man‎Petrus Jan Santegoets‏‎
Geboren ‎± 1573
[bron]
Zie akte pagina (scan 290 links) met datering 1619-1733: "Peter Jan Zantegoets, oud ca. 72 jaar in 1645"
Dus geboren rond 1573

Overleden ‎± 1655
[bron]
Genoemd in akte 23 van 29-03-1655.
Erfdeling akte 153 van 16-12-1656.

ABT1655
‎, ongeveer 82 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.92&minr=11895985&miview=ldt
392.92 Index schepenprotocol Boxtel (392.92)
67 Peter Jan Santegoets belooft voortaan aan meester Henrick Leermakers, secretaris, ten behoeve van het kapittel van Boxtel voor het jaargetijde van wijlen heer Adriaen Joosten Schillemans, in zijn leven kanunnik van het kapittel te Boxtel, een jaarlijkse rente van 5 karolusguldens, steeds te betalen op St. Servaasdag en voor de eerste keer per a.s. St. Servaasdag anno 1631, vrij van alle lasten etc., op onderpand van een stuk akkerland, genoemd de Quaetcoop gelegen te Boxtel onder herdgang Lennesheuvel, ...
12-05-1630

https://proxy.archieven.nl/235/4D00929F61F74B609BCBFD2E00BF4A72
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
1113 Peter Janssen Santegoits belooft aan meester Henrick Leermaeckers, ten behoeve van het kapittel van Boxtel voor een jaargetijde van heer Adriaen Janssen Schuermans (?) kanunnik van het kapittel te Boxtel een rente van 5 guldens, steeds te betalen op St. Servaasdag en voor de eerste keer St. Servaasdag anno 1631 op onderpand van een stuk akkerland genoemd de Quaetccop gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel, ...
12-05-1630

https://proxy.archieven.nl/235/E44DA75312E24C87840A4123F334BE32
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
157 Peter Jan Santegoets belooft aan ... op onderpand van een stuk weiland groot ca. 3 lopenzaad, deels akkerland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel op Hanschot, belendend Coenraert Daemen, Adam Adams, een pad daar. ...
02-02-1632

ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/40E46432A0A04A06B9D55743531A6E19
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
179 Adriaen Adams, Coenrart Adams, Adam Adams en Peter Jans Santegoits als man van Maria dochter van Adam Dirck Coenen, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen Adam Dirck Coenen en van diens vrouw Aleijt. ...
Datering: 26-04-1632

https://proxy.archieven.nl/235/09439531399149ABA798E5A2EF5F4A56
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
645 Adriaen Adams en Coenrardt Adams die afwezig is en waarvoor Adriaen optreedt, verder Adam Adams en Peeter Jan Zantegoits als echtgenoten, verkopen aan ...
19-12-1635

VOOGD over Maria dochter van Mathijs Jan Zantegoits (TODO HEEFT HIJ EEN BROER MATHIJS?)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896555&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
124 Hendrick Goijaerts van de Ven als man van Anna, Lambert Jans Gijsbers als man van Helena, Peter Jan Zantegoits en Willem Janssen van Thuijl als voogden over Maria dochter van Mathijs Jan Zantegoits en genoemde Alit, Lucas Antonis als man van Jenneken dochter van genoemde Mathijs en Alit, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt waarbij de baanderheer van Boxtel handelt namens Maria die *innocent is. (handelingsonbekwaam). ...
Datering: 13-11-1642

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896563&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
132 Peter Jan Zantegoits belooft aan ...
30-12-1642

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896739&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
308 ... van 3 gulden uit het bezit van Peter Jan Santegoits te Boxtel in herdgang Lennisheuvel; . ..
14-11-1644

LEEFTIJD IN 1645:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.52&minr=13279753&miview=ldt
392.52 Index schepenprotocol Boxtel (392.52)
Peter Jan Zantegoets, oud ca. 72 jaar in 1645, inwoner Boxtel, verklaring over een akker onder Lennesheuvel ...
Datering: 1619-1733
Pagina: (scan 290 links)
Ook 289 rechts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.52&minr=13279752&miview=ldt
Peter Jan Santegoets

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273079&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
23 Laureijs zoon van Eijmert Laureijssen verkoopt aan Peter Jan Santegoets een stuk akkerland genoemd de Grietenacker, gelegen te Boxtel onder Breukelen, ...
29-03-1655

NOEMT "erfgenamen en kinderen van Peter Jan Santegoets" - Dus Peter is overleden?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273099&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
43 Het is zo dat de a.s. erfgenamen van Hendriksken dochter van Peter Jan Santegoets, rechten zouden hebben op het roerend bezit etc. dat is nagelaten door Hendrik Hendrick Eijmers, welk bezit die samen met Hendriksken in hun huwelijk had verkregen en bezeten. Voor schepenen is nu hier verschenen Hendrick Hendrick Eijmerts ter ener zijde en Jan zoon Peter Jan Santegoets en Hendrick Jan Andries Santegoets die ook namens de andere erfgenamen en kinderen van Peter Jan Santegoets handelen en hebbenverklaard in der minne met elkaar het volgende te hebben afgesproken. ...
18-05-1655

ERFDELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273209&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
153 Ariaen, Jan en Adam, zoons van wijlen Peter Jan Santegoets, door deze Peter verwekt bij diens vrouw Merijken dochter wijlen Adam Dircks, verder Hendrick Jan Andries Santegoets als man van Merijken dochter van genoemde Peter Janssen en vermelde Merijken, verder Jenneken ook dochter van genoemde Peter en Marijken, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. ...
Datering: 16-12-1656
Pagina: 91v

GEZIN:
Peter Santegoets
- Jan xGeritken Jan Craenen
- Adam
- Jenneken x ?
- Merieken (overleden) heeft kids
- Adriaen heeft kids
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526016&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
112 Codicil van Jan Peter Santegoets. Hij verklaart eerder met zijn vrouw Geritken Jan Craenen voor Jan van de Heuvel op 6 januari 1654 huwelijkse voorwaardes te hebben gemaakt die hij alsnog goedkeurt omdat hij zijn vrouw niet wil benadelen. Thans maakt hij samen met zijn broer Adam Peters zijn testament. Ze vermaken elkaar aan de laatstlevende van hen het vruchtgebruik van hun bezit, maar de laatstlevende moet aan hun zuster Jenneken zolang ze leeft jaarlijks 1 zak rogge geven behalve als haar man nog in leven is en sluiten haar daarmee verder van hun bezit uit. Alle bezit dat overblijft na dood van de eerstoverledene nadat diens schulden zijn betaald, gaat dan maar genoemde Jenneken, naar de kinderen van hun overleden zuster Merieken, de kinderen van hun broer Adriaen en de laatstlevende. Na dood van de laatstlevende gaat het bezit van hem naar de kinderen van hun broer Adriaen en de kinderen van hun zuster Marieke. Actum St. Michielsgestel
Datering: 23-05-1676

===
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 80
VIc4 PEETER SANTEGOOTS, zoon van Jan Va5.
geboren : in 1573 overleden : in april 1655
gehuwd met : Marycke, dochter van Adam Dirx. Zij overlijdt in Boxtel op 18 november 1640.
kinderen :
VIIc1 Henrica, gedoopt in Boxtel op 19 september 1609
VIIc2 Maria, gedoopt in Boxtel op 2 april 1612
VIIc3 Adriaen, geboren rond 1615
VIIc4 Jan, gedoopt in Boxtel op 19 januari 1619
VIIc5 Adam, gedoopt in Boxtel op 26 oktober 1619
VIIc6 Joanna, gedoopt in Boxtel op 6 juli 1626
Peeter wordt voor de eerste maal vermeld in 1607, als zijn broer Jan zijn erfdeel verkoopt voor 140 gulden, welk bedrag door Peeter en zijn andere broers moet worden voldaan na het overlijden van hun moeder, die inmiddels weduwe is geworden (80.1). Deze afrekening heeft plaats gevonden in 1616. In 1608 krijgen Peeter en zijn broers Mathys en Henrick de erfgoederen in hun bezit, als hun moeder er afstand van doet op voorwaarde dat zij gedurende de rest van haar leven onderhouden zal worden 'in cost, cleederen ende andere nootelicheeden' (80.2). Wat de geschiedenis betreft heeft Peeter het niet getroffen want hij heeft de ellende van de Tachtigjarige Oorlog gedurende nagenoeg zijn hele leven ervaren. Op het moment van bovenstaande transacties is het echter een beetje gunstiger omdat in 1607 een bestand van 8 maanden in acht werd genomen en in 1609 het Twaalfjarig Bestand in gaat.
Van deze pauze in de schermutselingen maakt Peeter gebruik door een trouwen en een gezin te stichten. Bovenstaande kinderen moeten waarschijnlijk ook aan hem worden toegerekend, maar helemaal zeker is dit niet omdat de pastoor in Boxtel in het doopboek alleen de voornamen van de vader en de moeder vermeld heeft (80.3). Alleen bij Adam staat ook de achternaam vermeld. De doopakte van Henrica luidt bijvoorbeeld
'September 19 Henrica
filia Petri Johannis et Marie uxoris eius.
Patrini : Conrardus Cornelii Buscoducendis
et Gerarda uxor Johannis Henrici.'
Verder valt op dat in 1619 twee kinderen worden gedoopt die kennelijk slechts iets meer dan 9 maanden na elkaar zijn geboren. Waarschijnlijk is bij een van die data het jaar foutief vermeld.
Na het aflopen van het Bestand begint de ellende weer : muitende Spaanse soldaten schrijven brandbrieven, Frederik Hendrik brandt dorpen plat en neemt boeren gevangen om losgeld te kunnen eisen, Maurits doet vergeefse pogingen om den Bosch en daarnaAntwerpen te veroveren. In 1625 worden karren gevorderd om graan te vervoeren, maar dit wordt door de Staatsen verboden terwijl de eigen partij dit blijft eisen. Ook hiervan is de burger weer de dupe.
In 1626 belooft Peter Santegoits
'de somme van eenhondert vyff carolus gulden ende vyff stuyvers, tot 20 st. tstuck off die weerde daer voer inne andere goeden gepermitteerde gelde als vereycte ende overwonnen schult aen te leggen ende te namptiseren inden hoochtyde van Kersmisse 1627, procederende deselve somme ter saecke van goeden geleende gelde, d'welck die veerscreven Peter bekent heeft te danck ontfangen te hebben. Geloovende alsoo wederom te restitueren alsulcke penningen als hy ten daghe deser heeft geschooten ende getelt, te weten vyff en dartich cruysdaelders, twee ducatons, drie halff cruysdaelders, twee vierendeelkens, seventhien schillingen ende twee stuyver in payement! (81.1).
In de jaren hierna heerst de pest weer in de Meierij en in 1629 slaagt Frederik Hendrik er in om den Bosch te veroveren. Dit betekent een keerpunt in de geschiedenis omdat daarmee de gehele Meierij onder de invloed van de Staatse troepen komt. Totdat in 1648 de vrede van Munster wordt getekend blijven echter ook de Spaanse soldaten in dit gebied aktief, hetgeen o.a. tot gevolg heeft dat men aan beide partijen belasting moet betalen.
Ten behoeve van het zieleheil van een overleden lid van het kapittel in Boxtel stelt Peeter Jans Santegoits in 1630 'eene jaerlycxe ende erffelycke rente van vyff carolus gulden permissie gelt'
beschikbaar 'te leveren van ende vuyt een stuck ackerlants genoemt den Quaetcoop, ghelegen binnen dese baronnie inde hertganck Lennisheuvel'. Men kan dese rente lassen met 50 gulden (81.2).
In een andere akte van dezelfde datum is sprake van een rente van 6 gulden welke losbaar is met 100 gulden (81.3). Twee jaar later verkoopt Peter nog 'eene jaerlycke ende erffelycke rente van drye gulden tsjaers, den gulden tot 20 st. vel valorem etc., .... te leveren ende te vergelden van ende vuyt een stuck weylants groot ontrent drye loopensaet, eensdeels ackerlant, gelegen binnen deser baronye inden gehuchte van Lennisheuvel op Hanschot' (81.4), welke te lassen is met 50 gulden. Blijkens het bijschrift in de marge is dit gebeurd in 1656. Overigens bleek op dat stuk land al een jaarlijkse chyns van 28 stuiver aan de koster ten laste te liggen alsmede een blanck jaarlijks.
Over de volgende tien jaar is niets over Peter bekend. De Staatsen ondernemen pogingen om in de Meierij predikanten te plaatsen, maar dat stuit op verzet van de bevolking. In 1642 verkoopt Peeter wederom een jaarlijkse rente, ditmaal van 5 gulden, welke losbaar is met 100 gulden, met als onderpand 'huys, hoff, hofstat, boogart ende erfenisse daeraengelegen, houdende ontrent een mauwersaet, binnen deser baronie van Boxtel inden gehuchte van Lennisheuvel .... onder last van 28 st. aende costerye tot Boxtell' (81.5). In de marge is vermeld dat de lossing in 1657 is geschied.
In 1645 legt 'Peeter Jan Zantegoits, out ontrent 72 jaeren' een verklaring af 'ter instantie van de heeren deken ende canonicken van de capittele der collegiale kercke van Sinte Peeter tot Boxtel'. Het gaat daarbij over de tienden, die zes jaar daarvoor zowel door de heer van Boxtel als door de kapittelheren werden geint (81.6). Deze akte is door Peter zelf ondertekend met 'Peter Janssen' Boxtel R.51 f.264V 24 november 1645.
Peeter wordt voor het laatst genoemd in een akte uit 1655. Inmiddels is dan de Vrede van Munster gesloten die een einde maakt aan de Tachtigjarige Oorlog, maar voor Brabant het begin betekent van een periode van achterstelling en uitbuiting. De akteheeft betrekking op de aankoop van 'een stuck ackerlants gemeynelyck genoemt den Grietenacker, groat ontrent ses loopensaet off soo groot ende cleyn als den selven daer gelegen is binnen deser baronnye van Eoxtell inden hertganck van Erueckelen' (82.1).
Op dit stuk land rust 4.5 st. chyns aan de heer van Boxtel.
Twee maanden later wordt contractueel vastgelegd dat de erfgenamen van Hendricxke, een dochter van Peeter Jan, hun deel van de nalatenschap van Peeter Jan reeds hebben ontvangen en dus geen aanspraak meer kunnen maken op de rest van de erfenis. Kennelijk is Peeter dus inmiddels overleden, waarschijnlijk in april 1655. Laatsgenoemde akte is namelijk gedateerd op 18 mei (82.2).
De erfdeling van de goederen tussen de andere kinderen vindt plaats eind '56.en betreft de volgende bezittingen (82.3) :
in Lennisheuvel,
huys, hoffstadt, hoff ende aengelegen erffenisse
een stuck weylants
een stuck ackerlants met een stuck weylants daer teynde
een stuck ackerlants , genoempt aent Coevoort
een driesken
een seste gedeelte in een stuck hooylants inde Hedingen
een stuck ackerlants int Eayenslant
een stuck ackerlants met gen hooyveltjen daer teynde aengelegen, tsamen groot ontrent vier loopensaet, gelegen aent Coevoor;
een stuck erve wesende soo ackerlant als weylant, gelegen ter plaetse genoempt aende Steechde.
een ceuteren torffrecht opde gemeynte van Kempen (2x)
een halff ceuteren torffrecht opde gemeynte van Earnisvelt
met last hieruit :
een rente van 5 gulden jaerlycx, losbaer met 100 gulden
noch een rente van 5 gld jaerlycx, losbaer met 100 gld
1/2 braspenninck chyns
1/4 part van ! braspenninck chyns
9 st. 2 oort chyns
1/8 deel van 3 st. 2 oort gebueren chyns
1/6 deel van 15 penningen chyns
(80.1)den Bosch R.1479 f.157 (80.2)Idem R.1480 f.335 (80.3)Boxtel 1
(81.1)Boxtel R.86 f.49 (81.2)Idem R.92 f.43 (81.3)Idem R.94 f.387
(81.4)Idem f.72 (81.5)Idem R.95 f.40 (81.6)Idem R.51 f.264
(82.1)Boxtel R.99 f.16V (82.2)Idem f.32 (82.3)Idem f.91V

Gehuwd
[bron]
Niet gevonden in index BHIC Boxtel (Mar2022).
met:

womanMaria Adam Dirck Coenen‏
Overleden ‎18 nov 1640 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC:
Overledene Maria Petri Santegoits
overleden op 18-11-1640 te Boxtel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1632-1644, archiefnummer 8019, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 89r11
Gemeente: Boxtel
Periode: 1632-1644
Religie: Rooms-Katholiek
Page 18 of 187 - 1832-02-89r
"18 maria petri santegoets"

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-39R2-D?cc=2037960&wc=SM47-3TL%3A346029401%2C346138501%2C347558201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Begraven 1608-1811 > image 4093 of 5842; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Maria Petrus Santegoets
18 nov 1640

[Gebruikersnotities]
TODO

OUDERLIJK GEZIN:
Adam Dirck Coenen x Aleijt
- Adriaen
- Coenrart
- Adam
- Maria x Peter Jans Santegoits
https://proxy.archieven.nl/235/40E46432A0A04A06B9D55743531A6E19
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
179 Adriaen Adams, Coenrart Adams, Adam Adams en Peter Jans Santegoits als man van Maria dochter van Adam Dirck Coenen, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen Adam Dirck Coenen en van diens vrouw Aleijt. ...
Datering: 26-04-1632

https://proxy.archieven.nl/235/09439531399149ABA798E5A2EF5F4A56
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
645 Adriaen Adams en Coenrardt Adams die afwezig is en waarvoor Adriaen optreedt, verder Adam Adams en Peeter Jan Zantegoits als echtgenoten, verkopen ...
Datering: 19-12-1635

Kinderen:

1.
manAdrianus Petrus Santegoets‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.52&minr=13279857&miview=ldt
392.52 Index schepenprotocol Boxtel (392.52)
Dierck Arien Stoopen, testament 1654
de 2 kinderen van Adriaen Peters Santegoets, zijnde Michiel en Dierck <== In 1654 had hij inderdaad pas twee kids....
Coenraert Adams <== Broer van zijn moeder aka zijn oom.
Peter Peeters
de weduwe van Arien Daemen
Henrick Willems
Arien Jan Hendriks a Kempen
Adriaen Peter Santegoets, neef van de testateur <== Hoezo neef?
Datering: 1619-1733
Pagina: (scan 441 rechts)
Page 442 of 500 -> appril 1654 (correct?)
Akte helaas niet leesbaar voor mij....

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889246&miview=ldt
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Jan Teunissen
Govaert van Duijsel
Jan de Grijn
Adriaen Jan Henricks
Jenneke dochter van Jan Henricks
Wouter Hendricks
Arien zoon van Arien Janssen
Dielis Jan Thijssen
Adriaen Peeters
Adriaen Peeter Santegoets
Dierck Adriaen Stoopen, grootvader
Datering: 1651-1654 (01-08-1654) - NB Twee aktes op 1 pagina
Pagina: scan 214 rechts
Page 215 of 259 - 392-098-214.jpg

ERFDELING OUDERS? Peter Jan Santegoets x Merijken Adam Dircks
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273209&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
153 Ariaen, Jan en Adam, zoons van wijlen Peter Jan Santegoets, door deze Peter verwekt bij diens vrouw Merijken dochter wijlen Adam Dircks, verder Hendrick Jan Andries Santegoets als man van Merijken dochter van genoemde Peter Janssen en vermelde Merijken, verder Jenneken ook dochter van genoemde Peter en Marijken, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. ...
Datering: 16-12-1656
Pagina: 91v

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273347&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
291 ... belendend ... Arien Peter Santegoets. ...
Datering: 04-04-1659
Pagina: 163v

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.111&minr=13553146&miview=ldt
392.111 Index schepenprotocol Boxtel (392.111)
Arien Peter Santegoets
Datering: 1683-1686 (23-05-1684)
Pagina: 67 (scan 37 rechts)
"De gelijcke kinderen Arien Peeters Santegoets"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549167&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Dierck en Geertien, broer en zus van Maria, kinderen van Adriaen Peter Santegoets
Maria dochter van Adriaen Peter Santegoets
Datering: 1687-1694
Pagina: 62r (scan 64 rechts) (28 7ber 1688)
Page 64 of 225 - 392-112-064.JPG

===
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 113
VIIc3 ADRIAEN SANTEGOETS zoon van Peeter Jan VIc4.
geboren : rond 1615 , overleden : na 1675
gehuwd : met Gertrudis
kinderen
VIIIp1 Theodorus, gedoopt in Boxtel op 4 mrt 1653
VIIIp2 Peter, gedoopt in Boxtel op 1 feb. 1656
VIIIp3 Marieke, gedoopt in Boxtel op 14 nov. 1658
VIIIp4 Gerarda, gedoopt in Boxtel op 19 aug. 1662
VIIIp5 Jenneke, geboren rond 1664.
In de verpondingsregisters welke na de Vrede van Munster in 1648 werden aangelegd, staat Adriaen geregistreerd onder Lennisheuvel (2). Hij blijkt dan eigenaar van een 'teulhuys' met omliggend land plus nog twee andere stukken land, waarvoor hij in totaal 2 gld - 8 st - 4 penningen moet betalen. In 1655 wordt een akkoord gesloten tussen de erfgenamen van zuster Hendricxke (zie aldaar) en de andere kinderen, waarbij ook Adriaen met name wordt genoemd (3).
De nalatenschap van zijn ouders wordt in 1656 verdeeld (4).
Adriaen krijgt daarbij :
huys, hoffstadt, hoff ende aangelegen erffenisse, allet gestaen ende gelegen binnen deser baronnye van Boxtel inde hertganck van Lennisheuvel, ... onder last van hiervuyt te blyven opgelden ende betaelen eene renthe van vyff gulden jaerlycx, te lossen met hondert guldens eens. Item alnoch de hellicht van eene renthe van vyff gld jaerlycx te lossen oock met hondert guldens eens.
Item een stuck weylants gelegen inde hertganck voorschreven,
Item alnoch een eauteren torffsrecht opde gemeynte van Kempen,
Onder last dat Adriaen deylder in desen hier vuyt aal moeten vergelden de heele renthe van vyfftich carolus guldens capitaels aende Guldebruers van Onses Lieve Vrouwen Gulde alhier, te lossen gelyck inde brieven daervan synde staet begrepen, blyvende de andere erffgenaemen daervan geheelycken vrye ende onbelast'.
Rond deze tijd heeft Adriaen een gezin met kleine kinderen waarbij nog om de paar jaar gezinsuitbreiding plaats vindt, althans volgens het doopboek (1).
Verdere gegevens over Adriaen ontbreken nagenoeg geheel. Zijn kinderen worden in 1675 genoemd in het testament van zijn broers Jan en Adam, waarbij Adriaen volgens de tekst nog niet 'wylen' is. (2).
(2)Boxtel Gem.Arch. F2 Lennisheuvel f.1 (3)Boxtel R.99 f.32 (4)Idem f.91V
(1)Boxtel 8 (2)Not. 4715 f.316

2.
womanHenrica Petrus Santegoets‏
Gedoopt ‎19 sep 1609 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Henrica Joannis
Vader Petrus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Conrardus Cornelii
Diversen: uit 's-Hertogenbosch
Getuige Gerarda N.N.
Diversen: vrouw van Joannes Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-09-1609
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel RK doop- en begraafboek 1608-1632, archiefnummer 8019, inventarisnummer 1, blad 4r-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1608-1632
Religie: Rooms-Katholiek

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-MBP9?cc=2037960&wc=SM47-92S%3A346029401%2C346138501%2C347520201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 1023 of 3796; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Henrica 1609
Fiche, zelfde info

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Henrica Petri Joannis & Maria
19-09-1609 Conraidus Cornelii Buscoducensis & Gerarda uxor Joannis Henrici

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273099&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
43 Het is zo dat de a.s. erfgenamen van Hendriksken dochter van Peter Jan Santegoets, rechten zouden hebben op het roerend bezit etc. dat is nagelaten door Hendrik Hendrick Eijmers, welk bezit die samen met Hendriksken in hun huwelijk had verkregen en bezeten. Voor schepenen is nu hier verschenen Hendrick Hendrick Eijmerts ter ener zijde en Jan zoon Peter Jan Santegoets en Hendrick Jan Andries Santegoets die ook namens de andere erfgenamen en kinderen van Peter Jan Santegoets handelen en hebbenverklaard in der minne met elkaar het volgende te hebben afgesproken. ...
18-05-1655

===
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 112
VIIc1 HENRICA SANTEGOETS , dochter van Peeter Jan, VIc4
gedoopt : in Boxtel op 19 sept 1609 , overladen : voor 1655
gehuwd : met Henrick, zoon van Henrick Eymers. Hij overlijdt na 1655, maar is daarvoor nog hertrouwd.
kinderen : ???
Behalve de doopakte (1) is van Henrica of Hendricxke alleen een overeenkomst bekend tussen haar nagelaten man en haar broers en zusters
'Accoirt tusschen Hendrick Henricx Eymers ende de kinderen Peeter Jan Santegoets.(2). Alsoo intoecomende d'erffgenaemen van Hendricxken, dochtere Peeter Jan Santegoets soude rechte ende actie moegen pretenderen op de erfhaeffelycke goederen als anderssints, by Hendrick Hendrick Eymers ende de voorschreven Hendricxken staende hunnen houwelyck beseten, soo syn gestaen ende gecompareert voor ons schepenen naebeschreven, de voorschreven Hendrick Hendrick Eymers ten eenre, Arien ende Jan soonen Peeter Jan Santegoets ende Hendrick Jan Andries Santegoets hen fort ende sterck maeckende voor hunne mede erffgenaemen ende kinderen Peeter Jan Santegoets, hebben bekend ende beleeden met malcanderen int minnelycke veraccordeert ende verleecken te wesen,dat den voorschreven iersten comparant nu, noch intoecomende niet meer en sal pretenderen over het restant van het houwelycx goet hem
comparant resterende vanden houwelyck by hem mette voorschreven Hendricxken syne huysvrouw aengegaen ala andere pretensie, waer tegens de tweede in ordine comparanten den voorschreven iersten comparant ende syne erffgenaemen hebben getransporteert alle alsulcke erfhaeffelycke goederen als den selven staende synen iersten houwelycke met de voorschreven Hendricxken soude moegen hebben beseten. Geloevende naer deselve noch egeene van dyen meer te vertaelen oft pretenderen in eeniger maniere ende hebben parthyen ter
weder syde super omnia et habenda in qualiteyt als voor geloeft dese contracte te houden voor goet vast etentich ende van weerden ten eeuwighe daeghe. Actum den achtiensten mey 1600 vyfenvyftich. Testes Willem Verbeeck ende Govaert van Duysel, schepenen'
Uit deze akte valt op te maken dat Henrick Eymers na·het overlijden van Hendricxke opnieuw getrouwd is. Dit akkoord is overigens wel afdoende, want bij de erfdeling in 1656 worden de erfgenaemen van Hendricxke niet genoemd.
(1)Boxtel 1 (2)Boxtel R.99 f.32

3.
womanMaria Petrus Santegoets‏
Gedoopt ‎± 1611 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Maria Joannis
Vader Petrus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Aleidis Matthiae & Henricus Huberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-00-1611
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel RK doop- en begraafboek 1608-1632, archiefnummer 8019, inventarisnummer 1, blad 9r-01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1608-1632
Religie: Rooms-Katholiek
Page 17 of 164 - 1832-01-08v
October 1611
1.
3.
Page 18 of 164 - 1832-01-09r
2. Maria filia Petri Joaes et ...
13
13
Maius 1612

ABT1611

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-M19Y?cc=2037960&wc=SM47-92S%3A346029401%2C346138501%2C347520201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 1126 of 3796; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Maria 12-oct-1611

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Maria Petri Joannis & Maria
02-10-1611 Henricus Huberti & Aleidis Matthiae

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/CDE4ACADE1344587929F5FBFCBCC160A
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
177 Huwelijkse voorwaardes tussen Handrick Janssen Santegoets weduwnaar van Hendersken dochter Arien de Bresser met Marijke dochter Peter Janssen met assistentie van haar broer Jan Peters, beiden inwoners van Boxtel
Datering: 12-02-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.6&minr=11331247&miview=ldt
5116.6 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.6)
33 Testament van Handrick zoon Jan Driessen Santegoets en zijn vrouw Meriken dochter van Peter Janssen Santegoets, inwoners van Boxtel
Datering: 20-10-1667

BROER JAN VOOGD OVER DOCHTER
https://proxy.archieven.nl/235/B99C2A35EC77410B96431B692198CD03
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
7 Jan Peters Santegoets, voogd. Verhuurder van een woonhuis, schuur etc. met nog een perceel aan de kapel, alles te Boxtel in herdgang Lennisheuvel, 4 jaar, 21 gulden per jaar, 5 zakken rogge en 2 zakken boekweit per jaar plus zakken en verder 2 vijmen dakstroo
Jan Jan Driessen Santegoets, voogd
Maria minderjarige dochter van Handrick Jan Driessen Santegoets
...
Datering: 27 januari 1669
Pagina: 009
Plaats: Sint-Michielsgestel

====
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 113
VIIc2 MERIKE SANTEGOETS , dochter van Peeter Jan, VIc4.
gedoopt : in Boxtel op 2 apr. 1612 , overleden : voor 1675
gehuwd : met Hendrik, zoon van Jan Andries Santegoets, VIIg1, op 14 febr. 1654 in Boxtel.
kinderen : zie Hendrik Santegoets, VIIg1.
Behalve de doopakte (1), heeft alle verdere informatie over Merike betrekking op haar huwelijk met Hendrik. Die in£ormatie is daarom bij Hendrick (VIIg1) opgenomen.

4.
manJoannes Petrus Santegoets‏
Gedoopt ‎29 jan 1619 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Joannes Joannis
Vader Petrus Joannis
Moeder N.N. N.N.
Getuige Henricus Goswini
Diversen: de Gestel S. Michaelis
Getuige Jenneken Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-01-1619
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel RK doop- en begraafboek 1608-1632, archiefnummer 8019, inventarisnummer 1, blad 19v-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1608-1632
Religie: Rooms-Katholiek
Page 39 of 164 - 1832-01-19v
29 is correct.

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Joannes Petri Joannis & NN
29-01-1619 Henricus Goswini de Gestel S. Michaelis & Jenneken Jansen

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QX-MBZP?cc=2037960&wc=SM47-92S%3A346029401%2C346138501%2C347520201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 1079 of 3796; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Joannes
29 januari 1619

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.200&minr=16080296&miview=ldt
482.200 Index schepenprotocol Liempde (482.200)
de erfgenamen van wijlen Dierck Willems, openbare verkoop van bomen
Jan van Bael
Jan Peter Santegoets
Dierck Diercks
Datering: 1664-1669
Zie ook 3v
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.200&minr=16080293&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330973&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
63 Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Peter Santegoets jongeman met Geritken dochter van Jan Craenen, jongedame, beiden wonend te Boxtel. Actum St. Michielsgestel (zie ook 192A, los)
Datering: 06-01-1664

https://proxy.archieven.nl/235/B75D676D8B7D41E88A882FABC35F5915
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
170 Jan Willems van de Leen als man van Hendriksken dochter van Coenraet Adams, verkoopt aan Jan Peter Santegoets een stukje teulland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, ter plaatse genoemd Koevoert, ...
Datering: 25-11-1664

VOOGD OVER DOCHTER VAN ZUS MARIA EN HAAR ECHTGENOOT Handrick Jan Driessen Santegoets
https://proxy.archieven.nl/235/B99C2A35EC77410B96431B692198CD03
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
7 Jan Peters Santegoets, voogd. Verhuurder van een woonhuis, schuur etc. met nog een perceel aan de kapel, alles te Boxtel in herdgang Lennisheuvel, 4 jaar, 21 gulden per jaar, 5 zakken rogge en 2 zakken boekweit per jaar plus zakken en verder 2 vijmen dakstroo
Jan Jan Driessen Santegoets, voogd
Maria minderjarige dochter van Handrick Jan Driessen Santegoets
...
Datering: 27 januari 1669
Pagina: 009
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330975&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
65 Verklaring door Jan Peter Santegoets en diens vrouw Gertruijd (eerder heet ze Geritken) dochter van Jan Craene, inwoners te Boxtel dat ze op 6 januari 1664 voor notaris Jan van de Heuvel huwelijkse voorwaardes hadden opgemaakt. Ze verklaren aan de broers en zusrer van Peter als testateur een perceel land te hebben verkocht genoemd het Heestervelje in herdgang Lennishovel bij de kapel daar en het geld ervan is gebruikt om hun schulden te betalen. De erfgenamen van Jan Peters Santegoets krijgen van Gertruijd een stukje tuin. Actum St. Michielsgestel (attentie jaartal)
Datering: 22-09-1669
Pagina: 192A-los

CODICIL/TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526016&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
112 Codicil van Jan Peter Santegoets. Hij verklaart eerder met zijn vrouw Geritken Jan Craenen voor Jan van de Heuvel op 6 januari 1654 huwelijkse voorwaardes te hebben gemaakt die hij alsnog goedkeurt omdat hij zijn vrouw niet wil benadelen. Thans maakt hij samen met zijn broer Adam Peters zijn testament. Ze vermaken elkaar aan de laatstlevende van hen het vruchtgebruik van hun bezit, maar de laatstlevende moet aan hun zuster Jenneken zolang ze leeft jaarlijks 1 zak rogge geven behalve als haar man nog in leven is en sluiten haar daarmee verder van hun bezit uit. Alle bezit dat overblijft na dood van de eerstoverledene nadat diens schulden zijn betaald, gaat dan maar genoemde Jenneken, naar de kinderen van hun overleden zuster Merieken, de kinderen van hun broer Adriaen en de laatstlevende. Na dood van de laatstlevende gaat het bezit van hem naar de kinderen van hun broer Adriaen en de kinderen van hun zuster Marieke. Actum St. Michielsgestel
Datering: 23-05-1676

====
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 114
VIIc4 JAN SANTEGOETS , zoon van Peeter Jan VIc4.
gedoopt : in Boxtel op 19 jan. 1619
overleden : in Boxtel op 15 sep. 1689
gehuwd : in 1664 met Geritke, dochter van Jan Craenen.
geen kinderen
In de Verpondingsboeken welke na de Vrede van Munster in 1648 werden samengesteld, staat Jan vermeld onder Lennisheuvel als eigenaar van 't Nieulant inde Mylestraet, hey aen Coevoort, Cranenbocht, Driesacker metten dries daeraen gelegen, een dries inde Mylestraet, het heyvelt inde Sweelders ende het driesken aende Loop', alles bij elkaar 3 gld- 10 st - 12 pen per jaar kostende (114.3). In 1655 wordt 1Het accoirt tusschen Hendrick Hendricx Eymers ende de kinderen Peeter Jan Santegoets' gesloten (114.4), waarbij ook Jan met name wordt genoemd. Bij de erfdeling in 1656 krijgt Jan :
'een stuck ackerlants gelegen binnen deser baronnye van Boxtell inden hertganck van Lennisheuvell, Item een stuck acketlants met een stucxken weylant daerteynde aengelegen binnen deser baronnye inden hertganck voorschreven, ... Item een stuck ackerlants gelegen inden hertganck voorschreven ter plaetse genoempt aent Coevoort, .... Item een driesken gelegen ter plaetse voorschreven, ... Item alnoch een seste gedeelte in een stuck hooylants inde Hedingen, ... Onder last van te vergelden vuyt het ackerken aen t Coevoort het vierde paert van eenen halven braspenninck chyns ende het achsten deel van ontrent drye stuyvers twee oort gebuer chyns, alles aenden heere van Boxtel. Item alnoch het seste gedeelte van vyfthien penningen chyns aende heererentmeester vande domynen' (114.5).
Twee jaar later koopt hij bij een publieke verkoping enkele bomen (114.6).
In 1660 wordt de volgende akte geregistreerd:
(116.1)
In de marge staat nog geschreven :
'Compareerde voor my notario Jan Peter Santegoets ende heeft bekendt van dese onderstaende penningen tsynen contentement voldaen te syn ende dese onderstaende acte van beleninge
daer mede doot ende te niet. Actum 17 jan 1661 des ..... ende by hem onderteeckent.
In 1664 heeft Jan trouwplannen, waarop de volgende akte betrekking heeft.:
'Inden naeme one Heeren, amen. Byden inhouden van dese tegenwoordige openbaere instrumente sy kennelyck eeniegelycken hoe dat op heden sesch daegen in januarie des jaers naerde geboorte desselffs ons Heeren sestienhondert vierendetsestich voor my openbaer geadmitteert notarius ende geloofwerdighe getuygen ondergenoempt syn versohenen ende geoompareert Jan Peters Santegoets, jonghman, toecomende bruydegom, ter eenre ende Geritke dochtere Jane Craenen, jonge dochtere, toecomende bruyt, ter andere, beyde inwoonderen der baronnye van Boxtel, ende verolaerden met malkanderen ter eeren Godts besloten te hebben een toecomende houwelyck ende voor alle banden van houwelyck metten anderen beraempt ende gemaeckt te hebben dit naervolgende contract antenuptiael oft houwelyoksche voorwaerde in maniere ala hier naer is volgende. ...
(118.1)
Uit bovenstaande akte blijkt, dat het als zeer belangrijk wordt ervaren om bezittingen in dezelfde familie te houden. In de marge bij deze akte hebben Jan en Geertruyt in 1666 het volgende laten opnemen :
'Compareerde etc. Jan Peter Santegoets ende Geertruyt Janssen Cranen, wittege beddegenooten ende inwoonderen van Boxtel, ende hebben voor ierst gerevideert ende geapprobeert dese neffens staende houwelycksche voorwaerde. Voorders hebben die voorschreven comparanten by forme van codicille gewilt ende geordineert dat ter dyle sy staende henne houwelyck hebben affgelost ende gequeten aen Hermen Peter Denis dochtere eene jaerlycke ende erffelycke leachrente van twee gulden thien stuyvers jaerlycx te losch met vyfftich gulden, te vergelden uyt onderpanden van de voorschreven Gertruyt Janssen, eertyts inden jaere 1600 dertich 8 januarii voor scepenen van Boxtel geconstitueert by Jan Janssen Cranen, ende alsoo de goederen vande voorschreven Gertruyt daerby vyfftich gulden syn verbetert, dat oversulx die voorschreven Jan Peters Santegoets ende syne erffgenamen daertegens sal hebben ende behouden een parceelken ackerlants, gelegen onder Lennisheuvel aen Coevort, genoempt het Heyeckerken, by hun comparanten in cope vercregen tegens Jan Willems Ariens, gelyck oft selve van synder syde ende van syne ouders gecomen waere. ...

Inmiddels heeft Jan in 1664 het bedoelde stuk land in Lennisheuvel gekocht (118.2) : 'Dese coop is vercocht oft vermangelt tegens eycken hout, weert ontrent acht ende veertich gulden' zeals een bijschrift vermeldt.
In 1669 volgt weer een aanvulling :
(119.1)
Uit deze akte blijkt min of meer dat Jan en Gertruyt met een broer en een zus van Jan een zakelijke relatie hebben. In feite komt het er op neer dat zij veel dingen gezamenlijk deden, mogelijk zelfs samen woonden. Een aanwijzing daarvoor vormt het testament dat Jan en Adam in 1675 lieten opmaken (119.2) :

Na zijn overlijden worden zijn goederen als volt getaxeerd (121.1)

(114.3)Boxtel Gem. Arch. Verpondingen F2 Lennisheuvel f.5 (114.4)Boxtel R.99 f.32 (114.5)Idem f.91v (114.6)Boxtel R.163 dd 1658-11-02
(116.1)Not.4721 f.93v
(118.1)Not.4711 f.190 (118.2)Boxtel R.100 f.136
(119.1)Not.4711 f.192a (119.2)Not.4715 f.316
(121.1)Boxtel R.135 f.112v

5.
man‎Adamus Petrus Santegoets‏‎
Gedoopt ‎26 okt 1619 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Adamus Petri Joannis Santegoets & NN
26-10-1619 Arnoldus Walteri & Maria Joannis Harensis
(ipso Sti. Evaristi)

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QX-MTZW?cc=2037960&wc=SM47-92S%3A346029401%2C346138501%2C347520201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 2214 of 3796; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

BHIC:
Dopeling Adamus Santegoets
Vader Petrus Joannis Santegoets
Moeder N.N. N.N.
Getuige Maria Joannis
Diversen: uit Haren
Getuige Arnoldus Walteri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-10-1619
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden:
ipso Sancti Evaristi = 26-10

[Gebruikersnotities]
Gezocht aktes "ada*m* ?an*go*" (Jan2021).

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273209&miview=ldt
153 Ariaen, Jan en Adam, zoons van wijlen Peter Jan Santegoets, door deze Peter verwekt bij diens vrouw Merijken dochter wijlen Adam Dircks, ...
16-12-1656

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273289&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
233 ... belendend ... Adam Peter Santegoets ...
25-07-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273562&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
506 ... belendend Adam Peter Santegoets, ...
09-02-1662

https://proxy.archieven.nl/235/675DD10388DB4616972AC0E09A4A0847
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
128 ... belendend de koper zelf, Adam en Jenneken Peter Jan Santegoets en meer anderen, ....
19-05-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.102&minr=13476127&miview=ldt
392.102 Index schepenprotocol Boxtel (392.102)
Adam Peter Santegoets
Datering: 1669-1671
Pagina: 19r (scan 19 rechts)

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526016&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
112 Codicil van Jan Peter Santegoets. Hij verklaart eerder met zijn vrouw Geritken Jan Craenen voor Jan van de Heuvel op 6 januari 1654 huwelijkse voorwaardes te hebben gemaakt die hij alsnog goedkeurt omdat hij zijn vrouw niet wil benadelen. Thans maakt hij samen met zijn broer Adam Peters zijn testament. Ze vermaken elkaar aan de laatstlevende van hen het vruchtgebruik van hun bezit, maar de laatstlevende moet aan hun zuster Jenneken zolang ze leeft jaarlijks 1 zak rogge geven behalve als haar man nog in leven is en sluiten haar daarmee verder van hun bezit uit. Alle bezit dat overblijft na dood van de eerstoverledene nadat diens schulden zijn betaald, gaat dan maar genoemde Jenneken, naar de kinderen van hun overleden zuster Merieken, de kinderen van hun broer Adriaen en de laatstlevende. Na dood van de laatstlevende gaat het bezit van hem naar de kinderen van hun broer Adriaen en de kinderen van hun zuster Marieke. Actum St. Michielsgestel
Datering: 23-05-1676

====
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 122
VIIc5 ADAM SANTEGOETS, zoon van Peter Jan VIc4.
gedoopt : in Boxtel op 26 oktober 1619
overleden : na 1675
ongehuwd
Afgezien van de vermelding in het doopregister van Boxtel wordt Adam voor het eerst genoemd bij de erfdeling van de goederen van zijn ouders in 1656. Daarbij is hem
'te loote ende te deele gevallen een stuck ackerlants gelegen binnen deser baronnye van Boxtel inde hertganck van Lennisheuvel int Baeyenslant, ... Item een stuck ackerlants met een hooyveltjen daer teynde aengelegen, tsaemen groot ontrent vier loopensaet off soo groot ende cleyn als tselve daer is gelegen inden hertganck voorschreven aent Coevoort, ... Item een half ceuteren torffs recht opde gemeynte van Barnisvelt. Onder last van hier vuyt te vergelden ontrent vyff stuyvers chyns aenden heere van Boxtell, te weten vuyt het stuck ackerlants int Baeyenslant.' (1)
Verdere gegevens over Adam ontbreken tot 1675, wanneer hij met zijn broer Jan een testament maakt op de langstlevende (2). Zie hiervoor de voorafgaande pagina's. Uit de ondertekening blijkt dat Adam in tegenstelling met zijn broer de schrijfkunst wel meester was:

(1)Boxtel R.99 f.91v (2)Not.4715 f.316

6.
womanJoanna Petrus "Jenneken" Santegoets‏
Gedoopt ‎6 jul 1626 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QX-M13R?cc=2037960&wc=SM47-92S%3A346029401%2C346138501%2C347520201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 1056 of 3796; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Petrus d. Joanna
Vader: Jan, Petrus
Moeder: ---, Maria
Ged: 6 Juli 1626
Bokstel 1608-1632 R.K. Doop-Trouw-Doodboek

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Joanna Petri Joannis & Mariae
06-07-1626 Gerardus Joannis & Engelberta Joannis

BHIC:
Dopeling Joanna Joannis
Vader Petrus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Gerardus Joannis & Engelberta Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-07-1626
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel RK doop- en begraafboek 1608-1632, archiefnummer 8019, inventarisnummer 1, blad 42v-02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1608-1632
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273562&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
506 Jan Jan Jacobs als man van Jenneken dochter van Peter Santegoets, belooft aan Peter Cornelis Sumeren als voogd over Geertruijt minderjarige dochter van wijlen meester Leon Roijmans, een jaarlijkse rente van 5 gulden, steeds te betalen op 9 februari en voor de eerste keer op 9 februari anno 1663, vrij van alle lasten, op onderpand van een stuk akkerland genoemd het Quaedcoop ...
Datering: 09-02-1662

https://proxy.archieven.nl/235/675DD10388DB4616972AC0E09A4A0847
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
128 ... belendend de koper zelf, Adam en Jenneken Peter Jan Santegoets en meer anderen, ....
Datering: 19-05-1664

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.52&minr=13279711&miview=ldt
392.52 Index schepenprotocol Boxtel (392.52)
Jan Jacops en diens vrouw Jenneken, testament 1664
Jenneken Peter Santegoets, vrouw van
Datering: 1619-1733
Pagina: (scan 226 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525843&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
139 Cornelis Lamberts van der Mijs weduwnaar van Geritken Aerts maakt huwelijkse voorwaardes met Jenneken Peter Santegoets, weduwe van Jan Jan Jacobs wonend baronie Boxtel. Ze brengen beiden hun onroerend bezit in en de laatstlevende houdt na dood van de eerstoverlijdende het vruchtgebruik. Cornelis zal het bezit van zijn bruid niet mogen verkopen dan met instemming van Jenneken. Als ze geen kinderen bij elkaar verwekken, gaat alle bezit weer naar de zijde waarvan het afkomstig is. Actum St. Michielsgestel
Datering: 19-02-1672

====
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 123
VIIc6 JENNEKE SANTEGOETS, dochter van Peeter Jan VIc4.
gedoopt : in Boxtel op 6 juli 1626
overleden : in Boxtel op 10 augustus 1686
gehuwd : in Boxtel op 30 december 1658 met Jan Jan Jacobs.
Als Jan is overleden hertrouwt Jenneke in 1672 met Cornelis Lambert vander Cruys, weduwnaar van Geritke Aerts.
Bij de erfdeling in 1656 van de goederen van haar ouders krijgt Jenneke toebedeeld (1) :
'een stuck ackerlants gelegen binnen deser baronnye van Boxtell inden hertganck van Lennisheuvel int Bayenslant, ... , Item een stuck erve wesende soo ackerlant als weylant, gelegen inde hertganck voorschreven, ter plaetse genoempt aende Steechde, ... onder last van te vergelden vuyt het ierste parceel ontrent vier stuyvers twee oort chyns aende heere van Boxtell ende vuyt het ander parceel ontrent eenen halven braspenningh chyns aenden heere voorschreven.'
Na haar huwelijk in Boxtel in 1658 is van Jenneke niets bekend, tot 1672 de huwlijksvoorwaarden voor haar tweede huwelijk worden geregistreerd (2) :
'···· Ierstelijck dat dese toecomende beddegenooten ieder van syne syde tot onderstandt van desen houwelyck sullen inbrenghen alle henne respective goederen soo haeffelycke, erffelycke
als erffhaeffelycke, egeenderhande uytgesondert, die Godt Almachtich haer op deser werelt heeft verleendt, soo die sy in tochte als erffrecht syn besittende, des sullen sy toecomende beddegenooten allen henne respective erffhaeffelycke meubelen wedersyts onder inventaris inbrengen. Vorders is tussen dese voorschreven toecomende beddegenootten wel naecktelyck besproocken ende geconditioneert, oft gebeurde dat sy egene kindt off kinderen by malkanderen verweckte oft int scheyden vanden bedde naerliete, dat allen henne erffelycke ende erffhaeffelycke goederen wederom sullen keeren naer de syde daer van die gecomen syn, gereserveert voorden lestlevende de tochte inde goederen daer sy toecomende beddegenootten
met vollen recht meester aff syn oft staende dese houwelyck noch meester aff sullen worden.' ....
Verder mag men van elkaar niets verkopen en indien men uit geldgebrek toch iets moet gaan verkopen, dan moet dat door beiden half om half worden gedragen. Kortom alles is weer zo geregeld dat alle goederen weer in de oorspronkelijke familie terug komen.
In 1675 wordt Jenneke nog genoemd in het testament van haar broers Jan en Adam (3), hetgeen hierboven bij Jan in extenso is opgenomen. Na haar overlijden in 1686 vindt een taxatie van haar bezit plaats :
'Tauxatie van de drye parceeltiens erven als alhier binnen deser baronnye van Boxtel onder Lennisheuvel syn gelegen ende by Jenneken dochtere Peeter Santegoets achtergelaten ende
metter doot geruympt den thienden augusty jongstleden, te weeten een stucxken van anderhalff loopensaet genoempt 't Quaetcoop ende een parceeltien van ontrent anderhalff loopensaet
wesende groese ende 't derde ontrent 16 roeden ackerlant, genoempt 't Middelrat, tsamen getauxeert op negenentachtentich guldens ... ' (Boxtel R.131 f.76v)
(1)Boxtel R.99 f.93v (2)Not.4714 f.353 (3)Not.4715 f.316


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555