man‎Joannes Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏‎
Geboren ‎± 1570
[tekst]
In dit tijdvak leven twee Henrick Peters Verweteringe, beide zijn genoemd in akte 424 van 10 december 1599
Slechts e'e'n van hen heeft een zoon Jan.

(1)
Henrick Peter Peters Verweteringe x Delia Dierix Mercelis Maegelmakers (akte 409 datering 1600-1605, akte 169 datering 1570-1575)
- Catarijn x Henrick Servaes Gerit Scoenmekers (akte 409)
- Jenneken x Peter Henric Peters van Heeswijck (akte 409)
- Peter (akte 409)
- Diricxken (akte 409)
- Heijlken (akte 409)

(2)
Henrick Peter Ardts van der Weteringe x Hanrcxken Eymert Blocklant (akte 89 datering 1605-1612, akte 367 datering 1577-1581, Akte 9 van 10 mei 1595, Akte 247 datering 1597-1600, Akte 149 datering 1600-1605)
- Peeter (akte 9)(akte 247)(akte 149)
- Jan (akte 89) (akte 9)(akte 247)(akte 149)
- Herman (akte 89) (akte 9) (akte 247)(akte 149)
- Laurens (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Claes (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Lijntgen (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Eijmbert (akte 89)(akte 149)
- Hilleken x Gerit Janssen (akte 89) (akte 247)(akte 149)
- Elsken x Gerart Claessen van Gerwen (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Ardt (akte 89)(akte 149)

Waarom:
- Bij doop van kids van zijn zoon Joannes zijn broers Herman en Nicolaus aanwezig.

Zoon Joannes geboren rond 1597 - dus geboren voor 1597-21=1576
Dochter Heijlken geboren voor 1595 - dus geboren voor 1595-21=1574

Genoemd in akte 9 van 10 mei 1595. Dus geboren voor 1575.

Genoemd in akte 208 van november 1618 met ZONDER momboir.

ABT1570

Overleden ‎± 1618
[tekst]
Genoemd in akte 526 datering 1597-1600: Notitie in kantlijn van 29 januari 1605 noemt "Jan Henric Peters"
Genoemd in akte 222 van 8 februri 1605: "Jannen Henrick Peters tot behoeff van den onmundigen kynderen van Art Henrick Peters"
Genoemd in akte 35 van xii februarij 1607.

Zie akte 174 van maart 1618: "Hermen Henrick Peeterss. momboir van de onmundige kynderen wijlen Jan Henrick Peeters"
Erfdeling akte 208 van nov 1618.

ABT1618

ONDUIDELIJK OF ANNA ZIJN VROUW WAS!!!!

Akte 73 van 21 november 1606: "Anna wedue Jan Henrick Peters"
Akte 231 van 4 mei 1609: "Anna eertijts wedue Jan Henrick Peters met kynde"

NB: AKTES 73 en 35 SPREKEN ELKAAR TEGEN. DUS ANNA NIET ZIJN VROUW????
‎, ongeveer 48 jaar
[Tekst]
Zie akte 208 datering 1615-1619 - de 7 KIDS GENOEMD - JAN EN HELIJKEN ZIJN DE OUDSTEN.
Zie akte 218 van 12 mei 1618: VIJF ONMONDIGE KIDS:
- Jan (Akte 317 5 februari 1626)(Akte 72 van 4.5.1632) (akte 208)
- Heijlken (Akte 21 en 44 van 4 maart 1656) (akte 208)
- Maria (Akte 317 5 februari 1626) (Akte 286 van 9.1.1638) (akte 208)
- Henrick (Akte 80 1620-1623) (akte 208)
- Henricxken (Akte 1208 maart 1624) (akte 124 van 15.12.1640) (Akte 220 van 28.12.1661) (akte 208)
- Embert (Akte 72 van 4.5.1632) (Akte 116 15.2.1636) (akte 208)
- Pieter (Akte 84 van 5.7.1632) (akte 124 van 15.12.1640) (akte 208)

=================

Henrick Peter Stuelkens
- Adriaen
- Jannen
https://proxy.archieven.nl/235/E57BB88AC8534113BFF13DE440D6036C
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
95 Jan Michiels, het contingent der onmundigen van den utvaert, Jan Janssen oft zijne naecomelingen, Adriaen soone Henrick Peter Stuelkens, verkoop, Jannen Henricxss. synen broedere, huijs hoff ende erffenisse 7 lop. onder dWijbosch, wedue jan Spirincx met hare kynderen, Peeter soone Lambert Peeters, Peeter Jan Peeters, die gemeijn straete, slotformule, 17 november 1597, testes Jan Henricx ende Jan Gijsberts
Datering: 1597-1600

- Hilleke Henric Stuelkens
- Jan Henrick Stuelkens
https://proxy.archieven.nl/235/E5D3C839634C4F5E98B3118242C3008F
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
237 Rekeninge voor Anna wedue Dirick Roeloffs van den intrest van 52 gl. 14 st. by Ardt Servaess. ende Henrick Peter Verweteringe opten 30 december 1598 te betalen Luijcas Jan Diricx ende Henrick Diric Roeloffs momboiren tot behoeff van d etwee onmundige kynderen bastaien ende Metgen kynderen Bastiaen ende Henricxken Goossens dochter – inden iersten aen Bastiaentgen utgereyckt het laeken tot een hemd twee ellem elc elle toen st. noch gelt gegeven int ierste vertreck buyten Schijndel ii gl, Bastiaentgen geseynt met Hilleke Henric Stuelkens in presentie Luijcas Jan Diricx momboir iii gl., noch Jan Henrick Stuelkens gegeven van het onderhaut van vs. Bastiaentgen dat hem noch resteerden in present ende met consent van Juijcas Janss. ende Henrick Diricx momboiren vii gl. v st., noch Metgen vs. ontfangen opten vs. interest van Jan Gerart van den Ven van wgen die vs. Anna ii gl., noch Anna vs. Metgen vs. gecocht een paer hosen voor xix st. – actum xxf februari 1603 in presentie Jan Mijssen scepenen, Luijcas Janss. ende Henric Diricx momboiren, me present D.Gerwen secretaris 1603
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/A6ED06B292754575B52EFB0C88ECD4B5
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
252 ... 16 februari 1599 ... Jan Henrick Peeters ende Peeter syn broedere, scheiding en deling, huijs hoff ende erffenisse, Peeter Lambert Peeters, die wedue Henrick Peter Rutten, Peeter is te deel gevallen de helfte vanden erffenisse beneven de wedue jan Spirincx, metten esthuijse daerop staende affgepaelt als voor ende den backoven tot behoeff van hun beyden gereserveert, 28 st. aen die Kercke ende Sinte Catarynen altaer tot Vucht, noch xxx st. ten Bosch aenden
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/46CDF8C3D74147788F1CD9223BCA7F77
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
412 Jan Henrick Peeters, betalingsgelofte, Luijcas Rutger Luijcass. 50 gl. procederende van goeden geleenden gelde, 21 november 1599, ...
Datering: 1597-1600

Henrick Peter Ardts Stuelkens
- Jan
- Hermen
https://proxy.archieven.nl/235/0B463C991A0A4CC680AD128EEFDB46A8
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
460 ... Jan ende Hermen gebruederen kynderen Henrick Peter Ardts Stuelkens, betalingsgelofte, seeckere coopmanscap van eenen perde, 27 februari 1600 ...
Datering: 1597-1600

H.P.A. vd Wetering -> kantlijn Jan Henric Peters
.
https://proxy.archieven.nl/235/FE66DE99B303444FA6DD1FED25142BD4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
526 ... Henrick Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, Henrick Peter Ardts van der Weteringe 210 gl., ter cause van den coope van eenen stuck lants onder dWijbosch gemeynlick genoemt den Joester, de helfte van huijs hoff ende erffenisse welck die vs. Henrick ende Henrick Peter Peters voor dander helfte in coope vercrgen hebben tegen Claes Claes Delis – in de marge: 29 januari 1605, heeft Jan Diric Roeloffs getelt aen handen van Jan Henric Peters ende Hermen Henricx die 210 gl. by Ceel Peters gelooft 167 gl. en 15 st. dar gecort 29 gl. 8 st.van twee jaer nterest blijft de summe 138 gl. 7 st., aen Jan Diricx ten Bossche 43 gl., 8 februari 1605
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350933&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
74 Jan Henrick Peters Stuelkens, betalingsgelofte, Gysbert Ryckers, 50 gl. procederende vanden vs. coope, ...
Datering: 1600-1605
Zie ook 75
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350934&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350953&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
94 ... , Jan Henric Peter Stuelkens, ...
Datering: 1600-1605

JAN EN ART - ART OVERLEDEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351081&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
222 1 ½ lop. onder het Wijbosch in de Weeu, slotformule, 25 februari 1603, testes Jan Mijss. ende Jan Gysbers scepenen, deze geloofte is verandert 8 februri 1605, Jan Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, Jannen Henrick Peters tot behoeff van den onmundigen kynderen van Art Henrick Peters, 210 gl. welc Marcelis Peters hadde gelooft te betalen nae doode van Henrick Peter Stuelkens, 25 februari 1603, testes Jan Mijss. ende Jan Gijsbers scepenen
Datering: 1600-1605

NOEMT JAN OP 12-feb-1607 ????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375820&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
35 Onder dese naebeschreven voirwarden ende conditiën soo willen Jan Hermen Laureijns Claes gebruederen Lyntgen die suster alle wittige kynderen Henric Peter Ardts van der Weteringe die vs. Lyntgen cum tutore , soo voor hen selven ende mede hen respective fort ende sterck maeckende voir henne susters oft broeders oft susters kynderen ten beurde stellen nae voorgaende sondaechse veylinge ende ten hoochsten voor alle man vercopen eenen acker tuellants met syne grechticheijt ende toebehoirten groot ontrent twee ende een halff lopense oft soo groot ende cleyn del selven gelegen is binnen der prochien van Schyndel onder het Wybosch ter plaetssen genoemt op die Locht ... actum den xii februarij 1607 ...
Datering: [1607]

NOEMT als eerste "Jan Henrick Peters" en achteraan "Anna wedue Jan Henrick Peters"
.
https://proxy.archieven.nl/235/B6E43D3DCEEA493B8BD48F51CC70553A
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
73 Jan Henrick Peters, Henrick Janssen Vercuijlen, eenen acker tuellants met groesvelt 3 lop. in Sporckenhorst, Heer en mr. Andries Jacopss. van den Boghert pastoir, Jan Henricx cranck wesende van de peste ende hem syn kercken rechten was aendienende, Jan Luijcas Janssen man van Anna wedue Jan Henrick Peters za:, 21 november 1606, ...
Datering: 1605-1612

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/C33A32B4E24B40E5B6087E111621A619
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
104 ... , die wedue Jan Henrick Peters met haren kynde, ...
Datering: 1605-1612

ANNA WEDUWE J.H.P.
https://proxy.archieven.nl/235/77BED7366572444DABE4C8854A783B51
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
231 Henrick Eijmbert Voets ende Peter Jan Gerits, den gemeijnen dijck gemeijnlick genoemt Reijndersdijck, Meriken eertijts wedue Luijcas Elias, Anna eertijts wedue Jan Henrick Peters met kynde, Jan Joris, 4 mei 1609, testes Gijsbert Jasnss. ende Peter Henricx scepenen, Jan Joris Peters, betalingsgelofte, Willem Gerit Goossens, Jan Henricx van Gerwen
Datering: 1605-1612

"Jan soone Jan Henrick Peters inden name van syne moeder" - dus echtgenote leeft nog.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375821&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
36 Op huijden den vijfften april 1600 ende xvii soo heeft Jan soone Jan Henrick Peters inden name van syne moeder getelt aen handen Hanrick soone wijlen Ardt Henrick Peters de summe van 40 gl. ende dat voor hem emde mede voor Willemken sijn suster –in presentie van Herman en Laurens broers kinderen van Henrick Peter sen ondertekend door secretaris H.D. van Gerwen 1617; ...
Datering: 5-4-1617

https://proxy.archieven.nl/235/0D87B955FF364FD8A93926CE99047EED
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
174 ... 13 maart 1618 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peeterss. momboir van de onmundige kynderen wijlen Jan Henrick Peeters, 15 maart 1618 ...
Datering: 1615-1619

ERFDELING
GEZIN:
Jan Henrick Peeterss
- Jan
- Heijlken x Jan Huijbert Spierincx
- vijf onbejaerde kynderen: Peeter Henrick Eijmbert Henricxken ende Mariken (momboir Laureijns Henrick Peeterss.)
.
https://proxy.archieven.nl/235/1A43D0DF56EB412C8210C40C3DBC9F8A
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
208 Gijsbert Antonis Smits ende Ardt Jans Geerlings schepenen, Jan zoone Jan Henrick Peeterss., Jan zoone Huijbert Spierincx man van Heijlken dochter Jan Henrick Peeterss., Laureijns Henrick Peeterss. momboir van de vijf onbejaerde kynderen Jan Henricx vs. nl. Peeter Henrick Eijmbert Henricxken ende Mariken, scheiding en deling, woonhuijs hoff boomgaert metten aenliggende landen 3 lop. onder het Wijbosch, Peter Lambertss. van den Vorstenbosch, Peeter soone Henricx condivident, die gemeijn straet, 3 gl. aen Gerit van de Wiel, esthuijs hoff boomgaert metten aenliggende lande 1 ½ lop. ter plaetse vs., Jan Luijcas Janss., Jan Jans Henricx, Jan Gerits van de Ven, 1 ½ gl. aen Jan Willem Bloemers
Datering: 1615-1619
Page 215 of 371 - Meij anno 1618
Page 217 of 371 - geen datum
Page 218 of 371 - novemb @ 1618

BROER HERMAN MOMBOIR - VIJF ONMONDIGE KIDS???
https://proxy.archieven.nl/235/DEF366E92E29477A98A1757DA0CAA2E1
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
218 los briefje: gelofte gepasseert 6 februari 1626, quod attestor P. van Griensven secretaris 1626, memorie, Henrick soone Lenart Gerits, betalingsgelofte, Hermen Henrickx Peeters momboir van de vijf onmundige kynderen Jan Henrick Peters, 12 mei 1618, testes Ardt Janss. Verhaigen ende Gijsbert Huijgen schepenen
Datering: 1615-1619

Henrick Jacops
- Luijtgart x Antonis Henrick Jordens (wijlen)
- Symon
-- Jan
-- Cataryna x Jan Matijs Janss.
-- Anneken x Henrick Gerits van Dijck
-- Henricxken x Henrick Aelberts (wijlen)
- Anneken x Jan Henrick Peeterss. (beide overleden) <=== ANDER PERSOON WANT
-- Hester (momboiren Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss.) <=== ANDER KIND
- Anneken (overleden) x Jan Luijcas Janss. <== ANNEKEN HERTROUWT
-- Jan
-- Mariken
- Adriaen (overleden)
https://proxy.archieven.nl/235/4BC03B20BEC74195947855D6B7933092
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
224 Ardt Janss. Verhaigen en Adam Gerits van Gerwen schepenen, Luijtgart dochter Henrick Jacops naegelaten wedue Antonis Henrick Jordens , Jan zoone Symon Henrick Jacops, Jan Matijs Janss. man van Cataryna, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken beyde dochteren Symon Henricx vs., Henricxken dochter Symon Henricx naegelaten wedue wijlen Henrick Aelberts, Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss. momboiren van Hester dochter van Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel, Jan Luijcas Janss. met Jan ende Mariken zyne onmundige kynderen verweckt by Anneken dochter Henrick Jacops vs. sijn ierste huysvrou, alle erffgenamen wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling
Datering: 1615-1619
Zie ook 206 van 1618
https://proxy.archieven.nl/235/D1D29F0BC1F341E9AE69734CA01D517E

MOGELIJK: ANNEKEN HENRICK JACOBS
WIE IS HEESKEN?
https://proxy.archieven.nl/235/B06B4546F09447B7B7845782C79B9263
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
229 ... , Heesken dochter Jan Henrick Peeters verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, 16 february 1619, ...
Datering: 1615-1619

WIE IS HEESKEN?
https://proxy.archieven.nl/235/58936DC641EA45BB91FC7FC05374CA1C
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
1 Akte mbt van Hendrick Willem Peterss. vader van Hendrick Hendrickss. zijn zoon als bruidegom en Hester dochter wijlen Jan Henrick Peterss. verwekt bij Anna dochter van Henrick Jacobs voor pastoor van den Bogart
Datering: 6.1.1619

DATERING ONDUIDELIJK - IN SCHEPENBRIEF OF NIET ???
Henrick Peterss. Verweteringe
- Heijlken x Ardt Jans Ariens Verhaigen
- Hermen
- Laureijns
- Jan
-- Jannen
-- Henrick (onmondig)
https://proxy.archieven.nl/235/6E7E6541B1FF4EC6807CEC45C00C5FF3
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
80 ... Bossche schepenbrief dd. 20 december 1601, Ardt soone Jans Ariens Verhaigen man van Heijlken dochter van Henrick Peterss. Verweteringe, , transport, Hermen Henrick Peeterss., Laureijns Henrick Peterss., Jannen zoone Jan Henrick Peterss., Jannen Huybert Spierincx momboiren van Henrick onmundige soone Jan Henrick Peterss. t.b.v. Henrick soone Jan Henrick Peterss.
Datering: 1620-1623

BROER HERMAN MOMBOIR VAN KIND HENRICXKEN
https://proxy.archieven.nl/235/B04173AA400347A3BC220CB0132A5923
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
120 ... Hermen Henrick Peeterss. momboir van Henricxken dochter Jan Henrick Peterss., 5 maart 1624, ... vercocht, Jannen zoone Jan Henrick Peterss., een cleijn woonhuijs met 8 royen lants, ... 8 maart 1624 ...
Datering: 1623-1626

TWEE KIDS! BROER HERMAN MOMBOIR
- Maritken (onmondig)
- Jan
https://proxy.archieven.nl/235/EFB65451EC60466C88F5BCA5F32C757D
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
317 ... 5 februari 1626 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peeterss. ende Jannen soone Jan Henrick Peeterss. als momboiren van Martiken onmundige dochter Jan Henrick Peters, procederende van goede ende wel getelde penningen, 6 february 1626, ...
Datering: 1623-1626

BROER HERMAN MOMBOIR OVER ZOON EMBERT
https://proxy.archieven.nl/235/896F82C10E9F47A182249F5E19F141AE
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
72 Jan zoon van Henrick Lenart Gerits met een betalingsgelofte aan Herman Henrick Peeters en Jan zoon van Jan Henrick Peeters voogden van Embert zoon van Jan Henrick Peeters met verwijzing naar akten uit 1618 en 1626
Datering: 4.5.1632

ZOON PIETER?
https://proxy.archieven.nl/235/52339C3E09994D98BFFC0E391E419AD5
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
84 Anrthonis Janssen Creest met betalingsgelofte aan Pieter Jan Henricx Verweteringe met een notitie in de marge dd. 13.1.1662
Datering: 5.7.1632

ZOON EMBERT?
https://proxy.archieven.nl/235/640C3A54FD6B4ABCB3986DA51C6C99F7
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
116 Jan zoon van Hendrick Lenarts met betalingsgelofte aan Embert zoon van Jan Hendrick Peeters Verweteringe
Datering: 15.2.1636

DOCHTER MARIJKEN x Gijsbert Aerdt Gijsberts
https://proxy.archieven.nl/235/B15B0A7FE9F34C9D94180C002C9CC7A1
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
Schepenakte
286 Marijken weduwe van wijlen Gijsbert Aerdt Gijsberts dochter van Jan Henricx Verweteringe heeft verkocht Anneken weduwe van Wouter Peeter Goijarts land in de Haige in koop verkregen via Dirck Henrick Dircx ...
Datering: 9.1.1638

DOCHTER HENRICXKEN EN ZOON PETER?
https://proxy.archieven.nl/235/B65A718B75B449128FF280E5E5247793
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
124 ... Adriaen zoon van Pauwels & Lijsken als vader en voogd over zijn minderjarig kind verwekt bij Henricxken dochter van Jan Verweteringe en met hem Peeter zoon van Jan Verweteringe momboir van dat kind, ...
Datering: 15.12.1640 en 17.12.1640

DOCHTER HEIJLKEN? x Jan Huijbert Spierincx
https://proxy.archieven.nl/235/7C285D78C7D048BA819F0ACD8A660C85
5116.24 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.24)
21 Testament van Jan Huijbert Spierincx en Heijlken dochter van Jan Hendricx Verweteringe echtelieden te Schijndel onder Eerde in welke akte verder genoemd worden: Jenneken hun dochter gehuwd met Lambert Smits kuiper wonende te Antwerpen, gepasseerdte Schijndel ten overstaan van Aert Jansse van der Hagen en Gerit Jasperssen beiden uit Eerde
Datering: 4 maart 1656

DOCHTER HEIJLKEN? x Jan Huijbert Spierincx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330599&miview=ldt
5116.2 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.2)
44 Testament van Jan Huijbert Spierincx en zijn vrouw Heijlken dochter Jan Handrick van de Weteringhen inwoners Schijndel herdgang d' Eerde. Hun dochter is Jenneke getrouwd met Lambert Smits, kuiper te Antwerpen die o.a. 200 gulden krijgt voor haar huwelijk. De testateurs willen dat hun andere kinderen ook evenveel krijgen
Datering: 04-03-1656

DOCHTER HANDRICKXKEN? x Adriaen Pauwels Ryckarts
https://proxy.archieven.nl/235/5191090053414F3E8C6AC93034CA83B1
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
220 Marijken dochter van Adriaen Pauwels Ryckarts verwekt bij Handricxken zijn vrouw dochter van Jan Handrick Verweteringe samen met Jan en Peeter broers zonen van Jan Verwetering voor een helft en Catarina weduwe vn Adriaen Pauwels geassisteerd door Jan Erbert Janssen en Pauwels Jan Peeters momboir over Pauwels en Jenneken minderjarige kinderen van Arien Pauwels & Catarina, hebben verkocht ... met betalingsgelofte van Jan en Peeter zonen van Jan
Datering: 28.12.1661

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manJoannes Joannis Henricus "den oude" Verwetering | Stuelkens‏
Geboren ‎± 1597
[tekst]
Geboren voor 1627-20=1607
Geboren na 1684-90=1594
Dus 1594-1607

DE OUDE:
Zie testament akte 189 van 10-7-1681: "Jan Janssen Verweteringe de oude weduwnaar van Merieken dochter van Jan Luijcken"

PATRONIEM HENRICUS:
Zie akte 161 van 18.3.1641: "Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas"
Bij doop dochter Anna genoemd als "Joannes Joannis Henrici"".

ALIAS STUELKENS OMDAT:
Zie testament Jan Janssen Verweteringe de oude akte 189 van 10-7-1681, verwijst naar eerder testament van 23 januari 1663.
Zie testament Jan Janssen Verweteringhe akte 3 van 23-01-1663, noemt "natuurlijke kinderen verwekt bij Emken Dirck Laurenssen"
Zie doop Maria Laurentii 17-03-1642 natuurlijk dochter van Joannes Joannis Stuelkens en Emerentiana Theodorici Laurentii

Zie akte 102 van 3.11.1633: "Jan Jans Verweteringe 37 jaar" - dus geboren rond 1596
Zie akte 193 van 19.5.1638: "Jan Jans Verweteringe oud 40 jaar" - dus geboren rond 1598
Zie akte 78 van 07-11-1650: "Jan Janssen van de Weteringen schepen in Schijndel oud 52 jaar" - dus beboren rond 1598
Zie akte 114 van 28-12-1650: 55 jaar - dus beboren rond 1595
Zie akte 115 van 09-02-1651: 55 jaar - dus beboren rond 1596
Zie akte 82 van 14-4-1660: 65 - dus beboren rond 1595
Zie akte 265 van4-10-1662: (65) - dus beboren rond 1597
Zie akte 86 van 25-06-1669 (72) - dus beboren rond 1597
Zie akte 110 van 12-02-1670 (71) - dus beboren rond 1599

ABT1597

Getuigen:
Joannes: Joanna Laurentij Henrici & Hermannus Henrici Stuelkens <== Broer van vader
Lucas: Joannes Huberti & Maria Joannis Lucae <== Joannes Huberti is echgenoot van zus Heijlken
Joanna: Nicolaus Henrici Stuelkens & Anthonia vrouw van Hermannus Henrici Stuelkens & Joanna Joannis Lucae <== Twee broers van vader.
Anna: Gisbertus Aert Gijsberts & Catharina Joannis Simonis

Begraven ‎26 apr 1684 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Overledene Jan Verweteringe
overleden te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 26-04-1684
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
den Ouden laet achter 2 kinderen op de Schooth <=== DEN OUDEN
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 13
Gemeente: Schijndel
Periode: 1667-1698
Religie: Nederduits Gereformeerd

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-12BC?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 6989 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Tekst]
"Jan soone Jan Henrick Peters inden name van syne moeder" - dus moeder leeft nog.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375821&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
36 Op huijden den vijfften april 1600 ende xvii soo heeft Jan soone Jan Henrick Peters inden name van syne moeder getelt aen handen Hanrick soone wijlen Ardt Henrick Peters de summe van 40 gl. ende dat voor hem emde mede voor Willemken sijn suster –in presentie van Herman en Laurens broers kinderen van Henrick Peter sen ondertekend door secretaris H.D. van Gerwen 1617; ...
Datering: 5-4-1617

https://proxy.archieven.nl/235/1D2B68B8D462416BB8EE3BEC998704A6
5122.69 Index schepenprotocol Schijndel (5122.69)
88 Dirck zoon van Peeter Jan Gerits en Jan zijn broer met transport aan Jan zoon van Jan Henricx Verweteringe uit huis en hof etc. met verwijzing naar een schepenbrief dd. 22 oktober 1624 en land onder de Borne
Datering: 13 december 1633

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/FAF0BA36B522446DA193DD44C51BC394
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
102 Verschenen Peeter Henricx van Delft oud 35 jaar en Lambert Henricx van Aelst [dubieus] oud 50 jaar met een verklaring over een zesjarige merrie met diverse kenmerken dat door Gering Delis is verkocht aan Claes Henricx van Delft die het ook weer verkocht heeft [9.10.1633]; idem een verklaring ter instantie van Aerdt Gijsberts door Peeter zoon van Jan Henricx Verweteringe oud 30 jaar (?) en Jan Jans Verweteringe 37 jaar over een aftandse zwartbruine merrie met zwarte manen en een zwarte staart en een wit streepje op de neus uit de eigen paarden van Aerdt Gijsberts
Datering: 3.11.1633

https://proxy.archieven.nl/235/7C73D6A16B1D439FB157351415C720E1
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
204 Goyert zoon van Gijsbert van den Bogert transporteert aan Jan Janssen Verhoeven het erfrecht van ‘plantasie’ onder Wijbosch tegenover Jan Jan Henricx Verweteringe potinge
Datering: 23.5.1635

https://proxy.archieven.nl/235/C51E2AC9B6BC4E96B8612E9CEF5C2AEA
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
202 los briefje: Jan Jan Hendricx Verweteringe heeft verkocht Jan Ardt Dircx van Vechel, land onder Wijbosch in de Beemde en land in de Everdonck; Jan Luycas Janss. heeft verkocht Jan Jan Henricx Verweteringe land inden Erdenborch, met last een de H.Geest te ’s-Hertogenbosch, de Leemputtencamp
Datering: 4.12.1636

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/C4FE24CFD2C848E880BEAB4F291753C7
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
193 Vervolg op scan 294 – Voor schepenen Van der Haigen en Jan Lucas Jans is verschenen Jan Jans Verweteringe oud 40 jaar en Evert Jan Henricx oud 27 jaar met een verklaring ter instantie van Willem Emonts over een vijfjarige roodbonte merrie met diverse kenmerken uit de stal van Willem [14.5.1638]; ...
Datering: 19.5.1638

GEZIN ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/48930C4802C9453E82000D62C87AA73A
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
161 Questie ende verschil tussen Ruth zoon van Jan Ruth Jansse en Jan Lucas Jans, Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas, Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart weduwe wijlen Jan Jan Lucas en tegenwoordige vrouw van Jochem Hendrick Boogarts, het minderjarig kind van wijlen Jan zoon van Jan Lucas en Marijken, oirspronck nemende vuijt seeckeren manslach byde voors. Ruth Janssen in den jaere 1638 den iersten dach van de maendt augusto in den persoon van den voorseijde Jannen sone Jan Lucas voors. geperpreteert inde heerlicheijt van Schijndel ter plaetse aent Wijbosch alles nae breeder luijt van den informatie byden Heer Schouthet van Schijndel nomine officij daer over genomen in daete den tweeden augusto anno voors. ....
Datering: 18.3.1641

BROER EMBERT
https://proxy.archieven.nl/235/3AC9833E74B44F688A6F7DEB363637AE
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
236 Embert Jan Hendricx Verwteringe heeft verkocht Jan Jans Verweteringe zijn broer land in de Loosbraeck
Datering: 17.7.1648

SCHEPEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856962&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
47 Jan Jans Verweteringe en Adriaen van Dinther schepenen ...
Datering: 27.7.1650

SCHEPEN EN LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/F6523EE9943348D0B19CA8BF16EBC077
5115.3 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3)
78 Voor mij notaris en getuigen verscheen Jan Janssen van de Weteringen schepen in Schijndel oud 52 jaar, ...
Datering: 07-11-1650

SCHEPEN EN LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/EFDE8957C9ED4FBDAD1A227EF2C80783
5115.2 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.2)
114 ... Voor mij notaris en getuigen verschenen Jan Mattijssen van Herentom oud 62 jaar en Jan Janssen van de Wetering schepen in Schijndel oud 55 jaar, ...
Datering: 28-12-1650

https://proxy.archieven.nl/235/90E895190A6B4CAA99D39125C34C7C92
5115.2 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.2)
115 ... Voor mij notaris en getuigen verschenen Jan Janssen van den Weteringen schepen te Schijndel oud 55 jaar ...
Datering: 09-02-1651

TESTAMENT: NATUURLIJKE DOCHTER
https://proxy.archieven.nl/235/737C5387AF0B41D480147B00F61F899F
5115.3 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3)
166 In de naam van de heer Amen. Vandaag 10 Januari 1652 verscheen voor mij notaris en getuigen Jan Janssen Verwetering inwoner van Schijndel gezond van lijf en leden en in het bezit van zijn verstand en geheugen. ... Hij vermaakt aan zijn natuurlijke dochter Mariken verwekt bij Emken dochter van Dirck Frensen als aalmoes een twaalfde deel van ...

Jan Jansen Verweteringe x Marijken Lucas Jans (wijlen)
- Jan
- Lucas
- Anneken
Jan Lucas Jans x Marijken Willem Gijsberts van den Boogart
- Willem (minderjarig)
Jan Lucas Jans (wijlen) x Jenneken Willem Janssen opte Hoeven
- Hugo van Berckel
etc
https://proxy.archieven.nl/235/374733A7532C4F22B099D7C5D0D46247
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
106 Jan Jansen Verweteringe weduwe van wijlen Marijken dochter van Lucas Jans verwekt bij Anneken dochter van Hendrick Jacops en hun kinderen Jan Lucas en Anneken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Lucas Jans verwekt bij Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart en Hugo van Berckel verwekt bij Jenneken dochter van Willem Janssen opte Hoeven weduwe van wijlen Jan Lucas Jans, adraen Hendrick Faessen Schoenmakers man van Hilleken, Embert Jans Verweteringe man van Jenneken, Mathijs Peeters Verweteringe gewezen man van Catarina dochter van Embert Hugo & Jenneken, Gerit Hendrick Jans en Jan Lambert Dircx momboiren van de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan Hendrick Jans verwekt bij Marijken dochter van Embert & Jenneken, Pieter Gijsberts en Jan Hugo van Berckel momboiren van de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan Gijsberts verwekt bij Arnolda dochter van Embert & Jenneken, hebben een akkoord gesloten i.v.m. goederen van Jan Lucas & Jenneken o.a. land in de Everdonck
Datering: 9.2.1654

Jan Lucas Jans x Marijken Willem Gijberts van den Boogart
- Maijken x Jan Jans Verwetringe
-- Jan
-- Lucas
- Willem (onmondig)
https://proxy.archieven.nl/235/CB7030D6DD834CE1BA30E2BD62DEF174
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
116 Jan zoon van Jan Jans Verwetringe, Jan Jansse Verweteringe vander van Lucas verwekt bij Maijken dochter van Jan Lucas Jans, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem onmondige zoon van Jan Lucas verwektbij Marijken dochter van Willem Gijberts van den Boogart met een scheiding en deling ...
Datering: 3.3.1654

WEDUWNAAR:
https://proxy.archieven.nl/235/2F9DC591F3FA453A8673C11164F7AD5D
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
265 Aerdt Jan Faessen Schoenmaeckeers heeft gedeeld met zijn mede-erfgenamen en hem is te deel gevallen een rente uit goederen van Jan Luijcas Janssen waarvan de constitutiebrief onvindbaar is, Jan Janssen Verwetering weduwnaar van Marijken dochter van Jan Luijcas, Gijsbert Willems van den Bogaert voogd over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Luijcas
Datering: 27.3.1656

https://proxy.archieven.nl/235/DEA2099EC00B4879AEA03113F321E7DC
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
473 Jan Janssen Spierincx, kerkmeester van Den Dungen (66) en Jan Janssen Verweteringe, oud-schepen uit Schijndel met een verklaring ...
Datering: 3-12-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077787&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
82 ... Jan Janssen Verweteringe (65), borgemeester in 1631; ...
Datering: 14-4-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077795&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
90 Extract uit het boek van Jan Janssen Verweteringe, borgemeester van Schijndel in 1631, toen hij de gebuurcijnzen heeft opgehaald van de buiteneigenaren uit Veghel en Sint Oedenrode, ...
Datering: 28-4-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201678&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
265 .. ; Jan Janssen Verweteringe (65) tegenwoordig schepen; ...
Datering: 4-10-1662

TESTAMENT1:
https://proxy.archieven.nl/235/28347A7A560744849AF210086B98EA34
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
200 Testament van Jan Janssen Verweteringhe inwoner te Schijndel. Hij vermaakt 50 gulden aan de huisarmen van Schijndel. Heeft natuurlijke kinderen verwekt bij Emken Dirck Laurenssen en die krijgen een stuk akkerland en nog een jaarlijkse rente van 10 gulden. Actum St. Michielsgestel
Datering: 23-01-1663

https://proxy.archieven.nl/235/139A2BFB9F474DE993A103A3C39AF096
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
49 ... , hebben verkocht Jan Jansen Verweteringe den Ouden land ondert Wijbosch aen Eerde
Datering: 24.3.1668

https://proxy.archieven.nl/235/AC232A758FA649FBA67D8E910F3347C6
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
73 Jan Janssen Verweteringe oud-borgemeester en oud-schepen te Schijndel met een verklaring ...
Datering: 29-12-1668

https://proxy.archieven.nl/235/9C8B721E2B07452EB3C28FA1C9EFEDBE
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
71 Marten Jan Anthonissen te Heeswijk man van Marijken dochter van Adriaen Pauwels Ryckarts dat Jan Janssen Verwetering den Ouden gewezen momboir zijn rekening van de adminstratie heeft overlegd met in de marge een notitie dd. 28 april 1670 en een notitie dd. 16 maart 1669
Datering: 8.1.1669

https://proxy.archieven.nl/235/030C74557C484DE78FA6E908FE5AF1A1
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
86 Jan Janssen van de Weteringhe (72) en Jan Lambert Ariens (43) uit Schijndel met een verklaring ten behoeve van ...
Datering: 25-06-1669

DRIE KEER SCHEPEN
https://proxy.archieven.nl/235/1C21E20D27A34F36B282E0331FF44A54
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
110 Jan Janssen Verwetheringhe (71) oud-schepen te Schijndel ... verclaerde die voorschreven Jan Verweteringhe ierste attestant dat hij drij mael is schepen geweest ierstelijcke omtrent den jaere 1650 ende gecontinueert twee jaeren ende daer naer wederom omtrent 1656 ende insgelijckx gecontinueert twee jaeren ende voor de derde reijse schepen is geworden omtrent den jaere 1658 ofte 1659 onbegrepen ende gecontinueert een jaer ende middelretijt geduerende sijnen schepenampt altijt den schauwe onder den voorgenoemden hertganck van den Wijbosch met verscheijden pachters ...
Datering: 12-02-1670

https://proxy.archieven.nl/235/E20821510E744AFD9A9C5F0EC16D61D9
5122.90 Index schepenprotocol Schijndel (5122.90)
118 ... , Jan Janssen Verweteringe oud 75 jaar allen ingezetenen van Schijndel, ...
Datering: 2.1.1672

https://proxy.archieven.nl/235/B90047CB81044B15BFE82935A3CA2173
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
203 Peeter Handrick Servaes Schoenmaeckers met betalingsgelofte aan Jan Janssen Verweteringe den Ouden i.v.m. geleende gelden met in de marge een notitie dd. 12 juli 1685
Datering: 5.1.1673

https://proxy.archieven.nl/235/915F52FA7E9E4C0F82B46BC13F339056
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
210 ... met betalingsgelofte aan Jan Janssen Verweteringe den Ouden met in de marge een notitie dd. 2 november 1676 i.v.m. geleende gelden
Datering: 28.2.1673

https://proxy.archieven.nl/235/7758351C74534CD6BA5EF00F883470A3
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
48 Jan Jansse Verweteringhe den Oude inwoonder tot Schijndel heeft in verpachting overgegeven aen Aert Delisse ende Ariaen Delisse seecker stuck hoijlants gelegen inde parochie van Schijndel gemeijndel genoemt Roelis camp inde Erdenborgh.
Datering: 9 julius 1673

https://proxy.archieven.nl/235/367C1322BED24D36879AF071026BEA7A
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
55 Jan Jan Verweteringhe den Ouden inwoonder der parochie van Schijndel dewelcke in beleeninghe heeft overgegeven aen Frans Denisse (Janssen) van der Meulen seecker stuckxken teulants gelegen in de parochie van Schijndel aen Deerde.
Datering: 10 januarius 1674

DEN OUDEN EN DE JONGHE
https://proxy.archieven.nl/235/5E928877BAE746E99D1298B3FCE64EBE
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
59 Jan Janssen Verweteringhe den Ouden dewelcke in verpachtinghe heeft overgegeven ... De pachter sal de voorschreven erffenisse moeten verlaten soo hij de selve aen geveert heeft van Jan Janssen Verweteringhe de Jonghe.
Datering: 13 febr. 1674

https://proxy.archieven.nl/235/1F4992A44847400591317B538640E7A3
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
60 Jan Janssen Veweteringh den Oude inwoonder tot Schijndel dewelcke bekent in verpachtinghe overgegeven te hebben aen Peter Lamberts Janssen seecker stuck teulants, gelegen aen het Wijbos.
Datering: 13 febr. 1674

https://proxy.archieven.nl/235/3DC7B63508FC489E841FECCA3255A429
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
279 ... betalingsgelofte aan Jan Janssen Verwetering den Ouden van een rente uit huis schuur hof boomgaard en land onder Wijbosch aent Eerde bij een erf van de Griensvenshoeve, land overt Broeck bij den Kilsdoncxendijck
Datering: 2.3.1675

DEN OUDE EN DE JONGHE
https://proxy.archieven.nl/235/241E4723E83C46718667958D5DBBEFF3
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
178 Jan Verweteringhe den oude inwoonder tot Schijndel gelooft als borge schuldenaer principael, de pachtpenninghe die sijn soone Jan Verweteringhe de jonghe ten achter is aende de juffrouwen van Gestel wonende tot Berlicom.
Datering: 2 julius 1678

DE JONGE EN DEN OUDEN
https://proxy.archieven.nl/235/D0D461C3385241B683C76AC3669A13AE
5122.84 Index schepenprotocol Schijndel (5122.84)
56 Gelofte van Jan Jans Verweteringe de Jonge aan Jan Jans. den Ouden
Datering: 1681-1684

TESTAMENT2:
Jan Janssen Verweteringe de oude x Merieken Jan Luijcken
- Jan
- Anneken x Peter Jan Verhoeven
- Luijcas (overleden) x Engelken
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547643&miview=ldt
5116.9 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.9)
189 Testament van Jan Janssen Verweteringe de oude weduwnaar van Merieken dochter van Jan Luijcken inwoner te Schijndel. Verklaart op 23 januari 1663 een testament voor notaris Jan van de Heuvel te hebben gemaakt dat hij herroept. Zijn 3 kinderen Jan, Anneken en Luijcas komen nu in de plaats van hun overleden vader. Hij heeft hen elk voor hun huwelijk 1000 gulden gegeven. Heeft verder op St. Hubertusdag circa 5 jaar terug aan Jan nog 500 gulden geleend tegen een rente van 5% en 2 jaar geleden nog 50 gulden. Vandaag heeft hij hem weer 125 gulden geleend, totaal dus 675 gulden. Heeft aan Peter Jan Verhoeven die is getrouwd met Anneken zijnde de dochter van de testatuer 100 gulden geleend, zodat Jan per saldo nog 575 gulden voordeel heeft. Hij legateert aan zijn dochter Anneken daarom een rente van 20 gulden per jaar aflosbaar met 400 gulden resteert nog 175 gulden als verschil. Engelken als weduwe van Luijcas krijgt een jaarlijkse rente van 7 gulden en 10 stuivers (150 gulden), nog eenrente van 6 gulden (100 gulden) en een rente van 9 gulden (150 gulden). Nog een kapitaal van 50 gulden te vorderen van Thomas Cas in de Turfton in Den Bosch en nog een ander kapitaal van 50 gulden. Na deze bedragen is haar verschil met Jan ook 175 gulden, die hij later bij de erfenis moet inbrengen. Alle andere bezit in 3 gelijke parten te delen door zijn kinderen. Actum ten kantore van de notaris te St. Michielsgestel
Datering: 10-7-1681

TESTAMENT3:
GEZIN: 3 KIDS
Jan Janssen Verweteringe de oude x Merieken Jan Luijcken
- Jan
- Anneken x Peter Jan Verhoeven
- Lucas (overleden) x Engelken
https://proxy.archieven.nl/235/5E844AC7492D4DD2B218F87CA32386DF
5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
35 Testament van Jan Janssen Verweteringen de oude, weduwnaar van Meriken dochter van Jan Luijcken, inwoners van Schijndel. Hij herroept zijn testament voor notaris Jan van de Heuvel d.d. 23 januari 1663 en dat van 10 juli 1683. De huisrarmen van Schijndel krijgen 50 gulde eens om te worden aangewend voor zielmissen en aalmoezen. Zijn 3 kinderen te weten Jan, Anneken en Luijcas zullen zijn bezit delen ieder evenveel. Ieder van hen heeft al 800 gulden als uitzet gekregen. Verder heeft hij aan zijn zoon Jan in diverse keren 675 geleend, aan Peter Jan Verhoeven getrouwd met Anneken zijnde de dochter van de testateur 100 gulden. Peter krijgt alle huisraad uit het huis waaruit de testaeur is vertrokken en hij legateert Peter Jan Verhoeven nog een rente van 7 gulden en 10 stuivers per jaar. Legateert aan Engelken weduwe van Luijcas Janssen zijnde wijlen zijn zoon, een jaarlijkse rente van 20 gulden aflosbaar met 400 gulden. Al zijn andere bezit na zijn dood gaat naar zijn zoon Jan, Peter Jan Verhoeven en naar Engelken Luijcassen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 12-07-1683

NEEF HENDRICK (ZOON VAN OOM LAURENS)
https://proxy.archieven.nl/235/5D895245115844008CE439C9C19350CF
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
3 Hendrick zoon van Laureijns Hendrick Peeters Verweteringe heeft getransporteerd Jan Janssen Verweteringe zijn neef een bedrag van 100 gl. staande ten laste van Arien Jan Hermans hun oom
Datering: 12.1.1658

CIJNSBOEK:
DRIE KIDS:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379070&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 479, blz. 5, folio 193 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
De vier kijnderen Jan Gerit Michielssen ende de 4 kijnderen Mettien dochter Jan Gerit Michielssen
Jan Gerit Michiels weduwer van Icken
Jan Lucas Mathijssen mit 4 kijnderen ende
De 3 kijnderen Jan Janssen Verweteringhen verweckt bij Merike dochter Jan Lucas ende d'een kijndt van Jonghen Jan Lucas
Jan Lucassen aent Wijbosch emptor
Dierixken dochter Dierick Jan Gerits aen 2 partijen
II1/2 ort

CIJNSBOEK:
DRIE KIDS:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379080&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 479, blz. 9, folio 195 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
De 3 kijnderen Jan Janssen Verweteringh verweckt bij Meriken dochter Jan Lucas ende d'een kijndt vande Jonghen Jan Lucas
Jan Lucas Janssen vader vande 2 kijnderen voorschreven
Jan soon Jan Lucas den Jonghen
Die twee kijnderen Jan Lucas emptores
etc ...

2.
womanHeijlken Joannis Henricus Verwetering‏

[Tekst]
PATRONIEM ECHTGENOTE
https://proxy.archieven.nl/235/A86C3EEC2E3A45188E122CAF9A5136F0
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
68 ... 14 december 1619 ... Jan zoone Huijbert Jans Spiericnx man van Heylken dochter Jan Henrick Peters, vercocht, ...
Datering: 1620-1623

ECHTGENOOT MOMBOIR OVER BROER HENRICK
.
https://proxy.archieven.nl/235/D431182A78CB4F599F74CF21E7ABEC41
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
79 Hermen zoone Henrick Peterss., Laureijns zoone Henrick Peterss., Jan zoone Jan Henrick Peterss. ende Jan Huijbert Spierincx als momboiren van Henrick onmundige zoone wijlen Jan Henrick Peterss., vercocht, ... 13 january 1620 ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/6E7E6541B1FF4EC6807CEC45C00C5FF3
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
80 ... Ardt soone Jans Ariens Verhaigen man van Heijlken dochter van Henrick Peterss. Verweteringe, , transport, Hermen Henrick Peeterss., Laureijns Henrick Peterss., Jannen zoone Jan Henrick Peterss., Jannen Huybert Spierincx momboiren van Henrick onmundige soone Jan Henrick Peterss. t.b.v. Henrick soone Jan Henrick Peterss.
Datering: 1620-1623

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/7C285D78C7D048BA819F0ACD8A660C85
5116.24 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.24)
21 Testament van Jan Huijbert Spierincx en Heijlken dochter van Jan Hendricx Verweteringe echtelieden te Schijndel onder Eerde in welke akte verder genoemd worden: Jenneken hun dochter gehuwd met Lambert Smits kuiper wonende te Antwerpen, gepasseerdte Schijndel ten overstaan van Aert Jansse van der Hagen en Gerit Jasperssen beiden uit Eerde
Datering: 4 maart 1656

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330599&miview=ldt
5116.2 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.2)
44 Testament van Jan Huijbert Spierincx en zijn vrouw Heijlken dochter Jan Handrick van de Weteringhen inwoners Schijndel herdgang d' Eerde. Hun dochter is Jenneke getrouwd met Lambert Smits, kuiper te Antwerpen die o.a. 200 gulden krijgt voor haar huwelijk. De testateurs willen dat hun andere kinderen ook evenveel krijgen
Datering: 04-03-1656

3.
womanMaria Joannis Henricus Verwetering | Stuelkens‏

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/B15B0A7FE9F34C9D94180C002C9CC7A1
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
Schepenakte
286 Marijken weduwe van wijlen Gijsbert Aerdt Gijsberts dochter van Jan Henricx Verweteringe heeft verkocht Anneken weduwe van Wouter Peeter Goijarts land in de Haige in koop verkregen via Dirck Henrick Dircx ...
Datering: 9.1.1638

https://proxy.archieven.nl/235/A747E19396DA46A19D8BB166028A71C5
5122.81 Index schepenprotocol Schijndel (5122.81)
7 Thonis Willem Pennincx man van Aryken dochter van Gijsbert Aert Gijsberts verwekt bij Mariken dochte rvan Jan Handrick Verwetering, Handrick en Gijsbert zonen van wijlen Gerit Aert Gijsberts met Aryken en Lijsken hun zusters ...
Datering: 24.4.1665

4.
man‎Petrus Joannes Henricus Verwetering | Stuelkens‏‎

[Tekst]
TODO
ILLEGITIMUS: Joannes: Petrus Joannis Stuelkens vader 15-11-1628 Schijndel DTB doopakte x Hillegundis Nicolai Coninx - getuigen: Joannes Nicolai Arnoldi & Maria weduwe van Joannes Joannis Theodorici

5.
man‎Henricus Joannis Henricus Verwetering | Stuelkens‏‎

6.
man‎Eijmbert Joannis Henricus Verwetering | Stuelkens‏‎

7.
womanHenricxken Joannis Henricus Verwetering | Stuelkens‏
Overleden ‎± 1639
[tekst]
Laaste kind gedoopt op 10-04-1639.
Echtgenoot en broer Peter zijn momboir over kind (enkelvoud) akte 124 van 15.12.1640.

Overleden nav bevalling?

ABT1639

[Tekst]
"Adriaen zoon van Pauwels & Lijsken als vader en voogd over zijn minderjarig kind verwekt bij Henricxken dochter van Jan Verweteringe en met hem Peeter zoon van Jan Verweteringe momboir van dat kind, " - DUS HENRICXKEN OVERLEDEN
.
https://proxy.archieven.nl/235/B65A718B75B449128FF280E5E5247793
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
124 Rijckaet zoon van Pauwels Rijckarts verwekt bij Lijsken dochter van Jan Willems int Loo, Sijmon Janssen uit Nistelrode weduwnaar van wijlen Anneken dochter van Pauwels Rijckarts & Lijsken, Adriaen zoon van Pauwels & Lijsken als vader en voogd over zijn minderjarig kind verwekt bij Henricxken dochter van Jan Verweteringe en met hem Peeter zoon van Jan Verweteringe momboir van dat kind, Jan Peeters man van Jenneken dochter van Pauwels & Lijsken en Jochem Hendrick Dircx voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Emont Jan Emonts verwekt bij Gloria dochter van Pauwels & Lijsken, met een scheiding en deling van goederen o.a. huis hof boomgaard etc. in Eerden onder Sint Oedenrode, met last aan Roelof Bloemarts, aan Juffrouw Suermonts, aan Spijckartsgasthuijs binnen Den Bosch, een hoencijns aan de rentmeester der domeinen, land het Dael onder Sint Oedenrode met als belending Jan Dircx cruijsbroeder, met last aan Anthonis Stoven, achrthuis onder Delschot in den Hautert, het voorhuis,het esthuis, land ter plaatse, met vervolg op scan 186 en 187
Datering: 15.12.1640 en 17.12.1640

Handricxken x Adriaen Pauwels Ryckarts
- Marijken
Catarina x Adriaen Pauwels Ryckarts
- Pauwels
- Jenneken
https://proxy.archieven.nl/235/5191090053414F3E8C6AC93034CA83B1
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
220 Marijken dochter van Adriaen Pauwels Ryckarts verwekt bij Handricxken zijn vrouw dochter van Jan Handrick Verweteringe samen met Jan en Peeter broers zonen van Jan Verwetering voor een helft en Catarina weduwe vn Adriaen Pauwels geassisteerd door Jan Erbert Janssen en Pauwels Jan Peeters momboir over Pauwels en Jenneken minderjarige kinderen van Arien Pauwels & Catarina, hebben verkocht ... met betalingsgelofte van Jan en Peeter zonen van Jan
Datering: 28.12.1661


Voor meer informatie: bertho@derikx.com