man‎Jacop Janssen Millens van Maseyck‏‎

Gehuwd (religieus) ‎± 1600
[bron]
Paar genoemd in akte 300 van 21-04-1611: "Jacop Millens van Maseyck wylen man van Jenneken dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken"

Zie akte 359 van 16-05-1600. Jenneken niet gehuwd?
Genoemd in akte 409 van 18-01-1601: "Jacob Janssen als man Jenneken"

ABT1600

Niet gevonden in index BHIC (Sep2020).
met:

womanJenneken Willem Lambert Janssen‏
, 1e huwelijk met: Anthonis Stoven, ‎2e huwelijk met: Jacop Janssen Millens van Maseyck
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN - JENNEKEN ONGEHUWD!
Willem Lambrecht Janss x Ercke
- Jan
- Gertien
- Anneken x Cornelis Willems van Erp
- Grietken (overleden) x Wouter Willem Peters
- Lambert (overleden) x Hanricxken
- Jenneken
https://proxy.archieven.nl/235/7562D63E91514423B8483373E06F8ED1
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
359 Ercke, weduwe van Willem Lambrecht Janss voor het vruchtgebruik, en Jan Willems, mede optredend voor zijn zus Gertien, Cornelis Willems van Erp man van Anneken, en Wouter Willem Peters, weduwnaar van Grietken, Hanricxken, vrouw van wylen LambertWillems, en Jenneken dochter, allen kinderen van Willem Lamberts voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Erck, voor het erfrecht, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 16-05-1600

Willem Lamberts x Ercke Geraert de Vriese
- Anneken x Cornelis Willems van Erp
- Lambert (overleden) x Hanrickxken (zij is nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken x Jacob Janssen
- Gertien x Cornelis soone wylen Mathys Cornelissen ???
- Jan
https://proxy.archieven.nl/235/7F87C98AC6124CA19D30ED854FF2E6E9
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
409 Cornelis Willems van Erp als man van Anneken dochter van Willem Lamberts verwekt bij zijn vrouw Ercke, Jan Arien Peters als man van Hanrickxken, weduwe eertijds van Lambert Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercke dochter van wylen Geraert de Vriese, Jacob Janssen als man Jenneken, Jan Alerts, 'vorster als macht ende procuratie hebbende' van Cornelis soone wylen Mathys Cornelissen, 'gepasseert den ouderdom van XXIIII jaeren', als man van Gertien ook dochter van Willem Lamerts voorschreven, van Willem en zijn vrouw Ercke dochter van wylen Geraerts de Vriese. 'inhoudende clausselis van constitutie ratificatie daer van voor schepenen van Den Bosche den XIX januari anno 1601 gepasseert, hebben met voergaende drie behoorlycke vyldaeghen in de kercken van Vechel, ende daer op oock geproduceert twee discrete ende verstendele mannen, welcken hebben gedeponeert tselve nuttelycker ende profytelycker te wensen voor den onmundighen de penninghen daer van comende den causen gehouden, erffelyck vercoft, opgedraeghen ende overgegeven' aan Jan soone wylen Willem Lambert Janssen, 'den hoffstadt, hoff ende allen syne toebehoorten', gelegen in de Straet ...
18-01-1601

https://proxy.archieven.nl/235/4BA32179DFA740059F6948C4E36A03E0
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
410 Voorschreven erfgenamen hebben met Ercke afgerekend. Ercke verklaart dat haar dochter Jenneken tijdens het leven van haar vader Willem Lamberts 125 gulden heeft ingebracht. Van 'haeren swaegher' Cornelis heeft zij gehad 'zekere lant', waarvan zij nog 35 gulden schuldig is. Ze verklaart ook dat Willem Lambert 8 gulden ontvangen heeft van Lambert van Eerssel, voor 'zekere coeije', die Lambert van Arien heeft gekocht. Ook veklaart ze dat ze van haar man Willem Lamberts heeft ontvangen van JanWillems 'in coren ende gelde belopende ter somme van' 25 gulden. Ook van 'den selven voor dootschult van synen vader' 10 1/2 gulden, welke schulden in totaal belopen 193 gulden 1 1/2 stuivers, 'consenterende die voorschreven erffgenamen dat Jan, coper, noch sal betaelen aen Erck, syn moeder, de somme van 7 gulden min 1/2 stuiver, 'soe dat Jan, coper, allen dese voorschreven somme voldaen hebbende, sal hebben gequiteert' 200 gulden van zijn kooppenningen van de 'voorschreven hostadt ende erffenisse daer by gecomen, alles nae breder der inhoud der schepenen transpoort de rest al soo noch by den coper te betaelen' 200 gulden, waer van hy hier nae is gelooft, doende'. ...
18-01-1601

ERFDELING OUDERS 300 tm 302:
Willem Lambert Janssen x Ercken
- Anna x Cornelis Willemss van Ponsendael
- Lambert (overleden) x Hanricxsken (nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken x Jacop Millens van Maseyck (hebben 1 kind)
- Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems (NB: Gerit is een zoon van bovengenoemde Jenneken W.L.)
- Margriet (overleden) x Wouter (dochters Elizabeth & Catharina)
- Jan (wijlen, 4 kids - voogden zijn Cornelis & Jan Arien Peters)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003973&miview=ldt
300
* Cornelis Willemss van Ponsendael als man van Anna dochter van wylen Willem Lambert Janssen, eertijds verwekt bij zijn vrouw Ercken,
* Hanricxsken weduwe van Lambert sone wylen Willem Lamberts voorschreven, met haar man Jan Arien Peters,
* Jacop Millens van Maseyck wylen man van Jenneken dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven als vader van het minderjarige kind verwekt bij zijn vrouw Jenneken voorschreven, en met hem
* Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems,
* Hanrick Janssen van Lill als man van Elizabeth, en
* haar zus Catharina, allebei dochters van Wouter, verwekt bij wijlen zijn vrouw Margriet dochter van wylen Willem Lambertss en Ercken voorschreven, en
* Cornelis Willens voorschreven en Jan Arien Peters als voogden gekozen in het testament van Jan sone wylen Wille Lamberts over zijn vier nagelaten minderjarige kinderen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken voorschreven ...
... , Jacop Millens voor het vruchtgebruik en zijn minderjarig kind voor het erfrecht, ....
Datering: 21-04-1611
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003974&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
301 Cornelis Willems en Jan Ariens als voogden ten behoeve van de minderjarige kinderen, Henrick Janssen van Lille en Catharine, 'synder geswijen', krijgen toebedeeld 'een stuck ackerlants, groot ontrent een sestersaet', van welk 'stuck lants' voorschreven Hanrick en Catharina, 'synde geswijen' niet meer toebehoren dan 1/4 deel. ...
Datering: 21-04-1611

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003975&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
302 Voorschreven krijgen ten behoeve van de voorschreven minderjarige kinderen krijgen toebedeeld 150 Carolus gulden, 'comende van eender hooftsommen' van 200 gulden, waarvan 50 gulden toebedeeld zjn in de vorige akte, 'staende te betaelen in den woonhuyse daer inne Willem Lambert ende Erck bestorven syn'. Wijlen Jan Willem Lamberts hadden dit deel gekocht van Cornelis, als man van Gerard dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven.
Getuigen: als voor
Datering: 21-04-1611

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932019&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
101 Geraert soone wylen Anthonis Stoven, 'soldaet in synen leven geweest opt casteel van Heeswyck' (zoon van Thonis en zijn vrouw Jenneken dochter van wijlen Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercken), heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout Lambert Willemss, 'secretaris, synen neve', ...
15-05-1613

Willem Lambert x Ercken
- Margriet x Wouter Janssen
-- Lijsken x Jan Janssen Cluijtmans
-- Jenneken x Ansom Jacop Schuijbelen
-- Ariken x Jan Diricxen
-- Catelijn x Peter Huijberts
- Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999111&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
148 'Alsoe questie ende verschil was geschapen te reijsen tusschen Henrick Arien Lenaerts ter eenre sijden, ende den erffgenamen wylen Willem Lamberts ende Erck zyne huijsvrou ter andere syden, wesende de achtergelaten kynderen van Margrieten huijsvrouwe Wouter Janssen, dochter Willem Lamberts ende Ercken voirschreven, ende dat ter cause van zeeckere stuck buendervelts, gelegen binnen de prochie van Vechel achter Middegael genoempt de Geer, , welcke voirschreven buendervelt den voirschreven Henrick hier voor hadde gecocht van Erck, weduwe van Willem Lamberts, in welcke vercoopinge Jan Willem Lamberts hem foirt ende sterck heeft gemaeckt voor de voorschreven erffgenamen, soo Henrick Ariens verclaert'. Er is een accoord gesloten. Henrick Ariens zal aan de voorschreven erfgenamen 20 gulden geven. Jan Janssen Cluijtmans als man van Lijsken, mede optredend voor het minderjarige kind van Ansom Jacop Schuijbelen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken Ariken weduwe van Jan Diricxen, Peter Huijberts, optredend voor Catelijn Wouters, allen kinderen van Wouter Jans verwekt bij zijn vrouw Margriet, dochter van Willem Lamberts, verwekt bij Ercken, de voorschreven Jan Cluijtmans en Henrick Ariens 'voor weerpandt stellende een stucxken lants', gelegen ontrent de muelen
Datering: 21-04-1627
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/1CBF86EB18074160903732ED21F2E78E
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
106 Willem soone Jacop Janssen, verwekt bij Jenneken dochter van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken, heeft gecedeerd en getransporteerd aan 'zijnen halleven broeder' Gerit Thonis Stooven het 1/6 deel in 'eenen ecker tuellants oft streepe', groot ontrent 3 lopensaet, gelegen in de Nederbiessche thiende, de hele akker is gelegen ...
04-11-1627

Kind:

1.
man‎Willem Jacob Jansen van Maseyck‏‎

[Gebruikersnotities]
HALFBROER Willem soone Jacop Janssen en Jenneke Willem Lamberts - DUS GERIT ZIJN MOEDER JENNEKE WILLEM LAMBERTS WAS OOK GETROUWD MET JACOP JANSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/1CBF86EB18074160903732ED21F2E78E
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
106 Willem soone Jacop Janssen, verwekt bij Jenneken dochter van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken, heeft gecedeerd en getransporteerd aan 'zijnen halleven broeder' Gerit Thonis Stooven het 1/6 deel in 'eenen ecker tuellants oft streepe', groot ontrent 3 lopensaet, gelegen in de Nederbiessche thiende, de hele akker is gelegen ...
04-11-1627


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555