man‎Peter Dirck Lamberts van Tartwijck‏‎

[Gebruikersnotities]
GENOEMD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.107&minr=11616808&miview=ldt
7636.107 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.107)
284 Thonis soen wijlen Wijnants van Erp heeft erffelijck vercoft Peteren soen wijlen Dirck Lambrechtssoen van Tartwijck een jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Vuijt een stuck lants gelegen inde prochie van Neijsel. ...
Datering: 1548-1552

WIJLEN:
(OUDERLIJK) GEZIN
Dirck Lambrecht van Tartwijck (wijlen) x Gertruijt (wijlen)
- Catharijn x Lambrecht Tijmermans
- Peter (wijlen) x Elisabeth
-- Gerit
-- Dierck
-- Jenneken
https://proxy.archieven.nl/235/EDB358E9CEEF4640BBCF236EC7BEE1E0
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
197 Willem soen wijlen Lambrecht Tijmermans ende Catharijnen sijnder huijsfrouwen dochter van wijlen Dirck Lambrecht van Tartwijck verweckt bij wijlen Gertruijt sijnder huijsfrouwen, ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dirck Lambrechts verweckt bij die voirschreven Gertruijt ende met hair Gerit hair soen verweckt bijden voirschreven Peteren, ende Dierck sijn wittich bruder ende Jenneken sijn suster kijnder Petrus voirschreven verweckt bijden voirschreven Elisabeth. Ende hebben gescheijden ende gedeijlt sekere erffgoederen van wijlen den voirschreven Dierck Lambrecht ende Gertruijt achtergelaten.
Datering: 1558-1562

ZOON: Gerit
ECHTGENOTE "Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts"
https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562

OUDERLIJK GEZIN:
Dierck Peters van Tartwijck <== VADER GENOEMD ALS "DIRCK PETERS"
- Petronella x Wijllem Jan Sanders
- Peter (wijlen) x Elijsabeth
https://proxy.archieven.nl/235/13ED71E9ADF34284B9F3EC5DC32E2C4A
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
184 Wijllem zoen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Petronella sijnder huijsfrouwe, dochter wijlen Dierck Peters van Tartwijck ende heeft erffelijck vercoft Wijllemen soen Lambert ..Tijmermans ende Elijsabeth achtergelaten weduwe Peter soenwijlen Dierck Peters haer tot haeren tochten ende haeren kijnderen verweckt bijden voirschreven wijlen Peteren totter erffelijckheijt eenen chijns. ...
Datering: 1558-1562

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
Lambrechts Woutersse x Aleijden Wijllem Rutten
- Goijarden
- Hanrick
- Elisabeth x Peter Dirck Lambrechts
-- Gerit ende Dirck
https://proxy.archieven.nl/235/D31DAE834A0B45D1823905C1A51101C9
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
363 Hanrick soen wijlen Lambrechts Woutersse ende Elisabeth sijne wetigge suster (verweckt) bij Aleijden sijne huijsfrouwe dochter wijlen Wijllem Rutten, gelovende voir haer tochte. Ende Gerit ende Dirck gebrueders. Alle kinderen Peter Dirck Lambrechts verweckt bij voirschreven Elisabeth. Ende hebben erffelijck opgedragen ende overgegeven Goijarden soen wijlen Lambrecht Wouterssen hair alinghe aenpart portie ende sijn kintsgedeelt dat deselve aengestorven is van wijlen den voirschreven Lambrecht ende Aleijden sijner huijsfrouwe van huijs, hofstat, hoff met sijn landen, heijde, weijde. Dair wijlen Lambrecht int bestorven is
Datering: 1558-1562

Diercx Peters van TARTWIJCK <== VADER GENOEMD ALS "DIRCK PETERS"
- Lamert
-- Hubert
-- Jan (wijlen)
--- Heer Lambert
--- Matthijs
-- Geritken x Jan JACOBS
-- Diericxken x Jan DANIELS
- Peter
-- Dierck
-- Jenneke x Jacop zoon van Jan PENNINCX
- Peterken x Willem Jan SANDERS (wijlen)
-- Jan, Hubert en Gerrit
-- Jan de Jonge
-- Lijntken x Cornelis COENEN
-- Diercx (overleden)
- Catharina (overleden) x Willem LAMBERTS
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/erfdelingen%20(1570-1600)/R1849.1.htm
Hubert zoon van Lambert zoon van Diercx Peters van TARTWIJCK, Heer Lambert, Priester en Matthijs, zonen van wijlen Jan zoon van Lambert Diercx van TARTWIJCK; Jan JACOBS, man en momboir van Geritken zijn huisvrouw en Jan DANIELS in huwelijk hebbende Diericxken zijn huisvrouw, dochters van Lambert voorsz; Dierck zoon van wijlen Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK voorsz; Jacop zoon van Jan PENNINCX, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK; Jan, Hubert en Gerrit, zonen van wijlen Willem Jan SANDERS bij Peterken zijn huisvrouw dochter van Dierck voorsz, voor henzelven en voor Jan de Jonge, zoon van Willem SANDERS en Peterke voorsz en Cornelis COENEN in huwelijk hebbende Lijntken,ook dochter van Willem en Peterke voorsz; Gerrit voorsz met Jan AERTS momboirs over de minderjarige kinderen van Diercx zoon van Willem Jan SANDERS en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina dochter van wijlen Dierck Peters van TARTWIJCK, huisvrouw van Willem LAMBERTS: renten en chijnsen.
28.11.1584
RA 1849
f 286

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 363 met datering 1558-1562.

Rond 1530-1540
met:

womanElisabeth Lambrechts Woutersse‏

[Gebruikersnotities]
TODO: Zoek meer

OUDERLIJK GEZIN
Lambrechts Woutersse x Aleijden Wijllem Rutten
- Goijarden
- Hanrick
- Elisabeth x Peter Dirck Lambrechts
-- Gerit ende Dirck
https://proxy.archieven.nl/235/D31DAE834A0B45D1823905C1A51101C9
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
363 Hanrick soen wijlen Lambrechts Woutersse ende Elisabeth sijne wetigge suster (verweckt) bij Aleijden sijne huijsfrouwe dochter wijlen Wijllem Rutten, gelovende voir haer tochte. Ende Gerit ende Dirck gebrueders. Alle kinderen Peter Dirck Lambrechts verweckt bij voirschreven Elisabeth. Ende hebben erffelijck opgedragen ende overgegeven Goijarden soen wijlen Lambrecht Wouterssen hair alinghe aenpart portie ende sijn kintsgedeelt dat deselve aengestorven is van wijlen den voirschreven Lambrecht ende Aleijden sijner huijsfrouwe van huijs, hofstat, hoff met sijn landen, heijde, weijde. Dair wijlen Lambrecht int bestorven is
Datering: 1558-1562

Kinderen:

1.
womanJohanna Peter Dirck Lamberts van Tartwijck‏

[Gebruikersnotities]
Diercx Peters van TARTWIJCK
- Lamert
-- Hubert
-- Jan (wijlen)
--- Heer Lambert
--- Matthijs
-- Geritken x Jan JACOBS
-- Diericxken x Jan DANIELS
- Peter
-- Dierck
-- Jenneke x Jacop zoon van Jan PENNINCX
- Peterken x Willem Jan SANDERS (wijlen)
-- Jan, Hubert en Gerrit
-- Jan de Jonge
-- Lijntken x Cornelis COENEN
-- Diercx (overleden)
- Catharina (overleden) x Willem LAMBERTS
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/erfdelingen%20(1570-1600)/R1849.1.htm
Hubert zoon van Lambert zoon van Diercx Peters van TARTWIJCK, Heer Lambert, Priester en Matthijs, zonen van wijlen Jan zoon van Lambert Diercx van TARTWIJCK; Jan JACOBS, man en momboir van Geritken zijn huisvrouw en Jan DANIELS in huwelijk hebbende Diericxken zijn huisvrouw, dochters van Lambert voorsz; Dierck zoon van wijlen Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK voorsz; Jacop zoon van Jan PENNINCX, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK; Jan, Hubert en Gerrit, zonen van wijlen Willem Jan SANDERS bij Peterken zijn huisvrouw dochter van Dierck voorsz, voor henzelven en voor Jan de Jonge, zoon van Willem SANDERS en Peterke voorsz en Cornelis COENEN in huwelijk hebbende Lijntken,ook dochter van Willem en Peterke voorsz; Gerrit voorsz met Jan AERTS momboirs over de minderjarige kinderen van Diercx zoon van Willem Jan SANDERS en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina dochter van wijlen Dierck Peters van TARTWIJCK, huisvrouw van Willem LAMBERTS: renten en chijnsen.
28.11.1584
RA 1849
f 286

2.
man‎Gerit Peter Dirck Lamberts van Tartwijck‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/6F57DC22352246E6B97C2C006F6DE73C
7700.27 Index schepenprotocol Veghel (7700.27)
712 Dirck soone wylen Peter soone wylen Dirc Lambertss van Tardtwyck, mede optredend voor zijn broer Gerit soone wylen Peter Dircxs van Tardtwyck, heeft een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, verkocht, ...
Datering: 23-11-1563

3.
manDierck Peter Dirck Lamberts van Tartwijck‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/6F57DC22352246E6B97C2C006F6DE73C
7700.27 Index schepenprotocol Veghel (7700.27)
712 Dirck soone wylen Peter soone wylen Dirc Lambertss van Tardtwyck, mede optredend voor zijn broer Gerit soone wylen Peter Dircxs van Tardtwyck, heeft een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, verkocht, ...
Datering: 23-11-1563

https://proxy.archieven.nl/235/479B8E357CD8422B999E84AE40815666
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
8 Metken dochter Harman Wauters synder moeder, Jan Aert Guebels man van Metken, Dirck Peters van Taertven [dubieus] man van Mechtelt dochter van Willem Willems van de Ven, Gerit natuerlick soen Gerits van de Ven in den name ende van wege der wittigekynderen Jan Willems van de Ven, scheiding en deling, Dirck Peters, Gerit Geritss., 18 november 1565 ...
Datering: 1564-1566

https://proxy.archieven.nl/235/DF76810205154FC7A0E717A77B0865C1
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
172 17 juni testes ut supra, Dirck Peterss. man van Mechtelt dochter Willem Willemss. van de ven, Huybert van den Bogert, t.b.v. Gerit van de Ven of Aert van Helmont, een stucxken lants omtrent de Beemden, 18 juli 1566, testes ut supra
Datering: 1564-1569

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947344&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
36 Willem Willemss. van de Ven, betalingsgelofte, Willem Geritss. syn brueder, schepenbrief dd. 1532, Dirck Peterss. van Tartwyc man van Mechtelt dochter van Willem van den Venne, Ariaen Aertss. van Sochel,, 17 april 1571, ....
Datering: 1570-1575

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947544&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
236 ende dat Ariaen Jan Goessens daer over wegen sal [recht van overpad], 8 juli 1573, testes Bogert, Gerings, ende Zebert, Dierick Peterss. van Tartwyck man van Mechtelt dochter van Willem van den Venne, verkoop, ...
Datering: 1570-1575

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947545&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
237 Mechtelt aengecomen na dode Willems van den Venne, Anthonis Corstaien Smetssoen, Dierick Jan Schomekers, die wedue Art Peterss., aen den gemeynen vaerwech gaende dor die Ackeren van Schindel, 14 juli 1573, ...
Datering: 1570-1575

LEEFTIJD: 40 jaar - dus geboren rond 1553 - dit klopt niet of in ander persoon....
https://proxy.archieven.nl/235/8268ECC447D44599836094512C0045A9
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
195 ... dat voor ons is verschenen Dirck zoon wijlen Peter Dircks van Taertwijck oud ca. 40 jaar en Corstiaen zoon wijlen Jan Vercuijlen teulman, oud ca. 34 jaar zijnde buurlui van de Plaets nabij de kerk van Gestel en hebben nadat ze daartoe zijn opgeroepen ...
Datering: 30-01-1593

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617799&miview=ldt
7636.110 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.110)
141 Corstiaen ende wijlen Dirckssen van Tartwijck verweckt bij wijlen Mechtelt sijnder huijsvrouwe dochtere wijlen Willems vande Venne, heeft vercooft ...
Datering: 1615


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555