man‎Aelbert Jasper Embrecht Roosen Blanckers‏‎

[Gebruikersnotities]
822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-295.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 295, Algemeen protocol, 1557-1565
Oisterwijk, 16 november 2005 - 22 maart 2007, Wim de Bakker
478. 1561 maart 29 822.Sch.Mgt,R.295,104v-1
Adriaen Joost Verdonct en Adriaen zijn zoon Albert Jasper Embrecht Roosensz man van Margriet zijn wittige hvr Claes Jasperss voers man van Marija zijn wittige hvr en Willem Claes Timmermans momb. en Adriaen Gerit Corstenss toesiender van de onm. wittige krn Adriaens voors. alle te samen wittige krn Adriaen Jost Verdonck hebben geloeft te gelden ...
.
479. 1561 maart 29 822.Sch.Mgt,R.295,104v-2
Adriaen Joost Verdonct als tochteneer t.e. en Adriaen Aelbert Jasper Embrecht Roosensz man van Margriet zijn wittige hvr Claes Jasper Embrecht Roosen man van Maria zijn wittige hvr en Willem Claes Timmermans momb. en Ariaen Gerit Corstens als toesiender van de onm. wittige krn Adriaen voors. alle te samen wittige krn Adriaen Joost Verdonct sz die hij verwect hadde bij Heylwich zijn wittige hvrt d. Claes Timmermans delen van alle erfgoederen daar Adriaen huisvr. eenichsins wuyt bestorven es
aan Adriaen voors. als tochteneer
.
795. 1564 december 28 822.Sch.Mgt,R.295,204v-2
Albert Jasper Embrecht Roosenss heeft opgedragen Geraerde Adriaen Roy Geritss ...

Adriaen Joost Verdonck x Heylwich Claes Timmermans
- Adriaen
- Christyne x Jan Berthelmeeus Vosch
- Elizabeth x Daniel Jan de Bresser
- Catharyne x Geerardt Aert Geeryt Stappairts
- Margriet (overleden) x Aelbert Jaspar Blanckairts (kids Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt)
- Marye (overleden) x Niclaes Jaspar Blanckairts - (kids Heylwigen Cornelie ende Geertruyt - voodgen Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes Jaspar Blanckairts)
.
822-Schepenbank-Moergestel-invnr-300.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 300, Protocol, 1583-1593
Oisterwijk, 16 juli 2009, Wim de Bakker
21. 1584 januari 26 822.Sch.Mgt,R.300,14r-3
Cont zij dat voor ons schepenen zijn gecompareert ende verschenen Adriaen z.w. Adriaen Joost Verdonck bij den selven Joost en vuyt w. Heylwich zijn hvr d.w. Claes Timmermans [14v] tsamen verwect Jan Berthelmeeus Vosch man van Christyne zijn hvr Daniel Jan de Bresser man van Elizabeth zijn hvr Geerardt z.w. Aert Geeryt Stappairts man Catharyne zijn hvr gez. drs w. Adriaen Joost Verdonck en Heylwich zijn hvr voors. Aelbert Jaspar Blanckairts wede w. Margriet zijn hvr ook d. w. Adriaen Joost en Heylwich ook namens Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt br. en z. zijn onm. en onbejairde krn bij hem Ailberten en voorn. Margriet zijn hvr tsamen verwect Aelbert uit kracht van testament met Margriet voor hr Janne Bruesselmans vicecureyt der parochiekercke van Oisterwijck int administreren vanden eerw. heyligen sacramente wijlen hair Margriete voors. en Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes z.w. Jaspar Blanckairts als momboor en toesiender van Heylwigen Cornelie ende Geertruyt gez. onm. krn des voors. Niclaes uit w. Marye zijn hvr ook d. Adriaen Joost en Heylwich voorn. hebben van zekere erfelijke goederen van de voorn. Adriaen Joosten en Heylwigen hun vader en moeder bestorven zekere erffscheydinge ende erffdeylinge aengegaen ende gemaict hierna beschreven
aan Adrianen voorn. voor zijn portie ...
.
24. 1584 januari 27 822.Sch.Mgt,R.300,18v-1
Jan Berthelmeeus Vosch man van Christyne zijn hvr Daniell Jan de Bresser man van Elizabeth zijn hvr Geerart z.w. Airt Geerarts Stappairts man van Catharine zijn hvr gesusteren drs w. Adriaen Joost Verdonck bij denselven en uit w. Heylwigen zijn hvr d.w. Niclaes Timmermans Aelbert Jaspar Blanckairts wedn w. Margrieten zijn hvr d. Adriaen en Heylwichs voorn. ook voor zijn onm. krn uit kracht van test. hem Aelbert en w. Margriet en Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes z.w. Jaspar Blanckairts momb. en toesiender Heylwigen Cornelia en Geertruyt gez. onm. krn. dess. Niclaes uit w. Marye zijn hvr ook d. Adriaen en Heylwichs ...
.
101. 1585 december 31 822.Sch.Mgt,R.300,48v-2
Aelbert z.w. Embert Roosen soon wedn w. Margriete zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck (testament voor hr Jannen Bruesselmans priester cappellaen van Oisterwijck bij deselve Aelbert en w. Margriet op xxvi nov. Lxxiij gemaict ...
.
Vervolgt in 102
.
103. 1585 december 31 822.Sch.Mgt,R.300,49v-1
Daniell z.w. Jan de Bresser man van Elizabeth zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck heeft gelooft Aelberten Jaspar Embertss ter tochte en Cornelisen ende Jenneken br en z. krn Aelbert voors. dmaw w. Margriet zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck voors. ...
... marge: Aelbert Jaspars en met hem Peter zijnen zoon hebben bekent dat Daniel Jans de Bresser opte tweede 50 ka gld heeft betaalt 25 gld actum xxv juny anno 1598
.
111. 1586 februari 1 822.Sch.Mgt,R.300,54r-1
Jan z.w. Peeter Gijssen heeft gelooft te betaelen Aelberten Jaspar Embert Roosen tbv Peeteren Jasparen ende Geertruyt br en z. onm. krn Aelberts voors. bij deselve Aelbert en w. Margriete zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck ...

822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-301.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van Invn.nr. 301, Protocol van Moergestel, 14-1-1594 - 1603
Oisterwijk, W.de Bakker 30 juni 2010
Page 12 of 101
56. 1594 september 24 822.Mgt,R.301,19v-2
Aelbert z.w. Jaspar Blanckarts
? een stuck ackerlants met eenen driessken daeraen geleegen in alder grooten alst geleegen is in par. Gesetll aldaer Overdwater aenden Heycant < erf Coenrardt Henricx vande Staeck > erff Gijsbert Gijsbert Anthoniss ^erf Corstiaen Marcus die Ber en Gijsberts voors. v erff Coenrardts voorn.
als Aelbert bij verbuete en evictie daerop gedaen bij Hieronimus de Cort nadien Jan Peeter Gijsen onder andere daervan cessie [20r(259)] ende hantlichtinge gedaen hadde openbaar in openbare herberge metten vuytgabck vande bernende kersse vercreegen ende daeraen gebleeven was in sch.br. van Gestel 1591 op 13 juli - leg her suppt Gijsberten z.w. Gijsbert Anthonis waaruit te gelden vierdalff loopen roggen als Hieronimus de Cort ende noch een mauwer rogge sjaers aenden Manhuys van Oisterwijck te betalen actum xxiiij-a septembris anno 1594 scabini Christiaen Marcus die Ber en Daniell Jacobsvan Gillze
Gijsbert z.w. Gijsbert Anthonis promisit Aelberten Jaspar Blanckarts tbv Peeteren ende Jasparen zijne zoonen bij hem verwect vuyt w. Margriet zijn hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck 76 ka gld van 20 st brabants tstuck eens deen helft als Peeter voors. gehoudt zall wezen of twee maenden na dat hij getrouwt zall zijn ende dander helft als Jaspar voors. oock gehouwt zall wezen of twee maende nae dat hij getrouwt zall zijn ende dit allet metten interest tegen thondert zeven ka gld - datum et scabini ut supra
Zie ook 57

TODO ONDERZOEK: Tweede echtgenote.

brabants_leeuw_1973_9-10_129_153.pdf
DE BRESSER bewerkt door W. de Bakker
Page 137
200) Mg, R. 48, 26; 27 en 28-1-1584: andere kinderen van Adriaan Joost Verdonck, kerkmeester van de kerkfabriek van Moergestel in 1564 (Mg, R. 44, 175v), en Heilwich Claas Timmermans zijn : Adriaan Adriaan Verdonck getrouwd met Jenneken dochter van Jan Willems Borchmans bij Peterken (R. 49, 62—1596; R. 50, 16-3-1612); Stijntken (Christijn) getrouwd met Jan Bartelmeeus Vos; Catharijn getrouwd met Gerard Aart Gerit Stappaarta: Margriet getrouwd met Aalbert Jasper Embert Roosen; en Marie getrouwd met Nicolaas Jasper Embert Roosen (R. 48, 31-12-1585 en 8-4-1592); Claas en Aalbert Roosen - kennelijk broers • worden nadien Blanckaerts genoemd (R. 48. 27-1-1584); Aalbert Jaspaar Blanckaerts treffen we te Oisterwijk aan.
waar hij in 1567 een huis op de Lind koopt (Oisterwijk, R. 271,6v). Zijn eerste echtgarvote heet daar Margriet dochter van Adriaan Brievincx (Ow. R. 295, 55v) of Buen (Ow, R. 297, 58).
Aalberts tweede vrouw is Jenneke dochter van Claes Willems van Bocxtel, de weduwe van Willem Wijtmans (Rijsbroeck) -met dank aan Mr. G. Berkelmans te Oisterwijk;

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 21. 1584 januari 26 822.Sch.Mgt,R.300,14r-3
Noemt ook kids Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt

Genoemd in akte 478. 1561 maart 29 als paar.

BEF1561
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555