man‎Hendrick Jan Andriessen Santegoets‏‎
Overleden ‎± 1668
[bron]
Testament akte 33 van 20-10-1667.
In akte 7 van 27 januari 1669 als wijlen genoemd (zie transcriptie akte).

ABT1668

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021).

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
De aantekeningen van de overledenen over de periode 1624 t/m 1734 vormen geen aaneengesloten
geheel, maar zijn verdeeld over diverse DTB boeken.
Hierin komen ook grotere en kleinere hiaten voor. De voornaamste zijn:
nov 1647 t/m aug.1691 circa 44 jaar

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/AEDD28ED74C24FC0906116CC7DBA578E
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
903 Heer en meester Rochus Lemnius rentmeester voor Boxtel, verkoopt aan Hendrick Jan Andriessen Zantegoits een huis staande te Boxtel in herdgang de Roont, ...
Datering: 03-03-1638

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897303&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
125 ... , b.p. Henrick Jan Andries Santegoets, ...
Datering: 02-12-1647

https://proxy.archieven.nl/235/CDE4ACADE1344587929F5FBFCBCC160A
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
177 Huwelijkse voorwaardes tussen Handrick Janssen Santegoets weduwnaar van Hendersken dochter Arien de Bresser met Marijke dochter Peter Janssen met assistentie van haar broer Jan Peters, beiden inwoners van Boxtel
Datering: 12-02-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273099&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
43 Het is zo dat de a.s. erfgenamen van Hendriksken dochter van Peter Jan Santegoets, rechten zouden hebben op het roerend bezit etc. dat is nagelaten door Hendrik Hendrick Eijmers, welk bezit die samen met Hendriksken in hun huwelijk had verkregen en bezeten. Voor schepenen is nu hier verschenen Hendrick Hendrick Eijmerts ter ener zijde en Jan zoon Peter Jan Santegoets en Hendrick Jan Andries Santegoets die ook namens de andere erfgenamen en kinderen van Peter Jan Santegoets handelen en hebbenverklaard in der minne met elkaar het volgende te hebben afgesproken. ...
Datering: 18-05-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273209&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
153 Ariaen, Jan en Adam, zoons van wijlen Peter Jan Santegoets, door deze Peter verwekt bij diens vrouw Merijken dochter wijlen Adam Dircks, verder Hendrick Jan Andries Santegoets als man van Merijken dochter van genoemde Peter Janssen en vermelde Merijken, verder Jenneken ook dochter van genoemde Peter en Marijken, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. ...
Datering: 16-12-1656

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273379&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
323 Hendrick Jan Andries Santegoets heeft hierbij nadrukkelijk verklaard dat hij het testament herroept dat hij met zijn vrouw Hendrika dochter van wijlen Adriaen de Bresser heeft gemaakt voor schepenen van Boxtel d.d. 17 november 1643 met getuigen Hendrick Janssen a Kempen en Jan van Poppel als schepenen alhier. Hij wil zich daarin houden aan het land- en het gebruikelijk erfrecht etc. Hij verzoekt hiervan akte te verkrijgen. Datum 23 mei 1659, getuigen Isaack Verster en Jan Erfven als schepenen.
Datering: 23-05-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273457&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
401 ... , Hendrick Jan Andriessen Santegoets, ...
Datering: 12-10-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.6&minr=11331247&miview=ldt
5116.6 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.6)
33 Testament van Handrick zoon Jan Driessen Santegoets en zijn vrouw Meriken dochter van Peter Janssen Santegoets, inwoners van Boxtel
Datering: 20-10-1667

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/B99C2A35EC77410B96431B692198CD03
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
7 Jan Peters Santegoets, voogd. Verhuurder van een woonhuis, schuur etc. met nog een perceel aan de kapel, alles te Boxtel in herdgang Lennisheuvel, 4 jaar, 21 gulden per jaar, 5 zakken rogge en 2 zakken boekweit per jaar plus zakken en verder 2 vijmen dakstroo
Jan Jan Driessen Santegoets, voogd
Maria minderjarige dochter van Handrick Jan Driessen Santegoets <=== met voogd?
Goijart Willem Gijsbert, huurder van een woonhuis, schuur etc. met nog een perceel aan de kapel, alles te Boxtel in herdgang Lennisheuvel. Geeft als borg 50 gulden vooraf in onderpand
...
Datering: 27 januari 1669
Transcriptie van deze akte in "Santegoeds Santegoets 1400-1750". Zie gedeeltelijk hieronder - hijzelf genoemd als wijlen.

===========
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 166
VIIg1 HENRICK SANTEGOETS, Natuurlijke zoon van Jan Andries VIe2.
geboren : rond 1604
overleden : rond 1668
gehuwd:
1. met Henrica, dochter van Adriaen Dirx de Bresser en Adriana Jan Peeter Avenions. Zij was voorheen gehuwd met Hendrick zoon van Gerit Franssen en had daarvan twee kinderen. Zij
is voor 1654 overleden.
Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend.
2. met Merike, dochter van Peeter Jan Santegoets (VIIc2 resp VIc4) op 14 februari 1654 in Boxtel. Merike is voor 1675 overleden.
kinderen:
VIIIm1 Maria, geboren rond 1660
Henrick komt voor het eerst ter sprake in 1635 bij de 'erffelycke scheydinge ende deylinge der erffgenaemen wijlen heer ende mr. Peeter Bresser, priestere, canonick ende deken in zijnen leven vande collegiale cappittele deser baronie van Boxtell' (166.1) :
'Item ende midts welcker erffelycke scheydinge ende deylinge is Jans ende Dircken, zoenen Adriaen Dirx de Bresser ende Jan Gerit Avenions ende Hendrick Jan Andriessen Zantegoits in naeme hender huysvrouwen, dochteren Adriaen Dirx de Bresser, te loteende deel gevallen voor vier deelen, zekere schuere, backhuys metten erve daeropstaende, hoff, boogart ende ackerlant met weylant als heylant daeraengelegen binnen derselver vryheit van Oorschot inde gehuchte Straten, in alder grooten ende toebehoorten, ... , onder last van een halff loopen roggen jaerlycx aende costerye tot Oorschot. Item alnoch een vierdel in een hoybemt, genoempt de Schoordonck, gelegen ter plaetse voorschreven, ... , onder last vande gerechten chyns van ontrent drye blancken jaerlyckx, ombegrepen, ende sal t heyvelt wegen over de heyde van 't derde lot, ternaeste velde ende minste schaede sonder de goeder te weghen'
Een half jaar later valt Henrick weer in de prijzen als de goederen van Adriaen Dirx de Bresser onder de erfgenamen worden verdeeld (166.2). Namens zijn vrouw Henrica en de twee voorkinderen is hem
'te lote ende deele gevallen, de schuere tot Muntsel op erve Jan Ariens d'oude, binnen sjaers te ruymen, mette halff Bocht daeraen gelegen, ...
Alnoch de hellicht van een parceel lants, genoemt d'Oude Hoffstadt,
Alnoch een stuck ackerlants, genoemt de Roye ackers,
Alnoch een stuck ackerlants genoemt 't Scheefken, de hellichte daervan grooter vyf voeten inde breyde, ...
Alnoch de hellicht in een stuck lants genoemt den Langacker,
Alnoch de hellicht van eenen acker teullants, genoemt den Lyndacker, ...
Alnoch de hellicht in eenen hoyebempt, gelegen int Elsbroeck,
Alnoch een coewey, genoemt den Camp achter El, ...
Alnoch de hellicht van eenen heycamp als houtfelt, genoemt
de Werffhoeven tot Berselaer onder Sinte Oeden Roede gelegen,
Alnoch een keuteren torfrechts op Kempen, ...
Alnoch de hellicht in het moerven aende Langenbergh, '.
In 1638 koopt Hendrick Jan Andries Zantegoits 'zeker woonhuys, gestaen binnen deser baronie van Boxtell inde gehuchte van Roont, in alder grooten ende toebehoorten gestaen ende binnen den voorschreven gehuchte ... bewoont, eertyts toebehoort hebbende d'erffgenaemen van wylen Henrick Gerit Elias Querda, gereserveert allen materiaelen van steen ende hout ende yser inde zelve materiael gewerckt, ... met conditie dat die coopere de voorschreven huysinge vande grant sall moeten ruymen Pinxten ierstcoemende ende zoo verre den pachtere daerinne woonende, belieft sal deselve huysinge al.leer moegen ruymen' (167.1).
Hierna vernemen we lange tijd niets van Henrick, de Tachtigjarige Oorlog wordt beeindigd in 1648 door middel van de Vrede van Munster en daarna, eind 49, maakt zijn vader een testament waarin oak rekening wordt gehouden met 'Henricken, des testateurs natuerelycken soone'. Deze krijgt 'hondert carolus guldens eens om naer hender beyder doot vuytgereyckt te worden met eene kiste, staende opten solder, midts den voorschreven Henrick yerst sal hebben te versoecken legitimatie' (167.2). Verder krijgen zijn broers Goyaert en Andries 'een stuck ackerlants gelegen tot Munsel, genoempt de Lege drye lopensaetten, hen opdraegende by joncker Henrick van Bergaengien om het selve naer doot vande testateur by deene oft beyde der selver int geheel opgedraegen te worden aen Henricken synen natuerlycken soone, als hy het selve gerichtelyck sal versuecken ende eer nyet'. Zo gaat dat kennelijk met natuurlijke zonen.
Dat Henrick er niet zo slecht bij zit blijkt uit het verpondingsregister. Bij Munsel en Onrooi staat vermeld :
(167.3)
Onder Lennisheuvel staat dan nog :
(167.4)
Omstreeks 1650 is Henricks eerste vrouw overleden, want in 1654 treedt hij opnieuw in het huwelijk. Alvorens dat huwelijk kan plaats vinden moesten eerst de huwelijksvoorwaarden worden vastgelegd.
(169.1)
Geen van beide echtelieden blijkt de schrijfkunst machtig en wat dat betreft steekt Henrick ongunstig af bij zijn broers. Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat hij een "natuurlijke" zoon is. Het valt verder op hoe zeer men weer wil voorkomen dat goederen vanwege een huwelijk en vererving in andere families terecht komen. Zelfs hier waar het toch ook een Santegoets betreft, zij het dan een Santegoets waaraan men slechts in de verte verwant is. Twee dagen na het maken van deze akte is het huwelijk voltrokken (170.1)
'Actum die 14 february 1654. Syn getrouwt Hendrick Jan Santegoets met Meriken Peeters ter presentie van Goovert van Dunsel ende Willems Verbeeck'
In ditzelfde jaar worden van zijn "ouders" de goederen verdeeld, maar daar komt de "natuurlijke" zoon niet aan te pas. Het blijkt overigens geen beletsel om in Boxtel 'setter' en 1borgemeester' te worden.
In 1655 koopt Hendrick 'een stuck ackerlants gelegen binnen deser baronnye van Boxtel inden hertganck van Roondt, ...
(170.2)
De volgende twee akten hebben betrekking op Merike, Henrick wordt daarbij genoemd in zijn kwaliteit als echtgenoot. De eerste akte betreft een 'accoirt tusschen Hendrick Hendricx Eymers ende de kinderen Peeter Jan Santegoets' (170.3). Deze Henrick Eymers was de man van Merikes overleden zuster Hendricxke en om toekomstige aanspraken op de erffelijke goederen te voorkomen wordt hier een definitieve regeling getroffen. De andere akte is de 'erffelycke scheydinge ende deylinge der kijnderen ende erffgenaemen van wylen Peeter Jan Santegoets'
(170.4). Henrick en Merike valt daarbij in Lennisheuvel ten deel :
'de schuer, schop ende ackerlant daeraen gelegen, ... een stuck weylants, een ceuteren torffs recht opde gemeynte van Kempen, onder last van hier vuijt te vergelden de hellicht van eene
renthe van vyff guldens jaerlycx, te lessen met horidert carolus guldens eens, van welcke renthe Ariaen Peeters syn swaeger dander hellicht is geldende'.
Henrick zelf komt voor de laatste maal aan bod in 1658, ala hij enkele stukken land verkoopt (170.5) :
'Onder conditie ende voorwaerde hier naebeschreven soo sal Hendrick Jan Santtegoets naer voorgaende veijlinge ten hoochsten ende ten schoonsten voor eenen ygelyck vercoopen
de twee hellichte van een stuck ackerlant, genaemt de Hoeffve onder de Runt, ... ,

Hierna vernemen we helemaal niets meer over Henrick. In 1666 komt zijn dochter Maria ter sprake in een testament van broer Jan (haar wordt 100 gulden in het vooruitzicht gesteld (171.1)) en dan rest slechts de veiling van zijn bezittingen in 1669 ten behoeve van zijn dochter (171.2). Deze veiling geeft een geed beeld wat men in en rond een boerderij allemaal kon aantreffen in die tijd en welke waarde daaraan werd toegekend.
'Onder conditie ende voorwaerde hier naebeschreven soo sullen Jan Andriessen Santtegoets ende Jan Peeter Santtegoets als momboiren ende tuteuren vant onmondich kynd van wylen Hendrick Jan Santtegoets ende Meriken syne huysvrouw naer

.
(166.1)Boxtel R.94 f.227 (166.2)Idem f.262
(167.1)Boxtel R.94 f.)39 (167.2)Boxtel R.51 f.148 (167.3)Boxtel Gem.Arch. Verp. F2, Munsel ende Onroy f.12 (167.4)Idem Lennisheuvel f.2
(169.1)Not.4708 f.537
(170.1)Boxtel 19 f.10 (170.2)Boxtel R.99 f.5v (170.3) Idem f. 32 (170.4)Idem f.91V (170.5)Boxtel R.163 dd.1658-01-18
(171.1)Not.4712 f.102 (171.2)Boxtel R.164 f.1

Gehuwd (religieus) ‎22 jul 1634 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 603 van 30-06-1635; erfdeling van meester Peter de Bresser: "Hendrick zoon van Jan Andriessen Zantegoits als man van Henrica dochter van Adriaen Dircks de Bresser"
Paar genoemd in akte 655 van 19-01-1636: "de 2 minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Gerit Franssen verwekt bij diens vrouw Henricka dochter van genoemde Adriaen Dircks en Adriana, nog Hendrick Jan Andries Zantegoets als man van genoemde Henricka"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Joannis Andreae
Bruid Henrica Adriani Bressers
Getuige Joannes Stephani & Joannes Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 22-07-1634
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1632-1644, archiefnummer 8019, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 71r02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1632-1644
Religie: Rooms-Katholiek

(ongeveer 34 jaar gehuwd) met:

womanHenrica Adrianus "Henricxken" de Bresser‏
, 1e huwelijk met: Hendrick Gerit Franssen, ‎2e huwelijk met: Hendrick Jan Andriessen Santegoets
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/CDE4ACADE1344587929F5FBFCBCC160A
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
177 Huwelijkse voorwaardes tussen Handrick Janssen Santegoets weduwnaar van Hendersken dochter Arien de Bresser met Marijke dochter Peter Janssen met assistentie van haar broer Jan Peters, beiden inwoners van Boxtel
Datering: 12-02-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273379&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
323 Hendrick Jan Andries Santegoets heeft hierbij nadrukkelijk verklaard dat hij het testament herroept dat hij met zijn vrouw Hendrika dochter van wijlen Adriaen de Bresser heeft gemaakt voor schepenen van Boxtel d.d. 17 november 1643 met getuigen Hendrick Janssen a Kempen en Jan van Poppel als schepenen alhier. Hij wil zich daarin houden aan het land- en het gebruikelijk erfrecht etc. Hij verzoekt hiervan akte te verkrijgen. Datum 23 mei 1659, getuigen Isaack Verster en Jan Erfven als schepenen.
Datering: 23-05-1659


2e huwelijk
man‎Hendrick Jan Andriessen Santegoets‏‎


Gehuwd ‎14 feb 1654 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd bij erfdeling ouders akte 153 van 16-12-1656: "Hendrick Jan Andries Santegoets als man van Merijken dochter van genoemde Peter Janssen en vermelde Merijken"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Hendrick Jan Santegoets
Bruid Meriken Peeters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 14-02-1654
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouwboek 1649-1671, archiefnummer 8019, inventarisnummer 19, blad 10r1
Gemeente: Boxtel
Periode: 1649-1671
Religie: Schepenbank

(ongeveer 14 jaar gehuwd) met:

womanMaria Petrus Santegoets‏
Gedoopt ‎± 1611 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Joannis
Vader Petrus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Aleidis Matthiae & Henricus Huberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-00-1611
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel RK doop- en begraafboek 1608-1632, archiefnummer 8019, inventarisnummer 1, blad 9r-01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1608-1632
Religie: Rooms-Katholiek
Page 17 of 164 - 1832-01-08v
October 1611
1.
3.
Page 18 of 164 - 1832-01-09r
2. Maria filia Petri Joaes et ...
13
13
Maius 1612


ABT1611

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-M19Y?cc=2037960&wc=SM47-92S%3A346029401%2C346138501%2C347520201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 1126 of 3796; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Maria 12-oct-1611

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Maria Petri Joannis & Maria
02-10-1611 Henricus Huberti & Aleidis Matthiae

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/CDE4ACADE1344587929F5FBFCBCC160A
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
177 Huwelijkse voorwaardes tussen Handrick Janssen Santegoets weduwnaar van Hendersken dochter Arien de Bresser met Marijke dochter Peter Janssen met assistentie van haar broer Jan Peters, beiden inwoners van Boxtel
Datering: 12-02-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.6&minr=11331247&miview=ldt
5116.6 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.6)
33 Testament van Handrick zoon Jan Driessen Santegoets en zijn vrouw Meriken dochter van Peter Janssen Santegoets, inwoners van Boxtel
Datering: 20-10-1667

BROER JAN VOOGD OVER DOCHTER
https://proxy.archieven.nl/235/B99C2A35EC77410B96431B692198CD03
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
7 Jan Peters Santegoets, voogd. Verhuurder van een woonhuis, schuur etc. met nog een perceel aan de kapel, alles te Boxtel in herdgang Lennisheuvel, 4 jaar, 21 gulden per jaar, 5 zakken rogge en 2 zakken boekweit per jaar plus zakken en verder 2 vijmen dakstroo
Jan Jan Driessen Santegoets, voogd
Maria minderjarige dochter van Handrick Jan Driessen Santegoets
...
Datering: 27 januari 1669
Pagina: 009
Plaats: Sint-Michielsgestel

====
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 113
VIIc2 MERIKE SANTEGOETS , dochter van Peeter Jan, VIc4.
gedoopt : in Boxtel op 2 apr. 1612 , overleden : voor 1675
gehuwd : met Hendrik, zoon van Jan Andries Santegoets, VIIg1, op 14 febr. 1654 in Boxtel.
kinderen : zie Hendrik Santegoets, VIIg1.
Behalve de doopakte (1), heeft alle verdere informatie over Merike betrekking op haar huwelijk met Hendrik. Die inĀ£ormatie is daarom bij Hendrick (VIIg1) opgenomen.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com