man‎Jan Lucas Art Habraken‏‎
Zoon van Lucas Aert Habraken en N.N.‏.
Geboren ‎± 1529
[tekst]
Zie erfdeling akte 478: Jan Luijcas Ardt Houbraken. Dus vader is genaamd Lucas Art.

Zie akte 17 met datering 1589-1592 uit 1589: Leeftijd LX=60 jaar - dus geboren rond 1529.

ABT1529

Overleden ‎± 1604
[tekst]
Genoemd in akte 54 van 3 mei 1597 bij verkoop.
Genoemd in akte 177 van 25 augusti 1602. Ziek in bed
Erfdeling akte 478 van april 1605.

ABT 1604
‎, ongeveer 75 jaar
[Tekst]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE.
VADER IS WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/95EE3A6DF6E149E5A754FEEB129019FD
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
6 7 december 1561, scheiding en deling, Henrick soen wilen Joest Janss., Jan Jan Pennincxss., Hanrick Hanrick Geringss., Jan soen wilen Lucas Art Haubraken gehuwd met Margriet dochter van Joest Jan Pennincx en Meriken dochter van wilneer Hanrick Gerings, aen den Elschot, Jan Geerlicxss. van den Born, Lambert Roloffss., vicaris van Schijndel, erfgenamen van Franss. Aert Smeets, erfgenamen van Jan Geerlicxss. van den Born
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/637069A6E1B746C0B72400E8382565FD
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
7 Jan Lucas Aertss. gehuwd met Margriet, Ghysbert Jan Ghysberss., Dielissoen wilen Jan Pennincxss., erfgenamen van Jan Geerlicx, kinderen van Willem Hanrick Goeijerts, die Heeswyckerstege, rectoer van het Sinte Lenaerts altaer, erfgenamen van Hanrick Paters op die Dungen, erfgenamen van Willem Tijssen van Heretum, Roeloff Peter Hanrickss., die hoeve op die Sijle [Heeswijk]
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/8A965F99C94E45308807BB9E3BDE4D24
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
121 Jan soen wilneer Jan Pennen ende Gherit Jacopss., Dielys wilneer Jan Pennincx, kynderen van Claes Hanricx ende wylen Mechtelt dochter Jan Pennincx, Aert Jan Geerlicx, Jan Jan Geerlicx, onmundige kynderen van Servaes Jan Geerlicx, Jan Jan Pennincx, Welten Rommenss. man van Dimpna wittige dochter Jan Geerlicx, Meriken dochter Jan Geerlicx, Jenneken dochter Jan Pennen, Gerit Jan Michielss. man van wylen Elisabeth [er staat: Elibet] en vader van Cateryn, Ariaen Lucass. man van Margriet dochter wylen Willem Jan Pennincx, Gerit Jacop Pennincx, Gerit Willem Pennen ende Lambert syn brueder, kynderen van Willem Hanrick Goeertss. verwect by Marie dochter Jan Pennincx, Lenart soen Gerit Jan Pennen, Jan Lucas Haubrakens man van Margriet dochter van Joesten Jan Pennen [of Pennincx?], Hanrick Joesten Pennen suyn brueder
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/BBC07749B429491CAC9A1796F87A0CB9
264 eenen camp groesvelts genoempt Scollikensbuender op die Stege, Jan Lucas Arts, ...
Datering: 1577-1581

https://proxy.archieven.nl/235/FEDA6965B63D49D09C58F89B05C6211F
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
126 ... Pincxten anno 1592 ... verkoop, Jan Lucas Aertss., een renthe van 9 gl., vuijt eenen camp hoylants groot eenen buender onder Delschot opte Heeswycksestege ... 20 juni 1590 ...
Datering: 1589-1592

LEEFTIJD LX=60 - dus geboren rond 1529
https://proxy.archieven.nl/235/2CE134DA5C4C4476B9E8D4E1D75744F0
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
17 Jan Lucas Aerts out ontrent lx jaeren geijdt soo recht is, verclaert dat hij de vs. plaetse oft voerhoef noijt voirder en heeft betimmert gesien dan de oude schuere en staet oft een cleijn wenich voerder, maer hoe verre tselve erff oft gemeynt isen weet hy nijet dan tselve voerhoef altoos heeft gelegen gelyck gemeynte ende dat hyt van jonx op noijt anders gesien en heeft; Rykaert Gyben out omtrent lxxii jaeren ... Zeger Jacobss. out ontrent lxii jairen ... Geraert Willem Hellincx out ontrent lxxiii jaeren ... Willem Wouterss. out ontrent lv jaeren (?) ... Henrick Jacobss, out ontrent lxiii jaeren ...
Datering: 1589-1592
Page 16 of 272 - bovenaan april anno 1589
Page 17 of 272
Page 20 of 272 - maij anno 1589

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714301&miview=ldt
7700.31 Index schepenprotocol Veghel (7700.31)
614 Danel Maessen had eertijds opgedragen aan Jan Luycas Aert Houbraecken het 1/3 deel in 'een camp hoijvelts, gelegen aen Vechelse gat', met het 1/3 deel en enkele erfpachten rogge, 'met noch zyne gerechticheyt tot Schynde hebbende'. ...
Datering: 23-06-1593

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324513&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
93 ... , Jan Luijcas Arts, ...
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324480&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
60 Luijcas soone Jan Luijcas Artss., Jan vs. ende wijlen Margriet dochter Joost Pennincx, Corst Antonis Corstiaenss. man van Mariken dochter van Jan Luijcas ende Margriet, verkoop, 1/10 in een huijs hoff ende erffenisse ter plaetsen genoemd Delscot,Henrick Willem Peterss., Andries van Auwenhuys, die gemeijn straet, 21 oktober 1595, Luijcas Jan Luijcas ende Corstiaen Antonis, vernuecht ende betaelt, Ardt Diricx, actum et testes ut supra
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324537&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
117 12 maart 1596, testes Jan Henricx Verhaigen scepen, Henrick Janss. Vercuijlen, verkoop, Jannen Luijcas Artss., die helfte van eenen camp hoijvelts onder Delschot in Bacshoeve, ... 13 februari 1596 ...
Datering: 1595-1597

https://proxy.archieven.nl/235/30E41C33E9E242C49D9635227134A080
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
93 ... Schijndelse schepenbrief dd. 9 mei 1597, 8 november 1597, Heretum ende jan Ariens scepenen, Jan Luijcas Artss., actum et testes ut supra
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/6F96DCF5E6444AE29088D69F7B9BB85A
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
434 ... , die gemeijn strate, Jan Luijcas Artss., ... , Schijndelse schepenbrief dd. 17 februari 1590, ... slotformule, 10 december 1599, ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/64F39E4B5A25418EA2034D7837F125BB
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
11 letter H Heeswycse nabueren ... , Jan Luycas Habraken 7, ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/30C48BC659F6419A988B70B630A5F9CA
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
54 3 mei 1597, testes Oetelaer et Jan Ariens, Gijsbert Jan Gijsberts van den Bogert onse medeschepen, verkoop, Jannen Luijcas Artss., eenen acker saetlants onder Delschot, Lambert Luijcas Artss., Tonis Corst Lambertss., Dirick Romments, die gemeyn strate, slotformule, aen de heyligen geest in Schyndel 7 pont payments, 9 mei 1597, ...
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351138&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
279 Jan Henricx Vercuijlen, Tonis Corstiaen Smets (?), de kijnder Jan Luijcas Ardts, 2 st. 1 ½ oort grontchyns mijn Heere van Helmont, ... 21 juni 1603...
Datering: 1600-1605

WEDUWNAAR- ZIEK TE BED
NOEMT OOK ZUS MARGRIET
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351036&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
177 inden name ons Heeren Amen, Jan Luijcas Artss. nagelaten weduwer van Margriet dochter Joost Gerincx zijne huijsvrou cranck te bedde liggende etc. etc., te voircomen allen twist ende twedracht die tuusscen Luijcas zijnen sone ende den kijnderen van Corst Antonis nagelaten weduwer van Meriken dochter Jan Luijcas ende Margriet tsamen verweckt, Luijcas synen soone die aude merie metten vuelen ende het jong ruijnperdt metten waegenen karre ploech de cribbe metten back daerinne staende, alnoch dehelfte van eenen camp groesvelts in Bacxhoeff vercregen tegen Henrick Janss. Vercuijlen waervan dander helft competerende van Margriet eertijts wedue Dirickx van Uden met haren kynderen, Corsten synen schoonsoone het jong perdt te weyden gaende aenden Maascant
Datering: 1600-1605
Zie page 175 of 497: 1602
Zie page 178 of 497: 25 augusti 1602

Jan Luijcas Ardt Houbraken x Margriet Joost Pennincx
- Luijcas
- Meriken x Corstiaen Antonis Corstiaen Smits (3 onmindige kids)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351337&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
478 actum et testes ut supra, Luijcas soone Jan Luijcas Ardt Houbraken byden selven Jannen ende Margriet dochter Joost Pennincx tsamen verweckt, Corstiaen soone Antonis Corstiaen Smits met drie onmundige kynderen byden vs. Corsten ende Meriken dochter Jan Luijcas ende Margrieten tsamen verweckt, Jan Gijsberts van den Boghert ende Jan Amijs Janssen momboiren vanden drie onmundige kynderen, scheiding en deling nae aflyvicheyt van Jan Luijcas ende Margriet, Corsten is te deel gevallen tbv. de onmundige kynderen een huijs esthuijs hoff ende erffenisse 9 lop.
Datering: 1600-1605
Page 473 of 497 onderaan 18 aprilis 1605
Page 477 of 497 bovenaan 1609 en 1607 (?)
Page 481 of 497 april 1605
Page 481 of 497 april 1605

Gehuwd (religieus) ‎± 1555
[tekst]
Getrouwd na ABT1529+20=ABT1549

Zie akte 6 van 7 december 1561. Paar genoemd bij erfdeling ouders Jan.

1549-1561

ABT 1555
(ongeveer 49 jaar gehuwd) met:

womanMargriet Joost Jan Pennincx‏

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/95EE3A6DF6E149E5A754FEEB129019FD
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
6 7 december 1561, scheiding en deling, Henrick soen wilen Joest Janss., Jan Jan Pennincxss., Hanrick Hanrick Geringss., Jan soen wilen Lucas Art Haubraken gehuwd met Margriet dochter van Joest Jan Pennincx en Meriken dochter van wilneer Hanrick Gerings, aen den Elschot, Jan Geerlicxss. van den Born, Lambert Roloffss., vicaris van Schijndel, erfgenamen van Franss. Aert Smeets, erfgenamen van Jan Geerlicxss. van den Born
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/637069A6E1B746C0B72400E8382565FD
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
7 Jan Lucas Aertss. gehuwd met Margriet, Ghysbert Jan Ghysberss., Dielissoen wilen Jan Pennincxss., erfgenamen van Jan Geerlicx, kinderen van Willem Hanrick Goeijerts, die Heeswyckerstege, rectoer van het Sinte Lenaerts altaer, erfgenamen van Hanrick Paters op die Dungen, erfgenamen van Willem Tijssen van Heretum, Roeloff Peter Hanrickss., die hoeve op die Sijle [Heeswijk]
Datering: 1561-1563

Kinderen:

1.
manLucas Jan Lucas Habraken‏

[Tekst]
ERGDELING OUDERS:
Jan Luijcas Ardt Houbraken x Margriet Joost Pennincx
- Luijcas
- Meriken x Corstiaen Antonis Corstiaen Smits (3 onmindige kids)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351337&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
478 actum et testes ut supra, Luijcas soone Jan Luijcas Ardt Houbraken byden selven Jannen ende Margriet dochter Joost Pennincx tsamen verweckt, Corstiaen soone Antonis Corstiaen Smits met drie onmundige kynderen byden vs. Corsten ende Meriken dochter Jan Luijcas ende Margrieten tsamen verweckt, Jan Gijsberts van den Boghert ende Jan Amijs Janssen momboiren vanden drie onmundige kynderen, scheiding en deling nae aflyvicheyt van Jan Luijcas ende Margriet, Corsten is te deel gevallen tbv. de onmundige kynderen een huijs esthuijs hoff ende erffenisse 9 lop.
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/AA9C8907B49740038B6692BE2944FD89
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
100 Jan zoone Wouter Willemss. man van Anneken dochter Dirick Gerits van Uden verweckt bij Margriet dochter Luijcas Arts Haubraken, vercocht, Luijcas zoone Jan Luijcas, , ¼ i neenen camp hoijlants 2 mergen onder Delsschot in Bacxhoeff, ... 18 julij1616 ...
Datering: 1615-1619

Luijcas Jan Luijcas momboir over kind Corstiaen en Maria.
https://proxy.archieven.nl/235/5E217E34380647F48850F43C27F6B34E
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
44 erffgenamen Henrick Peter Matijss. van Heretum, vercocht, Henrick zoone Corstiaen Anthonis Smits ene helft ende Luijcas Jan Luijcas met Jan Amijss. momber van Aeltgen onmundige dochter Corstiaen Anthonis vs. byden vs. Corstiaen Anthonis ende Mariken dochter Jan Luijcas tzamen verweckt, een camp groeslants 4 mergen onder Delsschot opte Stege, Willem Gijsberts van den Bogaert, erffgenamen Henrick Vercuijlen, Matijs Willem Peterss., erffenisse Sinte Quirijnsgulde binnen den Bossche, actum et testes ut supra, notitie z.j.
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/A9CB4FD46BF54DBC8A1BE780FC5FBBD1
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
189 ontrent den Heyken tusschen Vechel ende Schyndel, Heer Daemsgasthuijs binnen den Bosch, het Wijbosschebroeck, Luijcas Jan Luijcas, Schijndelse schepenbrief dd. 15 december 1615, 16 december 1620, testes Gijsbert Anthonis Smits ende Jan Henricx van Gerwen schepenen, Lambert Henricx van Heeswijck mam van Sophia dochter Lucas Jan Lucas, Sijmon sone Lucas Jans, 13 december 1641, testes Van der Spanck ende Aert Jan Aerts
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/B35532E150194213B9E8EEA4C53FD54E
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
40 ... land opte Heeswyckerstege, Lucas Jan Lucas, ...
Datering: 2.1.1632

OVERLEDEN:
https://proxy.archieven.nl/235/691375BED1234A63ABE765009FE1EF0F
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
70 Daniel zoon van Wouter Pennincx met een verkoop aan Lambert Symons van der Haigen en Corstiaen Antonis Corstiaen Smits voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Lucas Jan Lucas
Datering: 17.4.1632

VIER KIDS: Jan, Symon, Sophia en Margrietjen
https://proxy.archieven.nl/235/CB9B05B4EA344995B3C7C1FC3B3247D3
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
95 ... verkocht aan Corstiaen Anthonis Smits en Lambert Symons van der Haigen voogden van Jan Symon Sophia en Margrietjen kinderen van Lucas Jan Lucas, huis esthuis hof boomgaard etcv. in de Larystraet met lasten aan ...
Datering: 9.9.1632

https://proxy.archieven.nl/235/9C022E35C8504F6D980AAE8F54DA5E1A
5122.69 Index schepenprotocol Schijndel (5122.69)
76 ... verkoop aan Lambert Symons van der Haigen en Corstiaen Anthonis Smits vooden van de onmondige kinderen van Lucas Jan Lucas land den Hopacker onder Delschot met o.a. een rente aan ...
Datering: 29.10.1633]

https://proxy.archieven.nl/235/A706DD4D9C26464BA25CCC8672BDC2C0
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
174 Voor schepenen is verschenen Corst Anthonis Smits oud 73 jaar en Dirck Jan Dircx oud 25 jaar met een verklaring te rinstantie van de kinderen van Lucas Jan Lucas over een zesjarige roodbruine ruin met diverse kenmerken uit de stal van genoemde kinderen [19.2.1638]; ...
Datering: 19.2.1638

ERFDELING
Lucas Jan Lucas x Jenneken Sijmon Jans Willems van der Haigen
- Sophia x Lambert Hendrick Lamberts van de Veerdonck
- Sijmon en Margrietgen (minderjarig, voodgden Lambert Sijmons van der Haigen en Corstiaen Anthonis Smits)
.
https://proxy.archieven.nl/235/75CE24BCD6824FE38E0D6CDA11BBBF4E
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
53 Lambert Hendrick Lamberts van de Veerdonck man van Sophia dochter van Lucas Jan Lucas verwekt bij Jenneken dochter van Sijmon Jans Willems van der Haigen, Lambert Sijmons van der Haigen en Corstiaen Anthonis Smits voogden over Sijmon en Margrietgen minderjarige kinderen van Lucas & Jenneken met een scheding en deling o.a. huis esthuis schuur hof boomgaard en erf 7 lop. onder Delschot, land onder tLutteleijnde in de Buender, land in de Roghoeve, land opte Heeswijcxsestege met last aan het Convent van den Ulenborch binnen ’s-Hertogenbosch, aan de H.Geest te Schijndel, aan de Pastorije van Schijndel, cijns aan de Heer van Boxtel int boek van Middelrode, cijns aan de Heer van Helmont. nog een huis en 6 lop. onder Delschot, land opte Tolecker, land onder Wijbosch aent Vechelsgat, met last aan het Convent van de Predikheren binnen ’s-Hertogenbosch, aan de Formerije van den Grooten Bagijnhof binnen ’s-Hertogenbosch, cijns aan de Heer van Heeswijk, land in de Liekendonck bij de Liekendoncxsestege, land in de Bacxhoeve
Datering: 16.12.1639

https://proxy.archieven.nl/235/433085CD24E44E0389D1DBF00B99F23C
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
29 Jan zoon van Gerardt Jan Lamberts met betalingsgelofte aan lambert Sijmons van der Haigen een rente uit land onder tWijbosch ter plaetse genoemd over den Hecken hangende tusschen de gemeijnt respective van Schijndel ende Veghel neffens de erfve Heer Adamsgasthuijs, schepenbrief dd. 15 december 1615, verkocht aan Lucas Jan Lucas dd. 16 december 1620 en daarna wederom aan Jembert Henricx van de Verdonck man van Sophia dochter van Lucas Jans en weer verkocht aan Jan Henricx Voets
Datering: 17.6.1645

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379399&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 485, blz. 7, folio 236 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Gerinck Henrick Gerincx een vande 4 kijnderen
De weduwe ende 4 kijnderen
Hendrick Gerincx Hendricxende
Margriet dochter Lucas Jan Lucas
Die vier/drije kijnderen Lucas Jan Lucas
Lucas Jan Lucasende
Anthonis Henrick Vuchts emptor
Meester Art Wouters van Houbraken
III stuivers III ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379072&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 479, blz. 6, folio 194
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Simon soon Lucas Jan Lucas
Die vier / drije kijnderen Lucas Jan Lucas
Lucas Jan Lucas weduwer van Jenneken dochter Simon Jan Willems mit 4 kijnderen bij deijlinge
III1/2 stuiver I1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

2.
womanMeriken Jan Lucas Habraken‏
Overleden ‎± 1604
[tekst]
Echtgenoot hertrouwd 15-02-1605.

ABT1604

[Tekst]
ECHTGENOOT HERTROUWD:
https://proxy.archieven.nl/235/F2135A46046948A0AE560592109028B5
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
260 2 december 1609, testes Peter Henricx ende Peter Elias, Peterken huijsvrauwe van Corstiaen Antonis dochter Laurens Peters, Meriken dochter Jan Luijcas syne ierste huijsvrauwe, anno 1612, ...
Datering: 1605-1612

ERFDELING
https://proxy.archieven.nl/235/CCD93F3905574A15A6B06066711643D6
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
33 Dirck zoon van Corstaien Antonis Smits verwekt bij Marijken dochter van jan Lucs Anthonis anderzijds met een scheiding en deling van goederen met oa. huis schuur esthuis hof boomgaard en erf 8 lop. onder Delschot, met last van 12 vaten rogge aan het Convent van den Ulenborch binnen Den Bosch, aan het Sint Maartensaltaar ik de kerk van Sint Oedenrode, weiland onder de Borne, cijns aan de Heer van Boxtel, land in den Gemeijnen Beemdt, land opte Stege, land opte Tolacker, land in den Erdenborch, cijns aan den Heer van Helmont, land onder tWijbosch aen den Vechelssen Landrweir, hooiland opte Stege met een memorie
Datering: 14.4.1651


Voor meer informatie: bertho@derikx.com