man‎Willem Lambert Janssen‏‎
Overleden ‎± 1598
[bron]
Genoemd in akte 488 van 14-05-1595.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 338 van 30-02-1600.

ABT1598

TODO ZOEK BHIC INDEX

[Gebruikersnotities]
ZWAGER
https://proxy.archieven.nl/235/1A54F01FDAAE41A780A34B56E08A7156
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
488 ... schepenen in Vechel, verklaren dat voor hen verschenen is Willem Lambert Janssen, man van Ercken, en die heeft verkocht, opgedragen en getransporteert aan Cornelis soone Willem Lamberts van Erpe, 'synen swaegher', 'een stuck oft camp acker of saylants genoempt op de Boeckt, genoemd den Spuelhuevel, ...
Datering: 14-05-1595

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/3BE7B278E1E845138D3C4548EF96007F
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
338 ... a.z.: het goed van Ercken weduwe van Willem Lamberts ...
Datering: 30-02-1600

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/A2DC5BB5CE6E4AE4B88269516A9A3F6F
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
353 ... a.z.: het goed van Ercke weduwe van Willen Lambert Janssen ...
Datering: 01-04-1600

GEZIN:
Willem Lambrecht Janss x Ercke
- Jan
- Gertien
- Anneken x Cornelis Willems van Erp
- Grietken (overleden) x Wouter Willem Peters
- Lambert (overleden) x Hanricxken
- Jenneken
https://proxy.archieven.nl/235/7562D63E91514423B8483373E06F8ED1
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
359 Ercke, weduwe van Willem Lambrecht Janss voor het vruchtgebruik, en Jan Willems, mede optredend voor zijn zus Gertien, Cornelis Willems van Erp man van Anneken, en Wouter Willem Peters, weduwnaar van Grietken, Hanricxken, vrouw van wylen LambertWillems, en Jenneken dochter, allen kinderen van Willem Lamberts voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Erck, voor het erfrecht, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 16-05-1600

https://proxy.archieven.nl/235/5082450B999A4E958813F5B548608549
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
408 Ercke weduwe van Willem Lamberts heeft opgedragen en overgegeven aan haar kinderen haar recht op het vruchtgebruik in 'een hostadt, hoff' en toebehoren, gelegen in die Straet ...
18-01-1601

GEZIN:
Willem Lamberts x Ercke Geraert de Vriese
- Anneken x Cornelis Willems van Erp
- Lambert (overleden) x Hanrickxken (zij is nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken x Jacob Janssen
- Gertien x Cornelis soone wylen Mathys Cornelissen ???
- Jan
https://proxy.archieven.nl/235/7F87C98AC6124CA19D30ED854FF2E6E9
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
409 Cornelis Willems van Erp als man van Anneken dochter van Willem Lamberts verwekt bij zijn vrouw Ercke, Jan Arien Peters als man van Hanrickxken, weduwe eertijds van Lambert Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercke dochter van wylen Geraert de Vriese, Jacob Janssen als man Jenneken, Jan Alerts, 'vorster als macht ende procuratie hebbende' van Cornelis soone wylen Mathys Cornelissen, 'gepasseert den ouderdom van XXIIII jaeren', als man van Gertien ook dochter van Willem Lamerts voorschreven, van Willem en zijn vrouw Ercke dochter van wylen Geraerts de Vriese. 'inhoudende clausselis van constitutie ratificatie daer van voor schepenen van Den Bosche den XIX januari anno 1601 gepasseert, hebben met voergaende drie behoorlycke vyldaeghen in de kercken van Vechel, ende daer op oock geproduceert twee discrete ende verstendele mannen, welcken hebben gedeponeert tselve nuttelycker ende profytelycker te wensen voor den onmundighen de penninghen daer van comende den causen gehouden, erffelyck vercoft, opgedraeghen ende overgegeven' aan Jan soone wylen Willem Lambert Janssen, 'den hoffstadt, hoff ende allen syne toebehoorten', gelegen in de Straet ...
18-01-1601

ERFDELING
Willem Lambert Janssen x Ercken
- Anna x Cornelis Willemss van Ponsendael
- Lambert (overleden) x Hanricxsken (nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken x Jacop Millens van Maseyck (hebben 1 kind)
- Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems (NB: Gerit is een zoon van bovengenoemde Jenneken W.L.)
- Margriet (overleden) x Wouter (dochters Elizabeth & Catharina)
- Jan (wijlen, 4 kids - voogden zijn Cornelis & Jan Arien Peters)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003973&miview=ldt
300
* Cornelis Willemss van Ponsendael als man van Anna dochter van wylen Willem Lambert Janssen, eertijds verwekt bij zijn vrouw Ercken,
* Hanricxsken weduwe van Lambert sone wylen Willem Lamberts voorschreven, met haar man Jan Arien Peters,
* Jacop Millens van Maseyck wylen man van Jenneken dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven als vader van het minderjarige kind verwekt bij zijn vrouw Jenneken voorschreven, en met hem
* Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems,
* Hanrick Janssen van Lill als man van Elizabeth, en
* haar zus Catharina, allebei dochters van Wouter, verwekt bij wijlen zijn vrouw Margriet dochter van wylen Willem Lambertss en Ercken voorschreven, en
* Cornelis Willens voorschreven en Jan Arien Peters als voogden gekozen in het testament van Jan sone wylen Wille Lamberts over zijn vier nagelaten minderjarige kinderen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken voorschreven ...
... , Jacop Millens voor het vruchtgebruik en zijn minderjarig kind voor het erfrecht, ....
Datering: 21-04-1611
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003974&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
301 Cornelis Willems en Jan Ariens als voogden ten behoeve van de minderjarige kinderen, Henrick Janssen van Lille en Catharine, 'synder geswijen', krijgen toebedeeld 'een stuck ackerlants, groot ontrent een sestersaet', van welk 'stuck lants' voorschreven Hanrick en Catharina, 'synde geswijen' niet meer toebehoren dan 1/4 deel. ...
Datering: 21-04-1611

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003975&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
302 Voorschreven krijgen ten behoeve van de voorschreven minderjarige kinderen krijgen toebedeeld 150 Carolus gulden, 'comende van eender hooftsommen' van 200 gulden, waarvan 50 gulden toebedeeld zjn in de vorige akte, 'staende te betaelen in den woonhuyse daer inne Willem Lambert ende Erck bestorven syn'. Wijlen Jan Willem Lamberts hadden dit deel gekocht van Cornelis, als man van Gerard dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven.
Getuigen: als voor
Datering: 21-04-1611

Willem Lambert x Ercken
- Margriet x Wouter Janssen
-- Lijsken x Jan Janssen Cluijtmans
-- Jenneken x Ansom Jacop Schuijbelen
-- Ariken x Jan Diricxen
-- Catelijn x Peter Huijberts
- Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999111&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
148 'Alsoe questie ende verschil was geschapen te reijsen tusschen Henrick Arien Lenaerts ter eenre sijden, ende den erffgenamen wylen Willem Lamberts ende Erck zyne huijsvrou ter andere syden, wesende de achtergelaten kynderen van Margrieten huijsvrouwe Wouter Janssen, dochter Willem Lamberts ende Ercken voirschreven, ende dat ter cause van zeeckere stuck buendervelts, gelegen binnen de prochie van Vechel achter Middegael genoempt de Geer, , welcke voirschreven buendervelt den voirschreven Henrick hier voor hadde gecocht van Erck, weduwe van Willem Lamberts, in welcke vercoopinge Jan Willem Lamberts hem foirt ende sterck heeft gemaeckt voor de voorschreven erffgenamen, soo Henrick Ariens verclaert'. Er is een accoord gesloten. Henrick Ariens zal aan de voorschreven erfgenamen 20 gulden geven. Jan Janssen Cluijtmans als man van Lijsken, mede optredend voor het minderjarige kind van Ansom Jacop Schuijbelen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken Ariken weduwe van Jan Diricxen, Peter Huijberts, optredend voor Catelijn Wouters, allen kinderen van Wouter Jans verwekt bij zijn vrouw Margriet, dochter van Willem Lamberts, verwekt bij Ercken, de voorschreven Jan Cluijtmans en Henrick Ariens 'voor weerpandt stellende een stucxken lants', gelegen ontrent de muelen
Datering: 21-04-1627
Veghel

Gehuwd met:

womanErcke Geraert de Vriese‏
Overleden ‎19 mei 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
073 19-05-1607 Erck Willem Lamberts

BHIC:
Overledene Erck Willem Lambertssen
overleden te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 19-05-1607
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 68R
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Kinderen:

1.
womanJenneken Willem Lambert Janssen‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN - JENNEKEN ONGEHUWD!
Willem Lambrecht Janss x Ercke
- Jan
- Gertien
- Anneken x Cornelis Willems van Erp
- Grietken (overleden) x Wouter Willem Peters
- Lambert (overleden) x Hanricxken
- Jenneken
https://proxy.archieven.nl/235/7562D63E91514423B8483373E06F8ED1
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
359 Ercke, weduwe van Willem Lambrecht Janss voor het vruchtgebruik, en Jan Willems, mede optredend voor zijn zus Gertien, Cornelis Willems van Erp man van Anneken, en Wouter Willem Peters, weduwnaar van Grietken, Hanricxken, vrouw van wylen LambertWillems, en Jenneken dochter, allen kinderen van Willem Lamberts voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Erck, voor het erfrecht, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 16-05-1600

Willem Lamberts x Ercke Geraert de Vriese
- Anneken x Cornelis Willems van Erp
- Lambert (overleden) x Hanrickxken (zij is nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken x Jacob Janssen
- Gertien x Cornelis soone wylen Mathys Cornelissen ???
- Jan
https://proxy.archieven.nl/235/7F87C98AC6124CA19D30ED854FF2E6E9
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
409 Cornelis Willems van Erp als man van Anneken dochter van Willem Lamberts verwekt bij zijn vrouw Ercke, Jan Arien Peters als man van Hanrickxken, weduwe eertijds van Lambert Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercke dochter van wylen Geraert de Vriese, Jacob Janssen als man Jenneken, Jan Alerts, 'vorster als macht ende procuratie hebbende' van Cornelis soone wylen Mathys Cornelissen, 'gepasseert den ouderdom van XXIIII jaeren', als man van Gertien ook dochter van Willem Lamerts voorschreven, van Willem en zijn vrouw Ercke dochter van wylen Geraerts de Vriese. 'inhoudende clausselis van constitutie ratificatie daer van voor schepenen van Den Bosche den XIX januari anno 1601 gepasseert, hebben met voergaende drie behoorlycke vyldaeghen in de kercken van Vechel, ende daer op oock geproduceert twee discrete ende verstendele mannen, welcken hebben gedeponeert tselve nuttelycker ende profytelycker te wensen voor den onmundighen de penninghen daer van comende den causen gehouden, erffelyck vercoft, opgedraeghen ende overgegeven' aan Jan soone wylen Willem Lambert Janssen, 'den hoffstadt, hoff ende allen syne toebehoorten', gelegen in de Straet ...
18-01-1601

https://proxy.archieven.nl/235/4BA32179DFA740059F6948C4E36A03E0
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
410 Voorschreven erfgenamen hebben met Ercke afgerekend. Ercke verklaart dat haar dochter Jenneken tijdens het leven van haar vader Willem Lamberts 125 gulden heeft ingebracht. Van 'haeren swaegher' Cornelis heeft zij gehad 'zekere lant', waarvan zij nog 35 gulden schuldig is. Ze verklaart ook dat Willem Lambert 8 gulden ontvangen heeft van Lambert van Eerssel, voor 'zekere coeije', die Lambert van Arien heeft gekocht. Ook veklaart ze dat ze van haar man Willem Lamberts heeft ontvangen van JanWillems 'in coren ende gelde belopende ter somme van' 25 gulden. Ook van 'den selven voor dootschult van synen vader' 10 1/2 gulden, welke schulden in totaal belopen 193 gulden 1 1/2 stuivers, 'consenterende die voorschreven erffgenamen dat Jan, coper, noch sal betaelen aen Erck, syn moeder, de somme van 7 gulden min 1/2 stuiver, 'soe dat Jan, coper, allen dese voorschreven somme voldaen hebbende, sal hebben gequiteert' 200 gulden van zijn kooppenningen van de 'voorschreven hostadt ende erffenisse daer by gecomen, alles nae breder der inhoud der schepenen transpoort de rest al soo noch by den coper te betaelen' 200 gulden, waer van hy hier nae is gelooft, doende'. ...
18-01-1601

ERFDELING OUDERS 300 tm 302:
Willem Lambert Janssen x Ercken
- Anna x Cornelis Willemss van Ponsendael
- Lambert (overleden) x Hanricxsken (nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken x Jacop Millens van Maseyck (hebben 1 kind)
- Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems (NB: Gerit is een zoon van bovengenoemde Jenneken W.L.)
- Margriet (overleden) x Wouter (dochters Elizabeth & Catharina)
- Jan (wijlen, 4 kids - voogden zijn Cornelis & Jan Arien Peters)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003973&miview=ldt
300
* Cornelis Willemss van Ponsendael als man van Anna dochter van wylen Willem Lambert Janssen, eertijds verwekt bij zijn vrouw Ercken,
* Hanricxsken weduwe van Lambert sone wylen Willem Lamberts voorschreven, met haar man Jan Arien Peters,
* Jacop Millens van Maseyck wylen man van Jenneken dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven als vader van het minderjarige kind verwekt bij zijn vrouw Jenneken voorschreven, en met hem
* Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems,
* Hanrick Janssen van Lill als man van Elizabeth, en
* haar zus Catharina, allebei dochters van Wouter, verwekt bij wijlen zijn vrouw Margriet dochter van wylen Willem Lambertss en Ercken voorschreven, en
* Cornelis Willens voorschreven en Jan Arien Peters als voogden gekozen in het testament van Jan sone wylen Wille Lamberts over zijn vier nagelaten minderjarige kinderen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken voorschreven ...
... , Jacop Millens voor het vruchtgebruik en zijn minderjarig kind voor het erfrecht, ....
Datering: 21-04-1611
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003974&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
301 Cornelis Willems en Jan Ariens als voogden ten behoeve van de minderjarige kinderen, Henrick Janssen van Lille en Catharine, 'synder geswijen', krijgen toebedeeld 'een stuck ackerlants, groot ontrent een sestersaet', van welk 'stuck lants' voorschreven Hanrick en Catharina, 'synde geswijen' niet meer toebehoren dan 1/4 deel. ...
Datering: 21-04-1611

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003975&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
302 Voorschreven krijgen ten behoeve van de voorschreven minderjarige kinderen krijgen toebedeeld 150 Carolus gulden, 'comende van eender hooftsommen' van 200 gulden, waarvan 50 gulden toebedeeld zjn in de vorige akte, 'staende te betaelen in den woonhuyse daer inne Willem Lambert ende Erck bestorven syn'. Wijlen Jan Willem Lamberts hadden dit deel gekocht van Cornelis, als man van Gerard dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven.
Getuigen: als voor
Datering: 21-04-1611

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932019&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
101 Geraert soone wylen Anthonis Stoven, 'soldaet in synen leven geweest opt casteel van Heeswyck' (zoon van Thonis en zijn vrouw Jenneken dochter van wijlen Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercken), heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout Lambert Willemss, 'secretaris, synen neve', ...
15-05-1613

Willem Lambert x Ercken
- Margriet x Wouter Janssen
-- Lijsken x Jan Janssen Cluijtmans
-- Jenneken x Ansom Jacop Schuijbelen
-- Ariken x Jan Diricxen
-- Catelijn x Peter Huijberts
- Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999111&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
148 'Alsoe questie ende verschil was geschapen te reijsen tusschen Henrick Arien Lenaerts ter eenre sijden, ende den erffgenamen wylen Willem Lamberts ende Erck zyne huijsvrou ter andere syden, wesende de achtergelaten kynderen van Margrieten huijsvrouwe Wouter Janssen, dochter Willem Lamberts ende Ercken voirschreven, ende dat ter cause van zeeckere stuck buendervelts, gelegen binnen de prochie van Vechel achter Middegael genoempt de Geer, , welcke voirschreven buendervelt den voirschreven Henrick hier voor hadde gecocht van Erck, weduwe van Willem Lamberts, in welcke vercoopinge Jan Willem Lamberts hem foirt ende sterck heeft gemaeckt voor de voorschreven erffgenamen, soo Henrick Ariens verclaert'. Er is een accoord gesloten. Henrick Ariens zal aan de voorschreven erfgenamen 20 gulden geven. Jan Janssen Cluijtmans als man van Lijsken, mede optredend voor het minderjarige kind van Ansom Jacop Schuijbelen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken Ariken weduwe van Jan Diricxen, Peter Huijberts, optredend voor Catelijn Wouters, allen kinderen van Wouter Jans verwekt bij zijn vrouw Margriet, dochter van Willem Lamberts, verwekt bij Ercken, de voorschreven Jan Cluijtmans en Henrick Ariens 'voor weerpandt stellende een stucxken lants', gelegen ontrent de muelen
Datering: 21-04-1627
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/1CBF86EB18074160903732ED21F2E78E
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
106 Willem soone Jacop Janssen, verwekt bij Jenneken dochter van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken, heeft gecedeerd en getransporteerd aan 'zijnen halleven broeder' Gerit Thonis Stooven het 1/6 deel in 'eenen ecker tuellants oft streepe', groot ontrent 3 lopensaet, gelegen in de Nederbiessche thiende, de hele akker is gelegen ...
04-11-1627

2.
man‎Jan Willem Lambert Janssen‏‎
Overleden ‎27 nov 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 409 van 18-01-1601 'Jan soone wylen Willem Lambert Janssen'
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 47 van 18-01-1608.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
073 27-11-1607 Jan Willem Lamberts

BHIC:
Overledene Jan Willem Lamberts
overleden te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 27-11-1607
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 68R
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/9F5AED1FF48C4850805E5E489087AEE6
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
411 Jan soone wylen Willem Lamberts heeft beloofd een erfcijns van 14 gulden te betalen aan zijn moeder Ercken weduwe van Willem Lamberts. ...
18-01-1601

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998187&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
47 Jan soene Dierckx als man van Ariken dochter van wylen Wouter Janssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anna weduwe van Jan Willem Lambertssen, alle rechten en goederen die hij erfde van wijlen Willem Lambertssen en zijn vrouw Ercken ...
18-01-1608

Echtgenote hertrouwd 'Arien Aerts van Balgoijen'
Echtgenoot van zus Anna, 'Cornelis Willems van Erp' is voogd.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13931948&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
30 Het laatste deel van deze akte ontbreekt
Cornelis Willems van Erp als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Willem Lamberts heeft afgerekend met Anna, eertijds weduwe van voorschreven Jan, en nu vrouw van Arien Aerts van Balgoijen, in aanwezigheid van mede-voogd Jan Ariens, 'van alles sgeens de voorschreven Anna in den pestyt 1607 ende daer nae tot Roy van den hooftpenningen heeft laeten haelen tot haeren grooten noot om daer mede den schrobber ende andere schulden ende costen van den vutvaert te betaelen, soo dat in slot van goeder rekeninge wort bevonden dat sij aldaer heeft gehaelt in verscheyden reysen (mits daer inne begreepen synde seker voorgaende schuldt die sy aen den voorschreven Corneliss te voorens schuldich was) ...
Datering: [1613]

3.
woman‎Gertien Willem Lambert Janssen‏‎

4.
womanAnna Willem Lambert Janssen‏

[Gebruikersnotities]
VADER ECHTGENOTE - Dus al gehuwd?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703527&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
786 Willem soene wylen Lambert Janssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Cornelis Willemss van Erp 'een stuck ackerlants, leengoets, genoemt Cleijn Zeelsken, groot omtrent een Bosch Zestersaets metten houtwas daer omliggende', gelegen aent Bloemegat ...
Datering: 08-02-1589

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14004129&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
456 Cornelis Willemss van Erp als man van Anna dochter van wylen Willem Lambert Janssen, verwekt bij wylen zijn vrouw Ercken, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ... Conelis had dit 'stuck lants' eertijds gekocht van Willem Lambertss, zoals in een Veghelse schepenbrief beschreven staat. ...
Datering: 08-06-1612

5.
womanMargriet Willem Lambert "Grietken" Janssen‏

[Gebruikersnotities]
HOE ZIT DIT?

Paar genoemd in akte 300 van 21-04-1611: 'Hanrick Janssen van Lill als man van Elizabeth, en haar zus Catharina, allebei dochters van Wouter, verwekt bij wijlen zijn vrouw Margriet'

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998176&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40
36 Ansem soene Jacop Willemssem van Helvoirt als man van Jenneken dochter van Wouter Janssen en wijlen zijn vrouw Margariten dochter van wylen Willen Lambertssen, verwekt bij zijn vrouw Ercken, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anna weduwe van Jan Wille Lambertssen al zijn rechten in de goederen die zijn vrouw geërfd heeft van Willem Lambertssen en zijn vrouw Ercken. ...
29-12-1607

6.
man‎Lambert Willem Lambert Janssen‏‎


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555