man‎Wouter Donckers‏‎
Gedoopt ‎16 sep 1623 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
TODO Waarom is vader Seger?

BHIC:
Dopeling Wouter Donckers
Vader Seger Art Donckers
Moeder Meriken N.N.
Getuige Marcelis Lambert Arts & Lijnken Gielen Donckers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-09-1623
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 52r
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Wouter Seger Arnoldus Donkers, zoon van Seger Arnoldus Wilhelmus Donkers en Maria Roelof Henricus van de Tillard.
Ook bekend als: Valerius, geboren 16 sep 1623 Veghel

[Gebruikersnotities]
BHIC:
Dopeling Zegerus N.N.
Diversen: natuurlijk kind
Vader Valerius Zegeri Donckers
Diversen: tijdens de bevalling door de moeder als vader genoemd
Moeder Lucia N.N.
Diversen: haar vader Egidius Egidii belooft dat het kind niet op de tafel van de H. Geest zal drukken
Getuige Godefridius Arnoldi van Rullen
Diversen: uit Erp
Getuige Margareta Servatii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-12-1647
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 155-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288900&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
196 'Alsoo Sijken Delis Delissen bij diffinitive vonnisse was geadmitteert om te noemen den vader van haren kynde, soo heeft de voorschreven Sijken den behoorlycke eet gepresteert aen handen van den heere stadtholder, ende verclaert voor Godt ende de justie ander ter werelt tot haer kijnt egenen vader te kennen, noch te weten dan alleenlyck Wouter sone Seger Aert Donckers, wesenden een soontken bij name Seger Wouters. Aldus gedaen ende gepasseert naer publicatie op kerckhoff met vollen cockenslach'. ...
Datering: 22-06-1651
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288902&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)

198 'Alsoo seeckere questie ende geschille was voorgevallen ende geresen tusschen Wouter Seger Donckers, gearresterde ter eenre, ende Sijken dochter Delis Delissen, geassisteert met haren vader Delis Delissen, arrestant ende anleggere ter andre zijde, nopende ende aengaende seeckere kijnde door den voirschreven gearresteerde vuijt hare arrestante verweeckt, ende alsoo in saecke soo verre is geprocedeert dat de arrestant bij vonnisse definitif van mijn heeren schepen alhier in dato den seventhiende junij een duijsent ses hondert een en vijftich is ten eedt geadmitteert om te moghen noemen den vader van haren kijnde, heeft dienvolgende de voirschreven arrestante den meergenoemde Wouter Segers met solemnelen eeden genoemt vader van haren kijnde op den twee entwintichsten junij een duijsent ses hondert een en vijftich ter presentie van den heeren schoutet en schepenen in Vechel. Soo zijn op huijden dato ondergeschreven voor schout ende schepenen desen onderteeckent gecompareert Handrick Segers ende Peter Peters Elias, hun fort ende sterck maeckende voir Wouter Segers haren broeder, ende Sijken Delissen geassistert met Delis Delissen haeren vader, welcke partheijen respectivve zijn doir toedoen ende sprecken van goede mannen over de voirverhaelde differenten gehuwen tot een minnelijck accort, soo ende gelijck hier in corte is naervolgende.
* irstelijcke zal Sijken Delissen voirschreven hebben ende profiteeren soo voor haere defloratien haerder eere als andere inresten soo van costen als anderzints egeen vuijtgescheijden tot huijden dato onderschreven gedaen de somma van hondert guldeneens nu aenstonts te beatelen, om daer mede te doen soe ende gelijck haeren raet sal gedragen,
* alnoch ende daer en boven sal Sijken profiteeren een somma van thien gulden jaerlycckx wel te verstaen soo langhe als sij het kundt voirschreven bij haer is onderhoudende, soo in cost als cleedinghe eerlijcken
Vervolg:
* is mede onderspreecken ofte die toesienders ofte vrienden van den selve kinde in toecoemende tijden te raede worden om het kijndt op een ambacht ofte buijten haeren huijsen ende coosten quamen te bestellen, soo zal in alsulcken gevall de voorschreven rente van thien gulden jaerlijckx den voirgenoemde kijnde volgen omme daer mede te onderhouden voor soo veele als doendelijck is
* alnoch is ondersproecken soo wanneer het selve kijndt tot staedt ofte mundighen daghen gecomen is, sal alsdan van de twee hndert gulden moge disponeeren naer zijne goetduncken
* welcke voirschreven somma van penningen van twee hondert gulden Handrick Segers ende Peter Peter Elias belooven alsdan te betaelen
* insgelyck belooft Delis Delissen op sijne persoon ende goederen dat den voirschreven Wouter Segers noch sijne vrienden met voirschreven kyndt nu noch nimmemeer en sullen gemolesteert worden
* maer indien het gebuerde dat het voirschreven kijndt binnen zijne minderjaericheijt quame van lijff ter doot, soo sal in alsulcken gevall de voirschreven twee hondert gulden succederen ende erven op zijne naeste vrienden van des vaders zijde
Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, Wijllem Meussen en Michgiel Donckers, schepenen
Bijschrift: 'alsoo volgens desen contracte is gecompareert Zeger Wouter Donckers ende desen gementioneert Hendrick Zeger Donckers verclaren beyde ten overstaen van schepenen voldaen te zyn ende de voorschreven Zeger renuntieneert van alle vordere pretensie desen aengaende'. Datum 06-03-1670, getuigen: Peter van Valderen en Roeloff van Kilsdonck, schepenen
Datering: 28-06-1651
Veghel

NATUURLIJK KIND VAN ZOON WOUTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829022&miview=ldt
7701.2 Index notarieel protocol Veghel (7701.2)
4 Mariken weduwe Seger Aernt Doncquers maakt haar testament waarin ze vermaakt aan Heijlken Gordt Dirck haar staelgrouwen rock. Aan haar zoon Jan 400 gulden. Haar zoon Wouter 100 gulden en haar beste kist met slot en sleutel. Aan Roeff Segers haar zoon een bed. Aan haar 4 zonen Hanrick, Roeff, Wouter en Jan Segers al haar goederen welke in haar beste kist gevonden worden. Verder wenst ze dat het natuurlijk kind, verwekt door haar zoon Wouter bij Seijken Delis Jonckers, komt te sterven zonder nakomelingen dat dan Wouter van haar 200 gulden 50 gulden zal profiteren. De andere kinderen krijgen dan 25 gulden. Ze wenst ook dat de 200 gulden welke nog aan Seijken betaald moeten worden gedaan worden door haar vier zonen in gelijke delen.
Datering: 17-08-1654

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289212&miview=ldt
7700.51 Index schepenprotocol Veghel (7700.51)
94 Roeff Zegers, Henrick Zegers, Jan Zegers, Peter Peter Elias als vader en voogd, en Jan Jan Dierckx den Ouden als voogd over Peter zoon van Peter Peter Elias, verwekt bij zijn vrouw Arijken dochter van Zeger Donckers, Heesken docher van Art Thomasvrouw van Thonis Zeger Donckers, met procuratie gepasseerd voor schepenen van Zelant, Lande van Ravensteyn van 26-11-1654, Gerijt Janssen van de Wiel als man van Heyken dochter van Art Zeger Donckers, verwekt bij zijn vrouw Marijken dochter van Jan Willems, en Wouter Zeger Donckers, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Zeger Donckers en zijn vrouw Marijken Roeffs Dirckx van den Tillar, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 27-11-1654
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195300&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
104 'Compareerde voor schepenen desen onderteeckent Cornelis de Groff, gesworen landtmeter opten 10 november 1665, diewelcke op desen dage heeft gemeten ende afgepaelt ter presentie van den gerichte alhier van Vechel eenen seeckeren acker genaemt den Tyssen camp gelegen alhier ter parochie voorschreven ende dat door laste van Wouter Donckers ende heeft den selven behoorlyck ende recht machtich gemeten ende afgepaelt soo hij verclaerde ter presentie van Geraert Roeffs ende Adriaen Hendrix, endemede verclaert den voorschreven gesworen landtmeter den voorschreven acker gedivideert te hebben in twe parceelen welcke acker Wouter Donckers ende Jan Driessen van den Berchlaren byde sijn competerende, ende bevonden dat de eene hellicht van Jan Driessen van den Berchlare was grooter ses ende veertich roijen, waer van den voorschreven lantmeter van die hellicht boven de oude palen aen Wouter Donckers zyde heeft toegepaelt drij ende twintich roijen, verclaert mede nu desen acker eegalijck beydede deelen effen groot te wesen'. ...
Datering: 10-11-1665
Zie ook 103:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195299&miview=ldt
Zie ook 106:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195302&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814819&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
43 'Alsoo seeckere proces geresen tusschen Jan Andriessen van den Berchlaeren als man ende momboir over Jenneken dochtere Dirck Willem Hendrix, ter eenre, ende Wouter Donckers als man ende momboir over Mayken dochtere Gysbert Jan Alerts, ter andere zyde, over seeckere scheydinge ende deylinge gepasseert tusschen Dirck Willem Hendrick ende Gysbert Jan Aerts, hare voorsaetten alhier tot Vechel de dato den 22 december XVIC vyf ende twintich, wegens seeckere palinge in den Tyssen camp als doen geschiet. Ze 'herdeijlen den voorschreven Tyssencamp, hen beyde van hender vrouwen ouders aengecomen', groot ontrent 18 lopens, zoal Gysbert Jan Alerts en Dirck Willem Hendrix ieder voor de helft op 13-03-1619 hadden gekocht van Joncker Walraven van Erp.
Wouter Donckers krijgt de helft 'aen de westsyde' ...
Datering: 28-07-1666
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814918&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
142 ... aan Wouter Donckers en Andries Lambers, 'borgers der stadtt Sertogenbosch', ...
Datering: 04-10-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815023&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
247 Roef Seger Donckers, Hendrick Donckaerts, Jan Donckaerts, Wouter Donckaers, allen kinderen en erfgenamen van Zeger Donckaers, hebben verkocht, ... zoals zij geërfd hebben van hun broer Tonis Donckaers, volgens een deling gepasseerd voor schepenen van Veghel. ...
Datering: 19-05-1671

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/Familie%20Donckers.pdf
Page 371
X-g. WOUTERDONCKERS1764is op 16 september 1623 te Veghel gedoopt, was drie jaar in de leer bij Aert Willems van Malsen, meester van het schoenmakers- en lauwersambacht te ’s-Hertogenbosch1765, kocht het poorterschap van die stad op 3 december 1654 en ves-tigde zich daar metterwoon als koopman in wol, die hij leverde aan Tilburgse en Geldropse lakenma-kers.1766In 1662 nam hij het sa-men met twee stadgenoten (te Ve-ghel geboren zwagers) het op voorJohannes Wernerus Toten, pastoorvan Veghel. Deze was ziek, maar konin zijn woonplaats in het land vanRavenstein geen goede medischeverzorging vinden; daarom vroegen Wouter en zijn zwagers toestemmingvoor de pastoor om naar DenBosch,Oirschot of een andere plaats in demeierij of zelfs naar Holland te rei-zen.1767Wouter trouwde1768te ’s-Herto-genbosch op 13 oktober 1654 metMaijken Gijsberts1769, te Veghel ge-doopt op 11 september 1622, doch-ter van GijsbertJan Alers van Brede-roy alias van den Hurck, bierbrouwerinde Straedttussen het kerkhof en deAa, schepen en vorster van Veghel,en van Grietje Laureijnssen van denBerge.1770Zij was de weduwe vanDierck Jansen van Son1771(zoon van Jan Dierxssen van Son, lintwerker nden Gulden Leeuwein de Hinthamerstraat1772).Voor de tweede maal werd zij weduwe tussen 11 november 1676en 28 oktober 1677.1773Samen met Wouter kocht zij de huizinghetReecalffaan het Hinthamereind, die zij aanvankelijk hadden gehuurdvoorf123 per jaar.1774Alswettige beddegenooten (...), beijde gesontende wel te passe, hadden Wouter en Maeijken in 1665 getesteerd1775en in 1669–1670 was Wouter nog rentmeester geweest van het BosscheCatersgasthuis. In Den Bosch heette zijn vrouw Maijken van Vechel,maar in 1683 testeerde zij als ‘Maijken Donckers’:ter wijlen mijn doodtlichaem noch boven d’arde staetmoest al het koren op haar zolderworden verdeeld onder de armen. ...

Gehuwd ‎13 okt 1654 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Bij doop van kind van broer Jan Gijsberts is zij doopgetuige en wordt genoemd als "Maria Valerii Zegeri Doncq ('s-Hertogenbosch)" - relatie naar DenBosch
- Bij doop derde kind wordt zij genoemd als 'Maijken van Vechel' - doopgetuige is broer Jan.

Paar genoemd in akte 20 van 15-10-1665 en in akte 61 van 01-10-1680

Maria : 750995833 Wouter Donckers Donckers Wouter Vader 25/7/1655 's-Hertogenbosch x Maria NN- getuigen: Donckers, Hendrick & Mathijssen, Margarita
Anna: 750933270 Wouter Donckers Donckers Wouter Vader 3/4/1661 's-Hertogenbosch x Maria NN - getuigen: Donckers, Jan & Corstiaenschen, Helena
Segerus: 750676005 Wouter Donckers Donckers Wouter Vader 31/1/1665 's-Hertogenbosch x Maijken van Vechel - getuigen: Vechel, Jan Gijsberts van & Donckers, Maijken Handrick

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/Familie%20Donckers.pdf
"Wouter trouwde 1768 te ’s-Herto-genbosch op 13 oktober 1654 met Maijken Gijsberts 1769, te Veghel ge-doopt op 11 september 1622, doch-ter van Gijsbert Jan Alers van Brede-roy alias van den Hurck,"
1768 SAH, N 2708, f 376, 4 september 1654

Niet gevonden in BHIC noch index persoon archief denbosch. (Sep2020).
Niet gevonden in index BHIC (Mei2022).
met:

womanMaria Gijsbert Jan Alards‏
Gedoopt ‎11 sep 1622 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Maria Alaerts
Vader Ghijsbrecht Jan Alaerts
Moeder Grietken N.N.
Getuige Thuenis Ariens & Meriken Melchior Alaerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-09-1622
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 48v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/Familie%20Donckers.pdf
Page 371
"Zij was de weduwe vanDierck Jansen van Son1771(zoon van Jan Dierxssen van Son, lintwerker nden Gulden Leeuwein de Hinthamerstraat1772)"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440530&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
68 ... naast de weduwe van Wouter Donckers, ...
Daterng: 09-02-1678
Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555