man‎Hendrick Niclaes Jasper Blanckers‏‎
Geboren ‎± 1578
[bron]
Geboren voor 1601-20=1581.

Zie akte 55v Attestatie, 21-1-1620 - 42 jaar - dus geboren rond 1578.

ABT1578

Overleden ‎15 okt 1645 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 038 van 23 februari 1636.
Genoemd in akte 062 van 26 februari 1638.

Mogelijk:

BHIC:
Overledene Henricus Blanckarts
overleden op 15-10-1645 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1618-1677, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 136v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1677
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
90177 Begraafinschrijving Henricus Blanckarts, 15-10-1645
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 15-10-1645
Overledene: Henricus Blanckarts
Folio: 136v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3
Page 138 of 148 - 00138_D_Oirschot_0003_0136v-0137.jp2
Scan geeft alleen datum en naam.
‎, ongeveer 67 jaar
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143B - J. Toirkens
220
... De rente wordt nu verkocht aan Adriaen Jan Molenpas en ...
Datum 11 september 1587
In marge :
Henrick zoon Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) als gemachtigde van Antonis Ariaen Molenpas zoals blijkt uit de procuratie d.d. 23 november 1604 en ook als gemachtigde voor Jan Arien Molenpas, zijnde beiden ooms van hem, verklaart dat ...
Datum 23 juni 1614

OUDERS ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145C - J. Toirkens
001
... Hij verkoopt dit bezit nu aan Henrick zoon Niclaes Jaspers ( Blanchaerts, JT ) ...
Datum 2 januari 1603
.
091
Henrick zoon Niclaes Jaspaers (Blankaerts, JT) als man van Magdalena dochter van wijlen Peter Adriaen Meulenpas, verwekt bij Matijsken dochter Wilbort Janssen van den Nieuwenhuisen, heeft Antonis Adriaens Meulenpas en Adriaen zoon van Wilbort van den Niewenhuizen van hun verplichtingen ontheven als ooms en voogden over zijn vrouw Magdalena en dankt hen voor hun werkzaamheden.
Datum 10 maart 1603

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 146A - J. Toirkens
146
... Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ). ...
Datum 15 november 1605

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1609.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 146C - J. Toirkens
320
Jan Jan Muelepas en Henrick zoon Niclaas Jaspars ( Blankaerts, JT ) als man van Magdalena dochter wijlen Peters Muelepas, zijnde erfgenamen van wijlen Andries Muelepas verklaren dat zij volledig zijn voldaan door heer Jan Verrijt vanwege diens vaderCorstiaen Verrijt voor een kapitaal m.b.t. een rente van 10 stuivers per jaar samen met de achterstallige termijnen. ... De andere helft van deze rente is in bezit van de schout van Oirschot uit hoofde van diens funktie omdat Aleijt natuurlijke dochter van wijlen heer Joost Coremans, de echtgenote van genoemde wijlen Andries Muelepas, een bastaarddochter was. ...
Datum 24 december 1609
.
321
Daarbij tekent genoemde Henrick Claessen Jaspers wel speciaal aan dat hij niet verder erfgenaam wil zijn in de nalatenschap van genoemde wijlen Andries Muelepas en er ook niet verder in wil bijdragen dan voor zover er door schepenen in Oirschot een overzicht van deze nalatenschap zal zijn gemaakt. Datum en getuigen als boven.

OUDERS ECHTGENOTE
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147A - J. Toirkens
275
Peter Jacops als gekozen voogd van Heijlken en Aelijdt, dochters van wijlen Adriaen Henrick Peter Meusen verwekt bij Heijlken dochter van Sib Dircks, verder Antonis Jacops en Jan Adams van Loon, die daarbij handelen namens Willem Scheijmakers, verder Henrick Niclaes Jaspars ( Blanckaerts) als man van Magda- lena dochter van wijlen Peter Adriaens Muelenpas verwekt bij Mathijsken dochter van Wilbort Janssen van den Nieuwenhuijsen, waarbij deze Henrick Niclaes Jaspers nog optreedt voor Steven Gijsmaers Rommen en voor Jan Aerts die in Vlijmen woont, zijnde allen erfgenamen van wijlen Cathalijne dochter van wijlen genoemde Henrick Peeter Meeussen, verklaren hierbij ...
Datum 5 juli 1610
.
276
Jan zoon wijlen Adriaen Muelepas, verkoopt hierbij zijn aanspraken die hij heeft geerfd bij de dood van Cathalijne dochter van wijlen Henrick Peter Meussen, weduwe van Cornelis Henricks, hetzij
in land, heide of weilanden, waar die ook in Oirschot zijn gelegen zonder enige uitzondering. Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Henrik Niclaes Jaspers ( Blankaerts , JT ) ...
Datum 7 juli 1610

RHCE:
NTI-15209-12 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Jan Willems de Metser
22 Overeenkomst, 5-1-1613
Ghijsberden Ghijsberts van de Achter
Henricken Niclaes Jaspers
Ghijsberts Steven Robben
...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147C - J. Toirkens
008
Dirck zoon Willem Laureijssen verkoopt hierbij de helft van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Hedel, ... Ze verkopen dit bezit nu samen met alle lasten die erop drukken aan Henrik Niclaes Jaspers Blankaerts ...
Datum 14 januari 1613
.
009
Genoemde Henrick Claes Jaspers ( Blankaerts JT) heeft als schuldenaar beloofd om aan Dirk Laureijssen uit de vorige akte ... Datum en getuigen als boven.
.
027
Henrik zoon Niclaes Jaspers Blanckaerts verkoopt hierbij het huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Nieuwstraat aldaar, ... zoals hij dat samen met alle lasten erop heeft gekocht van Goossen Goijaerts. Hij verkoopt het huis nu aan Geraerd Henricks van Berendonck ...
Datum 23 januari 1613
(Zie ook 062)
.
028
Gerart Henricks van Berendonck heeft beloofd als schuldenaar om Henrick Niclaes Jasper Blankaerts uit de vorige akte ... Datum en getuigen als boven
.
029
Henrick zoon Niclaes Jasper Blankaerts verklaart van het vermelde bedrag 20 gulden te hebben ontvangen. Datum en getuigen als boven die het aandroegen.
.
271
... b.p. ... Henrick Claes Jaspers Blankaerts, de pad aldaar, ...
.
284
Silvester Wilbort Schenkens als gemachtigde van hiervoor verkoopt een akker gelegen naast de Hoeve, genoemd het Popelbosch, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijk aldaar, ... Het wordt nu verkocht aan Henrick Claes Jasper Blanchaerts ...
Datum en getuigen als boven. (19 november 1613)
.
285
Genoemde Silvester in zijn hoedanigheid van hiervoor verkoopt hierbij twee akkers met een middenkant, genoemde het Achterste Popelbosch, gelegen naast Hedel, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijk aldaar, ... Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Niclaes Jaspers Blanckaerts ...
Datum en getuigen als boven. (19 november 1613)
(Zie ook 286)
.
299
Marcelis zoon Lambrecht Francken verkoopt hierbij het stuk weiland, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, ... Hij verkoopt het perceel nu aan Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) ...
Datum 10 december 1613
(Zie ook 300)

RHCE:
NTI-15209-12 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Jan Willems de Metser
61 Transport, 24-12-1613
Jan Jans Rutger Diercx
Jan Roeloffs van Schoenbeeck
Barbara Jan Rutger Diercx
Dierck Rutger Diercx
Henrick Niclaes Jaspars
Michiel Claessen
Dierck de Metser

VADER LEEFT NOG:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148B - J. Toirkens
071
Niclaes Jaspaers Blanckaerts en diens zoon Henrick hebben als schuldenaars beloofd om aan Joffrouw Catharina van der Linden ten behoeve van Vrouwe Maria Rosalis, haar moeder zijnde, waarbij deze Vrouwe Maria Rosalis daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen die ze heeft verwekt bij wijlen heer Lodewijk van der Linden, daarvan het erfrecht, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 27 februari 1615)
.
072
Genoemde Henrick heeft beloofd om diens vader Niclaes die voor diens belofte te zullen vrijwaren. Datum en getuigen als boven.
.
073
Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) heeft als schuldenaar beloofd om aan Dirck Goorts van Loon, onze collega schepen, die een bedrag van ...
Datum en getuigen als boven.
.
245 & 251
... b.p. ... Henrik Claes Jasper Blanchaerts, ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1616.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148C - J. Toirkens
096
Hendrick Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT) verkoopt hierbij een weiland met de houtopstand daarop, gelegen in Oirschot, herdgang Hedel ... Hij heeft dit perceel eerder gekocht van Marcelis Lambert Francken conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 10 december 1613 en verkoopt dat nu aan Joorden Janssen van Hersel ...
Datum 29 april 1616

RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
11v Aanstelling, 15-3-1619
...
Henrick Niclaes Jaspars
...

LEEFTIJD
RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
55v Attestatie, 21-1-1620
Henrick Niclaes Jaspars Blanckaerts - 42 jaar
Matthijs Willem Lauwreijssen - 40 jaar
Joirdaen Willem Joirdaens
Henrick Henricks van Ginhoven
Marten Peeters
Toponiem in RA: Hedel

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1621.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149C - J. Toirkens
039
Frans Peter Muelenpas verkoopt hierbij het weiland met de houtopstand erop, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, ... Hij verkoopt het perceel nu aan Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) zijnde zijn zwager ...
Datum als boven (5 maart 1621)

RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
124 Attestatie, 1-9-1621
Henrick Niclaes Jaspars - Woonplaats: Hedel
...
Zie ook
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15210-14&minr=3297683&miview=ldt

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149C - J. Toirkens
082
Henrick Niclaes Jaspers ( = Blankaerts, JT ) heeft als schuldenaar vanwege geleend geld beloofd om aan Jaspar Philips van Esch die een bedrag van ...
Datum 20 april 1622
.
083
Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) heeft beloofd om zijn zoon Henrick Niclaes Jaspers uit de vorige akte die voor diens belofte te zullen vrijwaren omdat het geld door hem, Niclaes is ontvangen. ...
Datum en getuigen als boven. (20 april 1622)
.
116
Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) en Willem Arien Goorts voor zichzelf handelend en ook als voogd over de kinderen van wijlen Peter Wijnants Verrijt, verklaren hierbij ...
Datum 3 juni 1622

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1623.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
222A
Henrik zoon Niclaes Jaspar Blankaarts als man en voogd van Magdalena dochter wijlen Peter Adriaan Molenpas en met dezelfde Magdalena geassisteerd, verkoopt een hofstede met de materialen die daarbij en daarin liggen, gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof, welke hofstede zijn vrouw geerfd heeft van haar ouders, ... Hij verkoopt deze hofstede etc. aan Henrik Dirks van Roij ...
Datum 15 november 1623

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
344
Heer Philips zoon Wernarts van der Straten, priester en zanger in Oirschot, heeft verklaard dat de rente van f. 2.-- per jaar is betaald die genoemde Philips van zijn vader heeft geerfd, samen met de achterstallige termijnen. De rente werd geheven op het huis van Mathijske weduwe van Peter Jan Molenpas of haar tweede man Jan Adams van Loon, welk huis het laatste toebehoorde aan Henrik Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ), gelegen achter de 0.L. Vrouwe kapel. De rente is overgegeven vanwege kosten van voeding etc. door genoemde heer Philips ten huize van genoemde Jan vroeger genoten. Heer Philips heeft geen brief meer van deze rente en stemt ermee in dat als die alsnog gevonden wordt, dat die dan niet meer geldig zal zijn.
Datum 7 september 1624

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1626.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 151 - J. Toirkens
291
Henrick Niclaes Blanckaerts verkoopt hierbij een stuk akkerland gelegen in Oirschot herdgang Hedel ... Hij verkoopt het nu aan Willem Jacop Vrancken ...
Datum 13 februari 1626

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153D - J. Toirkens
432
Zittingsdag 16 februari 1628 ...
Dirck Rutgers van Kerkoerle en Henrick Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT) zijn als voogden aangesteld over de weduwe en kinderen van wijlen meester Lambert van Boxtel en hebben de gebruikelijke eed daarvoor afgelegd. ( notaris Lambert van Boxtel is dus kort voor 16 feb. 1628 overleden )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1629.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 154 - J. Toirkens
031
Henrick Niclaes Jasper Blanckaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Lucas Ekerschot de oude terzake van landhuur en achter stallige rogge daarvan, die een bedrag van ...
Datum als boven (Datum 22 januari 1629)
.
182
Henrick Niclaes Blanchaerts heeft beloofd om aan Lijsken uit de vorige akte op de zelfde datum als hiervoor vanwege geleend geld die een bedrag van ...
Datum 17 mei 1629

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 155 - J. Toirkens
179
Henrick zoon Gerit Henrick Lamberts heeft vanwege een overeen-komst die hij had gemaakt met Henrik Niclaes Jaspers ( Blanchaerts, JT) als restant koopsom voor een verkocht paard dat hij
van deze Henrick Jaspers had gekocht, ...
Datum 20 februari 1630

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 156 - J. Toirkens
175
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts ) en zijn vader Henrick Niclaes Jaspers hebben samen en hoofdelijk beloofd dat ze Antonis Adriaens Meulenpas zullen vrijwaren voor diens gedane belofte en huur die deze ten opzichte van de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gerit Arien Oerlemans had gedaan.
Datum en getuigen als boven. (23 april 1631)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 157 - J. Toirkens
037
Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT), verkoopt hierbij een stuk akkerland genoemd de Horentuijter, groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, ... Het perceel wordt verkocht aan Jan Henricks van Berse ...
Datum 11 februari 1632
.
145
... verkopen hierbij een huis met tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemd in de Koestraat, ... Ze verkopen dit bezit nu na 3 openbare aankondigingen hierover tegen het hoogste bod aan Henrick Niclaessen ( = Henrick Niclaes Jasper Blanchaerts, JT ) ...
Datum 5 april 1632
.
155
Inventaris van de roerende en onroerende bezittingen, brieven en dokumenten die zijn nagelaten door wijlen Antonis Ariens Muelepas, die op 19 januari j.l. is overleden en die zijn aangetroffen in het huis van Henrick Niclaes Blanchaerts als man van Magdalena dochter van wijlen Peter Arien Muelepas, mede erfgenaam zijnde van deze Antonis en welke inventaris is opgemaakt op verzoek van meester Wouter van Stiphout, rector van de school te Oirschot die daartoe was gemachtigd door Andries Muelepas, letterzetter, wonend te Antwerpen, ook erfgenaam zijnde van de vermelde Antuenis Muelepas, ...
Daarna is aan Henrick en aan Magdalena gevraagd of er geen geld was en ze hebben verklaard wat geld gehaald te hebben bij Jan Robbrechts, engelsman, zijnde 7 pattacons met nog een dubbele dukaat die eigendom van vermelde Muelenpas waren, die ze verklaren te hebben aangewend voor de begrafenis van genoemde Antonis Meulenpas, waarvan ze nog rekening zouden overleggen. ...
De achterstand daarvan heeft Peter ingehouden omdat hij toezicht had gehouden op het dode lichaam van Antonis, die op de weg naar Den Bosch plotseling is gestorven en waarvoor Henrick verklaarde hem daarvoor nog twee pattacons te hebben moeten geven. ...
Daarna heeft deze Henrick Niclaes Jasper Blanchaerts en diens vrouw Magdalena Peter Ariens Molenpas, die daarover nader was ondervraagd door genoemde van Stiphout en door schepenen of er geen verder bezit was, hebben daarop geantwoord dat ze naar eer en geweten daarmee onbekend zijn en bieden aan zulks onder ede later te bevestigen maar als ze naderhand nog iets zouden vinden, dan zullen ze dat tergoeder trouw tevoorschijn brengen en ook laten inventariseren en niets achter zullen houden. Aldus opgemaakt 19 april 1632

TESTAMENT:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1636.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 161 - J. Toirkens
038
Testament van Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) en zijn vrouw Magdalena. Er wordt een 'openbaar'testament opgemaakt door de 'eerzame' Henrick Niclaes Jaspers en zijn vrouw Magdalena, ingezetenen van Oirschot. Henrick zelf is gezond en in het bezit van zijn vijf zinnen maar Magdalena ligt ziek te bed, maar is wel in het bezit van haar verstandelijke vermogens. ...
Gedaan ten woonhuize van de testateuren in Oirschot onder Hedel, 23 februari 1636.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 163 - J. Toirkens
061
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers (Blanckaerts, JT) als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Schepens, verkoopt hierbij ...
Datum 26 februari 1638
.
062
Naderhand is nog verschenen Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) en heeft zich borg gesteld voor zijn zoon Peter van hiervoor en hij als borg garandeert alles te voldoen als het onderpand daarvoor onvoldoende van waarde is en dan zal hij alsnog zulks als zijn eigen schulden beschouwen en voldoen. Datum en getuigen als boven.
.
234
Henrik Niclaes Jaspers ( Blanckarts, JT ) heeft verklaard op verzoek van Cathalijn echtgenote van Andries Meulenpas, letterzetter in de stad Antwerpen, dat hij Henrik, in het begin van de maand december 1632 aan Antonis Ariens van Overbeeck in dienshuis staande in Oirschot, 20 pattacons had gegeven om daarmee aan genoemde Meulenpas een bedrag van 50 gulden te voldoen die hij Henrik schuldig was aan deze Meulenpas en stond te voldoen vanwege het nagelaten bezit van wijlen Antonis Meulenpas, volgens het akkoord daarover tussen deze Henrick en genoemde Andries gemaakt. ...
Datum 1 september 1638

GEZIN:
RHCE:
TI-15214-84 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
337 Procuratie, 6-6-1673
(1) Anna van Nijeuwenhuijsse - Wed. van Jacob Hasselmans Weduwe
(2) Jan Wilbertsse van Nijeuwenhuijsse - Vader van 1
(3) Jacob Hasselmans - Overleden echtg. van Anna van Nijeuwenhuijsse Wijlen
(4) Peter Blanckarts
(5) Matijs Blanckarts
(6) Maeijken Blanckarts - Echtg. van Jan Janssen Snellarts
(7) Jan Janssen Snellarts - Echtg. van Maeijken Blanckarts
(8) Lijsken Blanckarts - Woonplaats: Nuenen - Echtg. van Niclaes Lombarts
(9) Niclaes Lombarts - Woonplaats: Nuenen - Beroep: Schepen - Echtg. van Lijsken Blanckarts
(10) Neesken Blanckarts - Echtg. van Jan Willems van de Ven
(11) Jan Willems van de Ven - Echtg. van Neesken Blanckarts
(12) Henrick Blanckarts - Echtg. van Magdalena Swaelen
(13) Magdalena Swaelen - Echtg. van Henrick Blanckarts
(14) Peter Swaelen - Echtg. van Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Vader van 13
(15) Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Echtg. van Peter Swaelen - Moeder van 13
(16) Goiarden Hasselmans - Zoon van 1 en 3
(17) Catharina van den Nijeuwenhuijs - Wijlen
(18) Peter van den Nijeuwenhuijs - Vader van 17; wijlen
(19)Jan Jansse Baiens - Getuige
(20) Aert Peters van Gestel - Getuige

=====================
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 106
Henriek Niclaes Jasper Blanckaerts, geb. circa 1578 18, overleden Oirschot 15 oktober 1645, gaat op 10 december 1600 in Turnhout in ondertrouw, en trouwt voor de pastoor Oirschot op
9 januari 1601 met Magdalena Peter Adriaen Molenpas, dochter van Peter Adriaen Molenpas en Mathijske Wilbert Jan van de Nieuwenhuijsen, overleden Oirschot op 4 maart 1636. Zij wonen op Hedel.

Henriek heeft veel profijt van zijn huwelijk: als erfgenaam van Andries Meulepas verklaart hij op 24 december 1609 voor de schepenen dat hij de nalatenschap pas na inventarisatie zal aanvaarden 19, En op 5 juli 1610 verleent hij kwitantie aan Gijsbert Cornelis Jan Gijben voor een jaarl ijkse rente van 30 stuivers uit een grotere rente van 9 gulden, waarvan de rentebrief verloren is gegaan 20, Twee dagen later koopt Henriek van Jan Adriaen Meulepas diens erfdeel in de nalatenschap van Cathalijnedochter van wijlen Henriek Peter Meussen, weduwe van Cornelis Henricks 21. Van zijn zwager Frans Peter Muelenpas koopt Henriek in 1621 een weiland met houtopstand, dat Frans in 1617 heeft vernaderd van Joorden Jans van Heersei 22.

Henrick's schoonmoeder is hertrouwd met Jan Adams van Loon, die op 17 oktober 1619 als weduwnaar met de voorkinderen van zijn vrouw een akkoord sluit over de nalatenschap 23. In ruil voor alle roerende en onroerende goederen ontvangt Jan een bedrag van 200 gulden, alsmede een bed met een kussen, een sargie 24 en twee paar lakens. Op 2 januari 1603 koopt Henrick, zoon van Niclaes Jaspers, een huis en tuin in de herdgang Kerkhof aan de Nieuwstraat van Goossen Goijaert Goossens als man van Mechteld Henriek van Creijeit 25, Op 5 januari 1613 verkoopt hij het huis aan Geraerd Henricks van Berendonck, voor 200 gulden tegen een uitgestelde betaling van twee jaar met een rente van 7 procent per jaar 26. In 1622 leent Henriek 50 gulden van Jaspar Philips van Esch, waarvoor zijn vader Niclaes borg staat 27. Op 16 mei 1624 is de schuld afgelost.

Van zijn schoonouders erft Henriek een hofstede, gelegen op de Kerkhof, die hij op 15 november 1623 met alle toebehoren verkoopt aan Henriek Dirck van Roij 28, Henriek bezit ook nog grond op Hedel: op 13 februari 1626 verkoopt hij een akker aldaar aan Willem Jacop Vrancken, maar bedingt het recht van overpad met paard en wagen tot twee naastgelegen beemdjes 29. Op 23 februari 1636 maken Henriek en zijn vrouw voor de schepenen een testament op de langstlevende in hun woonhuis op Hedel 30, Magdalena ligt ziek op bed. Zij overlijdt een week later.

Uit dit huwelijk 8 kinderen :
1. Jasper Henriek Blanckaerts, volgt llla.
2. Maria Henriek Blanckaerts, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 21 oktober 1634 met Jan Jan Snellaerts, z.v. Jan Wouter Dielis Snellaerts en Lijsbeth Dirck van den Heuvel.
3. Peter Henriek Niclaes Jasper Blankers, geb. circa 1600, begr. Oirschot 27 augustus 1679, volgt lllb.
4. Mathijs Henriek Blankers, ged. Oirschot 12 januari 1620, begr. Oirschot 29 november 1683, volgt lllc.
5. Agnes Henriek Blankers, ged. Oirschot 29 maart 1622, trouwt voor de kerk Oirschot op 9 september 1646 met Jan Willem van de Ven, z.v. Willem Dirck van de Ven en Ursula Henriek Henriek van Ostade.
6. Jan Henriek Blankers, ged. Oirschot 17 november 1624, begr. Oirschot 21 juli 1653, volgt llld.
7. Wilbert Henriek Blanckaerts, overl. Oirschot 15 maart 1635.
8. Lijsbeth Henriek Blanckaerts, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 22 juni 1642 met Goijaert Geraert van de Laeck, z.v. Geraert Goijaert van de Laeck en Heijltje Jan Niclaes van de Vleuten, geb. circa 1600. Goijaert woont op Verrenbost, waar hijvan zijn ouders een nieuwt huijs heeft geërfd. Op 1 juli 1656 maken Goijaert en Lijsbeth hun testament31 . Lijsbeth hertrouwt voor de schepenen van Oirschot op 12 januari 1666 met Niclaes Lombarts, weduwnaar van Maria van Houtum.

18 Oirschot N14 folio 55v
19 Oirschot R146C folio 401v
20 Oirschot R2377 folio 94v
21 Oirschot R2377 folio 95
22 Oirschot R2379 folio 18
23 Oirschot R2379 folio 152
24 Sargie (Fr. sarge): wollen deken
25 Oirschot R2375 folio 341
26 Oirschot R2377 folio 249v
27 Oirschot R2379 folio 65
28 Oirschot R2380 folio 152
29 Oirschot R2381 folio 208
30 Oirschot R2391 folio 52
=====================

Ondertrouwd ‎10 dec 1600 Turnhout.
Gehuwd (religieus) ‎9 jan 1601 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 155 19 april 1632: "Henrick Niclaes Blanchaerts als man van Magdalena dochter van wijlen Peter Arien Muelepas"

BHIC:
Bruidegom Hanrick Claes Jaspers
Bruid Magdaleen Peter Molepas
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 09-01-1601
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Ondertrouw in Turnhout.
Datum ondertrouw: 10-12-1600
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1583-1610, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 1, blad 27
Gemeente: Oirschot
Periode: 1583-1610
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
53651 Trouwinschrijving Hanrick Claes Jaspers en Magdaleen Peter Molepas, 09-01-1601
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 10-12-1600
Trouwdatum: 09-01-1601
Bruid: Magdaleen Peter Molepas
Bruidegom: Hanrick Claes Jaspers
Folio: 27
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.1
(ongeveer 35 jaar gehuwd) met:

womanMagdalena Peter Adriaen van den Molenpas‏
Overleden ‎4 mrt 1636 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 038 van 23 februari 1636: "Magdalena ligt ziek te bed"

Mogelijk:

RHCE:
89851 Begraafinschrijving Magdalena Blanckarts, 04-03-1636
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 04-03-1636
Overledene: Magdalena Blanckarts
Folio: 126v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3

BHIC:
Overledene Magdalena Blanckarts
overleden op 04-03-1636 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1618-1677, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 126v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1677
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145C - J. Toirkens
091
Henrick zoon Niclaes Jaspaers (Blankaerts, JT) als man van Magdalena dochter van wijlen Peter Adriaen Meulenpas, verwekt bij Matijsken dochter Wilbort Janssen van den Nieuwenhuisen, heeft Antonis Adriaens Meulenpas en Adriaen zoon van Wilbort van den Niewenhuizen van hun verplichtingen ontheven als ooms en voogden over zijn vrouw Magdalena en dankt hen voor hun werkzaamheden.
Datum 10 maart 1603

1609_ra146c1609.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 146C - J. Toirkens
320
Jan Jan Muelepas en Henrick zoon Niclaas Jaspars ( Blankaerts, JT ) als man van Magdalena dochter wijlen Peters Muelepas, zijnde erfgenamen van wijlen Andries Muelepas verklaren dat zij volledig zijn voldaan door heer Jan Verrijt vanwege diens vaderCorstiaen Verrijt voor een kapitaal m.b.t. een rente van 10 stuivers per jaar samen met de achterstallige termijnen. Deze rente werd door genoemde Corstiaan elk jaar aan deze erfgenamen betaald uit een weiland dat hem toebehoort en is gelegen in Oirschot, herdgang Hedel, ...
Datum 24 december 1609
.
321
Daarbij tekent genoemde Henrick Claessen Jaspers wel speciaal aan dat hij niet verder erfgenaam wil zijn in de nalatenschap van genoemde wijlen Andries Muelepas en er ook niet verder in wil bijdragen dan voor zover er door schepenen in Oirschot een overzicht van deze nalatenschap zal zijn gemaakt.
Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147A - J. Toirkens
275
Peter Jacops als gekozen voogd van Heijlken en Aelijdt, dochters van wijlen Adriaen Henrick Peter Meusen verwekt bij Heijlken dochter van Sib Dircks, verder Antonis Jacops en Jan Adams van Loon, die daarbij handelen namens Willem Scheijmakers, verder Henrick Niclaes Jaspars ( Blanckaerts) als man van Magda- lena dochter van wijlen Peter Adriaens Muelenpas verwekt bij Mathijsken dochter van Wilbort Janssen van den Nieuwenhuijsen, waarbij deze Henrick Niclaes Jaspers nog optreedt voor Steven Gijsmaers Rommen en voor Jan Aerts die in Vlijmen woont, zijnde allen erfgenamen van wijlen Cathalijne dochter van wijlen genoemde Henrick Peeter Meeussen, verklaren hierbij ...
Datum 5 juli 1610
.
276
Jan zoon wijlen Adriaen Muelepas, verkoopt hierbij zijn aanspraken die hij heeft geerfd bij de dood van Cathalijne dochter van wijlen Henrick Peter Meussen, weduwe van Cornelis Henricks, hetzij
in land, heide of weilanden, waar die ook in Oirschot zijn gelegen zonder enige uitzondering. Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Henrik Niclaes Jaspers ( Blankaerts , JT ) ...
Datum 7 juli 1610
.

OUDERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1619.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149A - J. Toirkens
267
Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen Jan Adams van Loon weduwnaar van Mathijsken dochter van Wilbord Janssen van den Nieuwenhuisen als partij ter ener zijde en de kinderen of erfgenamen van deze Mathijsken verwekt bij wijlen Peter Adriaen Molenpas, deze Peter zijnde haar eerste man als partij ter andere zijde inzake het bezit dat in het sterfhuis is aangetroffen, waarin deze Jan meent aanspraken te hebben. Om dit geschil nu in der minne te regelen zijn voor ons als schepenen verschenen genoemde Jan Adams ter ener zijde en Frans zoon wijlen genoemde Peter van den Molenpas en Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) als man van Magdalena, kinderen van genoemde Mathijsken en ze hebben nu de volgende overeenkomst gemaakt. ... Verder heeft Jan ermee ingestemd dat hij het proces zal beeindigen dat hij had aangespannen tegen deze Dielis Arien Henricks ( lees Sijckens, JT ) en de zijnen die als belastingheffer alhier een vordering op hem heeft ... Indien er enige testamentaire beschikking zou zijn gemaakt tussen Matijsken en Jan Adams van Loon, dan beschouwt Jan die hiermee als zijn de vervallen anders dan wat betreft het geld dat Jan heeft geleend van Jan Dirck Geraerts die in Strijp woont, dat geld mag hij behouden. Genoemde Jan enerzijds en Frans en Henrick anderzijds en met hen Jacop Dircks samen met Antonis Adriaens Molenpas die in Den Bosch woont, hebben over en weer beloofd dit akkoord te zullen nakomen ...
Datum 17 oktober 1619

RHCE:
TI-15214-84 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
337 Procuratie, 6-6-1673
(1) Anna van Nijeuwenhuijsse - Wed. van Jacob Hasselmans Weduwe
(2) Jan Wilbertsse van Nijeuwenhuijsse - Vader van 1
(3) Jacob Hasselmans - Overleden echtg. van Anna van Nijeuwenhuijsse Wijlen
(4) Peter Blanckarts
(5) Matijs Blanckarts
(6) Maeijken Blanckarts - Echtg. van Jan Janssen Snellarts
(7) Jan Janssen Snellarts - Echtg. van Maeijken Blanckarts
(8) Lijsken Blanckarts - Woonplaats: Nuenen - Echtg. van Niclaes Lombarts
(9) Niclaes Lombarts - Woonplaats: Nuenen - Beroep: Schepen - Echtg. van Lijsken Blanckarts
(10) Neesken Blanckarts - Echtg. van Jan Willems van de Ven
(11) Jan Willems van de Ven - Echtg. van Neesken Blanckarts
(12) Henrick Blanckarts - Echtg. van Magdalena Swaelen <=== Echtgenoot
(13) Magdalena Swaelen - Echtg. van Henrick Blanckarts <=== Zijzelf
(14) Peter Swaelen - Echtg. van Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Vader van 13 <=== Vader
(15) Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Echtg. van Peter Swaelen - Moeder van 13 <=== Moeder
(16) Goiarden Hasselmans - Zoon van 1 en 3
(17) Catharina van den Nijeuwenhuijs - Wijlen
(18) Peter van den Nijeuwenhuijs - Vader van 17; wijlen
(19)Jan Jansse Baiens - Getuige
(20) Aert Peters van Gestel - Getuige

Kinderen:

1.
womanMaria Hendrick "Maeijken" Blanckers‏

[Gebruikersnotities]
RHCE:
66 Procuratie, 19-5-1663
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
Persoon in RA:
Blanckarts, Mathijs Henrick <== broer
Laeck van de, Goijaert Gerits
NB.: Echtg. van Lijsken Blanckaerts
Blanckaerts, Lijsken <=== Dus ook een zus (want dochter van 6)
NB.: Echtg. van Goijaert Gerits van de Laeck Dochter van 6
Snellarts, Jan Janssen
NB.: Echtg. van Maeijken Blanckaerts
Blanckaerts, Maeijken <======== Zijzelf
NB.: Echtg. van Jan Janssen Snellarts Dochter van 6
Blanckaerts, Henrick <===== 6
Blanckaerts, Peeter <== broer
Venne van de, Jan Willem Dircx
NB.: Echtg. van Neesken Blanckaerts
Blanckaerts, Neesken <=== Dus ook een zus (want dochter van 6)
NB.: Echtg. van Jan Willem Dircx van de Venne Dochter van 6
Hermans, Aert
Nieuwenhuijs van, Margriet Peeters
Janssen, Thijssen Wilbort
Boxtel van, Daniel Jans
Roije van, Dirck Henr.
Toponiem in RA: Bijsken, het Terheijden & Riethille Terheijden & Anthonetten Lant, Noort Terheijden
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 19-5-1663
Soort akte: Procuratie
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119

RHCE:
TI-15214-84 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
337 Procuratie, 6-6-1673
(1) Anna van Nijeuwenhuijsse - Wed. van Jacob Hasselmans Weduwe
(2) Jan Wilbertsse van Nijeuwenhuijsse - Vader van 1
(3) Jacob Hasselmans - Overleden echtg. van Anna van Nijeuwenhuijsse Wijlen
(4) Peter Blanckarts
(5) Matijs Blanckarts
(6) Maeijken Blanckarts - Echtg. van Jan Janssen Snellarts
(7) Jan Janssen Snellarts - Echtg. van Maeijken Blanckarts
(8) Lijsken Blanckarts - Woonplaats: Nuenen - Echtg. van Niclaes Lombarts
(9) Niclaes Lombarts - Woonplaats: Nuenen - Beroep: Schepen - Echtg. van Lijsken Blanckarts
(10) Neesken Blanckarts - Echtg. van Jan Willems van de Ven
(11) Jan Willems van de Ven - Echtg. van Neesken Blanckarts
(12) Henrick Blanckarts - Echtg. van Magdalena Swaelen
(13) Magdalena Swaelen - Echtg. van Henrick Blanckarts
(14) Peter Swaelen - Echtg. van Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Vader van 13
(15) Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Echtg. van Peter Swaelen - Moeder van 13
(16) Goiarden Hasselmans - Zoon van 1 en 3
(17) Catharina van den Nijeuwenhuijs - Wijlen
(18) Peter van den Nijeuwenhuijs - Vader van 17; wijlen
(19)Jan Jansse Baiens - Getuige
(20) Aert Peters van Gestel - Getuige

2.
womanElisabeth Hendrick "Lijsken" Blanckers‏

[Gebruikersnotities]
RHCE:
NTI-15215-92 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
65 Kwijting, 2-6-1656
Lijsken Henricx Echtg. van Goort Gerits van de Laeck
Goort Gerits van de Laeck Echtg. van Lijsken Henricx

TESTAMENT
RHCE:
NTI-15215-92 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
86 Testament, 1-7-1656
Goort Gerits van de Laeck Echtg. van Lijsken Henrick Blanckaerts
Lijsken Henrick Blanckaerts Echtg. van Goort Gerits van de Laeck

RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
66 Procuratie, 19-5-1663
Goijaert Gerits van de Laeck Echtg. van Lijsken Blanckaerts
Lijsken Blanckaerts Echtg. van Goijaert Gerits van de Laeck Dochter van 6
meerdere uit ouderlijk gezin.

RHCE:
NTI-15215-99 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
49 Overeenkomst, 7-1-1666
Elisabeth Blanckaerts - Echtg. van Goort Gerits van de Laeck Weduwe
Henrick Niclaes Blanckaerts - Vader van 1; wijlen
Goort Gerits van de Laeck - Echtg. van Elisabeth Blanckaerts Wijlen
Gerit Goort Gerits van de Laeck Zoon van 1 en 3
Peter Henrick Blanckaerts
Matijs Henrick Blanckaerts
...

3.
manPetrus Hendrick Blanckers‏
Geboren ‎± 1601
[bron]
Zie overlijden: "Peter Henrick J Blanckers"

Gezin genoemd in akte '66 Procuratie, 19-5-1663' - zie notitie bij persoon.

Leeftijd van ca 65 in akte dd 19-3-1665 - zie notitie bij persoon - dus geboren rond 1600.
Ouders trouwen op 09-01-1601.
ABT1601

Zie akte 11 van 5 januari 1629 "Peter zoon Henrik Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Scepens".
!!! VRAAG BLIJFT OF P.H. Blanckers gehuwd met J.C. van Haren ook gehuwd was met C.J. Schepens ....

Doopgetuigen kinderen:
Echtgenote 1:
Jan: ?
Agnes: Joannes Jordanus & Guihelma Lambertus
Aleijdis: Godefridus Nicolaus & Godefrida Joannes
Anna: Everardus Elien & Joanna Blanckarts
Wilibrordus: Paulus Jans & Antonia Arts
Nicolaus: Guielmus Simons & Joanna Goorts
Henricus: Joannes Joannes Snellarts & Joanna Daniel de Hoppenbrouwer
Echtgenote 2:
Catharina: Henricus Blanckarts & Anna Petrus van Gerwen
Cornelius: Getuige Henricus van Haren & Anna van Gerwen
Godefridus: Joannes Joannes van de Venne & Petronella Lambertus van Boxtel

Doopgetuigen genaamd Blankers: Joanna & Henricus
Doopgetuige "Joannes Joannes Snellarts" is echtgenoot van zus Maria.

Kind Henricus Blanckarts bij:
Henricus Blanckarts kind 16-02-1648 Oirschot DTB doopakte Joannes Henricus Blanckarts x Joanna Albertus van den Velde
Henricus Blanckarts kind 12-03-1648 Oirschot DTB doopakte Petrus Henricus Blanckarts x Catharina Joannes Scepens
Henricus Blanckarts kind 05-09-1649 Oirschot DTB doopakte Matthias Henricus Blanckarts x Joanna Henricus Heiligers
Henricus Blanckarts kind 11-06-1668 Oirschot DTB doopakte Matthias Blanckarts x Henrica Heijlighen

Doopgetuige Peter Henrick Blanckers bij:
Petrus Henricus Blanckarts getuige 01-03-1643 Oirschot DTB doopakte Joannes Joannes Snellarts x Maria Henricus Blanckarts
Petrus Henricus Blanckarts getuige 16-02-1648 Oirschot DTB doopakte Joannes Henricus Blanckarts x Joanna Albertus van den Velde

Begraven ‎27 aug 1679 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 337 Procuratie, 6-6-1673.
Laatste zoon gedoopt op 19-04-1676.

Mogelijk:

RHCE:
7552 Begraafinschrijving Peter Hendrick Blanckers, 27-08-1679
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Overledene: Peter Hendrick Blanckers
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 27-08-1679
Folio: 188
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Scan online: 00189_D_Oirschot_0005_0187v-0188.jpg 189 / 193
Akte geeft alleen datum en naam.

RHCE:
78014 Begraafinschrijving Peeter Henricx Blanckers, 27-08-1679
DTB_Oirschot_10225_32.41 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Peeter Henricx Blanckers
Folio: 6
Begraafdatum: 27-08-1679
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.41
Scan online: 00007_D_Oirschot_0041_0005v-0006.jpg 7 / 48
"Spoordonk 1679
den 27e dito is op kerkhof begraven(?) Peeter Henricx Blanckers prodo(?)"

RHCE:
77857 Begraafinschrijving Peter Hendrick Blanckers, 27-08-1679
DTB_Oirschot_10225_32.41 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Peter Hendrick Blanckers
Folio: 2
Begraafdatum: 27-08-1679
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.41
scan online: 00003_D_Oirschot_0041_0001v-0002.jpg 3 / 48
Geen extra info

RHCE:
88566 Begraafinschrijving Peter Henrick J Blanckers, 27-08-1679
DTB_Oirschot_10225_32.40 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Peter Henrick J Blanckers
Folio: 16v
Begraafdatum: 27-08-1679
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
Scan online: 00019_D_Oirschot_0040_0016v-0017.jpg 19 / 37
"Den 27 dito is op kerkhof begraven peter henrick Jassen(?) Blackers prodo(?)"

BHIC:
Overledene Peter Hendrick Blanckers
Geslacht m
Datum overlijden 27-08-1679
Plaats overlijden Oirschot
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 5
Folio/pagina 188

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153D - J. Toirkens
442
Gezien het proces dat voor schepenen van Oirschot is aangespannen tussen Jonker Franchois Prouveur als schout van Kempenland, en ook van Oirschot in die hoedanigheid eiser, als partij ter ener zijde en Peter zoon Henrik Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT) als gedaagde en verdediger ter andere zijde, ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1629.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 154
11
Peter zoon Henrik Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Scepens, verwekt door deze Jan bij wijlen diens vrouw Anneken dochter van Wouter Denis van den Dijck, heeft als schuldenaar beloofd ...
Datum 5 januari 1629

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 156
175
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts ) en zijn vader Henrick Niclaes Jaspers hebben samen en hoofdelijk beloofd dat ze Antonis Adriaens Meulenpas zullen vrijwaren voor diens gedane belofte en huur die deze ten opzichte van de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gerit Arien Oerlemans had gedaan.
Datum en getuigen als boven. (23 april 1631)

OOM: Antonis Arien Meulenpas
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 158
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers ( Blanchaerts, JT ) heeft hierbij bekend dat Jan Gerits van Gerwen en Ariaen Rutger Wencelijens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gerit Arien Oerlemans de hofstede in huur hebben genomen van dezekinderen, gelegen in herdgang Spoordonck en wel voor een tijd van een jaar eindigend in het jaar 1634 en wel volgens de verhuurovereenkomst die daarvan bestaat die de oom van de Peter n.l. Antonis Arien Meulenpas eerder met de voogden heeft gemaakt.Peter hoeft echter als voorlijfsom vanwege de hofstede maar 45 gulden te betalen en verder gelden de overige bepalingen voor dit huurjaar.
Datum als boven (19 oktober 1633)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 159
052
Jacob Henrick Bolants heeft hierbij aan Peter Henrick Blanckaerts de huur overgedragen van een hofstede die hij vandaag de dag in gebruik heeft zoals hij die eerder heeft gehuurd van Arien Willem Leijten en van Peter Dircks van den Huevel als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Dircks van de Heuvel die deze hofstede in eigendom hebben. Peter zal daarbij de huurvoorwaarden nakomen zoals die in het oorspronkelijke huurkontrakt staan vermeld. Genoemde Peter Henrick Blanckaerts enzijn vader Henrick Blanckaerts beloven alle punten daarin zodanig te zullen voldoen zodat vermelde Jacob Henrick Bolants daarvoor gevrijwaard blijft.
Datum 30 januari 1634

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 162 - J. Toirkens
027
Peter zoon Henrik Niclaes Jaspers Blanchaerts als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Schepens, draagt hierbij het vierde deel van een beemd over, genoemd de Erfven Beemd, gelegen in Oirschot herdgang Hedel ter plaatse genoemd Oudenhoven of aan het Tregelaer ... Hij draagt dat bezit nu over aan Jan Dirck van Berse ...
Datum 5 februari 1637

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 163 - J. Toirkens
061
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers (Blanckaerts, JT) als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Schepens, verkoopt hierbij ...
Datum 26 februari 1638
.
062
Naderhand is nog verschenen Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) en heeft zich borg gesteld voor zijn zoon Peter van hiervoor en hij als borg garandeert alles te voldoen als het onderpand daarvoor onvoldoende van waarde is en dan zal hij alsnog zulks als zijn eigen schulden beschouwen en voldoen. Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 165 - J. Toirkens
281
3e generatie (ca. 1600-1670, JT)
Kinderen van Anneken van Dijk gehuwd met Jan Niclaes Schepens :
1. Willem Schepens
2. Wouter Schepens
3. Cathalijn Schepens, gehuwd met Peter Henrik Blanckaerts, kind Jan (student )
...
De tweede beurs ingesteld door wijlen genoemde heer Adriaen van den Dijck die wordt betaald door Anneken weduwe van Marten Goijaerts Gruijters, wordt toegekend aan Jan zoon Peter Henrik Claessen Blanchaerts verwekt door deze Peter bij diens vrouw Catharina dochter van Jan Niclaes Scepens ...
Datum 8 november 1640

RHCE:
NTI-15214-64 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
81 Overeenkomst, 19-4-1646
Blanckaerts, Peeter Henricx

RHCE:
NTI-15215-86 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
78 Huurovereenkomst, 24-8-1649
Blanckaerts, Peeter Hendrick

RHCE:
NTI-15213-35 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
1 Boetelijst, 0-0-1658
Blanckers, Peeter Henrick
Woonplaats: Hedel

RHCE:
NTI-15213-35 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
30 Attestatie, 12-9-1658
Blanckers, Peeter Henrick
Woonplaats: Hedel

RHCE:
66 Overeenkomst, 21-6-1660
NTI-15216-116 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
etc
Blanckarts, Peeter Henrick
NB.: Echtg. van Catharina Jan Schepens
Schepens, Catharina Jan
NB.: Echtg. van Peeter Henrick Blanckarts Dochter van 30 en 31
Schepens, Jan Claes <====== 30
NB.: Echtg. van Anneken Wouters van den Dijck
Dijck van den, Anneken Wouters <=== 31
NB.: Echtg. van Jan Claes Schepens
Schepens, Wouter
NB.: Zoon van 30 en 31

RHCE:
NTI-15216-116 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
71 Procuratie, 23-6-1660
Blanckarts, Peeter Henricx

RHCE:
NTI-15216-117 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
11 Attestatie, 9-2-1661
Blanckaerts, Peeter Henrick
NB.: Getuige

RHCE:
NTI-15216-117 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
10 Attestatie, 9-2-1661
Blanckarts, Peeter Henrick
NB.: Getuige

RHCE:
NTI-15216-118 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
5 Schuldbekentenis, 14-1-1662
Blanckaerts, Peeter
NB.: Getuige

RHCE:
NTI-15215-97 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
68 Procuratie, 25-1-1662
Blanckaerts, Peter Henrick
NB.: Getuige

RHCE:
NTI-15216-118 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
14 Schuldbekentenis, 11-2-1662
Blanckers, Peeter
NB.: Getuige

RHCE:
66 Procuratie, 19-5-1663
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
Persoon in RA:
Blanckarts, Mathijs Henrick <== broer
Laeck van de, Goijaert Gerits
NB.: Echtg. van Lijsken Blanckaerts
Blanckaerts, Lijsken <=== Dus ook een zus (want dochter van 6)
NB.: Echtg. van Goijaert Gerits van de Laeck Dochter van 6
Snellarts, Jan Janssen
NB.: Echtg. van Maeijken Blanckaerts
Blanckaerts, Maeijken <==== Dus dit is zus Maria Henricus Blanckarts gehuwd met JJ Snellarts
NB.: Echtg. van Jan Janssen Snellarts Dochter van 6
Blanckaerts, Henrick <===== 6
Blanckaerts, Peeter <== hijzelf
Venne van de, Jan Willem Dircx
NB.: Echtg. van Neesken Blanckaerts
Blanckaerts, Neesken <=== Dus ook een zus (want dochter van 6)
NB.: Echtg. van Jan Willem Dircx van de Venne Dochter van 6
Hermans, Aert
Nieuwenhuijs van, Margriet Peeters
Janssen, Thijssen Wilbort
Boxtel van, Daniel Jans
Roije van, Dirck Henr.
Toponiem in RA: Bijsken, het Terheijden & Riethille Terheijden & Anthonetten Lant, Noort Terheijden
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 19-5-1663
Soort akte: Procuratie
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119

RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
82 Huurovereenkomst, 26-7-1663
Blanckaerts, Peeter Henrick
NB.: Momboir over 2
Henrick Blanckaerts <== 2
Jan Henrick Blanckaerts
Notabene: Vader van 2

RHCE:
NTI-15213-40 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
58v Testament, 5-12-1663
Blanckers, Peeter Henrick
NB.: Getuige

RHCE:
NTI-15216-120 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
17 Overeenkomst, 0-0-1664
Blanckaerts, Peeter Henrick
NB.: Momboir over het kind van 3 en 4
Jan Henrick Blanckaerts <== 3 <=== Broer?
Jenneken Alberts <== 4

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-120&minr=3337706&miview=ldt
NTI-15216-120 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
10 Attestatie, 19-3-1665
Blanckaerts, Peeter Henrick
NB.: Oud ca 65 jaren

RHCE:
NTI-15214-80 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
189 Attestatie, 5-9-1665
Blanckarts, Peeter Henrick

RHCE:
NTI-15215-99 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
49 Overeenkomst, 7-1-1666
Blanckaerts, Peter Henrick

RHCE:
NTI-15214-55 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
31 Schuldbekentenis, 29-9-1666
Blanckaerts, Jan Peeters <=== zoon????
Blanckaerts, Peter Henricx
NB.: Kan niet schrijven; borg

RHCE:
NTI-15213-44 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
22 Overeenkomst, 14-3-1667
Blanckarts, Peeter Henrick

RHCE:
TI-15214-84 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
337 Procuratie, 6-6-1673
(1) Anna van Nijeuwenhuijsse - Wed. van Jacob Hasselmans Weduwe
(2) Jan Wilbertsse van Nijeuwenhuijsse - Vader van 1
(3) Jacob Hasselmans - Overleden echtg. van Anna van Nijeuwenhuijsse Wijlen
(4) Peter Blanckarts <===
(5) Matijs Blanckarts
(6) Maeijken Blanckarts - Echtg. van Jan Janssen Snellarts
(7) Jan Janssen Snellarts - Echtg. van Maeijken Blanckarts
(8) Lijsken Blanckarts - Woonplaats: Nuenen - Echtg. van Niclaes Lombarts
(9) Niclaes Lombarts - Woonplaats: Nuenen - Beroep: Schepen - Echtg. van Lijsken Blanckarts
(10) Neesken Blanckarts - Echtg. van Jan Willems van de Ven
(11) Jan Willems van de Ven - Echtg. van Neesken Blanckarts
(12) Henrick Blanckarts - Echtg. van Magdalena Swaelen <=== Vader
(13) Magdalena Swaelen - Echtg. van Henrick Blanckarts <=== Moeder
(14) Peter Swaelen - Echtg. van Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Vader van 13 <=== OPA van moeders kant?
(15) Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Echtg. van Peter Swaelen - Moeder van 13 <=== OMA van moeders kant?
(16) Goiarden Hasselmans - Zoon van 1 en 3
(17) Catharina van den Nijeuwenhuijs - Wijlen
(18) Peter van den Nijeuwenhuijs - Vader van 17; wijlen
(19)Jan Jansse Baiens - Getuige
(20) Aert Peters van Gestel - Getuige

=====================
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 107
IIIb.
Peter Henriek Niclaes Jasper Blankers, geb. circa 1600 36, begr. Oirschot 27 augustus 1679, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 4 november 1626 met Cathalijn Jan Schepens, d.v. Jan Niclaes Willem Goossen Schepens en Anneke Wouter van den Dijk, begraven Oirschot 16 oktober 1668. Peter huurt een hofstede die eigendom is van de kinderen van wijlen Jan Dircks van den Heuvel. Hij neemt op 30 januari 1634 het huurcontract over van Jacob Henriek Bolants. Zijn vader treedt daarbij op als borg37, Peter hertrouwt na de dood van zijn eerste vrouw voor de predikant van Oirschot op 2 maart 1670 met Jenneke Cornelis van Haren.
Uit het eerste huwelijk zeven kinderen :
1. Jan Peter Blankers, begr. Oirschot 10 januari 1690, volgt I Va.
2. Agnes, ged. Oirschot 5 november 1629.
3. Aleijt Peter Blankers, ged. Oirschot 31 augustus 1631, trouwt voor de predikant van Oirschot op 3 februari 1669 met Jan Peter van Gerwen, z.v. Peter Gijsbert van Gerwen en Emberta Thomas, ged. Oirschot 19 juni 1639.
4. Anneke Peter Henriek Blankers, ged. Oirschot 16 mei 1634, begr. Best 17 oktober 1700, trouwt voor de predikant te Oirschot op 12 februari 1668 met Jan Henriek Kemps alias Emmers, z.v. Henriek Willem Eijmbert Kempsen Jenneke Peter Daniel van Mierde.
5. Wilbort, ged. Oirschot 12 oktober 1636.
6. Niclaes, ged. Oirschot 14 maart 1640.
7. Henriek Peter Blankers, ged. Oirschot 12 maart 1648, begr. Oirschot 10 december 1681, volgt IVb.
Uit het tweede huwelijk drie kinderen:
8. Cornelis Peter Blankers, ged. Oirschot 12 september 1673, volgt IVc.
9. Cathalijn Peter Blankers, ged. Oirschot 18 juli 1672, trouwt voor de schepenbank van Oirschot op 7 februari 1706 met Henriek Henriek van Berendonk, z.v. Henriek Adriaen van Berendonk en Anneke Zebert de Gruijter, ged. Oirschot 7 december 1657. Henriek is weduwnaar van Jenneke Dielis van Gestel. In 1706 wonen Hendrick van Berendoncq (boven de 16 jaar) en Anneke/ Dielis en Jacob de kinder (onder de 16 jaar) op Spoordonk.
10. Goort Peter Blankers, ged. Oirschot 19 april 1676, begr. Oirschot 27 augustus 1749, volgt IVd.
36 Oirschot N120 folio 10
37 Oirschot R2389 folio 70

4.
manMathijs Hendrick Blanckers‏
Gedoopt ‎12 jan 1620 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie "66 Procuratie, 19-5-1663" bij broer P.H. Blanckers.

BHIC:
Dopeling Matthias Nicolaus
Vader Hendricus Nicolaus
Moeder Magdalena Petrus
Getuige Hendricus Venninck & Martellina Egidius
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-01-1620
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 5v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
Dopeling: Matthias Hendricus
Vader: Hendricus Nicolaus
Moeder: Magdalena Petrus
Getuige: Hendricus Venninck & Martellina Egidius
Doopplaats: Oirschot
Doopdatum: 12-01-1620
Folio: 5v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

Begraven ‎29 nov 1683 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 337 Procuratie, 6-6-1673.
Genoemd in akte 289 Testament, 4-2-1685. (Is hij dan nog in leven?)

Mogelijk - Zie echter testament akte 289 van 4-2-1685 ?????

RHCE:
89130 Begraafinschrijving Mathijes Blanckers, 29-11-1683
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 29-11-1683
Overledene: Mathijes Blanckers
Folio: 30
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
Page 32 of 37 - 00032_D_Oirschot_0040_0029v-0030.jp2
rechts
"Den 29 dito op kerkhoff begraven mathijes blanckers"

Niet gevonden in index BHIC (Dec2020).

[Gebruikersnotities]
RHCE:
NTI-15216-113 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
62 Attestatie, 29-12-1657
Henrick Willem Heijliger - Oud ca 65 jaren
Mathijs Henrick Blanckaert - Oud ca 38 jaren
Michiel Peeter Thomas - Oud ca 24 jaren
Mathijs Willems van der Lusdonck - Echtg. van Jenneken Goossens
Jenneken Goossens - Echtg. van Mathijs Willems van der Lusdonck
Adriaen Peeter Goossens - Vader van 5; wijlen
Joost de Leeuw - Getuige
Jan Hogaerts van der Lusdonck - Getuige

RHCE:
NTI-15213-36 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
33 Schuldbekentenis, 12-6-1659
Mathijs Henrick Blanckers
Jan Willems van de Ven <== echtgenoot van zus Agnes.
Peeter Jan Diricx - getuige
Jan Hogarts van de Lusdonck - getuige

RHCE:
NTI-15215-97 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
58 Schuldbekentenis, 31-12-1661
Matijs Henrick Blanckaerts
Jan Dielis Potters
Henrick Willems Heijliger - getuige
Adriaen Joorden Melis - getuige
Peter Dielis Potters

RHCE:
NTI-15213-43 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
13v Schuldbekentenis, 3-3-1666
Mathijs Henrick Blanckers
Adriaen Niclaes van Overbeeck
Henrick Willem Hellighen - Borg
Everart Anthonis van de Velde - Getuige
Pieter Jansse Schepens - Getuige

Ook:
RHCE:

RHCE:
NTI-15214-55 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
118 Schuldbekentenis, 29-3-1669
Matijs Henrick Niclaesse Blanckarts - Kan niet schrijven
Lenart Aerts de Roij
Henrick Willem Heijliger - Borg
Jaspar van Esch - Getuige
Jan Leermakers - Getuige

RHCE:
NTI-15214-59 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
13 Huurovereenkomst, 28-8-1670
Niclaes Jansse Schepens
Matijs Henrick Blanckarts - Kan niet schrijven
Henrick Jansse Blancken
Roeloff Antonis Smetsers
Cornelis Aerts van de Maerselaer
Goiart Aerts van Overdijck
Peeter Aerts de Roij - Getuige
Jan Elias de Roij - Getuige

RHCE:
NTI-15218-136 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (jr.)
225 Attestatie, 25-5-1673
Henrick Willem Heijligen
Mathijs Henrick Blanckaerts - Schoonzoon van 1
Michiel Peeters van Kuijck - Schoonzoon van 1
Jacob Jans van de Snepscheut - Getuige
Henrick Anthonis Verrijt - Getuige
Maria Meus - Dochter van 7 en 8
Dirck Dirck Meus - Echtg. van IJken Heijligen
IJken Heijligen - Echtg. van Dirck Dirck Meus - Dochter van 1

RHCE:
NTI-15218-139 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (jr.)
137 Attestatie, 10-6-1676
Matthijs Henrick Blanckaerts - Oud ca 55 jaren
Anna van Esch - Erfgenamen van
Henrick van Esch - Erfgenamen van
Goort Adriaen Goorts van de Looij
Adriaen Dielis van de Looij
Jaspar van Esch
Jacobus van Nahuijs - Getuige
Jan Merck - Getuige

RHCE:
NTI-15215-105 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
153 Testament, 14-10-1681
Henrick Heijliger - Echtg. van Meriken Aelbrechts Weduwenaar
Willem Heijliger - Vader van 1; wijlen
Meriken Aelbrechts - Echtg. van Henrick Heijliger Wijlen
Jan Aelbrechts - Vader van 3; wijlen
Henrick Leermaeckers - Notaris - De jonge
Maria Meussen - Dochter van 7 en 8
Dierick Dierick Meussen - Echtg. van Iken Heijliger
Iken Heijliger - Echtg. van Dierick Dierick Meussen - Dochter van 1 en 3
Peter Heijliger - Natuurlijke zoon van 1
Ruth Vlemmincx - Belendend
Matijs Henrick Blanckerts - Zwager van 1
Michiel Peters - Zwager van 1
Catalijn Heijliger - Dochter van 1 en 3
Lambert van Boxtel - Getuige
Peter Adriaens van Westelbeers - Getuige

TESTAMENT:
RHCE:
NTI-15219-154 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Heribert van Audenhoven
289 Testament, 4-2-1685
Matthijs Henrick Blanckaerts - Woonplaats Notel - Echtg. van Jenneken Heijlighen
Jenneken Heijlighen - Woonplaats Notel - Echtg. van Matthijs Henrick Blanckaerts
Henrick Heijlighen - Vader van 2
Peeter Vrancken de Croon - Getuige
Zebert Lamberts Hoppenbrouwers - Getuige
Geen scan (Dec2020).

=====================
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 108
lllc. Mathijs Henriek Blankers, ged. Oirschot 12 januari 1620, begr. Oirschot 29 november 1683, trouwt voor de pastoor op 15 december 1648 met Jenneke Henriek Heijligen, d.v. Henriek Willem Peter Heijligen (H. Geestmeester) en Maria Jan Albert, ged.Oirschot 4 december 1624. Het huwelijk wordt op 20 februari 1650 nogmaals voltrokken, ditmaal voor de predikant van Oirschot Zij wonen op de Notel.
Uit dit huwelijk:
1. Henrick, ged. Oirschot 5 september 1649.
2. Jan Mathijs Blankers, ged. Oirschot 1 februari 1651, volgt IVe.
3. Willem, ged. Oirschot 27 augustus 11652.
4. Adriaen, ged. Oirschot 15 februari 1654.
5. Herbert Mathijs Blankers, ged. Oirschot 23 juli 1655, trouwt met Anneke Govert van Rossem. Hij vestigt zich in 1681 in Vianen. De schepenen van Oirschot verklaren op 2 januari 1681 voor de oprechte waerheijt dat Herbert afstamt van goede eerlijkeen wettige ouders, dat hij geboren is binnen de vrijheid Oirschot en zich altijd vroom ende eerlijck heeft gedragen38, bovendien heeft hij, voor zover de schepenen bekend, nooit met enig meisje conversatie of geloofte van troue of hauwelijck, gehad.Hij is dus kennelijk nog maagd.
6. Wilbort, ged. Oirschot 2 april 1657.
7. Maria Mathijs Blankers, ged. Oirschot 20 juni 1661, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 30 december 1693 met Willem Adriaen Vermeer, geb. Oerle ci rca 1668. Zij wonen te Maarssen onder Utrecht.
8. Adriaen Mathijs Blankers, ged. Oirschot 14 oktober 1664, volgt IVf.
9. Henrick, ged. Oirschot 11 juni 1668.
38 Oirschot R2418 folio 331
=====================

5.
womanAgnes Hendrick "Neesken" Blanckers‏
Gedoopt ‎29 mrt 1622 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie "66 Procuratie, 19-5-1663" bij broer P.H. Blanckers.
Blanckaerts, Neesken NB.: Echtg. van Jan Willem Dircx van de Venne Dochter van 6

BHIC:
Dopeling Agnes Nicolaus
Vader Hendricus Nicolaus
Moeder Magdalena
Getuige Joannes Muelepas & Aleidis Paulus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-03-1622
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 14v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
Dopeling: Agnes Hendricus
Vader: Hendricus Nicolaus
Moeder: Magdalena
Getuige: Joannes Muelepas & Aleidis Paulus
Doopplaats: Oirschot
Doopdatum: 29-03-1622
Folio: 14v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

[Gebruikersnotities]
RHCE:
NTI-15214-84 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
337 Procuratie, 6-6-1673
Peter Blanckarts
Matijs Blanckarts
Maeijken Blanckarts Echtg. van Jan Janssen Snellarts
Jan Janssen Snellarts Echtg. van Maeijken Blanckarts
Lijsken Blanckarts Woonplaats: Nuenen Echtg. van Niclaes Lombarts
Niclaes Lombarts Woonplaats: Nuenen Beroep: Schepen Echtg. van Lijsken Blanckarts
Neesken Blanckarts Echtg. van Jan Willems van de Ven
Jan Willems van de Ven Echtg. van Neesken Blanckarts
Henrick Blanckarts Echtg. van Magdalena Swaelen
Magdalena Swaelen Echtg. van Henrick Blanckarts
etc

RHCE:
NTI-15215-104 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
13 Schuldbekentenis, 29-5-1675
(1) Joorden Peters van Bersse
(2) Jan Willems van de Ven - Echtg. van Neesken Blanckerts
(3) Willem Henricx van Overdijck - Getuige
(4) Peter Blanckerts - Getuige
(5) Jan van de Ven - Zoon van 2
(6) Neesken Blanckerts - Echtg. van Jan Willems van de Ven Dochter van 7; moeder van 5 <=== Dochter van 7 van Niclaes?
(7) Niclaes Blanckerts - Wijlen

6.
manJan Henrick Blanckers‏
Gedoopt ‎17 nov 1624 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie "17 Overeenkomst, 0-0-1664". Broer Peeter wordt momboir van kind van Jan Henrick Blanckaers.

BHIC:
Dopeling Joannes Nicolaus
Vader Henricus Nicolaus
Moeder Magdalena Henricus
Getuige Joannes Seijken & Maria Franciscus Petrus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-11-1624
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 26
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
Dopeling: Joannes Henricus
Vader: Henricus Nicolaus
Moeder: Magdalena Henricus
Getuige: Joannes Seijken & Maria Franciscus Petrus
Doopplaats: Oirschot
Doopdatum: 17-11-1624
Folio: 26
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

Overleden ‎21 jul 1653 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 59 12-7-1653

BHIC:
Overledene Joannes Blanckarts
overleden op 21-07-1653 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 114v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
76235 Begraafinschrijving Joannes Blanckarts, 21-07-1653
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 21-07-1653
Overledene: Joannes Blanckarts
Folio: 114v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
‎, ongeveer 28 jaar
[Gebruikersnotities]
TESTAMENT
RHCE:
NTI-15215-89 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
59 Testament, 12-7-1653
Persoon in RA:
Jan Henrick Blanckaerts Echtg. van Jenneken Aelbert van de Velde
Jenneken Aelbert van de Velde Echtg. van Jan Henrick Blanckaerts
Henricken Blanckaerts Enig kind van 1 en 2
Iken van den Heuvel
Henrick Matijssen van Overdijck
Aert Willems van de Ven
Toponiem in RA: Boterwijcksen acker, Spoordonck, Hedel
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 89

RHCE:
NTI-15216-120 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
17 Overeenkomst, 0-0-1664
(1) Blanckaerts, Peeter Henrick NB.: Momboir over het kind van 3 en 4
(2) Peeter Elias van der Laerschot Momboir over het kind van 3 en 4
(3) Jan Henrick Blanckaerts Wed. van Jenneken Alberts Wijlen
(4) Jenneken Alberts Echtg. van Aert Willems van de Venne Overleden echtg. van Jan Henrick Blanckaerts Weduwen
(5) Jan Willem Dircx van de Venne Momboir over het kind van 4 en 6 <=== Dit is de echtgenoot van zus Agnes.
(6) Aert Willems van de Venne Echtg. van Jenneken Alberts Wijlen

=====================
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
llld.
Jan Henriek Blankers, ged. Oirschot 17 november 1624, begr. Oirschot 21 juli 1653, trouwt voor de kerk te Oirschot op 29 mei 1646 met Jenneke Albert van de Velde. Op 23 januari 1649 transporteert Jan seeckeren dries ofte lhoff stadt, gelegen onder de Notel, aan zijn broer Peter39. Jan ligt ziek bed als hij op 12 juli 1653 met Jenneke hun testament opmaakt voor notaris Johan van de Kerkhof40. Alleen hun vijfjarige zoon Henrieken is nog in leven. Jenneke hertrouwt als weduwe voor de schepenen van Oirschot op 5 augustus 1657 met Aert Willem van de Ven, z.v. Willem Dirck van de Ven en Ursula Henriek Henriek van Ostade, ged. Oirschot 26 januari 1620, begr. Oirschot 1 augustus 1657. Hun zoon is Jan, gedoopt te Oirschot op 2 december 1656.
Uit dit huwelijk twee kinderen :
1. Henriek Jan Blankers, ged. Oirschot 16 februari 1648, begr. Oirschot 19 februari 1704, volgt IVg.
2. Maria, ged. Oirschot 3 mei 1650, jong gestorven.
39 Oirschot R2403 folio 25
40 Oirschot N89 folio 59


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555