man‎Peter Adriaen van den Molenpas | Swaelen‏‎
Overleden ‎± 1600
[bron]
Genoemd in akte 240 van 14 mei 1598.
Genoemd als wijlen in akte 091 van 10 maart 1603.

ABT1600

[Gebruikersnotities]
1593_ra144a1593.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 144A - J. Toirkens
097
Catharina dochter wijlen Peter Meussn. weduwe van Cornelis Henrick Aertssn. geassisteerd door Elias Amelis Schilders en door Peter Adriaen Molenpas, haar voogd en die van haar kinderen, handelend op grond van een testament door wijlen haar man en haar gemaakt voor heer Martenen Goijaerts, priester, samen met de toediening van de H. Sacramenten, d.d. 9 oktober 1587, zoals ons is gebleken, en nog op grond van een afgegeven schependecreet d.d. 20 januari j.l., verkoopt een huis met boomgaard en toebehoren, gelegen in Oirschot, herdgang van Hedel ...
Datum 5 maart 1593

BROER ANTONIS
1594_ra144b1594.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 144B - J. Toirkens
219
In marge: Jan Adams van Loon weduwnaar van zijn vrouw Matijsken die eerder was gehuwd met Peter Ariaen Molenpas, verder hierbij Henrick Niclaes Jaspers als man van Magdalena dochter van genoemde Peter en Thijsken, welke Henrik ook optreedt voor Antonis Arien Molenpas zijnde de oom van zijn vrouw, verklaart dat Jan Henrik Schepens voor Cornelis Lamberts de eerdergenoemde 70 gulden heeft voldaan.
Datum 18 maart 1623

1595_RA144b1595.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 144B - J. Toirkens
085
Vandaag op 6 maart 1595 hebben Elias Melis Schilders en Peter Adriaen Molenpas als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Henriks verwekt bij Catharina dochter van Henrick Peter Meus, rekening en verantwoording afgelegd van hun voogdijschap. ...
Datum als boven (3 maart 1595)

1598_RA145a1598.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 145A - J. Toirkens
240
Catherijn dochter van Henrick Peters weduwe van Cornelis Henricks van Doormalen, geassisteerd door Eliassen Marcelissen en Peter Adriaen Molenpas als haar voogd en die van haar kinderen, en verder nog Antonis Jacop Roefs die optreedt namens GijsmaerRobben en Jan Joosten zoals hij verklaart, hebben een boedelscheiding gemaakt van het bezit dat zij in hun hoedanigheid hebben geerfd van Henrick van Doormalen. ...
Datum en getuigen als boven. (14 mei 1598)

WIJLEN en BROER ANTONIS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145C - J. Toirkens
091
Henrick zoon Niclaes Jaspaers (Blankaerts, JT) als man van Magdalena dochter van wijlen Peter Adriaen Meulenpas, verwekt bij Matijsken dochter Wilbort Janssen van den Nieuwenhuisen, heeft Antonis Adriaens Meulenpas en Adriaen zoon van Wilbort van den Niewenhuizen van hun verplichtingen ontheven als ooms en voogden over zijn vrouw Magdalena en dankt hen voor hun werkzaamheden.
Datum 10 maart 1603

ECHTGENOTE HERTROUWD:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147A - J. Toirkens
275
Peter Jacops als gekozen voogd van Heijlken en Aelijdt, dochters van wijlen Adriaen Henrick Peter Meusen verwekt bij Heijlken dochter van Sib Dircks, verder Antonis Jacops en Jan Adams van Loon, die daarbij handelen namens Willem Scheijmakers, verder Henrick Niclaes Jaspars ( Blanckaerts) als man van Magda-lena dochter van wijlen Peter Adriaens Muelenpas verwekt bij Mathijsken dochter van Wilbort Janssen van den Nieuwenhuijsen, waarbij deze Henrick Niclaes Jaspers nog optreedt voor Steven Gijsmaers Rommen en voor Jan Aerts die in Vlijmen woont, zijnde allen erfgenamen van wijlen Cathalijne dochter van wijlen genoemde Henrick Peeter Meeussen, verklaren hierbij ...
Datum 5 juli 1610
.
432
.... en wordt nu verkocht aan Mathijsken dochter van Wilborts Jan van den Nieuwenhuisen echtgenote van Jan Daemen van Loon die daarvan het vruchtgebruik krijgt en waarvan Antonis Adriaens als voogd over Frans zoon wijlen Peter Ariens Muelepas verwekt bij vermelde Mathijsken, daarvan het erfrecht krijgt.
Datum 29 december 1610

ECHTGENOTE HERTROUWD:
Mathijsken Wilbord Janssen van den Nieuwenhuisen (overleden) x Peter Adriaen Molenpas (overleden)
- Frans
- Magdalena x Henrick Niclaes Jaspers
Mathijsken Wilbord Janssen van den Nieuwenhuisen (overleden) x Jan Adams van Loon
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1619.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149A - J. Toirkens
267
Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen Jan Adams van Loon weduwnaar van Mathijsken dochter van Wilbord Janssen van den Nieuwenhuisen als partij ter ener zijde en de kinderen of erfgenamen van deze Mathijsken verwekt bij wijlen Peter Adriaen Molenpas, deze Peter zijnde haar eerste man als partij ter andere zijde inzake het bezit dat in het sterfhuis is aangetroffen, waarin deze Jan meent aanspraken te hebben. Om dit geschil nu in der minne te regelen zijn voor ons als schepenen verschenen genoemde Jan Adams ter ener zijde en Frans zoon wijlen genoemde Peter van den Molenpas en Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) als man van Magdalena, kinderen van genoemde Mathijsken en ze hebben nu de volgende overeenkomst gemaakt. ... Verder heeft Jan ermee ingestemd dat hij het proces zal beeindigen dat hij had aangespannen tegen deze Dielis Arien Henricks ( lees Sijckens, JT ) en de zijnen die als belastingheffer alhier een vordering op hem heeft ... Indien er enige testamentaire beschikking zou zijn gemaakt tussen Matijsken en Jan Adams van Loon, dan beschouwt Jan die hiermee als zijn de vervallen anders dan wat betreft het geld dat Jan heeft geleend van Jan Dirck Geraerts die in Strijp woont, dat geld mag hij behouden. Genoemde Jan enerzijds en Frans en Henrick anderzijds en met hen Jacop Dircks samen met Antonis Adriaens Molenpas die in Den Bosch woont, hebben over en weer beloofd dit akkoord te zullen nakomen ...
Datum 17 oktober 1619

RHCE:
2627-4107 Dossiers betreffende de afwikkeling van nalatenschappen
2702 Mathijsken Wilborts Jansen van de Nieuwenhuijsen, echtgenote van Jan Adams van Loon, eerder weduwe van Peter Adriaan Molenpas, 1619
Persoon in RA:
Mathijsken Wilborts Jansen van de Nieuwenhuijsen
Jan Adams van Loon
Peter Adriaan Molenpas
Soort akte: Boedelrekening
Inventarisnummer: 2702
Bekijk archieftoegang: Schepenbank Oirschot en Best

1624_RA150a1624.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
344
... De rente werd geheven op het huis van Mathijske weduwe van Peter Jan Molenpas of haar tweede man Jan Adams van Loon, welk huis het laatste toebehoorde aan Henrik Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ), gelegen achter de 0.L. Vrouwe kapel. ...
Datum 7 september 1624

1625_RA150B-1625.pdf
Los035
60 (los), jaar 1619
----------------------
Er dreigt een bepaald geschil te ontstaan tussen Jan Adams van Loon, weduwnaar van Mathijske Wilbert Janssen van den Nieuwenhuizen, partij enerzijds en de kinderen en erfgenamen van genoemde Mathijsken die zij in haar eerste huwelijk bij wijlen Peter Adriaan Molenpas heeft verkregen, partij anderzijds, aangaande de nalatenschap uit het eerste huwelijk. ...

RHCE:
TI-15214-84 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
337 Procuratie, 6-6-1673
(1) Anna van Nijeuwenhuijsse - Wed. van Jacob Hasselmans Weduwe
(2) Jan Wilbertsse van Nijeuwenhuijsse - Vader van 1
(3) Jacob Hasselmans - Overleden echtg. van Anna van Nijeuwenhuijsse Wijlen
(4) Peter Blanckarts
(5) Matijs Blanckarts
(6) Maeijken Blanckarts - Echtg. van Jan Janssen Snellarts
(7) Jan Janssen Snellarts - Echtg. van Maeijken Blanckarts
(8) Lijsken Blanckarts - Woonplaats: Nuenen - Echtg. van Niclaes Lombarts
(9) Niclaes Lombarts - Woonplaats: Nuenen - Beroep: Schepen - Echtg. van Lijsken Blanckarts
(10) Neesken Blanckarts - Echtg. van Jan Willems van de Ven
(11) Jan Willems van de Ven - Echtg. van Neesken Blanckarts
(12) Henrick Blanckarts - Echtg. van Magdalena Swaelen
(13) Magdalena Swaelen - Echtg. van Henrick Blanckarts <=== Dochter
(14) Peter Swaelen - Echtg. van Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Vader van 13 <=== Hijzelf
(15) Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Echtg. van Peter Swaelen - Moeder van 13 <=== Echtgenote
(16) Goiarden Hasselmans - Zoon van 1 en 3
(17) Catharina van den Nijeuwenhuijs - Wijlen
(18) Peter van den Nijeuwenhuijs - Vader van 17; wijlen
(19)Jan Jansse Baiens - Getuige
(20) Aert Peters van Gestel - Getuige

Gehuwd met:

womanMatijsken Wilbort Janssen van den Nieuwenhuisen‏
Overleden ‎± 1619
[bron]
Genoemd in akte 432 van 29 december 1610.
Tweede echtgenoot genoemd als weduwnaar in akte 267 van 17 oktober 1619.

Gegeven inhoud akte van 17 oktober 1619 vermoed ik ABT1619.
Zie ook akte Boedelrekening in "2627-4107 Dossiers betreffende de afwikkeling van nalatenschappen""in 1619.

ABT1619

Niet gevonden in index RHCE (Dec2020).

[Gebruikersnotities]
BROER ADRIAEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145C - J. Toirkens
091
Henrick zoon Niclaes Jaspaers (Blankaerts, JT) als man van Magdalena dochter van wijlen Peter Adriaen Meulenpas, verwekt bij Matijsken dochter Wilbort Janssen van den Nieuwenhuisen, heeft Antonis Adriaens Meulenpas en Adriaen zoon van Wilbort van den Niewenhuizen van hun verplichtingen ontheven als ooms en voogden over zijn vrouw Magdalena en dankt hen voor hun werkzaamheden.
Datum 10 maart 1603

Kinderen:

1.
womanMagdalena Peter Adriaen van den Molenpas‏
Overleden ‎4 mrt 1636 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 038 van 23 februari 1636: "Magdalena ligt ziek te bed"

Mogelijk:

RHCE:
89851 Begraafinschrijving Magdalena Blanckarts, 04-03-1636
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 04-03-1636
Overledene: Magdalena Blanckarts
Folio: 126v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3

BHIC:
Overledene Magdalena Blanckarts
overleden op 04-03-1636 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1618-1677, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 126v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1677
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145C - J. Toirkens
091
Henrick zoon Niclaes Jaspaers (Blankaerts, JT) als man van Magdalena dochter van wijlen Peter Adriaen Meulenpas, verwekt bij Matijsken dochter Wilbort Janssen van den Nieuwenhuisen, heeft Antonis Adriaens Meulenpas en Adriaen zoon van Wilbort van den Niewenhuizen van hun verplichtingen ontheven als ooms en voogden over zijn vrouw Magdalena en dankt hen voor hun werkzaamheden.
Datum 10 maart 1603

1609_ra146c1609.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 146C - J. Toirkens
320
Jan Jan Muelepas en Henrick zoon Niclaas Jaspars ( Blankaerts, JT ) als man van Magdalena dochter wijlen Peters Muelepas, zijnde erfgenamen van wijlen Andries Muelepas verklaren dat zij volledig zijn voldaan door heer Jan Verrijt vanwege diens vaderCorstiaen Verrijt voor een kapitaal m.b.t. een rente van 10 stuivers per jaar samen met de achterstallige termijnen. Deze rente werd door genoemde Corstiaan elk jaar aan deze erfgenamen betaald uit een weiland dat hem toebehoort en is gelegen in Oirschot, herdgang Hedel, ...
Datum 24 december 1609
.
321
Daarbij tekent genoemde Henrick Claessen Jaspers wel speciaal aan dat hij niet verder erfgenaam wil zijn in de nalatenschap van genoemde wijlen Andries Muelepas en er ook niet verder in wil bijdragen dan voor zover er door schepenen in Oirschot een overzicht van deze nalatenschap zal zijn gemaakt.
Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147A - J. Toirkens
275
Peter Jacops als gekozen voogd van Heijlken en Aelijdt, dochters van wijlen Adriaen Henrick Peter Meusen verwekt bij Heijlken dochter van Sib Dircks, verder Antonis Jacops en Jan Adams van Loon, die daarbij handelen namens Willem Scheijmakers, verder Henrick Niclaes Jaspars ( Blanckaerts) als man van Magda- lena dochter van wijlen Peter Adriaens Muelenpas verwekt bij Mathijsken dochter van Wilbort Janssen van den Nieuwenhuijsen, waarbij deze Henrick Niclaes Jaspers nog optreedt voor Steven Gijsmaers Rommen en voor Jan Aerts die in Vlijmen woont, zijnde allen erfgenamen van wijlen Cathalijne dochter van wijlen genoemde Henrick Peeter Meeussen, verklaren hierbij ...
Datum 5 juli 1610
.
276
Jan zoon wijlen Adriaen Muelepas, verkoopt hierbij zijn aanspraken die hij heeft geerfd bij de dood van Cathalijne dochter van wijlen Henrick Peter Meussen, weduwe van Cornelis Henricks, hetzij
in land, heide of weilanden, waar die ook in Oirschot zijn gelegen zonder enige uitzondering. Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Henrik Niclaes Jaspers ( Blankaerts , JT ) ...
Datum 7 juli 1610
.

OUDERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1619.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149A - J. Toirkens
267
Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen Jan Adams van Loon weduwnaar van Mathijsken dochter van Wilbord Janssen van den Nieuwenhuisen als partij ter ener zijde en de kinderen of erfgenamen van deze Mathijsken verwekt bij wijlen Peter Adriaen Molenpas, deze Peter zijnde haar eerste man als partij ter andere zijde inzake het bezit dat in het sterfhuis is aangetroffen, waarin deze Jan meent aanspraken te hebben. Om dit geschil nu in der minne te regelen zijn voor ons als schepenen verschenen genoemde Jan Adams ter ener zijde en Frans zoon wijlen genoemde Peter van den Molenpas en Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) als man van Magdalena, kinderen van genoemde Mathijsken en ze hebben nu de volgende overeenkomst gemaakt. ... Verder heeft Jan ermee ingestemd dat hij het proces zal beeindigen dat hij had aangespannen tegen deze Dielis Arien Henricks ( lees Sijckens, JT ) en de zijnen die als belastingheffer alhier een vordering op hem heeft ... Indien er enige testamentaire beschikking zou zijn gemaakt tussen Matijsken en Jan Adams van Loon, dan beschouwt Jan die hiermee als zijn de vervallen anders dan wat betreft het geld dat Jan heeft geleend van Jan Dirck Geraerts die in Strijp woont, dat geld mag hij behouden. Genoemde Jan enerzijds en Frans en Henrick anderzijds en met hen Jacop Dircks samen met Antonis Adriaens Molenpas die in Den Bosch woont, hebben over en weer beloofd dit akkoord te zullen nakomen ...
Datum 17 oktober 1619

RHCE:
TI-15214-84 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
337 Procuratie, 6-6-1673
(1) Anna van Nijeuwenhuijsse - Wed. van Jacob Hasselmans Weduwe
(2) Jan Wilbertsse van Nijeuwenhuijsse - Vader van 1
(3) Jacob Hasselmans - Overleden echtg. van Anna van Nijeuwenhuijsse Wijlen
(4) Peter Blanckarts
(5) Matijs Blanckarts
(6) Maeijken Blanckarts - Echtg. van Jan Janssen Snellarts
(7) Jan Janssen Snellarts - Echtg. van Maeijken Blanckarts
(8) Lijsken Blanckarts - Woonplaats: Nuenen - Echtg. van Niclaes Lombarts
(9) Niclaes Lombarts - Woonplaats: Nuenen - Beroep: Schepen - Echtg. van Lijsken Blanckarts
(10) Neesken Blanckarts - Echtg. van Jan Willems van de Ven
(11) Jan Willems van de Ven - Echtg. van Neesken Blanckarts
(12) Henrick Blanckarts - Echtg. van Magdalena Swaelen <=== Echtgenoot
(13) Magdalena Swaelen - Echtg. van Henrick Blanckarts <=== Zijzelf
(14) Peter Swaelen - Echtg. van Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Vader van 13 <=== Vader
(15) Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Echtg. van Peter Swaelen - Moeder van 13 <=== Moeder
(16) Goiarden Hasselmans - Zoon van 1 en 3
(17) Catharina van den Nijeuwenhuijs - Wijlen
(18) Peter van den Nijeuwenhuijs - Vader van 17; wijlen
(19)Jan Jansse Baiens - Getuige
(20) Aert Peters van Gestel - Getuige

2.
man‎Frans Peter Adriaen van den Molenpas‏‎

[Gebruikersnotities]
1617_RA148D1617.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 147A - J. Toirkens
105
... Hij verkoopt dit perceel nu, waarbij hij er vanwege het recht van vernadering afstand van doet, aan Frans zoon wijlen Peter Ariens Meulenpas ...
Datum 27 april 1617

RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
44 Testament, 14-12-1619
Henrick Jan Govaerts - Echtg. van Catharina Gerardts Hoppenbrouwers
Catharina Gerardts Hoppenbrouwers - Echtg. van Henrick Jan Govaerts
Henrick Niclaes Jaspars - getuige
Frans Peeters Molepas - Woonplaats: Den Bosch - getuige

1621_RA149C1621.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 149C - J. Toirkens
039
Frans Peter Muelenpas verkoopt hierbij het weiland met de houtopstand erop, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, ... zoals hij dat heeft verkregen vanwege het recht van vernadering van Joorden Jans van Heersel op 27 april 1617. Hij verkoopt het perceel nu aan Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) zijnde zijn zwager ...
Datum als boven (5 maart 1621)
.
040
Genoemde Frans Peter Muelenpas verkoopt hierbij de helft van een huis, tuin, grond etc. samen met het daarachter gelegen hopveld, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... Frans verkoopt zijn helft daarin nu aan genoemde Henrick Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT ) ...
Datum en getuigen als boven.

1623_ra150a1623.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
259
Frans zoon wijlen Peter Molenpas, wiens moeder Mathijsken dochter Wilberts van Nieuwenhuize was, verkoopt ...
Datum 13 mei 1623


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555