man‎Jasper Embrecht Roosen Blanckers‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-292.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455 - 1811 Regestenlijst inv.nr.292
Page 22 of 170
151. 1538 oktober 7 822.Sch.Mgt,R.292B,33r-2
Jan Jacops Berenz. als gemechtigt vander kercke van [Gestel?] …..heeft opgedragen Jacoper Embrechts Rosen z. ...
.
152. 1538 oktober ? 13 822.Sch.Mgt,R.292B,33v-1
Peter Jan Art Cornelis Servaes Jan Roeff Goyartss man van Margriet sijns wijffs en Willemken met haar mombaer wittige krn Jans z.w. Peter Scoemakers bij Jenneken d.w. [Peter?] Borchmans hebben opgedragen Jasper Embrechts Rosen ...
.
154. 1538 oktober 28 822.Sch.Mgt,R.292B,34r-1(xix 34 388)
Jasper Embrecht Rosen z. heeft gelooft Mathijs Henrick Claes Voss 1/2 mud rogge jeep mate van Gestel op Lichtmis uit ...
.
257. 1540 februari 3 822.Sch.Mgt,R.292B,59v-1
Peter Hannaerts heeft opgedragen Jasper Embrechts Rosen ...
.
478. 1542 maart 10 822.Sch.Mgt,R.292B,120v-4
Peter Hannartss heeft met sch.br. van Gestel opgedragen Melisse Reymbouts 3 Rgld erfgels als Jasper Embrecht Rosen z. deselve Peter geloeft had op Lichtmis uit zekere erve die Jasper ten andere tijde van Peter vors. erfelijk gecoft hadde - actum anno xLij x mewrte … Henrick Wit Jan Gerits Cornelis Godtstouwen
.
735. 1545 februari 12 822.Sch.Mgt,R.292B,214r-2
Jasper Embrecht Rosenz. heeft opgedragen Embrecht z.w. Henrick Cortten
.
742. 1545 maart 1 822.Sch.Mgt,R.292B,215v-2
is comen Jasper Embrecht Rosenz. heeft geloeft Willem voors. alle pachte en cijnsen die verschenen zijn af te doen tot dese dage toe en ook gelofd te ontlasten van alle ongenoemde [commer?] en voer de brantscatte tanderen tyden verbrantscat

TODO: ZOON?

822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-294.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455 - 1811
Regestenlijst inv.nr.294
161. 1553 juli 3 822.Sch.Mgt,R.294,50r-2
Embrecht sone Jasper Embrecht Rosen zn als man van Lijsken sijns wijffs natuerlijcke dochter heer Goyart ...heeft opgedragen Henrick Jacops van Aelst ...

!!!
!!! BROERS CLAES EN ALBERT
!!!
822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-295.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455 - 1811
Regestenlijst inv.nr.295
570. 1562 februari 3 822.Sch.Mgt,R.295,130r-1
Claes al principael Albert zijn broeder borge beyde wittige kynderen Jasper Embrechts Roosen en met hen Adriaen Adriaens Jost Verdonct als mede borge hebben tesamen wettig geloofd aan de onm. wettige krn van Janne van Gilse de jonge te Lichtmisse a.s. de somme van 50 ka gld met 3 gld 5 st te waesdom des geloeft Claes Aelbert zijn broeder en Adriaen zijn swager scadeloes te houden den iij-t februarijh 1562 scabinij Jan de Laet ende Jacop Janss van Gilse

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manAelbert Jasper Embrecht Roosen Blanckers‏

[Gebruikersnotities]
822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-295.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 295, Algemeen protocol, 1557-1565
Oisterwijk, 16 november 2005 - 22 maart 2007, Wim de Bakker
478. 1561 maart 29 822.Sch.Mgt,R.295,104v-1
Adriaen Joost Verdonct en Adriaen zijn zoon Albert Jasper Embrecht Roosensz man van Margriet zijn wittige hvr Claes Jasperss voers man van Marija zijn wittige hvr en Willem Claes Timmermans momb. en Adriaen Gerit Corstenss toesiender van de onm. wittige krn Adriaens voors. alle te samen wittige krn Adriaen Jost Verdonck hebben geloeft te gelden ...
.
479. 1561 maart 29 822.Sch.Mgt,R.295,104v-2
Adriaen Joost Verdonct als tochteneer t.e. en Adriaen Aelbert Jasper Embrecht Roosensz man van Margriet zijn wittige hvr Claes Jasper Embrecht Roosen man van Maria zijn wittige hvr en Willem Claes Timmermans momb. en Ariaen Gerit Corstens als toesiender van de onm. wittige krn Adriaen voors. alle te samen wittige krn Adriaen Joost Verdonct sz die hij verwect hadde bij Heylwich zijn wittige hvrt d. Claes Timmermans delen van alle erfgoederen daar Adriaen huisvr. eenichsins wuyt bestorven es
aan Adriaen voors. als tochteneer
.
795. 1564 december 28 822.Sch.Mgt,R.295,204v-2
Albert Jasper Embrecht Roosenss heeft opgedragen Geraerde Adriaen Roy Geritss ...

Adriaen Joost Verdonck x Heylwich Claes Timmermans
- Adriaen
- Christyne x Jan Berthelmeeus Vosch
- Elizabeth x Daniel Jan de Bresser
- Catharyne x Geerardt Aert Geeryt Stappairts
- Margriet (overleden) x Aelbert Jaspar Blanckairts (kids Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt)
- Marye (overleden) x Niclaes Jaspar Blanckairts - (kids Heylwigen Cornelie ende Geertruyt - voodgen Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes Jaspar Blanckairts)
.
822-Schepenbank-Moergestel-invnr-300.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 300, Protocol, 1583-1593
Oisterwijk, 16 juli 2009, Wim de Bakker
21. 1584 januari 26 822.Sch.Mgt,R.300,14r-3
Cont zij dat voor ons schepenen zijn gecompareert ende verschenen Adriaen z.w. Adriaen Joost Verdonck bij den selven Joost en vuyt w. Heylwich zijn hvr d.w. Claes Timmermans [14v] tsamen verwect Jan Berthelmeeus Vosch man van Christyne zijn hvr Daniel Jan de Bresser man van Elizabeth zijn hvr Geerardt z.w. Aert Geeryt Stappairts man Catharyne zijn hvr gez. drs w. Adriaen Joost Verdonck en Heylwich zijn hvr voors. Aelbert Jaspar Blanckairts wede w. Margriet zijn hvr ook d. w. Adriaen Joost en Heylwich ook namens Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt br. en z. zijn onm. en onbejairde krn bij hem Ailberten en voorn. Margriet zijn hvr tsamen verwect Aelbert uit kracht van testament met Margriet voor hr Janne Bruesselmans vicecureyt der parochiekercke van Oisterwijck int administreren vanden eerw. heyligen sacramente wijlen hair Margriete voors. en Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes z.w. Jaspar Blanckairts als momboor en toesiender van Heylwigen Cornelie ende Geertruyt gez. onm. krn des voors. Niclaes uit w. Marye zijn hvr ook d. Adriaen Joost en Heylwich voorn. hebben van zekere erfelijke goederen van de voorn. Adriaen Joosten en Heylwigen hun vader en moeder bestorven zekere erffscheydinge ende erffdeylinge aengegaen ende gemaict hierna beschreven
aan Adrianen voorn. voor zijn portie ...
.
24. 1584 januari 27 822.Sch.Mgt,R.300,18v-1
Jan Berthelmeeus Vosch man van Christyne zijn hvr Daniell Jan de Bresser man van Elizabeth zijn hvr Geerart z.w. Airt Geerarts Stappairts man van Catharine zijn hvr gesusteren drs w. Adriaen Joost Verdonck bij denselven en uit w. Heylwigen zijn hvr d.w. Niclaes Timmermans Aelbert Jaspar Blanckairts wedn w. Margrieten zijn hvr d. Adriaen en Heylwichs voorn. ook voor zijn onm. krn uit kracht van test. hem Aelbert en w. Margriet en Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes z.w. Jaspar Blanckairts momb. en toesiender Heylwigen Cornelia en Geertruyt gez. onm. krn. dess. Niclaes uit w. Marye zijn hvr ook d. Adriaen en Heylwichs ...
.
101. 1585 december 31 822.Sch.Mgt,R.300,48v-2
Aelbert z.w. Embert Roosen soon wedn w. Margriete zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck (testament voor hr Jannen Bruesselmans priester cappellaen van Oisterwijck bij deselve Aelbert en w. Margriet op xxvi nov. Lxxiij gemaict ...
.
Vervolgt in 102
.
103. 1585 december 31 822.Sch.Mgt,R.300,49v-1
Daniell z.w. Jan de Bresser man van Elizabeth zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck heeft gelooft Aelberten Jaspar Embertss ter tochte en Cornelisen ende Jenneken br en z. krn Aelbert voors. dmaw w. Margriet zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck voors. ...
... marge: Aelbert Jaspars en met hem Peter zijnen zoon hebben bekent dat Daniel Jans de Bresser opte tweede 50 ka gld heeft betaalt 25 gld actum xxv juny anno 1598
.
111. 1586 februari 1 822.Sch.Mgt,R.300,54r-1
Jan z.w. Peeter Gijssen heeft gelooft te betaelen Aelberten Jaspar Embert Roosen tbv Peeteren Jasparen ende Geertruyt br en z. onm. krn Aelberts voors. bij deselve Aelbert en w. Margriete zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck ...

822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-301.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van Invn.nr. 301, Protocol van Moergestel, 14-1-1594 - 1603
Oisterwijk, W.de Bakker 30 juni 2010
Page 12 of 101
56. 1594 september 24 822.Mgt,R.301,19v-2
Aelbert z.w. Jaspar Blanckarts
? een stuck ackerlants met eenen driessken daeraen geleegen in alder grooten alst geleegen is in par. Gesetll aldaer Overdwater aenden Heycant < erf Coenrardt Henricx vande Staeck > erff Gijsbert Gijsbert Anthoniss ^erf Corstiaen Marcus die Ber en Gijsberts voors. v erff Coenrardts voorn.
als Aelbert bij verbuete en evictie daerop gedaen bij Hieronimus de Cort nadien Jan Peeter Gijsen onder andere daervan cessie [20r(259)] ende hantlichtinge gedaen hadde openbaar in openbare herberge metten vuytgabck vande bernende kersse vercreegen ende daeraen gebleeven was in sch.br. van Gestel 1591 op 13 juli - leg her suppt Gijsberten z.w. Gijsbert Anthonis waaruit te gelden vierdalff loopen roggen als Hieronimus de Cort ende noch een mauwer rogge sjaers aenden Manhuys van Oisterwijck te betalen actum xxiiij-a septembris anno 1594 scabini Christiaen Marcus die Ber en Daniell Jacobsvan Gillze
Gijsbert z.w. Gijsbert Anthonis promisit Aelberten Jaspar Blanckarts tbv Peeteren ende Jasparen zijne zoonen bij hem verwect vuyt w. Margriet zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck 76 ka gld van 20 st brabants tstuck eens deen helft als Peeter voors. gehoudt zall wezen of twee maenden na dat hij getrouwt zall zijn ende dander helft als Jaspar voors. oock gehouwt zall wezen of twee maende nae dat hij getrouwt zall zijn ende dit allet metten interest tegen thondert zeven ka gld - datum et scabini ut supra
Zie ook 57

TODO ONDERZOEK: Tweede echtgenote.

brabants_leeuw_1973_9-10_129_153.pdf
DE BRESSER bewerkt door W. de Bakker
Page 137
200) Mg, R. 48, 26; 27 en 28-1-1584: andere kinderen van Adriaan Joost Verdonck, kerkmeester van de kerkfabriek van Moergestel in 1564 (Mg, R. 44, 175v), en Heilwich Claas Timmermans zijn : Adriaan Adriaan Verdonck getrouwd met Jenneken dochter van Jan Willems Borchmans bij Peterken (R. 49, 62—1596; R. 50, 16-3-1612); Stijntken (Christijn) getrouwd met Jan Bartelmeeus Vos; Catharijn getrouwd met Gerard Aart Gerit Stappaarta: Margriet getrouwd met Aalbert Jasper Embert Roosen; en Marie getrouwd met Nicolaas Jasper Embert Roosen (R. 48, 31-12-1585 en 8-4-1592); Claas en Aalbert Roosen - kennelijk broers • worden nadien Blanckaerts genoemd (R. 48. 27-1-1584); Aalbert Jaspaar Blanckaerts treffen we te Oisterwijk aan.
waar hij in 1567 een huis op de Lind koopt (Oisterwijk, R. 271,6v). Zijn eerste echtgarvote heet daar Margriet dochter van Adriaan Brievincx (Ow. R. 295, 55v) of Buen (Ow, R. 297, 58).
Aalberts tweede vrouw is Jenneke dochter van Claes Willems van Bocxtel, de weduwe van Willem Wijtmans (Rijsbroeck) -met dank aan Mr. G. Berkelmans te Oisterwijk;

2.
manNiclaes Jasper Embrecht Roosen Blanckers‏
Geboren ‎± 1536
[bron]
In akte 054 van 31 december 1579 genoemd als "Niclaes Jasper Emmert Roesen (later wordt hij meestal vermeld als Blankaerts, JT) als man van Agnese dochter van genoemde Henrick van der Hamsvoort".

Zie akte 72v Attestatie, 7-4-1620 - 84 jaar - dus geboren rond 1536.

Genoemd in akte 408 1560 december 5 als: "Claessen Jasperen Embrecht Roosenss en Marien zijn wittige hvr d. Adriaen Jost Verdonck"

ABT1536

Overleden ‎13 feb 1625 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 071 van 27 februari 1615.
Testament akte 82v Testament, 30-6-1620
Genoemd in akte 083 van 20 april 1622.

Mogelijk:

RHCE:
89396 Begraafinschrijving Nicolaus Jasper Baldus, 13-02-1625
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 13-02-1625
Overledene: Nicolaus Jasper Baldus
Folio: 101
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3
Page 102 of 148 - 00102_D_Oirschot_0003_0100v-0101.jp2
"13 Nicolaus Jasper Baldus ?????"
Zie BHIC - laastste woord is Straten.

BHIC:
Overledene Nicolaus Jasper Baldus
overleden op 13-02-1625 te Oirschot
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Afkomstig Straten
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1618-1677, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 101
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1677
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 89 jaar
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 135B - J. Toirkens
371
A1. Los stuk tussen folio 65 en 66
... b.p. een gemeenschappelijke straat genoemd de Hoelestraat, Jaspaer Claessen Harnismaker (Jaspaer Claessen Blankaerts?, JT ) ...
Datum 8 oktover 1545

822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-295.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 295, Algemeen protocol, 1557-1565
Oisterwijk, 16 november 2005 - 22 maart 2007, Wim de Bakker
Page 64 of 146
408. 1560 december 5 822.Sch.Mgt,R.295,85r-1
Gherit Adriaen Roij Geeritss heeft opgedragen Claessen Jasperen Embrecht Roosenss en Marien zijn wittige hvr d. Adriaen Jost Verdonck ss ...
.
478. 1561 maart 29 822.Sch.Mgt,R.295,104v-1
Adriaen Joost Verdonct en Adriaen zijn zoon Albert Jasper Embrecht Roosensz man van Margriet zijn wittige hvr Claes Jasperss voers man van Marija zijn wittige hvr en Willem Claes Timmermans momb. en Adriaen Gerit Corstenss toesiender van de onm. wittige krn Adriaens voors. alle te samen wittige krn Adriaen Jost Verdonck hebben geloeft te gelden ...
.
479. 1561 maart 29 822.Sch.Mgt,R.295,104v-2
Adriaen Joost Verdonct als tochteneer t.e. en Adriaen Aelbert Jasper Embrecht Roosensz man van Margriet zijn wittige hvr Claes Jasper Embrecht Roosen man van Maria zijn wittige hvr en Willem Claes Timmermans momb. en Ariaen Gerit Corstens als toesiender van de onm. wittige krn Adriaen voors. alle te samen wittige krn Adriaen Joost Verdonct sz die hij verwect hadde bij Heylwich zijn wittige hvrt d. Claes Timmermans delen van alle erfgoederen daar Adriaen huisvr. eenichsins wuyt bestorven es
aan Adriaen voors. als tochteneer
.
!!!
!!! BROERS CLAES EN ALBERT
!!!
570. 1562 februari 3 822.Sch.Mgt,R.295,130r-1
Claes al principael Albert zijn broeder borge beyde wittige kynderen Jasper Embrechts Roosen en met hen Adriaen Adriaens Jost Verdonct als mede borge hebben tesamen wettig geloofd aan de onm. wettige krn van Janne van Gilse de jonge te Lichtmisse a.s. de somme van 50 ka gld met 3 gld 5 st te waesdom des geloeft Claes Aelbert zijn broeder en Adriaen zijn swager scadeloes te houden den iij-t februarijh 1562 scabinij Jan de Laet ende Jacop Janss van Gilse
Zie ook 571 en 572
.
630. 1562 december 15 822.Sch.Mgt,R.295,148r-2
Adriaen Adriaen Josten Claes Jasper Embrechts ..... man van Marycken zijnder wittiger ..... Aelbert Jaspers Embrecht Roosen als man van .....sijnder wittiger hvr ende Willem Claes Tymmerm..... momb. en Adriaen Geraert Corstens als toesiender ......heer van Gestel van Crystine Elizabette en Catelijne alle onm. krn alle te samen wettige krn Ad..... Jost Verdonck die hij verwect had bij Heylwich..... wittige hvr delen van Adriaen Josten .... hennnen vader ...
Zie ook 631 en 632
.
779. 1564 november 10 822.Sch.Mgt,R.295,199v-1
Antonis Antonis Jacopss heeft opgedragen Claes Jasper Embrecht Roosens ...
.
832. 1565 februari 22 822.Sch.Mgt,R.295,213v-3
Claes Jasper Embrecht Roosen heeft geloeft te geven en te betalen Hermanne Geraertss van Osterwijck ...
.
887. 1565 december 4 822.Sch.Mgt,R.295,232r-1
Geraert Adriaen Roy Geritss t.e. en Niclaes Jasp.... Emberts? Roosenss hebben erfmangeling gedaan - aan Geraert van Niclaes ...
Zie ook 889

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1568.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 140B - J. Toirkens
211
Datum 10 juli 1568
In marge :
Caerl Dierks zoon van den Meer en Wouter Goijaerts Crommen als voogden over de minderjarige kinderen van Nicolaes Blancks, (Blankaerts?, JT ) verklaren hierbij ...
Datum 1 februari 1578

822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-297.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455 - 1811
Regestenlijst inv.nr.297
445. 1571 april 24 822.Sch.Mgt,R.297,165r-1(206)
Alsoe Adriaen Adriaen Jost Verdonckss ten anderen tijden vanwegen Claess Jasper Embrecht Roosens heeft geloeft te geven ende te betalen ...
.
586. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,220v-2 <=== WEDUWNAAR
Claes Jaspaer Embrecht Rosens wdn. van Marijev zij witt. hvr d. Adriaen Jost Verdonck heeft vertegen op zijn tocht tbv al zijn wittige krn verwekt bij Marije voors. in alle goederen die zij beiden bezeten hebben - actum scabini Doeren Anssems datum als boven
.
587. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,221r-1(262)
Adriaen Adriaen Joost Verdonck momb. en Aelbert Jaspaer Embrecht Roossen als toesiender van de voorn. onm. witt. krn hebben namens deze krn opgedragen Claess Jasper voers. alzulke hafelijke goederen als Claes in zijn huis waar hij nu woont es besittende met nog een opgaande eycken beemken liggende op die stede met sommige schoithouteren ? en hiertoe 3 appelbomen en hierboven nog 11 gld en als Claes kinderen tot huwelijkse staat ofte hem? Godt in geroepen mocht hebben de somme van 30 st eens - datum et scabinis ut supra
.
588. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,221r-2
Adriaen Adriaen Joost Verdonckss als momboer en Aelbert Jaspaer Embrecht Roosenss als toesiender van de onm. wittige krn Claes Jaspaer Embrecht Rooss verwekt bij Marije zijn wittige hvr d. Adriaen Jost Verdonckss hebben te perck ende te buerde ten hoexten vercocht navolgende de octroije des coninxs met twee van de naesten vande onm. krn voor sch. van Gestel in sal welcke goederen Claes Jaspaer Embrechtss huyden des daechs zijn tocht in afgegaan tbv de wettige krn bij Marije enen gent Geraert Aert Geraertss als hoechste mijnder ende laetste slaghere ...
.
590. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,222r-2
Alsoe Claes Jaspaer Embrecht Rosenss man van Marye zijn hvr ten tijde doen zij leefden ten anderen tijden bij hennen leven heeft vercocht gehadt ...
.
591. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,222v-1
Adriaen Adriaen Jost Verdonckss heeft vernaderd
o den huys hoff lant weijde met alle de toebehoorten
als Geraert Aert Geraerts gekocht heeft van Adriaen Adriaen Jost Verdoncks ende momboer en Aelbert Jaspers als toesiender van de onm. wettige krn des voors Claes Jaspers Embrecht Ross verwekt bij Marij d. Adriaen Jost Verdonck volgens brief 1573 den30 junij 3en nader van bloede en meerder van recht - datum et scabinis ut supra

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1579.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142A - J. Toirkens
054
Henrick Willem Deckers als man van Jenneken dochter van Pauwels van Zeelst (ook wel Verschueren genoemd, JT ), verder Henrick van der Hamsvoort vanwege diens kinderen verwekt bij Elisabeth dochter van genoemde Pauwels, Niclaes Jasper Emmert Roesen (later wordt hij meestal vermeld als Blankaerts, JT) als man van Agnese dochter van genoemde Henrick van der Hamsvoort, Henrick Janssen de Riemslag namens zijn moeder Cathelijn, dochter van genoemde Pauwels van Zeelst, nog Jan Dirck Houbraken vanwege de kinderen van Henrick Dirck Houbraken verwekt bij Aleijten dochter van genoemde Pauwels, verder nog Marie dochter van genoemde Pauwels met haar voogd Jan Dirck Houbraken zoals ze zei, verder Henrick Jan Goijaerts als man van Ijken dochter van JoostReijniers en Jan Janssn. van der Lusdonck als man van Henrieksken dochter van genoemde Joost Reijniers (Hoogneven soms ook Tempelaars genoemd, JT), verkopen hun erfdelen en aanspraken die ze respectievelijk hebben geerfd van de kinderen van wijlen Jan Aerts verwekt bij wijlen Willemken dochter van Jan Goessens, gelegen in de plaats Son. Het bezit wordt nu verkocht aan Dirck Cornelissen en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 31 december 1579, getuigen Cort en Maerselaer. ( dochter Marie Pauwels van Zeelst was eerder getrouwd met Henrick Wouter Toirkens die in 1579 al was overleden, JT )

Adriaen Joost Verdonck x Heylwich Claes Timmermans
- Adriaen
- Christyne x Jan Berthelmeeus Vosch
- Elizabeth x Daniel Jan de Bresser
- Catharyne x Geerardt Aert Geeryt Stappairts
- Margriet (overleden) x Aelbert Jaspar Blanckairts (kids Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt)
- Marye (overleden) x Niclaes Jaspar Blanckairts - (kids Heylwigen Cornelie ende Geertruyt - voodgen Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes Jaspar Blanckairts)
.
822-Schepenbank-Moergestel-invnr-300.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 300, Protocol, 1583-1593
Oisterwijk, 16 juli 2009, Wim de Bakker
Page 5 of 97
21. 1584 januari 26 822.Sch.Mgt,R.300,14r-3
Cont zij dat voor ons schepenen zijn gecompareert ende verschenen Adriaen z.w. Adriaen Joost Verdonck bij den selven Joost en vuyt w. Heylwich zijn hvr d.w. Claes Timmermans [14v] tsamen verwect Jan Berthelmeeus Vosch man van Christyne zijn hvr Daniel Jan de Bresser man van Elizabeth zijn hvr Geerardt z.w. Aert Geeryt Stappairts man Catharyne zijn hvr gez. drs w. Adriaen Joost Verdonck en Heylwich zijn hvr voors. Aelbert Jaspar Blanckairts wede w. Margriet zijn hvr ook d. w. Adriaen Joost en Heylwich ook namens Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt br. en z. zijn onm. en onbejairde krn bij hem Ailberten en voorn. Margriet zijn hvr tsamen verwect Aelbert uit kracht van testament met Margriet voor hr Janne Bruesselmans vicecureyt der parochiekercke van Oisterwijck int administreren vanden eerw. heyligen sacramente wijlen hair Margriete voors. en Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes z.w. Jaspar Blanckairts als momboor en toesiender van Heylwigen Cornelie ende Geertruyt gez. onm. krn des voors. Niclaes uit w. Marye zijn hvr ook d. Adriaen Joost en Heylwich voorn. hebben van zekere erfelijke goederen van de voorn. Adriaen Joosten en Heylwigen hun vader en moeder bestorven zekere erffscheydinge ende erffdeylinge aengegaen ende gemaict hierna beschreven
aan Adrianen voorn. voor zijn portie ...

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143A - J. Toirkens
206
Jan zoon wijlen Henrick Willems van der Haemsvoort voor zichzelf en als voogd over Lijsken dochter van Goijaert Henricks verwekt bij Iken dochter van genoemde Henrick, verder Niclaes Jaspers (Blanchaerts, JT ) als man van Neesken dochter van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, nog Lijsken en Willemke gezusters, geassisteerd door Henrick van Hersel hun hierbij gekozen voogd, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, verkopen nu ...
Datum 9 oktober 1585

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143B - J. Toirkens
249
Willemke dochter van wijlen Henrick van der Haemsvoort weduwe van Lambrecht Willem Lambrechts van Boxtel, geassisteerd door haar voogd Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT), verder Adriaen Antonis van Esch en Simon Matheeus van Aelst als voogden over Juetken die hierbij aanwezig is, Dirck en Mariken minderjarige kinderen van genoemde Willem Lambrechts, handelend op grond van een verkregen schepenbankdecreet, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot, ter plaatse genoemd het Peerdskerkhof, ...
Datum 28 november 1587

822-Schepenbank-Moergestel-invnr-300.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 300, Protocol, 1583-1593
363. 1592 april 8 822.Sch.Mgt,R.300,163v-1
Niclaes Jaspar Embert Roosen als wedn w. Marye zijn eerste hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck alle versterf [164r] van w. Cornelie zijn voordochter en van Heilwige huere zustere noch aenbesterven zoude mogen in alle moeders erfgoederen zowel binnen alsbuyten Gestell leg et her suppt Jannen z.w. Peeter Kiebooms als man van Geertruyts zijn wittige hvr d. Niclasen voors. zijnen zwager actum viij aprilis 1592 scabini Gillze et Mutsarts

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144B - J. Toirkens
199
Margrietken dochter wijlen Thomas de Hoppenbrouwer met Dircken de Hoppenbrouwer als haar gekozen voogd, verkoopt een huis etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... Het wordt nu verkocht aan Niclaes Jasper Roosen ...
Datum 23 mei 1594
.
200
Niclaes zoon wijlen Jaspar Roosen (Blankaerts, JT) heeft beloofd als schuldenaar aan Dirck de Hoppenbrouwer ten behoeve van Margrietken dochter van Thomas de Hoppenbrouwer, een bedrag van 55 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.
Datum en getuigen als boven die het aandroegen.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148B - J. Toirkens
071
Niclaes Jaspaers Blanckaerts en diens zoon Henrick hebben als schuldenaars beloofd om aan Joffrouw Catharina van der Linden ten behoeve van Vrouwe Maria Rosalis, haar moeder zijnde, waarbij deze Vrouwe Maria Rosalis daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen die ze heeft verwekt bij wijlen heer Lodewijk van der Linden, daarvan het erfrecht, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 27 februari 1615)

LEEFTIJD:
RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
72v Attestatie, 7-4-1620
Wouter van Cuijck - Priester, vice-deken - 68 jaar
Niclaes Jaspars Blanckarts - Beroep: Beenhouwer, slager - 84 jaar
Rutger Mathijs Oirlemans - Beroep: Beenhouwer, slager - 83 jaar
Gheerlingh Jan Ghijssels - Echtg. van Jenneken Huijberts van der Meulen
Jenneken Huijberts van der Meulen - Echtg. van Gheerlingh Jan Ghijssels
Huijbrecht (Peeters) Vermeulen - Veekoopman - overleden
Matthijs Goorts van den Dijck - getuige
Jan van den Huevel - getuige

TESTAMENT
RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
82v Testament, 30-6-1620
Niclaes Jaspars Blanckarts - Echtg. van Neesken Hnericks van der Hamsffoirt
Neesken Hnericks van der Hamsffoirt - Echtg. van Niclaes Jaspars Blanckarts
Bartholomeus Ariens van der Achter - getuige
Jan Goortss van der Maerselair - getuige

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149B - J. Toirkens
160
Niclaes Jaspaer Blanckaerts als man van Agnees dochter van wijlen Henrick Willems van der Hamsvoort, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 4 gulden welke rente Aert zoon Lambert Janssen eerder had beloofd aan deze Henrik Willems van der Hamsvoort, ... Deze rente was zijn vrouw toebedeeld en afkomstig van haar vader zoals hij zegt, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 21 maart 1568 en hij verkoopt de rente nu met een vervallen en de lopende termijn aan Willemken dochter van Henrick vander Hamsvoort en aan meester Lambert van Boxtel ( notaris te Oirschot, JT ), zijnde haar zoon. ...
Datum 4 juli 1620

RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
131v Attestatie, 3-11-1621
...
Niclaes Jaspar Blanckaerts - getuige

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149C - J. Toirkens
083
Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) heeft beloofd om zijn zoon Henrick Niclaes Jaspers uit de vorige akte die voor diens belofte te zullen vrijwaren omdat het geld door hem, Niclaes is ontvangen. ...
Datum en getuigen als boven. (20 april 1622)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
264
Niclaes Jaspars Blankaerts uit hoofde van een testament dat hij met zijn overleden vrouw Neeske dochter Henrik van der Hamsvoort heeft gemaakt en als zodanig daartoe gemachtigd, welk testament is opgemaakt voor meester Lambert van Boxtel d.d. de laatste juni 1620 zoals ons schepenen is gebleken, niettemin toch met instemming van zijn zoon Henrik, en met instemming van de hierna genoemde koper als man en voogd van Jenneke, dochter van genoemde Niclaes, verkoopt zijn huis met tuin en toebehoren, gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof bij de 0.L. Vrouwekapel, ... welk laatste erf eerder afkomstig was van de kinderen van heer Gijsbert van der Hert, kanunnik in Oirschot, Leonart Moijses en Oijken Hoppenbrouwers. Hij had deze goederen eerder verkregen van Margriet dochter van wijlen Thomas de Hoppenbrouwer, zoals hem is opgedragen voor schepenen in Oirschot op 23 mei 1594 en hij verkoopt de goederen nu aan zijn behuwd zoon Willem Willems. Genoemde Niclaes belooft de lasten van zijn kant af te handelen.
Datum en getuigen als boven. (17 mei 1624)
.
267
Genoemde Willem Willems heeft beloofd als schuldenaar aan Henrick Niclaes Jaspars (Blanckaerts, JT) een bedrag van f. 25.-- te betalen, opeisbaar van heden dato over een jaar met een rente van 6%, zijnde dezelfde f. 25.-- die genoemde Henrik NiclaesJaspars aan zijn vader Niclaes had geleend.
Datum en getuigen als boven. (17 mei 1624)


=====================
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 105
I. Niclaes Jasper Blanckaerts, geb. circa 15464, beenhouwer, slager, overleden Oirschot 13 februari 1625, is in eerste echt getrouwd met Marie, dochter van Adriaen Joost Verdonck5.
Hij woont dan in Moergestel. Hij trouwt in tweede echt (waarschijnlijk Oirschot) met Agnes Henriek Willem van Hamsvoort dochter van Henriek Willem van Hamsvoirt en Lijsbeth Paulus van de Schueren (ook: van Zeelst). Zij wonen op de herdgang Straten. Op 31 december 1579 verkoopt Niclaes samen met zijn schoonfamilie hun erfdeel in de nalatenschap van Jan Aerts en Willemken Jan Goessen, bestaande uit goederen gelegen Son6. Op 9 oktober 1585 deelt Niclaes Jaspers, met zijn zwagers en schoonzusters, de nalatenschap van zijn schoonouders7. Vooraf verkopen de erfgenamen de onroerende goederen, bestaande uit een hofstad in de herdgang Kerkhof en enige percelen grond in de Kerkhof en Hedel8. Niclaes erft als man van Neesken in totaal 66 gulden en 5 stuivers. Op 8 april 1592 verkoopt Niclaes Jasper Eijmberts, weduwe van Maria, zijn eerste huisvrouw, dochter van Adriaan Joost Verdonck, alle goederen die hem zijn aangekomen van zijn voordochter Cornelia en van Gerewijn, haer suster, aan Jan PeeterKiebooms, de man van zijn dochter Geertruijt9. Jan transporteert de goederen daarop aan de familie Verdonck. Op 23 mei 1594 koopt Niclaes van Margrietken, dochter van Thomas de Hoppenbrouwer, een huis met aangelag gelegen in het centrum van Oirschotnaast de kerk van O.L. Vrouwe voor 55 gulden10, Op 27 februari 1615 lenen Niclaes en zijn zoon Henriek een bedrag van 100 gulden van Vrouwe Maria Rosalis, weduwe van de heer Ladewijk van der Linden, en haar dochter Catharina 11, Niclaes en zijn vrouw Neesken maken op 30 juni 1620 een testament op de langstlevende van beiden voor notaris Lambrecht van Boxtei 12, De notaris is een neef van de testateurs: zijn moeder is Willemken Henriek van Hamsvoort13, Agnes is vervolgens overleden voor 17 mei 1624, als Niclaes uit kracht van het testament en met toestemming van zijn zoon Henriek zijn huis bij de O.L. Vrouwekerk verkoopt aan zijn schoonzoon Willem Willems14, Hij overlijdt in 1625.
Kinderen uit het eerste huwelijk zijn :
1. Cornelia, en
2. Gerewijn, beiden overleden vóór 159215,
3. Geertruijt Niclaes Jasper Eijmberts, trouwt met Jan Peter Kiebooms.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Henriek Niclaes Jasper Blanckaerts, geb. circa 1578, volgt 11.
5. Jenneke Niclaes Blanckaerts, trouwt met Willem Willem Henrick. Willem koopt in 1624 het huis van zijn schoonvader aan de O.L. Vrouwekerk16, Hij gebruikt het huis als onderpand voor een geldlening van Aerden Daniel Sroijen in 162517.
.
4 Oirschot N14 folio 72v
5 W. de Bakker, De Bresser, in : De Brabantse Leeuw XXII (1973) pag. 137
6 Oirschot R2372 folio 178
7 Oirschot R2373 folio 130v
8 Oirschot R2373 folio 129v
9 Moergestel R300, folio 163v
10 Oirschot R2374 folio 246v
11 Oirschot R2378 folio 267
12 Oirschot N14 folio 82v
13 Oirschot R2379 folio 107
14 Oirschot R2380 folio 181
15 Moergestel R300, folio 163v
16 Oirschot R2380 folio 181
17 Oirschot R2380 folio 104
=====================


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555