man‎Henrick Dirck Roelofs‏‎
Overleden ‎± 1617
[bron]
Genoemd in akte 182 van 11 maart 1614.
Deling tussen kinderen in aktes 128 van 3 maart 1617 en 136 van 21 maart 1617.
Momboiren van zoon Jan genoemd in akte 184 van 6 april 1618
Genoemd als wijlen in akte 343 van 23 juny 1618.

Dus waarschijnlijk 1617

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE: Iken Henrick Danielss.
https://proxy.archieven.nl/235/6935E735B07448BD82863CA3BF251D9F
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
144 Daniel Henrick Daniels, Jan Elen Peters man van Mariken, Henrick Dirick Roeloffs als man van Iken, beyde dochteren Henrick Danielss. verweckt by Anna synder huysvrau, scheiding en deling, ... 24 maart 1590, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324326&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
27 Anna wedue nagelaten Dirick Roeloffz. ende Hanrick Dirick haer zoone, betalingsgelofte, Antonis Jan Eijmbertss., 20 februari 1593, testes Jan Hanricx Verhagen ende Hanrick Vercuijlen scepenen
Datering: 1592-1594

https://proxy.archieven.nl/235/BBC47AAB20D44BB9B8B75FFA903D1289
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
540 24 mei 1600, soo zyn schouthet ende scepenen gecompareert aen dWijbosch ten versuecke van Henrick Dirick Roeloffs om te maecken erfdeylinge van seeckere opgaende eyckenboomen negen (?) ende veertich stuck, noch twee opgaende berckenbomen staendeaen erffenisse toebehoirende de wedue Peter Delis met hare kynderen, d’erfgenamen Arien Delis ende de lynder ende erfgenamen Lijsken Delis, ...
hier volgt de verdeling onder de wedue en kynder van Peeter Delis, de erfgenamen Arien Delis, de kynder en erfgenamen van Lijsken Delis, het onmundich kynt wijlen Delis Claess., Henrick Diric Roeloffs, kynderen ende erfgenamen wijlen Delis Claess. van den Dungen
Datering: 1597-1600
Schijndel

ECHTGENOTE: Iken Henrick Daniel Claes Smolleners
https://proxy.archieven.nl/235/60B5B7BAA4DE4C9F9788BF86D192D454
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
511 Henrick Dirick Roeloffs man van Iken dochter Henrick Daniel Claes Smolleners, verkoop, ... 7 maart 1600 ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

MOMBOIR:
https://proxy.archieven.nl/235/A0F3FC2395B549E6B6BA48EABF92D066
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
447 testament van wijlen Bernart Goossens ende Mariken zyne tweede huysvrou, Arientgen voordochter des vs. Bernart, Ansem Janss. haer broeder, Henrick Dirick Roeloffs momboiren van de onmundige kynderen wijlen Bernarts ende Merikens, Maes Gijberts mam van Ariken dochter Bernarts vs. seeckere coopmanscap ende minlyck accoordt, Mariken ende hare kijnderen
Datering:
1597-1600

MOMBOIR: kids Bernart Goossens x Meriken Janss.
https://proxy.archieven.nl/235/DADE5896C4E3430B8FE074203D86C3A8
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
446 ... 24 januari 1600, Ansem Janss. woonende tot St.Oedenrode ende Henrick Dirick Roeloffs momboiren van Dingen ende Jan onmundige kynderen wijlen Bernart Goossens byden selven Bernart ende Meriken Janss. zyne tweede huysvrou tsamen verweckt, ...
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351256&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
397 14 mei 1604, testes Jan Myss. ende Jan Gysbers scepenen, Henrick Daniels Smolleners, verkoop, Henrick Diriick Roeloffs, huis op seecker lant eertijts toebehoirt hebbende Ardt Reynders, in cope vercregen tegen Jannen Artss. byden vs. Henrick Daniels getimmert, seeckere hueringe vanden vs. lande daer tvs. huijs is getimmert, de hoppe soo veele aldaer in d’erde is liggende tot dubbenstijt, sal Henric Daniels moeten leveren int affscheyden drie hondert hopstaecken, slotformule
Datering: 1600-1605

TWEEDE ECHTGENOTE: HEIJLKEN JAN PEETER LAMBERTS
https://proxy.archieven.nl/235/90FA85426BED43CD9D71B7803E2A532B
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
182 Jan Peeter Lamberts, Henrick Dirck Roeloffs man van Heijlken dochter van Jan, Pauwels Henrick Dirckss. man van Marijken dochter van Jan, Ardt Jan Evertss. man van Lijntgen oock dochter van Jan, Jenneken ende Peterken oock dochteren van jan, betalingsgelofte, ... 11 maart 1614 ...
Datering: 1612-1615

EERSTE HUIJSVBROUW: IJda Henrick Daniels - drie kids
TWEEDE: Heijlken Jan Peeterss - 6 kdis
https://proxy.archieven.nl/235/22D4B8F9B2DF4FB9B6BBA5B5785AAC58
128 Margriet van Breij, Antonis Jan Eijmberts, Jan Henrick Pauwels op 7 maart 1598, actum 3 maart 1617, testes Daniel van Gerwen ende Jan Willems van Oeleer scheoenen, Lambert Symons, Henrick Dirick Roeloffss. geschapen was te gerijsen eenige langduerige processen tot dyen oock grooten twist ende tweedrachte tusschen de drije voorkijnderen byden selven Henrick Dirickx verweckt by IJda dochter Henrick Daniels zyn ijerste huijsvrou ende de ses naekijnderen byden selven Henrick ende Heijlken dochter Jan Peeterss. sijn leste huijsvrou tsamen verweckt, noodeloose costen der processen ende tweedrachte, Jan soone Henrick Diricx wesende een van de voorkijnderen ende Jan Ardt Reijnderss. voogd van de andere twee onmundige voorkynderen, Jan Artss., Antonis Jan Eijmbertss. mede momboir
Datering: 1615-1619

DELING VOORKINDEREN!
https://proxy.archieven.nl/235/3F4D7B1308EF4F729FBB39940A57EC11
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
136 memorie van de deylinge tussen de drije voorkynderen Henrick Dirick Roeloffs, het aude huijs hoff boomgart, .... 21 maart 1617 ...
Datering: 1615-1619

MOMBOIR VOOR ZOON JAN ...
https://proxy.archieven.nl/235/1E770E91F9D2403EAE4EB11531322B0B
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
184 6 april 1618, Jan Ardt Reijnderss. ende Antonis Jan Eijmbertss. momboiren van Dirick zoone Henrick Dirick Roelofd, Jan zoone Henrick Diricx, zeeckere accordt, 32 eycken opgaende boomen stande opter gemeijnte
Datering: 1615-1619

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229836&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
343 Jan zoone Peter Lambertss. ende Jan zoone Henrick Dirick Roelofss. momboiren van de 6 onmundige kijnderen wijlen Henrick Diricxss. Roelofss. verweckt bij Heijlken dochter Jans Peterss., consent ende autorisatie dd. 23 juny 1618, ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/D3A2263012614960B091B2DA6F942E36
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
12 27 february 1623, Jan Ardt Reijnders ende Anthonis Jan Eijmberts momboiren van de 3 onmundige kynderen wijlen Henrick Dirick Roeloffs verweckt by Yda dochter Henrick Dabiels syn ierste huijsvrou, rekeninge ende bewijs gedaen, Jan ende Dirick gebroederen soonen Henrick Dirickx bedanken hunne vs. momboiren, ... 8 february 1623 ...
Datering: 1623-1626

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051306&miview=ldt
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
62 Roelof zoon van Hendrick Dirick Roelofs wiens moeder is Yda dochter van Hendrick Daniel Smollenaers, Daniel zoon van Hendrick Dircx en zijn vrouw Heijlken dochter van Jan Peeters van den Vorstenbosch, Dirck Jan Gerits man van Engelken dochter vanHendrick & Heijlken, Peeter Lamberts van den Vorstenbosch en Dirck Hendrick Dircx voogden over Jan zoon van Henrick & Heijlken, Jan Jorris vorster, met een schediding en deling
Datering: 13.10.1634
Plaats: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Paar voor het eerste genoemd in akte 144 van 24 maart 1590.
Paar nog genoemd in akte 511 van 7 maart 1600.
Zie akte 128 van 3 maart 1617 - 6 kids uit eerste huwelijk - drie uit tweede.
met:

womanIken Henrick Daniel Claes Smolleners‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS REEDS GEHUWD:
Hanrick Danelss. Smolleners man van Anna Reynder Peterss.
https://proxy.archieven.nl/235/3454095E19A645E8AAF9EC469F865D78
5122.51 Index schepenprotocol Schijndel (5122.51)
184 Peter ende Gerit gebruederen kynderen van wylen Reynder Peterss. ende Mary synder huysvrauwe, Gering Bartolomeuss. man van Meriken. Jan Eymberts vader van Antonis syn soen verwectt by Lana, Hanrick Danelss. Smolleners man van Anna te samen gesusteren ende dochteren Reynder Peterss. ende Meriken synder huysvrauwe, Dirck Claess. Smolleners ende Aert Janss. Verculen mombaren der onmundige kynderen van wylen Aert soen Reynder Peterss. verwect by Lijsken dochter Jans van der Culen, al te samen kynderen ende kynds kynderen van Reyner Peterss., een stuck lants onder dWybosch aent Cleyn Broecxken
Datering: 1568-1573
Plaats: Schijndel

TESTAMENT OUDERS:
Noemt zus Mariken x Jan Elias Peters van de Laerschot (zie ook akte 20 hieronder).
https://proxy.archieven.nl/235/8D4AFF3683FB44E9B7960556AECD5CD3
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
426 testament, 6 juli 1611, Henrick Daniel Claes Smolleners ende Anna dochter Reijnder Peters, legateren Jannen Elias Peters ende Mariken sijnder huijsvrauwe
Datering: 1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051264&miview=ldt
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
20 Marten Aerdt Lamberts man van Margrietgen dochter van Jan Elias van de Laerschot verwekt bij Marijken dochter van Hendrick Daniel Smollenaers heeft verkocht aan ...
Datering: 4.2.1634


2e huwelijk
man‎Henrick Dirck Roelofs‏‎


Gehuwd
[bron]
Met eerste echtgenote genoemd in akte 511 van 7 maart 1600.
Paar genoemd in akte 182 van 11 maart 1614.

Zie akte 128 van 3 maart 1617 - 6 kids uit eerste huwelijk - drie uit tweede.
met:

womanHeijlken Jan Peeter Lamberts van den Vorstenbosch‏

[Gebruikersnotities]
Jans Peeters x Engelken Henrick Janss. van Rullen
-Peeterken x Jan Gijsberts van den Bogart
-Jenneken x Dielis Joosten
-Marieken x Pauwels Henrick Diricxss
-Katalijn x Jan Peter Heijms
-Heijlken (wijlen) x Henrick Dirick Roeloffs (6 kids)
https://proxy.archieven.nl/235/D136075CC8B743E0A6418BA8821CB62D
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
86 Dirick Jans Bevers ende Corstiaen Elias van de Laerschot schepenen, Jan Gijsberts van den Bogart man van Peeterken, Dielis Joosten man van Jenneken, Pauwels Henrick Diricxss. man van Mariken, Jan Peter Heijms man van Katalijn ,Dirick Henricxss. ende Peeter Lamberts van den Vorstenbosch momboiren van de 6 onmundige kynderen wijlen Henrick Dirick Roeloffs verweckt by wijlen Heijlken , alle dochteren Jans Peeters ende Engelken zyn huijsvrou dochter Henrick Janss. van Rullen tsamen verweckt, scheiding en deling, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/F68B37F97FB04B3EB3D50F6FB0BFD21B
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
295 Jan zoon van Hendrick Dirck Roelofs verwekt bij Heijlken dochter van Jan Peeters Lammberts, Lijsken dochter van Hendrick & Heijlken, Peeter Lamberts van den Vorstenbosch man vasn IJda dochter van Hendrick & Heijlken, Dirck Jan Gerits man vasn Engelken dochter van Hendrick & Heijlken, hebben verkocht land in de Loosbraeck onder Wijbosch, land onder Eerde jurisdictie van Sint Oedenrode, gaat verder op scan 455 –
Datering: 25.2.1638
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555