man‎Dirck (Peters) Lamberts van Tartwijck‏‎

[Gebruikersnotities]
GEZIN:
Dierck Peters van Tartwijck <== GENOEMD ALS "DIRCK PETERS"
- Petronella x Wijllem Jan Sanders
- Peter (wijlen) x Elijsabeth
https://proxy.archieven.nl/235/13ED71E9ADF34284B9F3EC5DC32E2C4A
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
184 Wijllem zoen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Petronella sijnder huijsfrouwe, dochter wijlen Dierck Peters van Tartwijck ende heeft erffelijck vercoft Wijllemen soen Lambert ..Tijmermans ende Elijsabeth achtergelaten weduwe Peter soenwijlen Dierck Peters haer tot haeren tochten ende haeren kijnderen verweckt bijden voirschreven wijlen Peteren totter erffelijckheijt eenen chijns. ...
Datering: 1558-1562

GEZIN:
Dirck Lambrecht van Tartwijck (wijlen) x Gertruijt (wijlen)
- Catharijn x Willem Lambrecht Tijmermans
- Peter (wijlen) x Elisabeth
-- Gerit
-- Dierck
-- Jenneken
https://proxy.archieven.nl/235/EDB358E9CEEF4640BBCF236EC7BEE1E0
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
197 Willem soen wijlen Lambrecht Tijmermans ende Catharijnen sijnder huijsfrouwen dochter van wijlen Dirck Lambrecht van Tartwijck verweckt bij wijlen Gertruijt sijnder huijsfrouwen, ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dirck Lambrechts verweckt bij die voirschreven Gertruijt ende met hair Gerit hair soen verweckt bijden voirschreven Peteren, ende Dierck sijn wittich bruder ende Jenneken sijn suster kijnder Petrus voirschreven verweckt bijden voirschreven Elisabeth. Ende hebben gescheijden ende gedeijlt sekere erffgoederen van wijlen den voirschreven Dierck Lambrecht ende Gertruijt achtergelaten.
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562

Dirck (Peters?) Lambrechtssen van Tartwijck x Geertruijt (= Truijcken Goijart Wouter ?) <== HIER
- Peterken x Willem Jan Sanders
- Lambrechts x Truijcken Goijart Wouter (?) <== OF HIER?
-- Hubrecht
-- Jan
-- Geritken x Jan Daniels
-- Geritken x Jan Jacobs
https://proxy.archieven.nl/235/DB3C2CC35B1A4C75A59D386055C28E5C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
330 Willem soen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Peterken sijnder huijsfrouwen dochter wijlen Dirck Lambrechtssen van Tartwijck verweckt bij Geertruijt sijnder huijsfrouwen. Ende Hubrecht ende Jan gebroeders ende Jan Daniels wittich man ende mombair Geritken sijnder huijsfrouwen, ende Jan Jacobs wittich man ende mombair Geritken sijnder huijsfrouwe. Alle kijnderen Lambrechts soen wijlen Dirck Lambrecht voirschreven, verweckt bij Truijcken sijnder huijsfrouwen dochter wijlen Goijart Wouter. Ende hebben erffelijck gescheijden ende gedeijlt, twee huijsen, hofsteden, scueren met allen hennen landen, bemden, etc. Den mede erffgenamen Dirck Peters ende Gertruijt sijnder huijsfrouwen te deel gevallen so in scheijdinghe ende deijlinghe mits .. soen Dirck Wijllems? Een huijs, hofstat metter scuer, bachuijs, scop, dair Gerit Wijflets op woenende ende in sijnder pachtinghe heeft met allen sijnder toebehoirten neven die gemeijne straet metter eender sijde ende een eijnde, dander sijde die condividenten dande eijndt Thonis Wijllems.
Datering: 1558-1562

Diercx Peters van TARTWIJCK <== GENOEMD ALS "DIRCK PETERS"
- Lamert
-- Hubert
-- Jan (wijlen)
--- Heer Lambert
--- Matthijs
-- Geritken x Jan JACOBS
-- Diericxken x Jan DANIELS
- Peter
-- Dierck
-- Jenneke x Jacop zoon van Jan PENNINCX
- Peterken x Willem Jan SANDERS (wijlen)
-- Jan, Hubert en Gerrit
-- Jan de Jonge
-- Lijntken x Cornelis COENEN
-- Diercx (overleden)
- Catharina (overleden) x Willem LAMBERTS
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/erfdelingen%20(1570-1600)/R1849.1.htm
Hubert zoon van Lambert zoon van Diercx Peters van TARTWIJCK, Heer Lambert, Priester en Matthijs, zonen van wijlen Jan zoon van Lambert Diercx van TARTWIJCK; Jan JACOBS, man en momboir van Geritken zijn huisvrouw en Jan DANIELS in huwelijk hebbende Diericxken zijn huisvrouw, dochters van Lambert voorsz; Dierck zoon van wijlen Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK voorsz; Jacop zoon van Jan PENNINCX, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK; Jan, Hubert en Gerrit, zonen van wijlen Willem Jan SANDERS bij Peterken zijn huisvrouw dochter van Dierck voorsz, voor henzelven en voor Jan de Jonge, zoon van Willem SANDERS en Peterke voorsz en Cornelis COENEN in huwelijk hebbende Lijntken,ook dochter van Willem en Peterke voorsz; Gerrit voorsz met Jan AERTS momboirs over de minderjarige kinderen van Diercx zoon van Willem Jan SANDERS en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina dochter van wijlen Dierck Peters van TARTWIJCK, huisvrouw van Willem LAMBERTS: renten en chijnsen.
28.11.1584
RA 1849
f 286

Gehuwd
[bron]
Zie akte 330 met datering 1558-1562.
met:

womanTruijcken Goijart Wouter‏

[Gebruikersnotities]
Zij wordt niet genoemd ... ander persoon?

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.107&minr=11616784&miview=ldt
7636.107 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.107)
260 Peter ende Heijman gebrueders soene wijlen Goijaert Wouters ende Jan van Boern als man ende mombaer Mechtelden sijne huijsfrouwen dochter Goijarts voerschreven ende Lambrecht Goijartssoen als man ende mombaer Annen sijnder huijsfrouwen ende Gerit Nelissoen als man ende mombaer Heijltken sijnder huijsfrouwen oock dochter Goijaert Wouters voerschreven ende Margriet oeck dochter wijlen Goijart Wouters ende Adriaen Wijllemssoen als man ende mombaer Mariken sijnder huijsfrouwen oeck dochter wijlen Goijarts voerschreven. Ende hebben erffelijck opgedragen ende overgegeven Ariaenen Goijaerts eenen jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Welcken chijns Wijllem van de Nuwenhuis jaerlijckx geloeft hadde te vergelden alle jaeren op Lichmis Goijarden Wouters van ende vuijt huijs, hoff gelegen in die prochie van Sint Oeden Roij tot Houthem, streckende mette eender sijden neve erffenis Catherijn Lantmeters ende metten eene sijde eijnde aen erffenis Gerit Sanders ende voerschreven, rontomme aen die gemeijne straet. Noch van ende vuijt eene heijcamp een deels heijde ende een deels weijde gelegen ter selver prochie tot Ollant, neven erffenis der erffgenamen Wijllem Driessen, erffenis der erffgenamen Dierck Michiels, Mathijs Wouters, die gemeijn straet.
Datering: 1548-1552

https://proxy.archieven.nl/235/8148C0CA0A7C4030868A95F872F789C3
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
214 Art ende Walter gebrueders ende Geertruijt, Lijsken gesusters, allen kijnderen wijlen Goijart Wouters, verweckt bij wijlen Heijlwich sijnder huijsfrouwen, dochter wijlen Hanrick Artssen … ende Hanrick van Eijnhout ende Jan van Heel tsamen een…...
Datering: 1558-1562

Kinderen:

1.
manPeter Dirck Lamberts van Tartwijck‏

[Gebruikersnotities]
GENOEMD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.107&minr=11616808&miview=ldt
7636.107 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.107)
284 Thonis soen wijlen Wijnants van Erp heeft erffelijck vercoft Peteren soen wijlen Dirck Lambrechtssoen van Tartwijck een jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Vuijt een stuck lants gelegen inde prochie van Neijsel. ...
Datering: 1548-1552

WIJLEN:
(OUDERLIJK) GEZIN
Dirck Lambrecht van Tartwijck (wijlen) x Gertruijt (wijlen)
- Catharijn x Lambrecht Tijmermans
- Peter (wijlen) x Elisabeth
-- Gerit
-- Dierck
-- Jenneken
https://proxy.archieven.nl/235/EDB358E9CEEF4640BBCF236EC7BEE1E0
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
197 Willem soen wijlen Lambrecht Tijmermans ende Catharijnen sijnder huijsfrouwen dochter van wijlen Dirck Lambrecht van Tartwijck verweckt bij wijlen Gertruijt sijnder huijsfrouwen, ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dirck Lambrechts verweckt bij die voirschreven Gertruijt ende met hair Gerit hair soen verweckt bijden voirschreven Peteren, ende Dierck sijn wittich bruder ende Jenneken sijn suster kijnder Petrus voirschreven verweckt bijden voirschreven Elisabeth. Ende hebben gescheijden ende gedeijlt sekere erffgoederen van wijlen den voirschreven Dierck Lambrecht ende Gertruijt achtergelaten.
Datering: 1558-1562

ZOON: Gerit
ECHTGENOTE "Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts"
https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562

OUDERLIJK GEZIN:
Dierck Peters van Tartwijck <== VADER GENOEMD ALS "DIRCK PETERS"
- Petronella x Wijllem Jan Sanders
- Peter (wijlen) x Elijsabeth
https://proxy.archieven.nl/235/13ED71E9ADF34284B9F3EC5DC32E2C4A
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
184 Wijllem zoen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Petronella sijnder huijsfrouwe, dochter wijlen Dierck Peters van Tartwijck ende heeft erffelijck vercoft Wijllemen soen Lambert ..Tijmermans ende Elijsabeth achtergelaten weduwe Peter soenwijlen Dierck Peters haer tot haeren tochten ende haeren kijnderen verweckt bijden voirschreven wijlen Peteren totter erffelijckheijt eenen chijns. ...
Datering: 1558-1562

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
Lambrechts Woutersse x Aleijden Wijllem Rutten
- Goijarden
- Hanrick
- Elisabeth x Peter Dirck Lambrechts
-- Gerit ende Dirck
https://proxy.archieven.nl/235/D31DAE834A0B45D1823905C1A51101C9
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
363 Hanrick soen wijlen Lambrechts Woutersse ende Elisabeth sijne wetigge suster (verweckt) bij Aleijden sijne huijsfrouwe dochter wijlen Wijllem Rutten, gelovende voir haer tochte. Ende Gerit ende Dirck gebrueders. Alle kinderen Peter Dirck Lambrechts verweckt bij voirschreven Elisabeth. Ende hebben erffelijck opgedragen ende overgegeven Goijarden soen wijlen Lambrecht Wouterssen hair alinghe aenpart portie ende sijn kintsgedeelt dat deselve aengestorven is van wijlen den voirschreven Lambrecht ende Aleijden sijner huijsfrouwe van huijs, hofstat, hoff met sijn landen, heijde, weijde. Dair wijlen Lambrecht int bestorven is
Datering: 1558-1562

Diercx Peters van TARTWIJCK <== VADER GENOEMD ALS "DIRCK PETERS"
- Lamert
-- Hubert
-- Jan (wijlen)
--- Heer Lambert
--- Matthijs
-- Geritken x Jan JACOBS
-- Diericxken x Jan DANIELS
- Peter
-- Dierck
-- Jenneke x Jacop zoon van Jan PENNINCX
- Peterken x Willem Jan SANDERS (wijlen)
-- Jan, Hubert en Gerrit
-- Jan de Jonge
-- Lijntken x Cornelis COENEN
-- Diercx (overleden)
- Catharina (overleden) x Willem LAMBERTS
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/erfdelingen%20(1570-1600)/R1849.1.htm
Hubert zoon van Lambert zoon van Diercx Peters van TARTWIJCK, Heer Lambert, Priester en Matthijs, zonen van wijlen Jan zoon van Lambert Diercx van TARTWIJCK; Jan JACOBS, man en momboir van Geritken zijn huisvrouw en Jan DANIELS in huwelijk hebbende Diericxken zijn huisvrouw, dochters van Lambert voorsz; Dierck zoon van wijlen Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK voorsz; Jacop zoon van Jan PENNINCX, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK; Jan, Hubert en Gerrit, zonen van wijlen Willem Jan SANDERS bij Peterken zijn huisvrouw dochter van Dierck voorsz, voor henzelven en voor Jan de Jonge, zoon van Willem SANDERS en Peterke voorsz en Cornelis COENEN in huwelijk hebbende Lijntken,ook dochter van Willem en Peterke voorsz; Gerrit voorsz met Jan AERTS momboirs over de minderjarige kinderen van Diercx zoon van Willem Jan SANDERS en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina dochter van wijlen Dierck Peters van TARTWIJCK, huisvrouw van Willem LAMBERTS: renten en chijnsen.
28.11.1584
RA 1849
f 286

2.
man‎Lambert Dirck Lamberts van Tartwijck‏‎

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK:
https://proxy.archieven.nl/235/3A9E3559E9574EA49F73CB6CDBAB7046
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
372 ... Ende hebben erffelijck opgedragen Jannen soen wijlen Lamberts Dierckx van Tartwijck een stuck bempts geheijten het Eghelsvoert gelegen inde prochie van Sint Oeden Roij inde Eversche bemden. ...
Datering: 1558-1562

Dirck (Peters?) Lambrechtssen van Tartwijck x Geertruijt (= Truijcken Goijart Wouter ?)
- Peterken x Willem Jan Sanders
- Lambrechts x Truijcken Goijart Wouter (?)
-- Hubrecht
-- Jan
-- Geritken x Jan Daniels
-- Geritken x Jan Jacobs
https://proxy.archieven.nl/235/DB3C2CC35B1A4C75A59D386055C28E5C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
330 Willem soen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Peterken sijnder huijsfrouwen dochter wijlen Dirck Lambrechtssen van Tartwijck verweckt bij Geertruijt sijnder huijsfrouwen. Ende Hubrecht ende Jan gebroeders ende Jan Daniels wittich man ende mombair Geritken sijnder huijsfrouwen, ende Jan Jacobs wittich man ende mombair Geritken sijnder huijsfrouwe. Alle kijnderen Lambrechts soen wijlen Dirck Lambrecht voirschreven, verweckt bij Truijcken sijnder huijsfrouwen dochter wijlen Goijart Wouter. Ende hebben erffelijck gescheijden ende gedeijlt, twee huijsen, hofsteden, scueren met allen hennen landen, bemden, etc. Den mede erffgenamen Dirck Peters ende Gertruijt sijnder huijsfrouwen te deel gevallen so in scheijdinghe ende deijlinghe mits .. soen Dirck Wijllems? Een huijs, hofstat metter scuer, bachuijs, scop, dair Gerit Wijflets op woenende ende in sijnder pachtinghe heeft met allen sijnder toebehoirten neven die gemeijne straet metter eender sijde ende een eijnde, dander sijde die condividenten dande eijndt Thonis Wijllems.
Datering: 1558-1562

Diercx Peters van TARTWIJCK <== GENOEMD ALS "DIRCK PETERS"
- Lamert
-- Hubert
-- Jan (wijlen)
--- Heer Lambert
--- Matthijs
-- Geritken x Jan JACOBS
-- Diericxken x Jan DANIELS
- Peter
-- Dierck
-- Jenneke x Jacop zoon van Jan PENNINCX
- Peterken x Willem Jan SANDERS (wijlen)
-- Jan, Hubert en Gerrit
-- Jan de Jonge
-- Lijntken x Cornelis COENEN
-- Diercx (overleden)
- Catharina (overleden) x Willem LAMBERTS
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/erfdelingen%20(1570-1600)/R1849.1.htm
Hubert zoon van Lambert zoon van Diercx Peters van TARTWIJCK, Heer Lambert, Priester en Matthijs, zonen van wijlen Jan zoon van Lambert Diercx van TARTWIJCK; Jan JACOBS, man en momboir van Geritken zijn huisvrouw en Jan DANIELS in huwelijk hebbende Diericxken zijn huisvrouw, dochters van Lambert voorsz; Dierck zoon van wijlen Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK voorsz; Jacop zoon van Jan PENNINCX, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Peter zoon van Dierck Peters van TARTWIJCK; Jan, Hubert en Gerrit, zonen van wijlen Willem Jan SANDERS bij Peterken zijn huisvrouw dochter van Dierck voorsz, voor henzelven en voor Jan de Jonge, zoon van Willem SANDERS en Peterke voorsz en Cornelis COENEN in huwelijk hebbende Lijntken,ook dochter van Willem en Peterke voorsz; Gerrit voorsz met Jan AERTS momboirs over de minderjarige kinderen van Diercx zoon van Willem Jan SANDERS en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina dochter van wijlen Dierck Peters van TARTWIJCK, huisvrouw van Willem LAMBERTS: renten en chijnsen.
28.11.1584
RA 1849
f 286

3.
womanPetronella Dirck Lamberts "Peterken" van Tartwijck‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/CBADD5ABFAC144CF95377457F57B2C2B
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
41 Wijllem soen wijlen Jan Sanders man ende mombair Peterken sijnder huijsvrouwe dochter wijlner Dierckx van Tartwijck ende heeft opgedragen ...
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/CBADD5ABFAC144CF95377457F57B2C2B
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
41 Wijllem soen wijlen Jan Sanders man ende mombair Peterken sijnder huijsvrouwe dochter wijlner Dierckx van Tartwijck ende heeft opgedragen Marcelis soen wijlner Sijmonts vanden Audenhuijs het achtste gedeelt van een buender beempt gelegen in die prochie van Sint Oeden Roij.
Datering: 1558-1562

4.
womanCatharina Dirck Lamberts van Tartwijck‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/13ED71E9ADF34284B9F3EC5DC32E2C4A
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
184 Wijllem zoen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Petronella sijnder huijsfrouwe, dochter wijlen Dierck Peters van Tartwijck ende heeft erffelijck vercoft Wijllemen soen Lambert ..Tijmermans ende Elijsabeth achtergelaten weduwe Peter soenwijlen Dierck Peters haer tot haeren tochten ende haeren kijnderen verweckt bijden voirschreven wijlen Peteren totter erffelijckheijt eenen chijns. ...
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/EDB358E9CEEF4640BBCF236EC7BEE1E0
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
197 Willem soen wijlen Lambrecht Tijmermans ende Catharijnen sijnder huijsfrouwen dochter van wijlen Dirck Lambrecht van Tartwijck verweckt bij wijlen Gertruijt sijnder huijsfrouwen, ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dirck Lambrechts verweckt bij die voirschreven Gertruijt ende met hair Gerit hair soen verweckt bijden voirschreven Peteren, ende Dierck sijn wittich bruder ende Jenneken sijn suster kijnder Petrus voirschreven verweckt bijden voirschreven Elisabeth. Ende hebben gescheijden ende gedeijlt sekere erffgoederen van wijlen den voirschreven Dierck Lambrecht ende Gertruijt achtergelaten.
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562


Voor meer informatie: bertho@derikx.com