor Pauwels Jan Damen en Zejer zijn broer, idem voorJan zoon van Jan Lambert Wouters en voor de andere kinderen en erfgenamen van Jan Lambert Wouters, Wouter Jan Wouterss., Peter Lamert Wouters, Jan Dirck Jan Wouters, Dirck Laurenss. man van Jenneken dochter van Dirick Jan Wouters, mede voor de andere kinderen en erfgenamen van Dirick Jan Wouters allen erfgenamen van zaliger Barbara eertijds weduwe van Willem Willemss. Schrijver mbt een bedrag van 200 gl. met een akkoord tussen hen en de kinderen aan de andere zijde mede voor de afwezigen nl. de kinderen van Willem Jan Wouters en van Beelken dochter van Jan Wauters, land opte Witecker, de kinderen van Willem en Baetgen Jan Wouters ondertekend door H.D. van Gerwen secretaris 1608 met onderaan een lijstje van betalingen aan erfgenamen
Datering: 18.2.1608
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/2822B3BD41FC423D93CB8CA49C0BD0F8
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
41 8 february 1616, ... Tonisken weduwe Jan Peeter Reijnderss., betalingsgelofte, ... 20 february 1616 ... in de marge: 10 november 1628, Peeter en Dirck gebroederen soonen Jan Peeters Reijnderss. inde name van Antonia hare moeder ende Jan Peeters haeren vader, procuratie dd. 17 februarij 1626
Datering: 1615-1619
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/E25C0B9969E24A22928C86447DB55EAA
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
123 seven pachthoender te betaelen, 3 february 1617, testes Daniel van Gerwen ende Gijsbert Huijgen van Berkel schepenen, Maryken dochter Ruth Guldemonts naegelaeten weduwe van wijlen Jan Dirick Roeloffs, betalingelofte, Tonisken dochter Dirick Roeloffs naegelaeten weduwe van Jan Peeter Reijnderss., hunne verschillen ende differentien, actum et testes ut supra
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/A2D10200611C43EDA914560BBAA5B997
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
244 ... Thonisken weduwe wijlen Jans Peterss. Reijnderss. tbv haere kynderen, een stuck ackerlants 3 lop. onder Wijbosch in de Stelbraeck ... 28 november 1614 ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
Dirick Roeloffs
- Jan x Marijken Ruth Guldemonts
-- Dirick
-- Jenneken
- Antonia x Jan Peeter Reijnderss. (wijlen)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229317&miview=ldt
153 Goossen Corstiaens ende Jan Bartolomeuss. momboiren over de kynderen wijlen Jan Dirick Roeloffs verweckt by Marijken dochter Ruth Guldemonts , 29 arpil 1617,
Dirick zoone Jans Dirix ende Marikens ende Jenneken zijne sustere, Antonia naegelaeten weduwe Jan Peeter Reijnderss. met haere kynderen, <======
een stuck ackerlants 4 lop. onder het Wijbosch opt Haubraecken, Michiel Peeter Delis, Margriet weduwe Henrick Eijmberts, den gemeijnen wech
Datering: 1615-1619
Pagina: 95v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Dirick Roelofs
- Elisabeth x Henrick Lenert Gerit Penincx
- Antonia x Jan Peeter Reijnders
-- Peeter ende Dirick
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229319&miview=ldt
155 Henrick zoone Lenert Gerit Penincx man van Elizabeth dochter Dirick Roelofs, <===
betalingsgelofte,
Peeter ende Dirick gebroederen kynderen Jan Peeter Reijnders tbv Antonia naegelaten weduwe Jan Peeters ende haere kynderen, <======
drije stucken lants 5 lop. onder het Wijbosch in de Weu, Peeter Lambert Peeters weduwe mette kynderen, , een braeck lants ackerlant ende heyvelt inden Duijn, Ardt reijners, het onmundige kijnt van Lambert Luijcas, 100 gl. aen Arien van Ingelen, 3 gl. 10 st. aen Lenart Janss. tot Heeswijck, 50 gl. aen Mechtelt dochter Bastiaen de Smit, grontchijns, 1 juny 1617, testes Ardt Janss. Verhaigen ende Daniel van Gerwen schepenen
Datering: 1615-1619
Pagina: 96v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229688&miview=ldt
195 actum et testes ut supra, Jan zoone Goyart Jacop Spierincx byden selven Goyart Jacops ende Mariken dochter Dirick Roelofs tsamen verweckt, mede voor Dirick broeder van Jan Goijartss., Wouter Anthonis man van Mariken dochter van Goijart Jacops, transport,
Anthonia naegelaten weduwe Jan Peter Reijnderss. ende haere kynderen, <=======
Schijndelse schepenbrief dd. 7 mei 1613, 22 janaury 1621, testes Dirick Jans de Bever ende Gijsbert Anthonis Smits schepenen
Datering: 1620-1623
Pagina: 107
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229614&miview=ldt
Soortgelijk als bovenstaande.

Jan Peeters van der Meulen x Anthonia Dirck Roelofs
- Peeter en Jan
- Dirck (wijlen)
-- Jan en Peeter
-- Lambert en Jenneken
- Anneken x Henrick Roelen Rutten
- Willem (wijlen) x Luijtgen Adriaen Corsten
-- Corstiaen en Jenneken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213527&miview=ldt
69
Peeter en Jan broers zonen van wijlen Jan Peeters van der Meulen verwekt bij Anthonia dochter van Dirck Roelofs, <== Twee zoons Peeter en Jan
Jan en Peeter broers zonen van wijlen Dirck zoon van Jan Peeters en Antonia <== Zoon Dirck
en met hem Roelof Henrick Dircx momboir over Lambert en Jenneken minderjarige kidneren van Dirck
vs., Henrick Roelen Rutten vader en voogd over zijn kinderen verwekt bij Anneken dochter van Jan & Antonia, <== Dochter Anneken
en met hen Dirck Henrick Dircx momboir van de kinderen van Henrick & Anneken,
mitsgaders Anthonis Adriaen Corsten en Matijs Peeter Wouters momboiren van de twee minderjarige kinderen van wijlen Willem zoon van Jan Peeters en Antonia nl. Corstiaen en Jenneken verwekt bij Luijtgen dochter van Adriaen Corsten, <==== Zoon Willen die was getrouwd met Luijtgen.
met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard schuur en landerijen 2 lop. onder tWijbosch, met cijns aan de Heer van Helmont, hooiland aldaar, onderpanden en land in den Weu gelegen, land opte Witacker aent Hooch Hecken, land opt Habraecken, met last aan het Kapittel van Sint Jan, aan de Susteren of Swesteren binnen Den Bosch, land opte Stelbraeck, nabuurcijns te Schijndel, met in de marge een notitie dd. 11 juni 1652
Datering: 15.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

2.
man‎Hr. Wouter Petrus Reijnders van der Meulen‏‎
Geboren ‎± 1576
[bron]
Zie akte 8 van 4.9.1620: 44 jaar - dus geboren rond 1576

[Gebruikersnotities]
TWEE PERSONEN???
Priesters mogen niet trouwen ...

ECHTGENOTE: Meriken Dirick Marcelis
https://proxy.archieven.nl/235/DFE3BF7CCC0F4D23A18445E8DA7CFF4A
5122.55 Index schepenprotocol Schijndel (5122.55)
21 Willem Anthonis Mathyssz., 30 november 1582, testes Willem van den Oetelaer ende Anthonis Corsten Smets, St.Verhagen, Wouter sone wilner Peter Reynders man van Meriken dochter van Dirck Mercelis, Hanrick Peterss. van der Weteringen man van Delia ook een dochter van Dirck Mercelis, verkoop ...
Datering: 1582-1584
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD VAN GETROUWDE WOUTER?
https://proxy.archieven.nl/235/FFAC7AD0FD63466F80FC694140BE319C
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
234 Ardt Janss. Vercuijlen [54], Wauter Peeter Reynderss. [40], ter instantie van Luijcas Jan Diricx ende Henrick Dirick Roeloffs, momboiren over de onmundige kynderen van Henricxken dochter Goossen Goossens van den Waude, geexamineert seecker schriftelycke aendracht, ...
Datering: 1597-1600

WEDUWNAAR: ECHTGENOTE: Mariken Dirick Marcelis
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351289&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
430 actum et testes ut supra, Michiel Peeters, Jannen Joris vorster ( ?), Mari Spirincx, , actum et testes ut supra, Wauter Peter Reynders nagelaten weduwer wijlen Mariken dochter Dirick Marcelis, testament gemaeckt voor Heer Lambert Franssen capellaen binnen Schyndel op 10 november 1604, verkoop, Jannen Henrick Peeters, eenen acker tuellants 2 lop. onder het Wijbosch opte Witacker, wedue Peter delis mat hare kynderen, den gemeynen wech, slotformule
Datering: 1600-1605
Schijndel

EERSTE VERMELDING ALS HEER
https://proxy.archieven.nl/235/AC0EADD161C94A87A26B4B272CADE471
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
280 .. onderpanden tot Schijndel toebehoirende Heer Wauter Peter Reijnderss., ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/E48C16EA04364DB9B9211701F84ABA8D
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
179 Heer Wauter Peterss. ende Peter sijn soone, vercocht, ... in de marge: Peter soon Heer Wauter Peterss., betaling in augustus 1626, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

ECHTGENOTE Mariken
https://proxy.archieven.nl/235/16CB1A4CB1BC4B5394DC7E683D850A79
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
19 ... Heer Wouter Peter Reijnders ende Peter syn soone by den selven ende wijlen Mariken syne wittige huijsvrouwe voir het aenverden vanden priesterlycken staet tsamen verweckt, vercocht, ... , 9 february 1613, ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

PRIESTER:
Accoort van onderhoudt van Jenneken dochter Ardt Reijnderss <=== Is Ardt Reijnderss een broer van Petrus Reijnders van der Meulen?
https://proxy.archieven.nl/235/EE91079402514EBF9FFD24D13186B244
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
281 Adam Gerits van Gerwen ende Daniel Henricx van Gerwen schepenen, Heer Wauter Peeterss. op zyne priesterschap ende Gijsbert Rijckartss., Willem Henrick Geritss., Gijsbert Ryckarts man van Lijsken dochter Ardt Reynderss., Jan Ardt Reynderss., Jan Janss. van Roij man van Anna dochter van Ardt Reynders, Erken dochter Ardt Reijnders huijsvrou van Willem Henrick Gerits, tsamen vergadert ten woonhuijse des vs. Heer Wouter Peeterss. ca. 17 à 18 jaren geleden, accoort van onderhoudt door de erfgenamen van Ardt Reijnderss. van Jenneken dochter Ardt Reijnderss. overmidts haere onnoselheijdt ende simpelheijt, onderhoud in cost clederen ende dranck, in de narge: een stuck tuelants geheijten Heer Tijssenecker 4 lo. opt Haubraecken, Ardt Gijsberts, kynderen Jan Henrick Peeters, den gemeijnen wech, de ½ van 2 bunders groeslants geheijten de Buecken onder tWijbosch, Jan Diricx opte Locht, Jan Gijsberts van den Bogart
Datering: 1615-1619
Pagina: 187
Schijndel

LEEFTIJD:
https://proxy.archieven.nl/235/3CC4E3B0860241E98F252A79472A8BFA
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
8 ... ; Heer Wouter Peeterss. oud 44 jaar verklaart op zijn priesterschap dat bovengenoemde verklaringen waarachtig zijn
Datering: 4.9.1620
Pagina: 5
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229914&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
421 ... , Heer Wouter Peters presbyter [priester], ... 28 juny 1619 ...
Datering: 1620-1623
Pagina: 229

https://proxy.archieven.nl/235/2880C4E57F614CC9A77C477562CD7F7C
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
206 ... 31 december 1624 ... , Heer Wouter Peters, ....
Datering: 1623-1626
Pagina: 112

https://proxy.archieven.nl/235/063228E586A544FBA0C13A78C81DBC85
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
203 ... ., Heer Wouter Peterss., ... 20 januari 1625, ...
Datering: 1623-1626
Pagina: 110v


Voor meer informatie: bertho@derikx.com