man‎Daniel Thonis van Rijsingen‏‎
Overleden ‎± 1625
[tekst]
Genoemd in akte 255 van 1624: "Soo hebben Dandel Anthonisse van Reijsinghe"
In akte 76 1626 van genoeld als wijlen: "wijlen Daniel Anthonissen van Reijsingen"

ABT1625

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703521&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
780 ... - a.z.: Henrick en Danel, kynderen van Tonis van Rysingen ...
Datering: 06-02-1589

https://proxy.archieven.nl/235/25080E66F984469C9B6B9CAB5C5038F0
7700.31 Index schepenprotocol Veghel (7700.31)
304 ... - a.z.: Hebrick en Danel soenen wylen Thonis van Rijsingen ...
Datering: 11-05-1591

ZOON JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617685&miview=ldt
27 Aert soene wijlen Arnt Segers soo voor hem selven ende mede fort ende sterck maeckende voir Hanricx sijne broeder absent.
Jan soene Daniel Anthonissen van Rijsingen wittich man ende mombair van Elijsabeth sijn huijsvrouwe <====
ende Arnt soene Jans Peterssen als wittich man ende mombair van Heijlwich sijne huijsvrouwe. Alle wittiche kijnderen wijlen Arnt Artssen voirschreven ende Gerartken sijn huijsvrouwe saligher vande ierste bedde....
1613, Sint-Oedenrode

ZOON ANTHONIS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617865&miview=ldt
7636.110 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.110)
207 ... vercooft aen Anthonis soene Daniel Anthonissen van Rijsinghe sijn vierde gedeelte ...
Datering: 1616

WIE IS "Nijclaes Gerartssen vande Nieuwelaer"?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617910&miview=ldt
252
252 Die voirschreven Lauvrijns Janssen Hanricxssen heeft wederome overgegeven Jannen soene wijlen Nijclaes Gerartssen vande Nieuwelaer het voirschreven stuck ackerlants. Aen Danielen Anthonis Willemssen van Rijsinghen vercooft een stuck ackerlants.
1616, Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/220EC30EC7BB4B74BC7F97AB2F399F9F
7636.111 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.111)
65 Over een verschil tussen Dandel Anthonis van Rijsinghe geassisteert met sijne kijnderen ter eenre ende Jan Jaspars met sijn mede erffgenamen ter saecke van seckere succesie inde naegelaeten goederen .. Willems Jan Cranen soene wijlen Jan Cranen ende Cristina dochter wijlen Anthonis van Rijsinghe over seckere dubieuse clausule in testamente van 23 september 1614.
Datering: 1621

GEZIN INCL ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11618104&miview=ldt
118 Thonis, Dandels, Gerits, ende Dirck alle wettiche kijnderen Dandel soene wijlen Anthonis van Rijsingen ende Lijsken Claes Gerits sijn huijsvrouwe, heeft vercooft ...
1622, Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/6F28033C8CB748FA89C5D4E80267F6E7
7636.111 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.111)
255 Soo hebben Dandel Anthonisse van Reijsinghe met … zijne kijnderen ende swaegers gerekent vande meubelen, bestialen ofte andersins dat Dirck vande voirschreven Daniel heeft gecooft. Soo worden bevonden dat Dirck Daniel Anthonissen van Reijsinghe noch schuldich blijft de somme van vier hondert twee en dertich carolus guldens etc.
Datering: 1624

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999007&miview=ldt
44
... * een erfcijns van 24 1/2 stuivers aan Deen Thonis van Rysingen tot Roij ...
11-04-1624, Transport, Veghel

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618422&miview=ldt
76 Soo hebben Jan Daniel Anthonissen ende Lujcas Aert Luijcassen Schovers gedaen hennen solemeele eede als man ende momboir vande onbejaerde kijnderen wijen Aert Aerts Vervoirt ende wijlen Mariken zijn huijsvrouwe dochter wijlen Daniel Anthonissen van Reijsingen.
1626, Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/78CB0775BC1F421EA5D6485B300A6677
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
110 Jan soene Daniel Anthonissen van Rijsinge ende Gerit zijne broeder hebben naer voirgaende renuntatie der tochte vande voirschreven Daniel Antonissen vercooft opgedragen ende overgeven Anthonis Daniels ende Dirk Daniels henne broeder alle de achterstellen ende vervallen contributie daer de naegebuuren hem vercoopere noch ten achteren zijn, aengaende de borgemeesterschap vande voirschreven Daniel Anthonissen.
Datering: 1626

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/1DA3040DE13F4CC7AAA42F71BA24E8FF
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
214 Jan soone wijlen Dandel Anthonis van Reijsinghe heeft vercooft ...
Datering: 1628

Gehuwd
[tekst]
Gezin genoemd in akte 118 van 1622: "Thonis, Dandels, Gerits, ende Dirck alle wettiche kijnderen Dandel soene wijlen Anthonis van Rijsingen ende Lijsken Claes Gerits sijn huijsvrouwe"
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com