man‎Anthonis Stoven‏‎

[Gebruikersnotities]
Willem Lambert Janssen x Ercken
- Anna x Cornelis Willemss van Ponsendael
- Lambert (overleden) x Hanricxsken (nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken (overleden) x Jacop Millens van Maseyck (hebben 1 kind)
- Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems (NB: Gerit is een zoon van bovengenoemde Jenneken W.L.)
- Margriet (overleden) x Wouter (dochters Elizabeth & Catharina)
- Jan (wijlen, 4 kids - voogden zijn Cornelis & Jan Arien Peters)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003973&miview=ldt
300
* Cornelis Willemss van Ponsendael als man van Anna dochter van wylen Willem Lambert Janssen, eertijds verwekt bij zijn vrouw Ercken,
* Hanricxsken weduwe van Lambert sone wylen Willem Lamberts voorschreven, met haar man Jan Arien Peters,
* Jacop Millens van Maseyck wylen man van Jenneken dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven als vader van het minderjarige kind verwekt bij zijn vrouw Jenneken voorschreven, en met hem
* Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems,
* Hanrick Janssen van Lill als man van Elizabeth, en
* haar zus Catharina, allebei dochters van Wouter, verwekt bij wijlen zijn vrouw Margriet dochter van wylen Willem Lambertss en Ercken voorschreven, en
* Cornelis Willens voorschreven en Jan Arien Peters als voogden gekozen in het testament van Jan sone wylen Wille Lamberts over zijn vier nagelaten minderjarige kinderen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken voorschreven ...
... , Jacop Millens voor het vruchtgebruik en zijn minderjarig kind voor het erfrecht, ....
Datering: 21-04-1611
Veghel

SOLDAET
Anthonis Stoven (wijlen) x Jenneken dochter van wijlen Willem Lamberts & Ercken
- Geraert
Syne neve: Rombout Lambert Willemss
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932019&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
101 Geraert soone wylen Anthonis Stoven, 'soldaet in synen leven geweest opt casteel van Heeswyck' (zoon van Thonis en zijn vrouw Jenneken dochter van wijlen Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercken), heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout Lambert Willemss, 'secretaris, synen neve', het 1/6 deel in 'een strep ackerlant met een stucxken lants daer teynden aen sydelyck neven liggende', groot int geheel ontrent 3 lopensaet, met toebehoren, gelegen int Donckerstraetken in de Nederbiestse thiende ... Geraert had dit goed toebedeeld gekregen. ...
Datering: 15-05-1613
Veghel

HALFBROER Willem soone Jacop Janssen en Jenneke Willem Lamberts - DUS GERIT ZIJN MOEDER JENNEKE WILLEM LAMBERTS WAS OOK GETROUWD MET JACOP JANSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/1CBF86EB18074160903732ED21F2E78E
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
106 Willem soone Jacop Janssen, verwekt bij Jenneken dochter van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken, heeft gecedeerd en getransporteerd aan 'zijnen halleven broeder' Gerit Thonis Stooven het 1/6 deel in 'eenen ecker tuellants oft streepe', groot ontrent 3 lopensaet, gelegen in de Nederbiessche thiende, de hele akker is gelegen ...
04-11-1627

Gehuwd
[bron]
Zoon Gerart geboren voor 1598

Zie akte 359 van 16-05-1600. Jenneken niet gehuwd?

Niet gevonden in index BHIC (Sep2020).
met:

womanJenneken Willem Lambert Janssen‏
1e huwelijk met: Anthonis Stoven, 2e huwelijk met: Jacop Janssen Millens van Maseyck
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN - JENNEKEN ONGEHUWD!
Willem Lambrecht Janss x Ercke
- Jan
- Gertien
- Anneken x Cornelis Willems van Erp
- Grietken (overleden) x Wouter Willem Peters
- Lambert (overleden) x Hanricxken
- Jenneken
https://proxy.archieven.nl/235/7562D63E91514423B8483373E06F8ED1
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
359 Ercke, weduwe van Willem Lambrecht Janss voor het vruchtgebruik, en Jan Willems, mede optredend voor zijn zus Gertien, Cornelis Willems van Erp man van Anneken, en Wouter Willem Peters, weduwnaar van Grietken, Hanricxken, vrouw van wylen LambertWillems, en Jenneken dochter, allen kinderen van Willem Lamberts voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Erck, voor het erfrecht, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 16-05-1600

Willem Lamberts x Ercke Geraert de Vriese
- Anneken x Cornelis Willems van Erp
- Lambert (overleden) x Hanrickxken (zij is nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken x Jacob Janssen
- Gertien x Cornelis soone wylen Mathys Cornelissen ???
- Jan
https://proxy.archieven.nl/235/7F87C98AC6124CA19D30ED854FF2E6E9
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
409 Cornelis Willems van Erp als man van Anneken dochter van Willem Lamberts verwekt bij zijn vrouw Ercke, Jan Arien Peters als man van Hanrickxken, weduwe eertijds van Lambert Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercke dochter van wylen Geraert de Vriese, Jacob Janssen als man Jenneken, Jan Alerts, 'vorster als macht ende procuratie hebbende' van Cornelis soone wylen Mathys Cornelissen, 'gepasseert den ouderdom van XXIIII jaeren', als man van Gertien ook dochter van Willem Lamerts voorschreven, van Willem en zijn vrouw Ercke dochter van wylen Geraerts de Vriese. 'inhoudende clausselis van constitutie ratificatie daer van voor schepenen van Den Bosche den XIX januari anno 1601 gepasseert, hebben met voergaende drie behoorlycke vyldaeghen in de kercken van Vechel, ende daer op oock geproduceert twee discrete ende verstendele mannen, welcken hebben gedeponeert tselve nuttelycker ende profytelycker te wensen voor den onmundighen de penninghen daer van comende den causen gehouden, erffelyck vercoft, opgedraeghen ende overgegeven' aan Jan soone wylen Willem Lambert Janssen, 'den hoffstadt, hoff ende allen syne toebehoorten', gelegen in de Straet ...
18-01-1601

https://proxy.archieven.nl/235/4BA32179DFA740059F6948C4E36A03E0
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
410 Voorschreven erfgenamen hebben met Ercke afgerekend. Ercke verklaart dat haar dochter Jenneken tijdens het leven van haar vader Willem Lamberts 125 gulden heeft ingebracht. Van 'haeren swaegher' Cornelis heeft zij gehad 'zekere lant', waarvan zij nog 35 gulden schuldig is. Ze verklaart ook dat Willem Lambert 8 gulden ontvangen heeft van Lambert van Eerssel, voor 'zekere coeije', die Lambert van Arien heeft gekocht. Ook veklaart ze dat ze van haar man Willem Lamberts heeft ontvangen van JanWillems 'in coren ende gelde belopende ter somme van' 25 gulden. Ook van 'den selven voor dootschult van synen vader' 10 1/2 gulden, welke schulden in totaal belopen 193 gulden 1 1/2 stuivers, 'consenterende die voorschreven erffgenamen dat Jan, coper, noch sal betaelen aen Erck, syn moeder, de somme van 7 gulden min 1/2 stuiver, 'soe dat Jan, coper, allen dese voorschreven somme voldaen hebbende, sal hebben gequiteert' 200 gulden van zijn kooppenningen van de 'voorschreven hostadt ende erffenisse daer by gecomen, alles nae breder der inhoud der schepenen transpoort de rest al soo noch by den coper te betaelen' 200 gulden, waer van hy hier nae is gelooft, doende'. ...
18-01-1601

ERFDELING OUDERS 300 tm 302:
Willem Lambert Janssen x Ercken
- Anna x Cornelis Willemss van Ponsendael
- Lambert (overleden) x Hanricxsken (nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken x Jacop Millens van Maseyck (hebben 1 kind)
- Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems (NB: Gerit is een zoon van bovengenoemde Jenneken W.L.)
- Margriet (overleden) x Wouter (dochters Elizabeth & Catharina)
- Jan (wijlen, 4 kids - voogden zijn Cornelis & Jan Arien Peters)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003973&miview=ldt
300
* Cornelis Willemss van Ponsendael als man van Anna dochter van wylen Willem Lambert Janssen, eertijds verwekt bij zijn vrouw Ercken,
* Hanricxsken weduwe van Lambert sone wylen Willem Lamberts voorschreven, met haar man Jan Arien Peters,
* Jacop Millens van Maseyck wylen man van Jenneken dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven als vader van het minderjarige kind verwekt bij zijn vrouw Jenneken voorschreven, en met hem
* Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems,
* Hanrick Janssen van Lill als man van Elizabeth, en
* haar zus Catharina, allebei dochters van Wouter, verwekt bij wijlen zijn vrouw Margriet dochter van wylen Willem Lambertss en Ercken voorschreven, en
* Cornelis Willens voorschreven en Jan Arien Peters als voogden gekozen in het testament van Jan sone wylen Wille Lamberts over zijn vier nagelaten minderjarige kinderen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken voorschreven ...
... , Jacop Millens voor het vruchtgebruik en zijn minderjarig kind voor het erfrecht, ....
Datering: 21-04-1611
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003974&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
301 Cornelis Willems en Jan Ariens als voogden ten behoeve van de minderjarige kinderen, Henrick Janssen van Lille en Catharine, 'synder geswijen', krijgen toebedeeld 'een stuck ackerlants, groot ontrent een sestersaet', van welk 'stuck lants' voorschreven Hanrick en Catharina, 'synde geswijen' niet meer toebehoren dan 1/4 deel. ...
Datering: 21-04-1611

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003975&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
302 Voorschreven krijgen ten behoeve van de voorschreven minderjarige kinderen krijgen toebedeeld 150 Carolus gulden, 'comende van eender hooftsommen' van 200 gulden, waarvan 50 gulden toebedeeld zjn in de vorige akte, 'staende te betaelen in den woonhuyse daer inne Willem Lambert ende Erck bestorven syn'. Wijlen Jan Willem Lamberts hadden dit deel gekocht van Cornelis, als man van Gerard dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven.
Getuigen: als voor
Datering: 21-04-1611

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932019&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
101 Geraert soone wylen Anthonis Stoven, 'soldaet in synen leven geweest opt casteel van Heeswyck' (zoon van Thonis en zijn vrouw Jenneken dochter van wijlen Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercken), heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout Lambert Willemss, 'secretaris, synen neve', ...
15-05-1613

Willem Lambert x Ercken
- Margriet x Wouter Janssen
-- Lijsken x Jan Janssen Cluijtmans
-- Jenneken x Ansom Jacop Schuijbelen
-- Ariken x Jan Diricxen
-- Catelijn x Peter Huijberts
- Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999111&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
148 'Alsoe questie ende verschil was geschapen te reijsen tusschen Henrick Arien Lenaerts ter eenre sijden, ende den erffgenamen wylen Willem Lamberts ende Erck zyne huijsvrou ter andere syden, wesende de achtergelaten kynderen van Margrieten huijsvrouwe Wouter Janssen, dochter Willem Lamberts ende Ercken voirschreven, ende dat ter cause van zeeckere stuck buendervelts, gelegen binnen de prochie van Vechel achter Middegael genoempt de Geer, , welcke voirschreven buendervelt den voirschreven Henrick hier voor hadde gecocht van Erck, weduwe van Willem Lamberts, in welcke vercoopinge Jan Willem Lamberts hem foirt ende sterck heeft gemaeckt voor de voorschreven erffgenamen, soo Henrick Ariens verclaert'. Er is een accoord gesloten. Henrick Ariens zal aan de voorschreven erfgenamen 20 gulden geven. Jan Janssen Cluijtmans als man van Lijsken, mede optredend voor het minderjarige kind van Ansom Jacop Schuijbelen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken Ariken weduwe van Jan Diricxen, Peter Huijberts, optredend voor Catelijn Wouters, allen kinderen van Wouter Jans verwekt bij zijn vrouw Margriet, dochter van Willem Lamberts, verwekt bij Ercken, de voorschreven Jan Cluijtmans en Henrick Ariens 'voor weerpandt stellende een stucxken lants', gelegen ontrent de muelen
Datering: 21-04-1627
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/1CBF86EB18074160903732ED21F2E78E
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
106 Willem soone Jacop Janssen, verwekt bij Jenneken dochter van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken, heeft gecedeerd en getransporteerd aan 'zijnen halleven broeder' Gerit Thonis Stooven het 1/6 deel in 'eenen ecker tuellants oft streepe', groot ontrent 3 lopensaet, gelegen in de Nederbiessche thiende, de hele akker is gelegen ...
04-11-1627

Kind:

1.
manGerart Anthonis Stoven‏
Overleden ‎10 jan 1661 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament in akte 268 van 28-12-1660.
Echtgenote is genoemd als weduwe in akte 84 van 24-03-1665.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
262 10-01-1661 Gerardus Stoven M.s. Gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 27 08-01-1661 Geryt Stoven, woont in de Straet Laet achter kynderen

BHIC:
Overledene Gerardus Stouen
overleden op 10-01-1661 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 280-21
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
Willem Lambert Janssen x Ercken
- Anna x Cornelis Willemss van Ponsendael
- Lambert (overleden) x Hanricxsken (nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken (overleden) x Jacop Millens van Maseyck
- Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems (NB: Gerit is een zoon van bovengenoemde Jenneken W.L.)
- Margriet (overleden) x Wouter (dochters Elizabeth & Catharina)
- Jan (wijlen, 4 kids - voogden zijn Cornelis & Jan Arien Peters)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003973&miview=ldt
300
* Cornelis Willemss van Ponsendael als man van Anna dochter van wylen Willem Lambert Janssen, eertijds verwekt bij zijn vrouw Ercken,
* Hanricxsken weduwe van Lambert sone wylen Willem Lamberts voorschreven, met haar man Jan Arien Peters,
* Jacop Millens van Maseyck wylen man van Jenneken dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven als vader van het minderjarige kind verwekt bij zijn vrouw Jenneken voorschreven, en met hem
* Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems,
* Hanrick Janssen van Lill als man van Elizabeth, en
* haar zus Catharina, allebei dochters van Wouter, verwekt bij wijlen zijn vrouw Margriet dochter van wylen Willem Lambertss en Ercken voorschreven, en
* Cornelis Willens voorschreven en Jan Arien Peters als voogden gekozen in het testament van Jan sone wylen Wille Lamberts over zijn vier nagelaten minderjarige kinderen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken voorschreven.
Datering: 21-04-1611
Veghel

VADER SOLDAAT GEWEEST IN ZIJN LEVEN
Anthonis Stoven (wijlen) x Jenneken dochter van wijlen Willem Lamberts & Ercken
- Geraert
Syne neve: Rombout Lambert Willemss
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932019&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
101 Geraert soone wylen Anthonis Stoven, 'soldaet in synen leven geweest opt casteel van Heeswyck' (zoon van Thonis en zijn vrouw Jenneken dochter van wijlen Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercken), heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout Lambert Willemss, 'secretaris, synen neve', het 1/6 deel in 'een strep ackerlant met een stucxken lants daer teynden aen sydelyck neven liggende', groot int geheel ontrent 3 lopensaet, met toebehoren, gelegen int Donckerstraetken in de Nederbiestse thiende ... Geraert had dit goed toebedeeld gekregen. ...
Datering: 15-05-1613
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998692&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
269 Deze akte is doorgestreept.
Jan sone wijlen Dirck Henrick Roeffen heeft een erfcijns van 12 gulden verkocht aan Gerard sone wylen Anthonis Stoven. De erfcijns wordt betaald uit goed gelegen binnen de parochie van Vechel 'ontrent der kercken aldaer', zijnde een 'huys, hoff, bomgaert metten achtersten brauwhuijs daer aen gelegen' ...
Datering: 15-05-1620
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998696&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
273 Jan Ghijssen van Hoeck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerit Tonis Stoven en Anthonis Jan Wynen 'een stuck ackerlants', groot 6 lopensaets lants, gemeynlyck genoemd den Heghecker aen 't Blomegaet aldaer ...
Datering: 11-11-1620
Veghel

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999063&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
100 Rut Jan Willems van der Hagen, Gerit Thonis Stoven en Henrick Goort Thijssen, 'borgemeesteren des dorps Vechel, hebben vuyt crachte van procuratie hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, ...
05-02-1625

HALFBROER Willem soone Jacop Janssen en Jenneke Willem Lamberts - DUS GERIT ZIJN MOEDER JENNEKE WILLEM LAMBERTS WAS OOK GETROUWD MET JACOP JANSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/1CBF86EB18074160903732ED21F2E78E
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
106 Willem soone Jacop Janssen, verwekt bij Jenneken dochter van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken, heeft gecedeerd en getransporteerd aan 'zijnen halleven broeder' Gerit Thonis Stooven het 1/6 deel in 'eenen ecker tuellants oft streepe', groot ontrent 3 lopensaet, gelegen in de Nederbiessche thiende, de hele akker is gelegen ...
04-11-1627

VOOGD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999622&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
142 De voogden over de weduwe van Willem Janssen, met name Gerit Stoven en Aert Geerlincx, hebben verkocht, ...
04-03-1632

VOOGD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999717&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
237 Gijsbert Peter Rutten als man van Ariken dochter van Anthonis Arien Rombouijts heeft met toestemming van de voogd Gerit Stoven, mede optredend voor de mede-voogd Aert Geerlincx, verkocht,...
20-02-1634

VOOGD - relaties onduidelijk voor mij
Jan Arien Peters van Crijek
- Ariken x Niclaes Pauwels
- Anneken x Arien Aertssen van Balgoijen
- Margriet x Peter Kijsers
- Jenneken x Niclaes Roelifs
- Ariken x Rombout Lambertssen
-- Gerit Anthonis Stoven als voogd over het minderjarige 'sontken' van wijlen Ansem Diricxen
-- Jan Janssen van Crijel
-- de erfgenamen en kinderen
https://proxy.archieven.nl/235/EA0349500C0F43B1967A6CD9D941246E
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
21 Niclaes Pauwels als man van Ariken dochter van Jan Arien Peters, Anneken weduwe van wijlen Arien Aertssen van Balgoijen, Jan Henrick Laureijnssen als procuratie hebbende van Peter Kijsers, als man van Margriet dochter voorschreven, Niclaes Roelifs als man van Jenneken dochter van Jan Ariens van Crijek, Gerit Anthonis Stoven als voogd over het minderjarige 'sontken' van wijlen Ansem Diricxen, Jan Janssen van Crijel en de erfgenamen en kinderen van wijlen Rombout Lambertssen, verwekt bij 'syne gewesen huysvrouwe' Ariken dochter van Jan Arien Peters, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Ariens voorschreven hebben het goed gedeeld waarvan Jan Ariens tijdens zijn leven het vruchtgebruik had. ..
04-02-1640

https://proxy.archieven.nl/235/D65D372A20B9482BA0902B7BA4798EC0
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
307 Gerardt Anthonis Stoven/Stouen man van Jenneken dochter van Laureijns Jacops heeft verkocht ...
Datering: 18.2.1643
Schijndel
Zie ook 324 en 325:
https://proxy.archieven.nl/235/8000F9358F2C4462BE8D38C621897092
https://proxy.archieven.nl/235/C1510C0C720C4825999295D92B4A5415

https://proxy.archieven.nl/235/6C67FA96A6AD4156AA3E3DF252CDDE29
7700.47 Index schepenprotocol Veghel (7700.47)
55 .. Getuigen: Michgiel Donckers en Geraert Antonis Stoven, schepenen
Datering: 19-11-1646

TESTAMENT:
Gerart Anthonis Stoven x Jenneken Laurijnssen
- Jeckomijn x Jan Ghijssen
- Maijken (ongehuwd)
- Willem
- Jacop (ongehuwd)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828964&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
267 Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken hun testament. ... Aan hun schoonzoon Jan Ghijssen gehuwd met hun dochter Jeckomijn het huis, hof en aangelegen schuur met nog een klein huisje staande aan de kant van de rivier de Aa waarin een brandewijngetouw staat. Het huis waarin zij testateuren nu wonen in de straat van Veghel grenst aan ene zijde ... Ook erft Jan Ghijssen een half eeusel en aanliggend land te Veghel op de Watterstege. ... Aan hun dochter Maijken, nog ongehuwd, een camp bouwland genaamd Adriaen Keijsserserff te Veghel aan het Brock bij de Schutboem. ... Mede is voor Maijken nog een rente van 700 gulden. Aan hun zoon Willem Gerarts een akker genaamd den Heghacker en de Blomenhoffken, ... Ook nog het halve eeusel op de Watterstege en hooiland genaamd Huijgenboosch. Aan zoon Jacop Gerarts een camp bouwland te Schijndel genaamd den Settelhorst in den Born. Nog een akker te Veghel in het Brock geheten d’Putten, gekomen van Gerart van Hessel. Aan Jacop een hoeffken in de Veghelse straat ... Ook nog voor Jacop een akker in de Donckerstraet te Veghel. Dit alles zal Jacop pas erven als hij tot de huwelijkse staat is gekomen en anders niet. De rest van hun nagelaten goederen zullen in vier gelijke delen gesteld worden voor hun vier kinderen, ook alles wat in het sterfhuis aanwezig is. Komt het genoemde huis eerder af te branden nog voor dood van de langstlevende moet schoonzoon Jan Ghijsberts het weer opbouwen.
Datering: 21-12-1660
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828965&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
268 Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken opnieuw hun testament. Veel is gelijk aan het vorig testament. Over het leengoed Heghacker leenroerig aan de Hersberchleen aan het huis ten Bogaert tot Dinther, daartoe te gebruiken brieven van octrooi bij de edele raad van Brabant van 20 augustus 1660. Jacomijn erft boven het eerder genoemd huisje met het brandewijngetouw ook de koets welke in de kamer staat en op de zolder. Ook nog beschreven als het eventuele afgebrande huis weer door door Jan Ghijssen opgebouw moet worden Maijken moet bijspringen met 100 gulden uit haar erfdeel. Jacop hun zoon krijgt ook nog de eikenbalk die in de schuur ligt en hij mag aan de Putten de vier allerbeste bomen omhakken. Ook nog een balk met een stille (stijl) die te Schijndel op de Settelhorst ligt. Dit als komt te timmeren. Willem Gerarts hun andere zoon erft nog een akker bouwland genaamd den Heghacker, leenroerig Hersberchsleen aan het huis ten Bogaert te Dinther en alhier te Veghel aan het Blomengaet. Willem erft nog een stuk land te Veghel aan het Donckerstraetien met een akker Blomehoofft. Verder nog een hof of huisplaats te Veghel aan de straat naast erve Gerart van Breugel, andere zijde Matthijs Peters, ene eind de gemijne straet en ander eind Gillis van Lissel. Willem mag het Blomen Hooffken en het Donckerstraetien bezwaren met 300 gulden, dat als hij tot de huwelijkse staat zal komen en de andere percelen na dood van hun testateurs. Tenslotte mag Willem als hij een huis komt te timmeren de beste 5 eikenbomen omhakken.
Datering: 28-12-1660
Veghel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289768&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
73 ... * e.z.: de weduwe van Geryt Stoven ...
07-03-1661

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289769&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
74 Jenneken weduwe van Geryt Anthonis Stoven heeft ten behoeve van haar zoon Willem Geryts Stoven afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van een 'ackerken teulantts met groes, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 1 lopensaets, genoemd den Blommenhoff ...
Datering: 14-03-1661
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195280&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
84 Jenneken weduwe van Geritt Stoven voor het vruchtgebruik, en Wielm Gerits Stoven en Jan Gysberts als man van Jacomijn dochter van Geritt Stoven, Jacob Gerit Soven en Maijken Gerit Stoven, allen kinderen van Gerit Stoven, verwekt bij zijn vrouw voorschreven Jenneken, voor het erfrecht, hebben Jan Gysberts gemachtigd om een erfrente van 3 gulden te verkopen, aflosbaar met 60 gulden, te betalen uit goed gelegen 'onder Roije', volgens het protocol van 1650. ...
Datering: 24-03-1665
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814950&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
174 Jenneken, weduwe van Geraert Stoven, 'inwoondersse tot Vechel', doet afstand van haar recht op het vruchtgebruik van het kindsdeel van haar zoon Willem Geryt Stoven, zodat Willem zijn kindsdeel kan belasten met 250 gulden. ...
Datering: 11-03-1669
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195425&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
229 Jan Gijsberts als man van Jacomijn Geraert Stoven, Willem Geraerts, Jacop Geraerts en Maijken Geraerts, allen kinderen en erfgenamen van Geraert Stoven en zijn vrouw Jenneken hebben een accoord gesloten 'om alle questien ende verschillen aengaende het sterfhuijs te voorcomen'. Het volgende is overeen gekomen.
* Jacob Geraerts en Maijken krijgen vooraf uit het sterfhuis 'twee de beste bedden, twee de beste casten, twee de beste kisten'.
* Maijken en Jacop krijgen 'een half vercken'
* en Jacop alleen krijgt 'den naslagen'
* Willem Geraerts en Jan Gijsberts krijgen uit het sterfhuis 'twee de leeghste bedden ende de caste in het voorhuijs met een kist'
* van 'de clederen van Jenneken Gerardts' krijgt Jacomijn vrouw van Jan Gijsberts van 'haer moeders klederen' 'de swarte heijck, den besten swarten rock, ende het groen vriesen rocxken'
* Maijken krijgt 'van haers moeders hemden toen van de beste hemden'
* verder wordt afgesproken 'dat allen de mubelen, soo rouwen als lynen ende huysraet' in vier gelijke delen zullen worden verdeeld
* Wiillem Geraerts, Jacob Geraerts en Maijken Geraerts moeten tevrede zijn met die 'meubelen', vanwege hun 'houwelyckxe vuijt setsel'
* Willem Geraerts krijgt uit het sterfhuis 18 gulden, die Jacob, Maijken en Jan Gijsberts moeten betalen
Datering: 17-11-1671

ZOON JACOB OVERLEDEN
DOCHTER MARIE GEHUWD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815091&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
315 Willem Geraerdt Stoven, Jan Gijsberts man van Jacomijn Geraert Stoven, en Cornelis Ariaens man van Maijken Geraerdt Stoven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun broer Jacob Geraert Stoven zaliger. ...
Jan Gijsberts krijgt toebedeeld 'het derde pardt in Keijsersvelt', groot ontrent 3 lopen en 40 roijen, 'gelegen int midden der condividenten' ...
Datering: 19-10-1672
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815099&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
323 Willem Geraerdt Stoven, Jan Gijsberts als man van Jacomijn Stoven, en Cornelis Adriaens als man van Maijken Stoven, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 03-01-1673
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815134&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
358 Jan Gijsberts man van Jacomyntien, Willem Geraerts Stoven en Cornelis Adriaens man van Mayken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Geraert Stevens, 'inwoonder tot Vechel, een seecker hoyveldeken', groot ontrent 1 1/2 karre hoywas, gelegen in de Donckerbeemden...
Datering: 03-07-1673
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566007&miview=ldt
7700.94 Index schepenprotocol Veghel (7700.94)
34 Cornelis Ariens wed'r van Maeijken Gerit Stoven; Rover Janssen van Groenendaal g.m. Jenneken Cornelis Ariens; Jan Peter Huijberts g.m. Ariaentien Cornelis Ariens; Aeltien Amelissen van Diepenbeeck wed. van Willem Gerrit Stoven (geassist. met zoonGerrit Stoven); Claes Peters van Valderen g.m. Megtelt Stoven; Petronella Hendricks wed. van Antonij z.v. Jan Gijsberts en Jacomina Gerit Stoven
Datering: 7-6-1706
Pagina: 181v
Soort akte: Erfdeling


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555