man‎Joannes Petrus Santegoets‏‎
Gedoopt ‎29 jan 1619 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Joannes Joannis
Vader Petrus Joannis
Moeder N.N. N.N.
Getuige Henricus Goswini
Diversen: de Gestel S. Michaelis
Getuige Jenneken Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-01-1619
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel RK doop- en begraafboek 1608-1632, archiefnummer 8019, inventarisnummer 1, blad 19v-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1608-1632
Religie: Rooms-Katholiek
Page 39 of 164 - 1832-01-19v
29 is correct.

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Joannes Petri Joannis & NN
29-01-1619 Henricus Goswini de Gestel S. Michaelis & Jenneken Jansen

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QX-MBZP?cc=2037960&wc=SM47-92S%3A346029401%2C346138501%2C347520201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 1079 of 3796; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Joannes
29 januari 1619

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.200&minr=16080296&miview=ldt
482.200 Index schepenprotocol Liempde (482.200)
de erfgenamen van wijlen Dierck Willems, openbare verkoop van bomen
Jan van Bael
Jan Peter Santegoets
Dierck Diercks
Datering: 1664-1669
Zie ook 3v
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.200&minr=16080293&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330973&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
63 Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Peter Santegoets jongeman met Geritken dochter van Jan Craenen, jongedame, beiden wonend te Boxtel. Actum St. Michielsgestel (zie ook 192A, los)
Datering: 06-01-1664

https://proxy.archieven.nl/235/B75D676D8B7D41E88A882FABC35F5915
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
170 Jan Willems van de Leen als man van Hendriksken dochter van Coenraet Adams, verkoopt aan Jan Peter Santegoets een stukje teulland gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, ter plaatse genoemd Koevoert, ...
Datering: 25-11-1664

VOOGD OVER DOCHTER VAN ZUS MARIA EN HAAR ECHTGENOOT Handrick Jan Driessen Santegoets
https://proxy.archieven.nl/235/B99C2A35EC77410B96431B692198CD03
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
7 Jan Peters Santegoets, voogd. Verhuurder van een woonhuis, schuur etc. met nog een perceel aan de kapel, alles te Boxtel in herdgang Lennisheuvel, 4 jaar, 21 gulden per jaar, 5 zakken rogge en 2 zakken boekweit per jaar plus zakken en verder 2 vijmen dakstroo
Jan Jan Driessen Santegoets, voogd
Maria minderjarige dochter van Handrick Jan Driessen Santegoets
...
Datering: 27 januari 1669
Pagina: 009
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330975&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
65 Verklaring door Jan Peter Santegoets en diens vrouw Gertruijd (eerder heet ze Geritken) dochter van Jan Craene, inwoners te Boxtel dat ze op 6 januari 1664 voor notaris Jan van de Heuvel huwelijkse voorwaardes hadden opgemaakt. Ze verklaren aan de broers en zusrer van Peter als testateur een perceel land te hebben verkocht genoemd het Heestervelje in herdgang Lennishovel bij de kapel daar en het geld ervan is gebruikt om hun schulden te betalen. De erfgenamen van Jan Peters Santegoets krijgen van Gertruijd een stukje tuin. Actum St. Michielsgestel (attentie jaartal)
Datering: 22-09-1669
Pagina: 192A-los

CODICIL/TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526016&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
112 Codicil van Jan Peter Santegoets. Hij verklaart eerder met zijn vrouw Geritken Jan Craenen voor Jan van de Heuvel op 6 januari 1654 huwelijkse voorwaardes te hebben gemaakt die hij alsnog goedkeurt omdat hij zijn vrouw niet wil benadelen. Thans maakt hij samen met zijn broer Adam Peters zijn testament. Ze vermaken elkaar aan de laatstlevende van hen het vruchtgebruik van hun bezit, maar de laatstlevende moet aan hun zuster Jenneken zolang ze leeft jaarlijks 1 zak rogge geven behalve als haar man nog in leven is en sluiten haar daarmee verder van hun bezit uit. Alle bezit dat overblijft na dood van de eerstoverledene nadat diens schulden zijn betaald, gaat dan maar genoemde Jenneken, naar de kinderen van hun overleden zuster Merieken, de kinderen van hun broer Adriaen en de laatstlevende. Na dood van de laatstlevende gaat het bezit van hem naar de kinderen van hun broer Adriaen en de kinderen van hun zuster Marieke. Actum St. Michielsgestel
Datering: 23-05-1676

====
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 114
VIIc4 JAN SANTEGOETS , zoon van Peeter Jan VIc4.
gedoopt : in Boxtel op 19 jan. 1619
overleden : in Boxtel op 15 sep. 1689
gehuwd : in 1664 met Geritke, dochter van Jan Craenen.
geen kinderen
In de Verpondingsboeken welke na de Vrede van Munster in 1648 werden samengesteld, staat Jan vermeld onder Lennisheuvel als eigenaar van 't Nieulant inde Mylestraet, hey aen Coevoort, Cranenbocht, Driesacker metten dries daeraen gelegen, een dries inde Mylestraet, het heyvelt inde Sweelders ende het driesken aende Loop', alles bij elkaar 3 gld- 10 st - 12 pen per jaar kostende (114.3). In 1655 wordt 1Het accoirt tusschen Hendrick Hendricx Eymers ende de kinderen Peeter Jan Santegoets' gesloten (114.4), waarbij ook Jan met name wordt genoemd. Bij de erfdeling in 1656 krijgt Jan :
'een stuck ackerlants gelegen binnen deser baronnye van Boxtell inden hertganck van Lennisheuvell, Item een stuck acketlants met een stucxken weylant daerteynde aengelegen binnen deser baronnye inden hertganck voorschreven, ... Item een stuck ackerlants gelegen inden hertganck voorschreven ter plaetse genoempt aent Coevoort, .... Item een driesken gelegen ter plaetse voorschreven, ... Item alnoch een seste gedeelte in een stuck hooylants inde Hedingen, ... Onder last van te vergelden vuyt het ackerken aen t Coevoort het vierde paert van eenen halven braspenninck chyns ende het achsten deel van ontrent drye stuyvers twee oort gebuer chyns, alles aenden heere van Boxtel. Item alnoch het seste gedeelte van vyfthien penningen chyns aende heererentmeester vande domynen' (114.5).
Twee jaar later koopt hij bij een publieke verkoping enkele bomen (114.6).
In 1660 wordt de volgende akte geregistreerd:
(116.1)
In de marge staat nog geschreven :
'Compareerde voor my notario Jan Peter Santegoets ende heeft bekendt van dese onderstaende penningen tsynen contentement voldaen te syn ende dese onderstaende acte van beleninge
daer mede doot ende te niet. Actum 17 jan 1661 des ..... ende by hem onderteeckent.
In 1664 heeft Jan trouwplannen, waarop de volgende akte betrekking heeft.:
'Inden naeme one Heeren, amen. Byden inhouden van dese tegenwoordige openbaere instrumente sy kennelyck eeniegelycken hoe dat op heden sesch daegen in januarie des jaers naerde geboorte desselffs ons Heeren sestienhondert vierendetsestich voor my openbaer geadmitteert notarius ende geloofwerdighe getuygen ondergenoempt syn versohenen ende geoompareert Jan Peters Santegoets, jonghman, toecomende bruydegom, ter eenre ende Geritke dochtere Jane Craenen, jonge dochtere, toecomende bruyt, ter andere, beyde inwoonderen der baronnye van Boxtel, ende verolaerden met malkanderen ter eeren Godts besloten te hebben een toecomende houwelyck ende voor alle banden van houwelyck metten anderen beraempt ende gemaeckt te hebben dit naervolgende contract antenuptiael oft houwelyoksche voorwaerde in maniere ala hier naer is volgende. ...
(118.1)
Uit bovenstaande akte blijkt, dat het als zeer belangrijk wordt ervaren om bezittingen in dezelfde familie te houden. In de marge bij deze akte hebben Jan en Geertruyt in 1666 het volgende laten opnemen :
'Compareerde etc. Jan Peter Santegoets ende Geertruyt Janssen Cranen, wittege beddegenooten ende inwoonderen van Boxtel, ende hebben voor ierst gerevideert ende geapprobeert dese neffens staende houwelycksche voorwaerde. Voorders hebben die voorschreven comparanten by forme van codicille gewilt ende geordineert dat ter dyle sy staende henne houwelyck hebben affgelost ende gequeten aen Hermen Peter Denis dochtere eene jaerlycke ende erffelycke leachrente van twee gulden thien stuyvers jaerlycx te losch met vyfftich gulden, te vergelden uyt onderpanden van de voorschreven Gertruyt Janssen, eertyts inden jaere 1600 dertich 8 januarii voor scepenen van Boxtel geconstitueert by Jan Janssen Cranen, ende alsoo de goederen vande voorschreven Gertruyt daerby vyfftich gulden syn verbetert, dat oversulx die voorschreven Jan Peters Santegoets ende syne erffgenamen daertegens sal hebben ende behouden een parceelken ackerlants, gelegen onder Lennisheuvel aen Coevort, genoempt het Heyeckerken, by hun comparanten in cope vercregen tegens Jan Willems Ariens, gelyck oft selve van synder syde ende van syne ouders gecomen waere. ...

Inmiddels heeft Jan in 1664 het bedoelde stuk land in Lennisheuvel gekocht (118.2) : 'Dese coop is vercocht oft vermangelt tegens eycken hout, weert ontrent acht ende veertich gulden' zeals een bijschrift vermeldt.
In 1669 volgt weer een aanvulling :
(119.1)
Uit deze akte blijkt min of meer dat Jan en Gertruyt met een broer en een zus van Jan een zakelijke relatie hebben. In feite komt het er op neer dat zij veel dingen gezamenlijk deden, mogelijk zelfs samen woonden. Een aanwijzing daarvoor vormt het testament dat Jan en Adam in 1675 lieten opmaken (119.2) :

Na zijn overlijden worden zijn goederen als volt getaxeerd (121.1)

(114.3)Boxtel Gem. Arch. Verpondingen F2 Lennisheuvel f.5 (114.4)Boxtel R.99 f.32 (114.5)Idem f.91v (114.6)Boxtel R.163 dd 1658-11-02
(116.1)Not.4721 f.93v
(118.1)Not.4711 f.190 (118.2)Boxtel R.100 f.136
(119.1)Not.4711 f.192a (119.2)Not.4715 f.316
(121.1)Boxtel R.135 f.112v

Gehuwd (religieus) ‎26 jan 1664 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Jan Peters Santegoets
geboren te Boxtel
Bruid Gerritje Jans
geboren te Boxtel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-01-1664
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouwboek 1657-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 28.1, blad 07-01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1657-1697
Religie: Nederduits Gereformeerd
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555