man‎Jan Gerits Danels van Haselberch‏‎
Overleden ‎± 1583
[tekst]
Genoemd in akte 742 van 16-05-1581
Zie akte 10 van 31-01-1584: "de erfgenamen van Jan Geritssoen van Haselberch"
Genoemd als wijlen in akte 682 van 28-06-1588.

1581-1584

ABT1583

Gehuwd met:

womanMaria Thonis van Rijsingen‏
Dochter van Anthonis Willemsen van Rijsingen en N.N.‏.

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel

PATRONIEM ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702751&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
10 ... - e.e.: de erfgenamen van Jan Geritssoen van Haselberch ...
Datering: 31-01-1584

WIJLEN ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703302&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
561 Deze akte is doorgestreept en niet afgemaakt.
Jan Melis van den Santvoert en Adriaen soene wylen Jan Aert Philips als voogden over Geritken minderjarige dochtere Jan soene wylen Jan Philips, verwekt bij wijlen zijn vrouw Jenneken dochtere wylen Jan Gerits van Haselberch, hebben 'volcomen macht gegeven Jannen soene wylen Jan Aert Philips voerscreven dat deselve Jan sal mogen timmeren opter hostat den welcke toebehooren plach Jan Gerits van Haselberch voerscreven een huijs tot behoeff van sijnen voerscreven onmundige kynde'.
Datering: 08-01-1588

WIJLEN ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703423&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
682
... had gekocht van Jan Melis Jacops en Arien Jan Aert Philips als voogden over Gertuyt minderjarige dochter van Jan soene wylen Jan Art Philips, verwekt bij zijn vrouw Jenneke dochter wylen Jan Gerits van Haselberch, verwekt bij zijn vrouw Marijkendochtere wylen Tonis van Rysingen.
28-06-1588, Vernadering, Veghel

Jan Gerits van Haselberch x Maryken Thonis van Rysingen.
- Jenneken x Jan Jan Aert Philips
-- Geertruyt (voogden Jan Jan Aert Philips, Jan Melis Jacops en Arien Jan Aert Philips)
- Gerit (wijlen) x Jenneken Henrick Jan Symons (zij hertrouwde met Delis Jan Willems van Duersen)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703524&miview=ldt
783 'Alsoe sekere twist ende verschill opgeresen was tusschen Jan soene wylen Jan Aert Philips, en Jan Melis Jacops en Arien Jan Aert Philips als voogden over Geertruyt minderjarige dochter van Jan Jan Aert Philips, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van wylen Jan Gerits van Haselberch, aan de ene zijde, en Delis soene wylen Jan Willems van Duersen als man van Jenneken dochtere Henrick Jan Symons, weduwe van Gerit soene wylen Jan Gerits van Haselberch, aan de andere zijde, oirspronck nemende van de tocht ende zyne actie die de voerscreven Delis als van Jenneken zyne huysvrouw wegen wilde pretenderen ende eysschen op het vierde gedeelte van den achtergelaten guederen van Jan Gerits van Haselberch ende Maryken zynre huysvrouw, dochter wylen Thonis van Rysingen....
06-02-1589, Akkoord, Veghel

RHCE:
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 511, blz. 9, folio 160, nr. 85
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Jan Gerits de Mulder weduwer van Gertruijt voorschreven vigore testamenti ut afferit
Gertruijt dochter Jenneken dochter van Meriken weduwe Jan Gerits vanden Hasselberch in 3 texten
II blancken II penningen
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305
Zie ook soortgelijk:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375574&miview=ldt
305-Fiche 512, blz. 1, folio 163, nr. 107

WIE DIT DIT? MARIA HERTROUWDE?
Anthonis van Rijsinghen
- Maria (wijlen) x Jan Craenen
-- Willem
- Jan (wijlen)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617591&miview=ldt
31
Willem soene Jan Craenen verweckt bij wijlen Maria sijne huijsvrouwe dochter wijlen Anthonis van Rijsinghen vande selven ende wijlen Mariken sijnder huijsvrouwe voir deen hellichte. Delis soene Peter Delis als man ende mombair van Heijlken sijn huijsvrouwe ende Zebert Janssen de Visser als man ende mombair van Cristiaen sijn huijsvrouwe alle tsaemen erffgenaemen wijlen Jan Anthonis van Rijsinghen, tsaemen verweckt voir dander hellichte. Hebben bekent dat sij gescheijden ende gedeijlt hebben huijs, hofstadt, schuer, lant, sant, weije ende hautwas gelegen aent Eversche. Aen Willem soene Jan Craenen o.a.het aude huijs, hofstadt, metten halven dries daerbij ende aengelegen, de een sijde naest erffens Jan Willems van Heeswijck ende Delis Peterssen mede condivident voirschreven, de erffens Cathalijn weduwe Delis Lenarts ende die gemeijn straet.
1612, Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com