man‎Aernt Jan Jan Schijmans‏‎
Geboren ‎± 1518
[bron]
Genoemd in akte 94 van 9 april 1536.
Genoemd in akte 104 van 1 mei 1542.
Genoemd in akte 71 van mei 1541.

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/74F9FB07845841D184380A435D644264
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
210 Dyrck, Mariken, Katherina en Anna wettige kidneren van Henrick Dyrck Schoenmaeckers en diens 1e vrouw Henricke/Henrisken, Jan zn.v.wijlen Jan Aerts van den Dungen man van Heylwich, Aernt Jan Scijmanss. man van Yda ook dochter svan Henrick en Henricke, Adriaen zn.v. genoemde Henrick en zijn 2e vrouw Mergariet [vgl. Margriet] dochter van Adam van der Spanck hebben beloofd dat ze na de dood van hun vader en Margriet gezamenlijk zullen delen de goederen van hun ouders waar die ook gelegen zullen zijn en elkaar zullen helpen in het beheer van die goederen in welke akte tevens wordt gesproken over een rente van 7 Karolusgl. die schuldig zijn deels Jan Luvas Mathijss. nl. 4 gl. en Jan Driessen van Horrick 3 gl. – 17 oktober 1544 – Aernt van Sochgel en Peeter Reynderss.
Datering: 17 oktober 1544

Genoemd Aert Jan Schijmans:
https://proxy.archieven.nl/235/97228C32C10E4E65ABC98C333B99246F
https://proxy.archieven.nl/235/6C014AC6D4BF453EBAEF9C29CA275BE2
https://proxy.archieven.nl/235/8E83C945CB854F729A4E8DDDDAE3280A 1547
https://proxy.archieven.nl/235/FE2AC8FB27384FE7B98E0CE320512BAB
https://proxy.archieven.nl/235/7E8FFBBF62B34188AF17BE3BB48DF8B2
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324415&miview=ldt

ECHTGENOTE: Iken Hanricx Dirck Scoemekers
https://proxy.archieven.nl/235/1C74BFEE18864F83A4C3388909C54ED9
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
133 Hanrick Dirck Scoemekers, heffen en ontvangen van een rente van 4 gl., Jan Lucas Mathijss., eenen camp lants onder dWijbos, die kynderen Wauters van Balen, Aert Dirckss. onmundich, Goevert Ariaen Dircxss. oock onmundich, Willem Gerit Toniss. manvan Meriken, Aert Jan Scymanss. man van Iken, Gerit Gysbert Smeetss. man van Anna, allen wittige dochters Hanricx vs., Jan Janss. van Dungen man van wylen Heylwick dochter Hanrick Dircxss. vs., laatste dag van februari 1562, Lauwreyns Michielss. en Hubert van der Hagen getuigen
Datering: 1561-1563

MOMBAR
https://proxy.archieven.nl/235/5CD550982F9442D7AAF10FE889161426
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
358 1 april 1565, Goertken wedue Peter Ghysbert Dircxss. met Huygo van Berckel, Corstaien van der Aa, jan Jan Peters ende Aert Jan Schymanss. mombaren, verkoop, ...
Datering: 1564-1569

MOMBAR EN ECHTGENOOT:
https://proxy.archieven.nl/235/9961E56BAB58484EB7DE6F635334627B
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
316 Aert soen wilneer Dirck Hanrick Scemeker en met hem Jan Jan Peterss. ende Willem Gerit Toniss.mombaren ende Aert Reynderss. ende Aert Jan Scymanss. mombaren voer die kynderen van Jan Janss. van den Dungen en Heylwich uxore ejus, Hanrick Janssen van Gerwen, Mijs Janss., Goevert soen van Ariaen Hanrick Dirck Scoemeker, scheiding en deling, Willem Geritss. man van Meriken , Gerit Ghysberts man van Anna, Aert Janss. Scymanss. man van Ida, hen aenvestorven na dode Hanric Dirck Scoemekers hun vader, een acker lants 4 ½ lop. opt Velt, die heligeest van Schyndel, die vicarie van Schyndel, op die gemeyn vaerwech aldaer, 3 gl. losrente aen Willem van Vechel ten Bosch
Datering: 1564-1569

SWAGER
https://proxy.archieven.nl/235/D9F93A95894F4D98B1B9CC3F73F833E5
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
266 Willem soen wilneer Gherit Antoniss. man van Meriken, Gherit soen wilneer Ghysbert Hanrick Smeetss. man van Anna, verkoop, Aert Jan Scymanss. hennen swager man van Yken, in een huys hoff schuer schop esthuys ende timmeringe met eenen dyck ende met eenen hoycampken onder den Borne, ...
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/8B1AA5EDC5814E3388FBB53896C8BAD8
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
239 Lambert Dirck Melis, gelofte, Meriken dochter Hanrick Daem Voetss., 7 maart 1567, testes Bogert, Berckel ende Zebert Janss., 22 april 1570, Dirck Jan Dirck Lucass. alias Scomeker, Jan Jan Peterss., mombaren over Aert onmundich soene wylen Dirck Hanrick Dircxss, ende Geertruyt synder huysvrauwe dochter van Dirck Mercelis, Willem Gerit Antoniss. man van Meriken ook dochter van Dirck Mercelis, Dirck Jan Dircxss. en Aert Reynders mombaren van Jan Aert ende Kateryna met Margriet onmundige kynderen van wylen Jan Janss. van der Weteringen ende Heylwich synder huysvrauwe dochter van Hanrick Dircx, Aert Jan Scymanss. man van Iken synder
Datering: 1564-1569

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947332&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
24 los briefje: Aert Jan Schymanss., den Groten Camp, 6 pont paement aen Mr. Henric van Uden, een stuck lants opt Haubraken, Pauwels Willemss., erfgenamen Jan Willemss., wittege kynderen Peter jan Schymanss nl. Gisbert ende Jan, Henrick henne brueder, Wilhelma [dubieus] hen suster, een stuck lants op die Locht, eenen acker inde Hulschebrake
Datering:
1570-1575

MOMBAR
https://proxy.archieven.nl/235/544D205A1AE84A859DEAE670A18DF941
5122.53 Index schepenprotocol Schijndel (5122.53)
2 Jan soen wilner Jan Janss. van de Weteringen ende Aert Jan Scymanss. ende Peter Reynderss.mombaren van Aert soen Jan Janss., Peter Goeertss. wonachtich tot Roesmalen man van Grietken synder huysvrau ende Katelyn haer suster dochteren van Jan Janss, allen kynderen van Jan Janss. van de Weteringen ende Heilwich dochter hanric Dirck Scoemekerss. synder huysvrau, scheiding en deling, Jan ende Peter een stuck lants 3 lop. op die Witackeren, Hanrick Janss. Verdussen, erfgenamen Jan Peterss., Servaes Hanrick Scheerss., een braspenning grontchyns in libro de Helmont, eenen camp groessvelts off weyvelts onder dWybosch in die Hove genoempt, Jan Jan Symonss., Hanrick Lucas Tyss., Rutger Jan Rutten
Datering: 1574-1576

https://proxy.archieven.nl/235/62954C741BE7415B83276747F3B5CDC6
5122.53 Index schepenprotocol Schijndel (5122.53)
109 Aert soen wilner Jan Janss. van den Weteringen, Gerit Corsten Artss. man van Cateryn dochte rvan Aert vs., wittige kynderen van Jan Janss. van den Weteringen ende Heylwich synder huysvrau dochter Hanrick Dirck Scoemekers, Peter Reynerss., Aert Jan Scymanss., scheiding en deling, Jan hennen brueder, Peter Goyaertss. man van Grietken hender suster, sceybrieven dd. 16 april 1574, Aert is te deel gevallen huys hoff erffenisse soe hoylant ende saylant met timmerage daer op staende onder dWybosch, ...
Datering: 1574-1576

https://proxy.archieven.nl/235/E785DD45E5A34E918F8E99F13CE35451
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
335 Aert Jan Schymanss. man van Iken dochter van Hanrick Dirck Scoemekerss., vernadering, die twe stucken beempts, 29 april 1582 ...
Datering: 1577-1581

LEEFTIJD: 1589 - 71 jaar - Dus geboren rond 1518
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324401&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
102 los briefje: eender conden gedragende aen dese personen na genomineert te weten Aert Jan Schijmans ende Dielis Dircx van Oirschot dat u deponenten ter goeder memorien wel kenlycken is dat Jan Schijmans als vader van Aert Jan Schijmans heeft gegeven ut synen gueden een erffpont paijments tsiaers ende dat ghij deponenten uwens vaders ende moeders guedens daer opgedeijlt hebt om het selve pont paijments altijts te betalen op sijne behoerlycke schoudagen van ende uwyten erve daer de wedue DirckRoelofs wonende is ende dat tot behoeff der Capellen aent Wijbosch uwer bester conden; Dielis Diricx van Oirschot out omtrent 70 jaeren ende Aert Jan Schijmans out ontrent 71 jaeren beyde gedaecht ende geeydt naebehoiren tuijgen tsamentlyck ende elck besundere ende accoirderen geheelyck met den inhouden der aendrachten, verclaerende tselven waerachtich te zijne als inder aendrachten staet ut latius in forma – actum den xviii novembris anno 1589, testes Zebert janss. ende Gysbert Janss. van denBogart
Datering: 1592-1594

https://proxy.archieven.nl/235/A3C5DCA6008847339E9F5F4A6170E9D4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
39 actum 12 april 1597 ... te betalen aen Art Janss. Scijmans ende de erfgenamen van IJken syne huysvriu, ...
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351044&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
185 Jan soone wijlen Gerart Willem Gerit Antoniss., Tonis Willemss. zynen oome, Ardt Gerartss. absent, ten volle vernuecht van een rente van 9 gl. welc Joost Evert Luijcas was geldende, aenverstorven nae aflyvicheyt van Art Jan Scijmans, slotformule, 11 oktober 1602, ...
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/4DE74887659749C8983B8D416F062F7F
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
240 16 juni 1609, testes Delis Corsten ende Peter Henricx, Margriet Mr. Jans van Berckel, testament van Margriet voor notaris Reinier Moors op 12 juni 1597, Matijs Lamberts van Helmont poirter der stadt van Haerlem, Lijntgen Wouters wedue Goijart Willems van Helmont insgelijcx wonende binnen Haerlem, met assistentie van Art ende Baltazar Wouters broers van Lijntgen, procuratiebrief dd. 2 juni 1609, Joost Everart Luijcas, 5 kijnderen Willem Gerart Antonis, huijs hoff ende erffenisse onder den Borne by Art Jan Schijmans vercocht, Antonis Willem Gerit Antonis, 25 juni 1609, tetses Peter Henricx ene Peter Elias scepenen, silveren Philips daelder, ½ statendaelder
Datering: 1605-1612

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555