man‎Michael Droesen‏‎
Gedoopt ‎16 okt 1692 Helden, Limburg, Nederland
[tekst]
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2832761&search_fd10=877
Feit ID 2832761
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: Doopregister 1683 - 1711
Feit datum 16-10-1692
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Drossen, Michael Geboortedatum=<=16-10-1692
Vader van de dopeling Drossen, Wilhelmus
Moeder van de dopeling Van Dael, Anna Algemeen=uxoris
Doopgetuige Chrisiaen, Petrus Jacobus Algemeen=mogelijk jacob[u]s ?
Doopgetuige Hermans, Margareta
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.003
Blad-Aktenummer

http://www.genbronnen.nl/bronnen/limburg/helden/dopen/1692.html
Helden D1692-041 - 16-10-1692 - blz. - (stempel 56) nr. 2
16 bap(tizatu)s e(st) Michael filius
Wilhelmi Drossen et Annae
van Dael uxoris ss fuerunt
Petrus Iacobus Christiaen et
Margareta Hermans et loco
susceptores Henricus Hilkens
baptista
Boijens

[Tekst]
This person can also be found on LandVanKessel

Gehuwd (religieus) ‎29 nov 1713 Helden, Limburg, Nederland
[tekst]
Waarom:
- Moeder doopgetuige bij eerste kind
- Vader doopgetuige bij tweede kind
- Doopgetuige 'Peters, Petrus' (2x) is echtgenoot van zus Francisca

http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2826106&search_fd10=873
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2830344&search_fd10=875
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2842176&search_fd10=885
Feit ID 2826106
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 29-11-1713
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Droesen, Michael Woonplaats=Helden
Bruid Janssen, Helena Algemeen=cum dimissorijs
Woonplaats=bree
Getuige bij het huwelijk Degens, Michaelis
Getuige bij het huwelijk Janssen, Wilhelmina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer

http://www.genbronnen.nl/bronnen/limburg/helden/huwelijken/1710-1714.html
Helden H1713-013 - 29-11-1713 - blz. (stempel 35) nr. 7
29
coram me contraxerunt
matrimonium Michael Droesen
et scholaster gunstra Helena Janssen
ex Bree cum dimissorijs in
praesentia testium Michaelis
Degens et Wilhelminae Janssen.
in fidem Jo[ann]es Knippenbergh
pastor.

Kids:
Joannes: Helden 19-01-1717 Doop Vader van de dopeling M Driesen, Michaelis x Janssen, Helena - getuigen: Claes, Joannes & Van Dael, Anna & Peters, Petrus
Anthonius: Helden 29-03-1721 Doop Vader van de dopeling M Droesen, Michaelis x Janssen, Helena- getuigen: Droesen, Jacobus & gelden, Gertrudis & Peters, Petrus
Petrus: Helden 20-11-1723 Doop Vader van de dopeling M Droesen, Michaelis x Janssen, Helena - getuigen: Droesen, Wilhelmus & Vogels, Catharina
Anna Maria: Helden 02-02-1735 Doop Vader van de dopeling M Dousen, Michaelis x Janssen, Helena - getuigen: Janssen, Joannes & Hilkens, Gertrudis & Hoefnagels, Adrianus & Kessels, Elisabeth
met:

womanHelena Janssen‏

[Tekst]
This person can also be found on LandVanKessel


2e huwelijk
man‎Michael Droesen‏‎


Gehuwd (religieus) ‎10 okt 1741 Helden, Limburg, Nederland
[tekst]
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2826543&search_fd10=873
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2827621&search_fd10=873
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2830687&search_fd10=875
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2831764&search_fd10=875
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2842452&search_fd10=885
Feit ID 2826543
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 10-10-1741
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Droesen, Michael
Bruid Gommans, getrudis
Getuige bij het huwelijk Droesen, Joannes
Getuige bij het huwelijk Gommans, Anna
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking
van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer

http://www.genbronnen.nl/bronnen/limburg/helden/huwelijken/1740-1744.html
Helden H1741-018 - 10-10-1741 - blz. (stempel 72) nr. 3
october die vero 10
contraxerunt matrimonium coram me
infrascripto Michael Droesen et
Getrudis Gommans testes sunt Jo[ann]es
Droesen et Anna Gommans
L: de Vos

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_225.htm
Jacques Rutten; Nr 225. 11-09-1741 RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 103
Huwelijksvoorwaarden voor Michiel Droesen X Geertruy Gommans
In den naeme der heylige Dryvuldigheyt amen.
Condt ende kennelijck sij een ieder openbaer, hoe dat op heden dato onderss voor mij onderss secris sijn gecompareert Michiel Droesen als toekomende bruydegom, geassisteert bij Caspar van der Velden als getuygen, ende Geertruy Gommans als toekomendebruyt, geassisteert bij haeren vader Marten Gommans ende haer moeder Helena Smolders als naeste bloet en getuygen. Welcke hebben begeert te concipiƫren ende onderlinge te sluyten in den naeme des Heeren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck, tusschen hem bruydegom ende bruyt voorss, ende sulx naer het gebodt des Heeren te solemniseeren.
Ende om te verhoeden alle questien ende geschillen die hier naermaels bij afflijvigheydt van bruydegom ofte bruyt ofte dessens kinderen mochten voorvallen ofte spruyten, hebben uyt goeder ende voorsieniger deliberatiƫn, gemaeckt, geordonneert ende gesloten, maecken, ordonneeren ende sluyten dese contract ende houwelijckxse voorwaerden, inder voegen ende manieren als volght:
Ten eersten dat de toekomenden bruydegom ende bruyt willen ende begeeren dat het kindt dat de toekomende bruyt nu heeft, ende in ehestandt verworven heeft met Jan Brokx, ende de kinderen die sij in desen toekomenden met Michiel Droesen mochte komen te verwecken, egaele ende gelijcke kinderen sullen sijn in de goederen van de bruyts vader ende moeder voorss. Reden bij versterff somtijdts anders mochte comen te vallen.
Verders is versprocken, dat bij aldien de toekomende bruyt eerst afflijvigh quame te worden, dat den bruydegom het voorss kindt van de bruyt, indien het selve niet bequaem en mochte wesen om sijnen kost te gewinnen, noch een jaer en sess weecken salmoeten onderhouden.
Verders is versproocken bij aldien den toekomenden bruydegom ende bruyt iet quaemen te geven aen Jan Droesen, soone van den bruydegom voorss, want hij tot staet mochte komen, dat sulx het voorkindt van de bruydt oock sal hebben.
Welcke puncten en artyckelen den voorss bruydegom ende bruyt te samen ende elck van hun besonder hebben toegestaen hetgeene voorss is vast te houden.
Des ter oirkonde hebben de voorss bruydegom ende bruyt, mitsgaders vader en moeder van de bruyt, en getuygen dese eygenhandigh, beneffens mij secris, onderteeckent tot Helden, den elffden september 1741.
Onderstont: Michiel Droesen; Gertruy Gommans; Marten Gommans; Helken Smolders; Kasper van der Velden.
en was onderteeckent: P. Jurgens Secris
T'accordeert P. Jurgens secris
met:

womanGertrudis Gommans‏

[Tekst]
This person can also be found on LandVanKessel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com