man‎Gijsbert Jan Alerts‏‎
Overleden ‎5 jan 1632 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 07-12-1631.

BHIC: OpenArchives
Overledene Gisbertus Joannis Alarid
Geslacht m
Datum overlijden 05-01-1632
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 263-09


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
254 05-01-1632 Gisbertus Joannis Alardi Munitus s. Gesterkt door de sacramenten

[Gebruikersnotities]
WIE IS DIT???
WAS HIJ HIERVOOR AL GETROUWD?
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
074 06-12-1607 Jenniken Gisbert Jan Alers

BHIC: OpenArchives
Overledene Jenneken Gisbert Jan Alers
overleden te Veghel.
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 68V
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 08-12-1607
Plaats: Veghel


VOOGD KIDS: Willem Aert Loeyen x Emken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998268&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
128 Cornelis Goorts en Ghijsbrecht Jan Alers als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Willem Aert Loeyen, verwekt bij Emken, hebben openbaar verkocht,

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998408&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
268 'Wij ondergesceven schepenen attesteren midts desen ter presentien van Ghijsberden Jan Alerts vorster alhier, gecompareert te hebben met Diercken Gerit Dierx in (bovenschrift: Eertsche) enen Buenre hoyvelts waervan d'een hellichte aff is toecompeterende Evert Henrixen op Lochtenborch, ende d'ander hellichte Willem Peteren Thielens', die tegen elkaar zijn rijdende. ...
Datering: Circa 25-07-1608
Veghel

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998395&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
255 De broers Ghysbert sone Jan Alerssen en Melchior, en Anthonis Wijnen als man van Margaret dochter van wylen Jan Alerssen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter sone Henrick Huybers als man van Aelken weduwe van Jan Jan Alers den Jongen hun rechten in de helft van 'een gebrande hostadt', gelegen ontrent de kercke ...
Datering: 13-04-1609

ZUS MARGARETA x Anthonis Jan Wijnen <== Haar echtgenoot komt terug als doopgetuige bij doop eerste kind.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998392&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
252 Anthonis Jan Wijnen als man van Margareta dochter van Jan Alers heeft verklaard betaald te zijn door haar broer Ghijsbert Jan Alers, voor haar deel in 'enen huijse, hoff, schuer', gelegen 'aen den kerckhoff, des voorschreven Ghysbert toecompeterende ende in sijn ghebruijck is hebbende'. ...
Datering: 13-04-1609
Veghel

VADER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998407&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
267 Ghysbert sone wijlen Jan Alertssoen als man van Margareta, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
De verkoper had dit deel toebedeeld gekregen van wijlen zijn vader Jan Alertsen, en Jan Alers had dit goed gekocht van Mathijs Ariens en Bastiaen Peterssen cum suis als erfgenamen van Peter Jans Verheijden, zoals in een Veghelse schepenbrief van 15-07-1605 beschreven staat. ...
Datering: 30-04-1609

MOEDER MOGELIJK MARGRIET
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998410&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
270 Jan Alertssen, 'vorster binnen der prochie van de heeryckheyt van Vechel, hadde bij sijnen leven gedisponeert van syne erffgoeden, erffchijnsen, renthen ende pachten, alles blijckende bij den testamente bij em achtergelaten'. De nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Alertssen, verwekt bij zijn vrouw Margriet, kregen toebedeeld hun deel in een 'huijs, hoff, schuer, bomgaert', gelegen 'aen den kercke', dat Ghysbert sone Jan Alertssoen is toecompeterende. Henrick Henrix Houbrakens en Wouter Jacobs als voogden over voorschreven minderjarige kinderen hebben verklaard dat Ghysbert aan hen 320 Carolus gulden heeft betaald. ...
Datering: 19-09-1609

MOGELIJK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932134&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
216 Marten soone wylen Aert Donckers heeft verkocht, opgedragen en overgegevn aan Gysbert Jan Alerts 'twee hoijbeemden', de ene is gelegen achter d'Akert, gemeynlyck genoempt in den Appelenweert ... Ook 'eenen hoybeempt', gelegen int Abroeck ...
Datering: 10-07-1614
Veghel

ZUS Margriet x Anthonis Wynen - Zie broer Melchior - Ene 'Antonius Wijnandi' is doopgetuige bij doop kind.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998546&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
123 Anthonis Wynen als man van Margriet heeft op haar verzoek vernaarderd goed gelegen op Ham dat haar broer Gysbert Jan Alerts opgedragen heeft aan Jan Delissen, (in marge: en dat Geysbert had gekocht van Willem van Wetten), en dat hij gekocht heeft van Delis Aert Loeyen. ...
Datering: 18-04-1618
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998681&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
258 Gysbert Jan Alers, op 06-07-1620 voor schepenen van Heusden gemachtigd door Dirck Jan Alars, heeft gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan Melchior Jan Alarts 'een stuck ackerlants', groot ontrent 3 lopensaets, gelegen over de Brugge ...
Datering: 15-06-1620
Veghel

MOGELIJK: SCHEPEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998759&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
21 Jan Lambert Henricx heeft in aanwezigheid van Gysbert Jan Alers en Jan Aertss van der Eerde, 'schepenen in Vechel', ...
Datering: 16-04-1621
Veghel

BROER JACOB x Peterken Arien Rombouts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998813&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
75 Deze akte is niet afgemaakt
Gysbert Jan Alers als voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Jacob Jan Alers, verwekt bij zijn vrouw Peterken, dochter van Arien Rombouts, met name Jacob en Daniel, voor 2/8 deel, Jan Welten als man van Meriken dochter van voorschreven Jacob voor 2/8 deel, waarvan hij 1/8 deel heeft geerfd van voroschreven Arien Rombouts en 1/8 deel door ruil heeft verkregen van Peter Arien Spirincx, halfbroer van zijn vrouw ...
Datering: [1621-1622]

WEDUWE in 1632
https://proxy.archieven.nl/235/FA58A1A9779E477794F766E84B53D6B0
5120.55 Index schepenprotocol Berlicum (5120.55)
88 Gijsbert Jan Alarts.
Claes sone Corstiaen Dircx heeft gelooft op verbant van een huijs, hoff, esthuijs liggende aende kercke tot Berlicum, te betalen aan Gijsbert sone Jan Alarts wonende tot Vechel nu te pinxteren toecomende 1631 de somme van 150 gulden met rente, procederende van geleende ende wel getelde penningen bijden vors Claes Corsten wt handen des vors Gijsberts tot sijnen noot ontfangen.
Testes scabini Thonis Hendricx ende Jacob Martens desen 25-6-1630.
[akte doorgehaald, in marge:] Margareta weduwe Gisbert Jan Alarts bekent midts desen obligatie in heel ende deel met het verloop van interest bij Claes Corsten voldaen te wesen. Actum desen 2-6-1632. Jegers.
Datering: 25-6-1630; 2-6-1632

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999732&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
252 ... e.e.: de erfgenamen van Margrietken weduwe van Gijsbert Jan Alerts ...
Datering: 07-06-1634
Veghel

ECHTGENOTE MARGRIET HERTROUWT!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289706&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
11 Matthijs Petersse, 'notaris bij den edele hoven van Brabandt geadmiteert in Sgravenhage, ende present alhier als man ende momber over Margriet sijne huijsvrouwe, te voorens weduwe wijlen Gijsbert Jan Alaerts', heeft ten behoeve van Jan Melijssen van Dieperbeeck, als man van Geritien dochter van Gijsbert Jan Alaerts afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik, om een bedrag van 500 gulden te mogen opnemen op een 'acker tuelants', groot ontrent 7 lopensaeten, genoemd den Tijssen Camp. ...
Datering: 02-05-1661
Veghel

GEZIN:
Gijsbert Jan Aelers x Margriet van den Berghe
- Jan
- Michiel
- Christiaen
- Jenneken x Jan Willems
- Christina x Andries Laurens van den Bogaert
- Maeyken x Wouter Donckaerts
- Geridtjen x Jan Melissen van Dieperbeeck (overleden)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814796&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
20 Jan Gysberts, Michiel Gysberts, Christiaen Gysberts, Jan Willems als man van Jenneken dochter van Gijsbert Jan Aelbers, Andries Laurens van den Bogaert als man van Christina, Wouter Donckaerts als man van Maeyken, Geridtjen dochter van Gysbert Jan Aelers, weduwe van Jan Melissen van Dieperbeeck, allen kinderen en erfgenamen van Gijsbert Jan Aelers en zijn vrouw Margriet van den Berghe, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 15-10-1665
Zie ook 20a

GEZIN:
Erfgenamen van Grietie Gijsberts (zaliger) x Mattijs Peters
- Jan Gijsberts
- Jenneken Gijsberts x Jan Willems
- Christina Gijsberts x Andries van den Boogaert
- Maicken Gijsberts weduwe x Wouter Donckers
- Gerritie Gijsberts x Jan Melis (zaliger) - nu gehuwd met Marcelis Jaspers
- Corstiaen Gysberts (overleden) x Helena Tote, weduwe
- Michiel Gijsberts (weduwe) x Anneken weduwe
https://proxy.archieven.nl/235/6FE06997171F422B9F5AEC5508FDB38C
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
61 Jacob Jan Welten, 'voor desen in huwelijck gehadt hebbende Geertruijt Jan Fransen', Gerrit Janssen als man van Peterken Janssen, met Jan Gijsberts, Jan Willems als man van Jenneken Gijsberts, Christina Gijsberts als gemachtigde van Andries van den Boogaert haar man, Maicken Gijsberts weduwe van Wouter Donckers, mede met procuratie gepasseerd voor notaris Johan Fier ten Bos op 03-09-1680, Jan Gijsberts en Govert Melissen als voogden over de kinderen van Gerritie Gijsberts, verwekt bij Jan Melis zaliger, en Marcelis Jaspers als vader van het minderjarige kind, verwekt bij Gerritie Gijsberts, allen erfgenamen van Mattijs Peters en Grietie Gijsberts zaliger, mede optredend voor Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen, 'ende waer voor als principaele eeb voor al in solidum sijn geloovende', Jan Gijsberts, Jan Willems, Anneken Michielsen, Christina en Maijken voornoemt', hebben met autorisatie ende decreet van de schepenen van laatstleden augustus, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anneken weduwe van Michiel Gijsberts 'de helft van een stuck lants genaemt den Wendelsacker, deilbaar met de gemelte kooperse', groot int geheel 5 1/2 loopens, gelegen int Beuckelaer ...
Datering: 01-10-1680
Veghel

GEERTBORCH WAS ZIJN TANTE x Adriaen Joannes Gooswijns van Pelt
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Kesie/Kesie%20percelen.pdf
Adriaen, zoon van wijlen Joannes Gooswijns van Pelt Koop, leenverhef op 9-7-1569 Leen 1
Geertborgh, weduwe van Adriaen, zoon van wijlen Joannes Gooswijns van Pelt Vererving, leenverhef op 12-7-1588 Leen 1
Borcht, weduwe van Arien Joost Ketelaer Vermeld als belendend van perceel nr. 7 op 14-1-1589 en 4-6-1590 R30, fol. 958; R31, fol. 201
Ghysbert Jan Alaerts Vererving, leenverhef 10-6-1608, Geertborch was zijn tante Leen 1, Hm-134
Margriet, dochter van wijlen Laurens van Berchem, weduwe van Gijsbert Jan Alarts Vererving, leenverhef op 8-4-1634 Leen 1
Jan Gijsberts (Veghel) Vererving, leenverhef op 9-4-1666 Leen 1
Theunis Jan Gijssen Vermeld in 1702 en in 1707 VP-1702, fol. 306, VP-1707, fol. 234

Gehuwd (religieus) ‎1608 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Gisbert Jan Alers
wonende te Veghel
Bruid Margriet Laureijnssen van Berchem
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-10-1608
Plaats: Escharen <== ?
Bijzonderheden:
sponsalia in Eesteren (=Escharen) <== ?
Datum proclamatie: 29-10-1608
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 157-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Geen tweede entry in index BHIC (Dec2022).
(ongeveer 24 jaar gehuwd) met:

Kinderen:

1.
manJan Gijsbert Jan Alards‏
Gedoopt ‎15 nov 1609 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie overlijden - 74 jaar - dus geboren rond 1684-74=1610,

DEZE JAN GIJSBERTS WAS MOMBOIR OVER DE KIDS VAN ZUS Gerijtken - Zie bij overlijden Jan Gijsberts - akte 84 noemt zijn echtgenote samen met momboirschap.

Doopgetuigen:
Jacoba: Matthias Petri & Christina Gisberti
Gisbertus: Cristianus Gisberti & Joanna Joannis Petri
Mechtildis: Michael Gisberti & Joanna Gerardi
Laurentius: Margareta Matthiae Petri & Joannes Antonii Wijnnen
Antonius: Guilielmus Gerardi Stouen & Gerarda Gisberti Alardi
Laurentius: Christianus Gisberti & Maria Gerardi Stooven
Joannes: Gerardus Stooven & Margareta Matthiae
Theodorus: Laurentius Stouen & Margareta Matthiae
Maria: Christianus Gisberti & Maria Gerardi & Maria Valerii Zegeri Doncq ('s-Hertogenbosch) & Joannes Petri Matthiae (Uden)
Joanna: Laurentius Stoven & Gerarda Gisberti

Waarom:
- Bij doop zoon Antonius genoemd als "Vader Joannes Gisberti Alardi" - bij doop andere kids geen toevoeging 'Alard'
- Zie akte 20 van 15-10-1665 noemt ouderlijk gezin. (Jan, Michiel, Christiaen, Jenneken, Christina, Maeyken, Geridtjen) dit matched met doopgetuigen.
- Doopgetuige Matthias Petri is stiefvader.
- Doopgetuige 'Maria Valerii Zegeri Doncq' is zus Maria gehuwd met Wouter Donckers
- Doopgetuige 'Margareta Matthiae Petri' en 'Margareta Matthiae' is moeder gehuwd met stiefvader Mattijs Peters.
- Match met leeftijd bij overlijden.
- Patroniem Alard komt terug bij doop zoon Antonius.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Alardi
Vader Gisbertus Joannis Alardi
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Antonius Joannis & Anna Cornelij Voegels
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-11-1609
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Peter ex Schindelen is Schijndel.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 7r
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎4 aug 1684 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
ZIE ONDERSTAANDE: DUS OVERLEDEN TUSSEN 1682 en 1686

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097775&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
84 Deze akte is doorgestreept.
Jan Gijsberts en Hoogaart Amelissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Melissen, verwekt bij Geertruijt Gijsberts verpachten ...
Bijschrift: Jacomina weduwe van Jan Gijsberts, tijdens zijn leven voogd over de kinderen van Jan Melissen, verklaart op 11-07-1686 dat de pacht aan haar betaald is, ...
Datering: 13-04-1682
Veghel

ONDERSTAANDE ROEP VRAAGTEKENS OP !!!!
ZIJN VADER IS NAMELIJK IN 1632 GESTORVEN IS GIJSBERT JAN ALARDS EN NIET GIJSBERT JAN GIJSBERTS.
ALS HIJ ZELF AL 74 IS DAN IS ZIJN VADER MINSTENS 95 JAAR!
IS VERTALING GOED? IS Ghisbertus Joannis gestorven 24-5-1684 niet de ZOON van Joannes Ghisberti gestorven 5-8-1684???

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
282 24-05-1684 Ghisbertus Joannis Obyt febri, m.s. Gestorven aan koorts, gesterkt door de sacramenten
282 05-08-1684 Joannes Ghisberti Sextuaginta quator annorum, m.s., ex urinam obstructione et febri, pater fuit Ghisberti superioris 74 jaar, gesterkt door de sacramenten, aan obstructie van de urine en koorts, de Ghisbertus hierboven was zijn vader

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 355 24-05-1684 Gijsbert Jan Gijsberts Laet na vrou en kinderen
R157, fol. 355 04-08-1684 Jan Gijsberts Laet na vrou en kinderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Ghisberti
leeftijd 74, overleden op 04-08-1684 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 320-19
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, ongeveer 74 jaar
[Gebruikersnotities]
Anthonis Wijnen is de echtgenoot van tante Margaretha (de zus van zijn vader).
NOEMT:
Anthonis Wijnen
Anthonis Jan Wijnen
- Anneken x Joris Andriessen (dochter Elisabet)
- Jan (voogden Jan soone Gijsbert Jan Alerts en Jan Melters)
- Maria (voogden Mathijs Peters en Gerit Janssen van Heessel )
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999913&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
433 Deze akte is doorgestreept.
Anthonis Wijnen heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een 'huijs, hof, bomgaert staende in den straete alhier' ten behoeve van zijn kinderen.
Joris Andriessen als vader over zijn dochter Elisabet verwekt bij wijlen zijn vrouw Anneken dochter van Anthonis Jan Wijnen, Jan soone Gijsbert Jan Alerts en Jan Melters als voogden over Jan soone Anthonis Jan Wijnen, Mathijs Peters en Gerit Janssenvan Heessel als voogden over Maria dochter voornoemd, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Denissen, 'vorster in Vechgel', 'haere huijsinge, hof, bomfaert met alle de gerechticheijt daer toebehoorende', staende in de Straete ...
Datering: 31-03-1639


DEZE JAN GIJSBERTS WAS MOMBOIR OVER DE KIDS VAN ZUS Gerijtken - Zie bij overlijden Jan Gijsberts - noemt zijn echtgenote samen met momboirschap.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929946&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
305 Jan Gijsberts en Jan Loijcas Tonissen aanvaarden het ambt van momboirschap over de onmondige kinderen Jan Amelissen van Dieperbeeck bij Gerijtken Jan Gijsberts. Zij leggen de eed af.
Datering: 17-3-1665
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929947&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
306 Willem Gerijt Steven als man van Alegonda Amelissen; Aert Hendrick van Lieshout als man van Merijken Amelissen; Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts; ...
Datering: 21-3-1665
Zie ook 307
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929948&miview=ldt

OUDERLIJK GEZIN
Gijsbert Jan Aelers x Margriet van den Berghe
- Jan
- Michiel
- Christiaen
- Jenneken x Jan Willems
- Christina x Andries Laurens van den Bogaert
- Maeyken x Wouter Donckaerts
- Geridtjen x Jan Melissen van Dieperbeeck (overleden)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814796&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
20 Jan Gysberts, Michiel Gysberts, Christiaen Gysberts, Jan Willems als man van Jenneken dochter van Gijsbert Jan Aelbers, Andries Laurens van den Bogaert als man van Christina, Wouter Donckaerts als man van Maeyken, Geridtjen dochter van Gysbert Jan Aelers, weduwe van Jan Melissen van Dieperbeeck, allen kinderen en erfgenamen van Gijsbert Jan Aelers en zijn vrouw Margriet van den Berghe, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 15-10-1665
Zie ook 20a
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815279&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195408&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
212 Hogaert Amelissen van Diperbeeck, en Jan Gijsberts 'als zynde de naesten van dijen bloede', worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Amelissen, verwekt bij Gerijtien Gijsberts, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 18-07-1671

OUDERLIJK GEZIN ECHTGNOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195425&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
229 Jan Gijsberts als man van Jacomijn Geraert Stoven, Willem Geraerts, Jacop Geraerts en Maijken Geraerts, allen kinderen en erfgenamen van Geraert Stoven en zijn vrouw Jenneken hebben een accoord gesloten 'om alle questien ende verschillen aengaende het sterfhuijs te voorcomen'. Het volgende is overeen gekomen. ...
Datering: 17-11-1671
Veghel

OUDERLIJK GEZIN:
- Jan Gijsberts
- Jenneken Gijsberts x Jan Willems
- Christina Gijsberts x Andries van den Boogaert
- Maicken Gijsberts weduwe x Wouter Donckers
- Gerritie Gijsberts x Jan Melis (zaliger) - nu gehuwd met Marcelis Jaspers ???
- Grietie Gijsberts x Mattijs Peters
- Corstiaen Gysberts (overleden) x Helena Tote, weduwe
- Michiel Gijsberts (weduwe) x Anneken weduwe
https://proxy.archieven.nl/235/6FE06997171F422B9F5AEC5508FDB38C
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
61 Jacob Jan Welten, 'voor desen in huwelijck gehadt hebbende Geertruijt Jan Fransen', Gerrit Janssen als man van Peterken Janssen, met Jan Gijsberts, Jan Willems als man van Jenneken Gijsberts, Christina Gijsberts als gemachtigde van Andries van den Boogaert haar man, Maicken Gijsberts weduwe van Wouter Donckers, mede met procuratie gepasseerd voor notaris Johan Fier ten Bos op 03-09-1680, Jan Gijsberts en Govert Melissen als voogden over de kinderen van Gerritie Gijsberts, verwekt bij Jan Melis zaliger, en Marcelis Jaspers als vader van het minderjarige kind, verwekt bij Gerritie Gijsberts, allen erfgenamen van Mattijs Peters en Grietie Gijsberts zaliger, mede optredend voor Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen, 'ende waer voor als principaele eeb voor al in solidum sijn geloovende', Jan Gijsberts, Jan Willems, Anneken Michielsen, Christina en Maijken voornoemt', hebben met autorisatie ende decreet van de schepenen van laatstleden augustus, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anneken weduwe van Michiel Gijsberts 'de helft van een stuck lants genaemt den Wendelsacker, deilbaar met de gemelte kooperse', groot int geheel 5 1/2 loopens, gelegen int Beuckelaer ...
Datering: 01-10-1680
Veghel

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/A437E853887643B7BBBE70B260D463D4
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
68 Jan Gijsberts, 'gesont van lighaen gaende ende staande', en zijn vrouw Jacomijn Gerrit Stoovens, 'sieck te bedde leggende', maken hun testament op.
* ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat hun lichamen na hun dood behoorlijk begraven zullen worden
* de langstlevende erft alle goederen
'Aldus gedaen ten woonhuijse van de testateuren'.
Getuigen: C. van der Hagen en Adrij Hendrix Smits, schepenen. Mij present J. Boor, secretaris
Datering: 17-10-1680
Veghel

DUS OVERLEDEN TUSSEN 1682 en 1686
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097775&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
84 Deze akte is doorgestreept.
Jan Gijsberts en Hoogaart Amelissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Melissen, verwekt bij Geertruijt Gijsberts verpachten ...
Bijschrift: Jacomina weduwe van Jan Gijsberts, tijdens zijn leven voogd over de kinderen van Jan Melissen, verklaart op 11-07-1686 dat de pacht aan haar betaald is, ...
Datering: 13-04-1682
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/ED6039CCF55E46FFAE859D4851D0550C
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
72 ... e.z.: de wewduwe van Jan Gijsberts...
Datering: 12-02-1686
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/400DB3B6D21B487590DE2C363C9BCCCD
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
80 'Alsoo seecker proces was ontstaen ende geresen tusschen Jan soone Jan Thijssen als man ende momboir van Maria Jan Amelissen van Dieperbeeck als aanlegger ter eenre zeijden, ende Hogaart Aelissen van Dieperbeeck ende Jacomina weduwe wijlen Jan Gijsberts in qualiteijt als momboiren over de minderjarige kinderen te weten Maria Jan Amelissen voorschreven als gedaegdens ter andere seijden, volgens appointement van heere schepenen in judicio van dato ondergenoemt, geresen sijnde', is er een accoord gesloten.
* Jan Jan Thijsen als aanlegger krijgt 12 gulden van Jacomina Jan Gijsberts en Hoogaart Amelissen ...
Datering: 03-10-1686

PALMSLAG
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&minr=11787581&miview=ldt
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
32 ... Zij verklaren "dat den achtienden deser maents des naemiddags in haer huijs is gekomen den requirant in desen (Claes Jansen van Heretum), en kort daer nae gevolgt Jan Hendricks, dienstknegt van Jacomijn, weduwe Jan Gijsberts, die hem requirant quam geven de palmslag van een rooje bleecke koe, uijt de name van gem(elte) Jacomijn JanGijsberts, die welcke aen hem requirant verkogt hadde voor de somme van sevenentwintig gulden ende tien stuijvers, welcke somme aldaer ten huijse van hun deponenten meermaelen gerepeteert ende gespecificeert werde, soo als hij eerste deponent verklaert bij het gelooffde bodt ten huijse van Jacomijn Jan Gijsbert oock heeft present geweest, en dat daerop in haren huijse de palmslag is gegeven als voor(noemt), naer welcke gegeven palmslag sij deponenten, soo sij verklaeren, ...
Datering: 27-11-1687

2.
manMichael Gijsbert Jan Alards‏
Gedoopt ‎9 okt 1611 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Michael Alardi
Vader Gisbertus Joannis Alardi
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Petrus van Haselberch & Anna Jacobi Erpen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-10-1611
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 11v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎11 sep 1676 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 20 van 15-10-1665 met ouderlijk gezin.
Genoemd in akte 34 van 07-01-1668 bij tweede huwelijk van zus Gerarda.
Genoemd in akte 318 van 05-11-1672 samen met broer Jan en Helena Toten echtgenote van broer Cristiaan.
In akte 61 van 01-10-1680 met ouderlijk gezin wordt echtgenote genoemd als weduwe.

BHIC: OpenArchives
Overledene Michael Ghisberti
Geslacht m
Datum overlijden 11-09-1676
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen schepen geweest
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 300-07


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
272
11-09-1676
Michael Ghisberti
Avunculus predicta Mechtildis, ante hac consul et scabinus, secutus est neptem suam, m.s., vir prudens et boni communis amator, atque pacificus, obyt disenteria, R.I.P.
Oom van genoemde Mechtildis, eerder regent en schepen geweest, volgde zijn nicht, gesterkt door de sacramenten, verstandige man en geliefd door de gemeenschap, ook vreedzaam, overleden aan dysenterie, rust in vrede

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
1676 ontbreekt.
‎, ongeveer 64 jaar
[Gebruikersnotities]
MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828821&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
124 Michiel Ghijsberts, bierbrouwer en Anthonis Ghijsberts de Smith, beiden uit Veghel verklaren dat Michiel Ghijsberts aan Sijmen Meltiors heeft gevraagd om in de vrijheid van Oss een korf voor hem te kopen. Op 28 januari 1655 heeft Sijmen 7 maldergarst aan Michiel geleverd en deze laatste heeft met deze garst in Veghel bier gebrouwen.
Datering: 11-02-1655
Veghel

MOGELIJK:
BORGMEESTER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289400&miview=ldt
7700.51 Index schepenprotocol Veghel (7700.51)
282 Michiel Gijsbers, Andries Dirckx, Henrick Thonis Henrickx en Henrick Henssen, 'borgemeesteren ende geswoorens binnen den dorpe van Vechel, hebben ...
Datering: 03-02-1657
Veghel

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195154&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66)
189 Voor schepenen is verschenen Michiell Gijsbers 'om te aenveirden het ampt van armmeesterschap', en hij legt daartoe de eed af 'aen den handen des heeren officiers'. ...
Datering: 17-08-1663
Veghel

MOGELIJK:
LEEFTIJD 52 - Dan geboren rond 1612 - KLOPT.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195177&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66)
212 Mathys Peeters, 'gewesene president tot Vechel', oud ontrent 55 jaren, en Michiel Gijsberts, oud ontrent 52 jaren verklaren op verzoek van ...
Datering: 30-01-1664
Plaats: Veghel

MOGELIJK:
EERSTE VERMELDING SCHEPEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815285&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
236b ... Getuigen: Adrij Henricx, Jan Roelofs van Kilsdonck, Jacop van der Hagen en Michiel Gijsberts, schepenen
Datering: 23-02-1671

EERSTE VERMELDING WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097700&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
9 Anneken weduwe van Miechgiel Gijsberts verpacht voor 4 jaren ...
Datering: 23-02-1678
Veghel

3.
man‎Alardus Gijsbert Jan Alards‏‎
Gedoopt ‎15 mei 1614 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Alardus Alardi
Vader Gisbertus Joannis Alardi
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Henricus Dachferlies & Delij Martini Lensen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-05-1614
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Peter is Nobilis (Adel-edel).
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 17v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


4.
womanCristina Gijsbert Jan Alards‏
Gedoopt ‎24 nov 1619 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Cristina Alers
Vader Gisbertus Jan Alers
Moeder Grietken N.N.
Getuige Rut Jan Rutten & Jenneken Wouters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-11-1619
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 35v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


5.
womanMaria Gijsbert Jan Alards‏
Gedoopt ‎11 sep 1622 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Alaerts
Vader Ghijsbrecht Jan Alaerts
Moeder Grietken N.N.
Getuige Thuenis Ariens & Meriken Melchior Alaerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-09-1622
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 48v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/Familie%20Donckers.pdf
Page 371
"Zij was de weduwe vanDierck Jansen van Son1771(zoon van Jan Dierxssen van Son, lintwerker nden Gulden Leeuwein de Hinthamerstraat1772)"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440530&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
68 ... naast de weduwe van Wouter Donckers, ...
Daterng: 09-02-1678
Veghel

6.
manChristianus Gijsbert Jan Alards‏
Gedoopt ‎24 nov 1625 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 61 van 01-10-1680: " Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen"

'Kind is overleden in 1673. Akte bevat meer informatie.'
Dus Christianus is overleden in 1673!
Bijschrift in kantlijn akte is moeilijk leesbaar.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Christianus Alers
Vader Gijsbert Jan Alers
Moeder Grietken N.N.
Getuige Melchior Jan Alers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-11-1625
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Kind is overleden in 1673. Akte bevat meer informatie.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 61r
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek
Page 122 of 222 - 1892-099-122


Overleden ‎1673
[bron]
In akte 61 van 01-10-1680: " Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen"

Genoemd in akte 318 van 05-11-1672 .
Echtgenote in akte 427 van 30-09-1675 genoemd als weduwe

Zie doop: 'Kind is overleden in 1673. Akte bevat meer informatie.'
Dus Christianus is overleden in 1673!

Niet gevonden in 'Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx'
Niet gevonden in Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx.

Niet gevonden in index BHIC (Dec2022).
‎, ongeveer 48 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195401&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
205 Helena Toten, lasthebber van haar man Christiaen Gijsberts, heeft 'possessie genomen ende haer laten insetten met den heere officier, schepenen ende vorster in een secker stuck lants genoemdt de Kesi, wesende leengoet, voor soo veel als haer is competerende'. ...
Datering: 30-06-1670
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815094&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
318 Jan Gijsberts, Michiel Gijsberts en Helena Toten, als vrouw en lasthebber van Cristiaen Gijsberts, hebben gedeeld een 'stuck weylants geheten de Kesie', dat zij geërfd hebben.
Jan Gijsberts krijgt toebedeeld 'twe deelen in de voornoemde Kesie, wegens lantrecht wesende den selve parceel leenruerich aen de domeyne van Brabant', groot ontrent 1 lopens, gelegen aen de Cruijstraet ...
Datering: 05-11-1672
Veghel

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815203&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
427 Helena Toten, weduwe van Christiaen Gysberts van Vechel heeft afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van ... 'Ende dat ten behoeve van hare crediteuren oft naesten der vrienden doe couden comen te vercopen'. ...
Datering: 30-09-1675

ZIJ: LEEFTIJD 60 jaar
ENIGE ZOON JAN TOTEN IS DOOD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&minr=11787617&miview=ldt
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
68 Schepenen en substituut secretaris van Veghel, en Hendricus Schaardenburg, pfredikant in Veghel, verklaren "dat Helena Toten, naargelatene weduwe van Corstiaan Gijsberts, oudt sestig jaeren, inwoonderen deser plaatse, is een perseen naulijcks magtig ende onbequaam om haren kost te konnen winnen, ofte van sig selfs te konnen subsisteren, dat hare huijsinge gestaan ende gelegen binnen der stede ‘s Hartogenbosche in de jaere van 1674 geheelijck ende ten gronde iis afgebranddt ende alle hare goederen, soo sij verklaarde, daarinne geconsumeert, dat oock om die reden gedrongen is geworden cessue ende afstandt te doen van hare togt goederen ten behoeve van haere crediteuren, soo als ons gebleecken is bij de acte van den 29 september des jaers sestienhondert vijff ende zeventig voor schepenen van Vechel in der tijt gepasseert, soo als ons mede kennelijck is dat haren eenige soon met naeme Jan Toten, die haar nog hadde konne assisteren ende handtreijckinge doen, ontrent vijff jaeren geledenbinnen dese plaatse is doot gestoocken."
Datering: 16-2-1693

ECHTGENOTE GISTEREN OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196607&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
195 Jan van de Asdonck als man van Petronella Christiaense van Vechel verklaart 'dat alsoo op gisteren avont Helena Tooten, naargelaetene weduwe van Christiaen Gijsberts van Vechel binnen de dorpe van Erp deser werelt is kmen te overleijden, ende dat hij bedugt is dat desselfs schulden meerder als haere nalatenschap sal kommen te bedragen, soo verclaerdet hij comparant desselfs boedel ende nalatenschap te repudieren ende te eene maelen te abondonneren, ende van intentie te zijn het lichaem vangemelde zijne schoonmoeder te doen iude pietatis causa te laeten begraven, sonder nogtans sigh haere boedel te willen aenmatigen ofte daer door eenige acte herediteijr te willen plegen, daer van wel expresselijk protesterende mits desen'. ...
Datering: 30-11-1698

7.
womanGerarda Gijsbert Jan "Geridtjen" Alards‏
Gedoopt ‎8 okt 1628 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Gerarda Alardi
Vader Gijsbertus Joannis Alardi
Moeder Margareta N.N.
Getuige Joannes Joannis van Asten & Maria Joannis Welten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-10-1628
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 54-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎6 jul 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 256 van 30-06-1671: Testament: Hij gezond, zij ziek te bed.
Zie akte 212 van 18-07-1671: Aanstelling voogden.

https://proxy.archieven.nl/235/3C31160D8FAE41A0858B0D960A6A4703
7700.156 Index schepenprotocol Veghel (7700.156)
621 De huysvrouw van Marcelis Haspers; laet man en kinderen na.
Datering: 6-7-1671
Soort akte: Overlijdensaantekening

BHIC: OpenArchives
Overledene Gerarda Marcelli Jasparis
overleden op 06-07-1671 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 292-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
268 06-07-1671 Gerarda Marcelli Jasparis M.s. Gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 83 06-07-1671 De huysvrouw van Marcelis Jaspers Laet achter man ende kinder
‎, ongeveer 42 jaar
[Gebruikersnotities]
TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.4&minr=11834723&miview=ldt
7701.4 Index notarieel protocol Veghel (7701.4)
20 Jan Amelissen van Diperbeeck en Gerartien dochter van Gijsbert Jan Alertsen zijn huisvrouw maken hun testament. Hierin een rente van 500 gulden gereserveerd t.b.v. hun kinderen. Op 2 mei 1661 herroepen zij dit testament.
Datering: 22-10-1660
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929946&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
305 Jan Gijsberts en Jan Loijcas Tonissen aanvaarden het ambt van momboirschap over de onmondige kinderen Jan Amelissen van Dieperbeeck bij Gerijtken Jan Gijsberts. Zij leggen de eed af.
Datering: 17-3-1665
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929947&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
306 Willem Gerijt Steven als man van Alegonda Amelissen; Aert Hendrick van Lieshout als man van Merijken Amelissen; Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts; ...
Datering: 21-3-1665
Zie ook 307
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929948&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829052&miview=ldt
7701.2 Index notarieel protocol Veghel (7701.2)
34 Marcelis Jasper Marcelissen als bruidegom, geassisteerd door zijn oom Henderick Thomas en Geritken de dochter van Ghijsbert Jan Allarts de weduwe van Jan Melis van Dipenbeeck als bruid, geassisteerd door Jan en Michiel Ghijsberts.

Datering: 07-01-1668
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/4E77B897FF954C1DA42CD3A237B62DF9
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
174 Inventaris van Gerytken weduwe van Jan Amelissen, tegenwoordige vrouw van Marcelis Jaspars, 'inwoonder tot Vechel, van haere meubelen'. Hierna volgt een lijst met spullen.
Datering: 11-06-1668

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/F7425B313A17468FBA24292A82CA3C41
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
256 Het testament is niet afgemaakt en niet ondertekend.
Marcelis Jaspers, 'gaende ende staende gesont van licham', en zijn vrouw Geraertien dochter van Gysbert Jan Alarts, 'sieck te bedde liggende', maken hun testament op.
* ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat hun lichamen na hun dood een Christelijke begrafenis zullen krijgen
* de langstlevende erft alle goederen
* hun kind krijgt 100 gulden voor 'een uijtsetsel', welk bedrag door de langstlevende zal worden betaald als 'het kient sal gecomen sijn tot staet'.
* de twee voorkinderen, verwekt door Jan Melissen bij voorschreven Geraertien, krijgen ieder 50 gulden 'voor haer uytsetsel', welk bedrag 'den lanxkstlevenden sal moete uijtreijcken aen de voorschreven kienderen dan noch levende'
* ...
Datering: 30-06-1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195408&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
212 Hogaert Amelissen van Diperbeeck, en Jan Gijsberts 'als zynde de naesten van dijen bloede', worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Amelissen, verwekt bij Gerijtien Gijsberts, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 18-07-1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817226&miview=ldt
7700.63 Index schepenprotocol Veghel (7700.63)
187 Hogert Melissen en Jan Gijsbers als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Melissen verpachten openbaar voor een jaar 'eenen hoybemdt gelegen int Abroeck', groot ontrent 4 karren hoijwasch, genaamd Smits Camp, hooiende met de kinderen vanFrederick Rutten van Uden. Dit goed wordt gepacht door mijnheer Gerwen.
Ook voor 4 jaren 'eenen acker teulants gelegen aen de Oude Brugstraet int Russelt', groot ontrent 3 1/2 lopense, zoals Jan Gijsberts in zijn gebruik heeft. Dit goed wordt gepacht door Jan Gijsberts. ...
Datering: 29-06-1676
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195489&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
50 Rekening van Hogert Amelissen van Dieperbeeck en Jan Gijsberts over de minderjarige kinderen van Jan Melis Gerits van Dieperbeeck, verwekt bij Gerit Jan Gijberts. ...
Datering: 13-11-1676
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440498&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
36 Jan Gijsberts en Hoogaert Meelessen van Dieperbeeck als momboiren over de kinderen van Jan Meelesen van Dieperbeeck hebben in belening overgegeven ...
Datering: 29-04-1677
Veghel

ERFGENAMEN van Mattijs Peters en Grietie Gijsberts zaliger
https://proxy.archieven.nl/235/6FE06997171F422B9F5AEC5508FDB38C
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
61 Jacob Jan Welten, 'voor desen in huwelijck gehadt hebbende Geertruijt Jan Fransen', Gerrit Janssen als man van Peterken Janssen, met Jan Gijsberts, Jan Willems als man van Jenneken Gijsberts, Christina Gijsberts als gemachtigde van Andries van den Boogaert haar man, Maicken Gijsberts weduwe van Wouter Donckers, mede met procuratie gepasseerd voor notaris Johan Fier ten Bos op 03-09-1680, Jan Gijsberts en Govert Melissen als voogden over de kinderen van Gerritie Gijsberts, verwekt bij Jan Melis zaliger, en Marcelis Jaspers als vader van het minderjarige kind, verwekt bij Gerritie Gijsberts, allen erfgenamen van Mattijs Peters en Grietie Gijsberts zaliger, mede optredend voor Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen, 'ende waer voor als principaele eeb voor al in solidum sijn geloovende', Jan Gijsberts, Jan Willems, Anneken Michielsen, Christina en Maijken voornoemt', hebben met autorisatie ende decreet van de schepenen van laatstleden augustus, verkocht, ...
Datering: 01-10-1680

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097775&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
84 Deze akte is doorgestreept.
Jan Gijsberts en Hoogaart Amelissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Melissen, verwekt bij Geertruijt Gijsberts verpachten ...
Bijschrift: Jacomina weduwe van Jan Gijsberts, tijdens zijn leven voogd over de kinderen van Jan Melissen, verklaart op 11-07-1686 dat de pacht aan haar betaald is, ...
Datering: 13-04-1682
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097800&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
109 Maria Jan Melissen van Dieperbeeck, geassisteerd door haar voogden Jan Gijsberts en Hoogert Melissen, verpachten voor 6 jaren aan ...
Datering: 10-04-1684
Veghel

8.
woman‎Eva Gijsbert Jan Alards‏‎
Gedoopt ‎7 dec 1631 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Eva Gisberti Joannis Alardi
Diversen: bijgeschreven: overleden 04-10-1632
Vader Gisbertus Joannis Alardi
Moeder Margareta N.N.
Getuige Albertus Mathiae Smits
Diversen: Mr., namens getuige 2
Getuige Joannes Welten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-12-1631
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 54-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Eva Gijsbertus Alers??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 147 of 693
7 december 1631

Overleden ‎4 okt 1632 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie doop

BHIC: OpenArchives
Overledene Gisbertus Joannis Alarid
overleden op 05-01-1632 te Veghel.
RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 263-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
Page 263 of 321 - 1892-100-263


Niet in "Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx"
‎, ongeveer 0 jaar


Voor meer informatie: bertho@derikx.com