man‎Anthonis Jan Wijnen‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998670&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
247 Anthonis zoene Jan Wynen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 23-02-1620
Veghel

MOGELIJK: BORGMEESTER
https://proxy.archieven.nl/235/8842A5B1DEB14787A591ADDD67C123C8
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
5 Anthonis Jan Wijnen en Michiel Arien Donckers cum suis, 'als borgemeesteren deses tegenwoirdigen jaers anno 1626 binnen desen dorpe van Vechel, ...

ZELFDE??? EINDHOVEN
http://www.bhic. nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999753&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
273 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick Lauvreijns, 'ingeseten tot Vechgel', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Wijnen, 'borger der stadt Eijndhoven', een 'acker tuelants', gelegen in de Neerbieste thiende. ...
Datering: 19-01-1635
Veghel

ZELFDE??? EINDHOVEN - SCHIJNDEL
https://proxy.archieven.nl/235/4B7176C6942843A39E747380869F5E07
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
5 Jan zoon van Lambert Jan Lamberts heeft verkocht op basis van een procuratie verleend door Cornelis Aertss. van Heel gepasseerd voor schepenen van Veghel aan Anthonis Jan Wijnen te Eindhoven deel van een huis opte Schoit
Datering: 16.3.1635
Plaats: Schijndel

Ondertrouwd ‎1608 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎2 nov 1608 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 54 van 28-09-1609: Wonen in Schijndel.

Waarom:
- Paar genoemd in akte 252 samen Ghijsbert Jan Alers de broer van Margareta.
- Haar echtgenoot is doopgetuige bij kind eerste van broer Gijsbert en eerste kind van broer Melchior.

Kids:
Anna: Anthonius Wijn? vader 04-06-1613 Veghel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Lambert Jan Lamberts & N.N. Gisber Geris?
Maria: Anthonius Joannis Wijnen vader 13-12-1615 Veghel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Anthonius Theodori & Margareta Danielis Joannis
Joannes: Teunis Wijnen vader 04-02-1619 Veghel DTB doopakte x Margriet N.N. - getuigen: Jacop Gerits & Jenneken Gerits
Catharina: Theunis Wijnen vader 19-01-1624 Veghel DTB doopakte x Margriet Nn - getuigen: Dielis Gijsberts Alaers & Catlijn Aert Janssen

BHIC:
Bruidegom Thuenis Jan Thuenis
wonende te Schijndel <=== referentie schijndel
Bruid Grielen Jan Alers
wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 1608
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
testimonium non dedi, quia non exigerunt
Datum ondertrouw: 1608
Datum proclamatie: 1608
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 160-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Bruidegom Antonius Joannis Antonii
Bruid Margareta Joannis Aelberti
Getuige Henricus Guilhelmi Petri & Petrus Mathiae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-11-1608
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 149v04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek
met:

womanMargareta Jan Alerts‏

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT EN BROER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998392&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
252 Anthonis Jan Wijnen als man van Margareta dochter van Jan Alers heeft verklaard betaald te zijn door haar broer Ghijsbert Jan Alers, voor haar deel in 'enen huijse, hoff, schuer', gelegen 'aen den kerckhoff, des voorschreven Ghysbert toecompeterende ende in sijn ghebruijck is hebbende'. ...
Datering: 13-04-1609
Veghel

MOGELIJK - VAN SCHIJNDEL?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998393&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
253 Marten Laureijnssen van Hijnsberch als man van Delia heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Jan Wijnen van Schijndel 'een huijs met sijne gerechticheden ende poterijen daer aen gaende ende met den lande daer by ende aen gelegen, groot ontrent vier lopensaet', gelegen ter plaatse genoemd 't Havelt ...
Datering: 13-04-1609
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998395&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
255 De broers Ghysbert sone Jan Alerssen en Melchior, en Anthonis Wijnen als man van Margaret dochter van wylen Jan Alerssen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter sone Henrick Huybers als man van Aelken weduwe van Jan Jan Alers den Jongen hun rechten in de helft van 'een gebrande hostadt', gelegen ontrent de kercke ...
Datering: 13-04-1609
Veghel

SCHIJNDEL!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003727&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
54 Anthonis Wynants, wonende te Schyndel, als man van Margareta dochter van Jan Alertss, verwekt bij Gerarda dochter van Gysbert Lamberts, en Melchior soone wylen Jan Alartss, hebben geruild 'alsulcke gedeelten soo die hen by loote te deel gevallen syn, hen aencomen ende verstorven van Jannen Alartss voorschreven, hennen vadere'. Anthonius voorschreven krijgt Melchiors deel en Melchior krijgt Anthonissen deel.
Datering: 28-09-1609

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998546&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
123 Anthonis Wynen als man van Margriet heeft op haar verzoek vernaarderd goed gelegen op Ham dat haar broer Gysbert Jan Alerts opgedragen heeft aan Jan Delissen, (in marge: en dat Geysbert had gekocht van Willem van Wetten), en dat hij gekocht heeft van Delis Aert Loeyen. ... Bijschrift: op 07-05-1618 heeft Anthonis Wijnen het goed dat hij van Jan Delissen had vernaarderd wederom overgegeven aan Jan Delissen, en dat Geysbert Jan Alaers had opgedragen. ...
Datering: 18-04-1618
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998732&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
309 Melchior zone wylen Jan Alers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Jan Wijnen 'een huys, hoffstadt ende hoff metten landerijen dijen aenliggende', groot ontrent 1 sestersaet lants, gelegen op de Cruijsstraet ...
Datering: 24-02-1621
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998757&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
19 Anthonis Jan Wijnen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Delis zone Delis Aert Loyen 'een huijs, hoff ende hoffstadt metten landeryen dyen t' samen aenliggende', groot 1 sestersaets lants, gelegen opte Cruijsstraet ...
Datering: 02-04-1621
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998684&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
261 Later bijgeschreven akte, die is doorgestreept.
Rut Jan Willems heeft 284 gulden betaald aan Antonis Wynen in plaats van Mechior voorschreven.
Ondertekend: Antonis Jan Wijnen
Datering: 22-04-1621

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942770&miview=ldt
7700.39 Index schepenprotocol Veghel (7700.39)
90 Melchior Jan Alerts verklaart 100 gulden schuldig te wezen aan Aert Geerlincx voor geleend geld. Mechior Jan Alerts en Thonis Jan Wijnen beloven deze 100 gulden te betalen.
Ondertekent door Antonis Jan Wynen en Melchior Jan Alers
Datering: 04-05-1627
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/146E9068B0B4427FB97EC11AB76D263C
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
94 Thonis Peter Thielens voor 1/4 deel, en Symon Willems van Wetten voor het andere 1/4 deel (en ook voor de andere 1/2, die Thonis heeft verkocht aan Gijsbert Jan Alerts, Thonis Jan WIjnen en Roeloff Gielissen), hebben de ene helft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Jan Diricx Smidts, in 'eene moervelt oft cluijtvenne mette heijhorste daer bij ende aen gelegen', gelegen opt Sontvelt, ...
Datering: 14-08-1627
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999532&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
52 Jan Lamberts, 'innegeseten deser heerlijckeijt Vechgel, als naerder van bloede van Anthonis sone Jan Wijnen' heeft vernaarderd 'een huijs, hoff ende erffenisse, gelegen aen de Straet van Vechgel. Thonis Jan Wijnen 'des naerdermans oon van sijns moeders sijde' had dit goed onlangs verkocht aan Henrick Henricksen van Erp. ...
Datering: 30-12-1630
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999567&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
87 Anthonis Jan Wijnen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gijsbert Jan Alerts 'een eusselvelge', gelegen ter plaatse genoemd de Watersteghde ...
Datering: 04-04-1631
Veghel

MARGARETA OVERLEDEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999913&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
433 Deze akte is doorgestreept.
Anthonis Wijnen heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een 'huijs, hof, bomgaert staende in den straete alhier' ten behoeve van zijn kinderen.
Joris Andriessen als vader over zijn dochter Elisabet verwekt bij wijlen zijn vrouw Anneken dochter van Anthonis Jan Wijnen, Jan soone Gijsbert Jan Alerts en Jan Melters als voogden over Jan soone Anthonis Jan Wijnen, Mathijs Peters en Gerit Janssenvan Heessel als voogden over Maria dochter voornoemd, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Denissen, 'vorster in Vechgel', 'haere huijsinge, hof, bomfaert met alle de gerechticheijt daer toebehoorende', staende in de Straete ....
Datering: 31-03-1639
Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com