man‎Peter Aert Stercken‏‎
Begraven ‎26 nov 1688 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Testament akte "Inv.nr. AB. 016 231." op 12 May 1657.

Laaste vermeldingen:

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1681
Inventarisnummer AB. 016 – 233. d.d. d.d. 21-01-1681.
Dat voor ons gecomen is DIJRSKEN EIJMERTS naer gelaten Weduwe wijlen REIJNDER MATHIJSSEN de BERCKER uijt crachte van testamente bij REIJNDER MATHIJSSEN de BERCKER ende DIRSKEN voorschr. gemaeckt als Schepenen geblecken in date den 19 September 1671 voor Schepenen van AERLEN gepasseert met haer geassesteert EIJMMERT ende THIJS haer soonen ende hebben in dier qualitijt wel ende wettelicken vercocht op gedragen ende overgegeven aen PETER AERT STERCKEN ende JAN PETER MASBROCX een chijns boeck heffende chijnsen binnen de Heerlickheijt MILHESE ...

BHIC:
Overledene Petrus Arnoldi Stercken
overleden te Bakel en Milheeze.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 26-11-1688
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
DUS TWEE MAAL GETROUWT:
.
PETER AERT STERCKEN x ANNA MARCELIS JAN AERTSEN (Weduwe wijlen JAN DIRCK JOOSTEN) (moeder HEIJLCKEN WILLEM SNEVEN)
- HEIJLCKEN, GEERTRUIJ, ende JAN
PETER AERT STERCKEN x WILLEMKEN JAN PHJLIPSEN (moeder CATHALIJN PAUWELS WILLEMS)
.
HUWELIJK:
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1657
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 12-05-1657.
... zijn gecompareert geweest in propere persoonen PETER AERT STERCKEN Wedueman, ingeboren van MILHEZE onder BAKEL, met hen geassisteert, THONIS AERT STERCKEN zijnen wettigen broeder ter eenre ende WILLEMKEN jonghe dochtere ingeboren ende inwoondersse tot DOORNEN, daer vader van was wijlen JAN PHJLIPSEN hebbende haer verweckt bij CATHALIJN dochtere wijlen PAUWELS WILLEMS met haer geassisteert HANRICK JAN PHILIPSEN haren wettigen broeder, hebben te samen ende elck van hen lieden begeert te conrixieren ende onderlinghe te sluijten, inden name ende ter eeren ons Godts een toecomende houwelijck tusschen den voorschreven PETER AERT STERCKEN toecomende Bruijdgom, ende WILLEMKEN dochtere wijlen JAN PHILIPSEN toecomende Bruijt, ... .Ende alzoe PETER AERT STERCKEN Wedueman gealiëneert < = vervreemd > ende getrout is geweest met ANNA Weduwe wijlen JAN DIRCK JOOSTEN, ende dochtere wijlen MARCELIS JAN AERTSEN verweckt bij wijlen HEIJLCKEN dochtere WILLEM SNEVEN, zijne wettige huijsvrouwe, ende den voorschreven PETER Wedueman ende toecomende Bruijdegom, bij wijle ANNA voorschreven zijne wettige huijsvrouwe, heeft verweckt drie kijnderen, ende alnoch inden leven sijnde, met name HEIJLCKEN, GEERTRUIJ, ende JAN. ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1660
Inv.nr. AB. 016 231.
PETER AART STERKEN maakt testament.
Dato 12 May 1657

Peter Aert Stercken
Aert Frans Stercken
- Beelken x Willem Hoeben (CORRECT?)
- Iken x Thonis Joosten (CORRECT?)
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1600-1699
Inventarisnummer AB. 016 – 233. d.d. 26-01-1673.
Op huijden den 5 Januarij 1673 soo hebben BEELKEN naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HOEBEN met haer geassesteert PETER HOEBEN ende JAN LUIJCKAS haeren swager ende haere mommeren ende PETER AERT STERCKEN ende JOOST GELICX als mommeren voor de onmondige kinderen wijlen THONIS JOOSTEN ende IKEN sijn huijsvrouwe gescheijden ende geerftdeijlt gelick sij scheijden ende erfdeijlen mits desen hun goet ende erfnisse gelegen tot MILHESE onder BAKEL ter stede geheten IN DEN BANCKERT achter gelaten bij doot ende aflivicheijt van AERT FRANS STERCKEN haeren vader ende de onmondigens overgrootvader. ...

TWEEDE GEZIN:
Peter Sterck
- Jan (jongenman wonend te Milheeze)
- Maria x Willem Manders
- Anna x Gerarrd Claessen
- Jenneken x Gerard Berckers
- Aert (wonend te Milheeze)
-- Peter
.
https://proxy.archieven.nl/235/4100AC2D2E1B4D809758E28B0A69B7B0
5115.17 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.17)
44 In de naam van de heer Jesus Christus Amen, Vandaag 18 april 1720 verschenen voor mij notaris en getuigen Jan Peters Sterck jongenman wonend te Milheeze, gezond van lichaam en in het bezit van zijn verstandelijke vermogens, die de zekerheid van de dood overdenkt en de onzeker heid van het tijdsstip waarop en hij wil daarom eerst over zijn tijdelijk bezit beschikken. Na zijn dood beveelt hij zijn ziel aan bij Jesus Christus en wil een christelijke begrafenis hebben. Hij vermaakt aan Maria Sterck zijnde de vrouw van Willem Manders, zuster van de testateur, de som van 50 guldens, idem aan Anna Sterck zijnde de vrouw van Gerarrd Claessen, ook zuster van de testateur de som van 50 gulden eens en nog aan Jenneken Sterck, vrouw van Gerard Berckers , ook zuster van de testateur een som van 50 guldens. Als een van hen is komen te overlijden komen hun kinderen daarvoor in de plaats, waarbij de dode partij met de levende zal delen. De bedragen zullen binnen 4 jaar en 6 weken worden uitbetaald. Verder vermaakt hij aan de tafel van de H. Geest vande heerlijkheid Milheeze de som van 1000 gulden eens dat door de erfgenamen van de testateur zal worden betaald danwel daarvoor een rente van 40 gulden per jaar, steeds om de 3 maanden in termijnen te voldoen,, beginnend op de sterfdag van de testateur. Als iemand van de naaste vrienden van de testaeur in armoede komt te verkeren, wil hij dat de armmeesters van dat kapitaal of de rente jaarlijks de som van 20 gulden aan deze armlastige zullen betalen voor diens onderhoud. Als een van de huizen, brouwerij , korenschuur, turfschuur en schop en erven zoals dat is gelegen te Milheeze en thans behoort aan Aert Stercx, broer van de testateur, door brand zou worden verwoest, hetgeen God moge verhoede, welk bezit is overgedragen aan diens zoon peter Aert Stercks, hoeven ze het legaat van de 1000 gulden aan de armmeesters niet te betalen ofwel krijgen ze de rente ervan en dat voor de tijd van 25 jaar.
Vervolg:
De tafel van de H. Geest mag dan voor die 25 jaar geen aanspraak op die 100 gulden maken. Al zijn verder roerend en onroerend bezit vermaakt de testateur aan zijn broer Aert Stercks wonend te Milheeze. De testateur wil dat dit testament als zodanig wordt uitgevoerd ook al zou het in tegenspraak zijn met ander recht. Aldus opgemaakt te St. Michielsgestel ten huize van de weduwe Jan Janssen van Griensven alias Kleijnen. Datum als boven getuige Jan Claessen van Griensven wonend alhier en Willem Janssen van Hannen wonend in Den Dungen, poorters van Den Bosch. Ondertekend : Jan Peter Stercken, Jan Clasen van Griensven, Willem Janssen van Hannen, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering: 18-04-1720
Pagina: 105r

Gehuwd
[tekst]
Hertrouwt in 1657. Drie kids uit eerste huwelijk dus gehuwd voor 1657-3=1654.

Zoon Jan huwt in 1670 en is dus geboren voor 1670-20=1650. Dus huwelijk voor 1649.

BEF1649.
met:

womanAnna Marcelis Jan Aertsen‏

[Tekst]
PETER AERT STERCKEN x ANNA MARCELIS JAN AERTSEN (Weduwe wijlen JAN DIRCK JOOSTEN) (moeder HEIJLCKEN WILLEM SNEVEN)
- HEIJLCKEN, GEERTRUIJ, ende JAN
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1657
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 12-05-1657.
... zijn gecompareert geweest in propere persoonen PETER AERT STERCKEN Wedueman, ingeboren van MILHEZE onder BAKEL, met hen geassisteert, THONIS AERT STERCKEN zijnen wettigen broeder ter eenre ende WILLEMKEN jonghe dochtere ingeboren ende inwoondersse tot DOORNEN, daer vader van was wijlen JAN PHJLIPSEN hebbende haer verweckt bij CATHALIJN dochtere wijlen PAUWELS WILLEMS met haer geassisteert HANRICK JAN PHILIPSEN haren wettigen broeder, hebben te samen ende elck van hen lieden begeert te conrixieren ende onderlinghe te sluijten, inden name ende ter eeren ons Godts een toecomende houwelijck tusschen den voorschreven PETER AERT STERCKEN toecomende Bruijdgom, ende WILLEMKEN dochtere wijlen JAN PHILIPSEN toecomende Bruijt, ... .Ende alzoe PETER AERT STERCKEN Wedueman gealiëneert < = vervreemd > ende getrout is geweest met ANNA Weduwe wijlen JAN DIRCK JOOSTEN, ende dochtere wijlen MARCELIS JAN AERTSEN verweckt bij wijlen HEIJLCKEN dochtere WILLEM SNEVEN, zijne wettige huijsvrouwe, ende den voorschreven PETER Wedueman ende toecomende Bruijdegom, bij wijle ANNA voorschreven zijne wettige huijsvrouwe, heeft verweckt drie kijnderen, ende alnoch inden leven sijnde, met name HEIJLCKEN, GEERTRUIJ, ende JAN. ...

Kinderen:

1.
woman‎Heijlken Peter Aert Stercken‏‎

2.
woman‎Geertruij Peter Aert Stercken‏‎

3.
manJan Peter Aert "den ouden" Stercken‏
Begraven ‎5 okt 1710 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Echtgenote genoemd als weduwe in akte "Helmond 2042 notaris inv. Nr.26 akte. 70 d.d. 12-01-1712."

BHIC:
Overledene Johannes Petri Stercken
overleden te Bakel en Milheeze.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 05-10-1710
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek
Geen scan

[Tekst]
WEDUWE
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1710-1719
Helmond 2042 notaris inv. Nr.26 akte. 70 d.d. 12-01-1712.
JENNEKEN van den BOOMEN, Weduwe van JAN PETER STERCKEN, wonende te MILHEEZE onder BAKEL, geassisteerd door HERMEN PETER NOIJEN haar gekozen momboir, dewelke verklaard ontvangen te hebben van JAN SIJMON van den BOOMEN uit DEURNE de som van f.275,- spruitende van geleend geld.

JENNEKE vanden BOMEN (weduwe) x JAN PETER STERCKEN (Zijn broer is AERT PETER STERCKEN Schepen van Bakel)
- ?
JENNEKE NICOLAES van NEERVEN x JAN PETER STERCKEN
- AERT en NICOLAES meerderjarige kinderen
- MARIA x WILLEM HUYBERTS
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1710-1719
Gemeente Gemert – Bakel.
Inventarisnummer AB. 016, 235.
Oud Rechtelijk Archief BAKEL en MILHEEZE.
Folio 32 recto.
d.d. 07-02-1713.
N.B. Bij de aanvang van dit document staat in de marge vermeld:
Dit is niet gepasseert en dienvolgende niet geteeckent, dat voor ons is gecompareert.
Wij HERMEN PETER NOIJEN en CORSTIAEN MANDERS Schepenen des Dorps van BAECKEL en MILHEESE, doen conde certificerende ende verclaerende bij desen JENNEKE vanden BOMEN laetstelijck Wed. van JAN PETER STERCKEN, geassisteert met AERT PETER STERCKEN en JAN vanden BOMEN inwoonder tot DEURNE haeren respectiven swager ende broeder ter eenre, ende AERT JAN PETER STERCKEN, NICOLAES JAN PETER STERCKEN, mitsgaders WILLEM HUIJBERTS als in huywelick hebbende MARIJA JAN PETER STERCKEN ter andere zijde, ende verclaren de respective comparanten over hare differentien, waer over voor Schepenen van BAECKEL proces was ontstaen ende gewesen inder minne te sijn over comste ende geaccordeert in voegen en manieren hier naervolgende,
Eerstelijck dat JENNEKE vanden BOMEN als Weduwe en boedelhoudster van JAN PETER STERCKEN, sal houden en besitten alle soodanige gereede haeffelijcke ende erffelijcke goederen als met het overlijden van JAN PETER STERCKEN sijn naergelaeten soo wel ten reguarde van ’t eerste huywelijck van JAN PETER als andersints vercregen, blijvende over sulx de revenuens van de selve, aen ’t bevint ende directie van de gemelte JENNEKE vanden BOMEN, en ofte ’t gebeurde dat des gemelte JENNEKE van den BOMEN, tot eenige decadentie off armoede verviele en dat sij met de revenuens niet konde toecomen, sal het aen deselve JENNEKE vanden BOMEN.
Wij HERMEN PETER NOIJEN ende CORSTIAEN MANDERS Schepenen des Dorps van BAECKEL en MILHEESE doen conde certificerende e nde verclaerende bij ende mits desen, dat voor ons is gestaen en gecompareert JENNEKE van den BOMEN, laetst Wed. van wijlen JAN PETER STERCKEN soo voor haer selven als moeder en voogdesse van hare kinderen bij den voorschr. JAN PETER STERCKEN verweckt geassisteert met JAN SIJMONTS vanden BOMEN inwoonder tot DEURNE, en AERT PETER STERCKEN Schepen alhier tot BAECKEL, haer comparantes broeder en swager ter eenre sijde, mitsgaders AERT en NICOLAES meerderjarige kinderen van JAN PETER STERCKEN, verweckt bij JENNEKE dogtere NICOLAES van NEERVEN mitsgaders WILLEM HUYBERTS als man en momboir van MARIA dogtere JAN PETER STERCKEN verweckt bij gemelte JENNEKE van NEERVEN ter andere zijde, dewelcke verclaerden over en ter saecke van ’t leveren van staeten en inventarissen van de goederen metter doot vande gemelte JENNEKE van NEERVEN naergelaeten, voor Schepenen van BAKEL in proces te sijn geraeckt, en omme welcke procedure aff te snijden, soo verclaeren de respective partijen comparanten met den anderen in voegen en manieren naer volgende te sijn geaccordeert en overcomen.
Eerstelijck dat alle erffeljcke goederen mitsgaders huysraet en meubelen, die bij JAN PETER STERCKEN in sijnen eersten huywelijck met JENNEKE van NEERVEN vercregen, als mede die geene, die JAN PETER STERCKEN in sijnen weduwelijcken staet, mitsgadersin zijnen laetsten huywelijck met JENNEKEN vanden BOMEN de eerste comparante, insgelijcx hebbende vercregen, bij de gemelte JENNEKE vanden BOMEN als Wed. en boedelhoudster van wijlen JAN PETER STERCKEN in togte haer leven lanck geduerende sal werdenbeseten ende gebruijckt, en welcks erffelijcke goederen huysraet en meubelen naer overlijden vande gemelte JENNEKE vanden BOMEN, bij de kinderen van JAN PETER STERCKEN verweckt bij JENNEKE van NEERVEN, als bij haer comparante JENNEKE vanden BOMEN sonder onderscheijt vant eerste off tweede bedt off waer van die gecomen sijn, door deselve kinderen als off ’t kinderen van eenen bedde waren, egalijck en hooft voor hooft, staecx gewijse verdeelt en genoten sullen werden, gelijck mede naer overlijdenvan de gemelte kinderen van JAN PETER STERCKEN verweckt bij JENNEKE van NEERVEN als mede bij haer eerste comparante JENNEKE vanden BOMEN, insgelijcx egalijck als kinderen van eenen bedde genoten en gedeelt sullen werden alle de gereede en andere goederen die met het overlijden van JENNEKE vanden BOMEN sullen werden naergelaeten, onder conditie nogtans dat de na kinderen van JAN PETER STERCKEN verweckt bij JENNEKE vanden BOMEN voor aff uyt den gelijcken boel sullen genieten en proffiteren eens twee hondert guldens ter consideratie dat JENNEKE vanden BOMEN in den boel eenige goederen heeft ingebragt, en die vervolgens gelijcke delen gedeelt sullen werden, gelijck oock mede is geconditioneert, dat dewijl de kinderen van JAN PETER STERCKEN verweckt in huywelijck bij JENNEKE van NEERVEN ten respecte van haer moederlijcke goederen al reale uyt den boel hebben genoten Een duijsent guldens als mede eenen beemt gelegen tot MIERLO dat de kinderen vanden gemelten JAN PETER STERCKEN verweckt bij de eerste comparante JENNEKE vanden BOMEN (met …….. van de gemelte voorkinderen bij JENNEKE van NEERVEN verweckt ) sullen hebben genieten en proffiteren, haer moeders erffgoet gelegen tot DEURNE, ’t welck voor de gemelte nakinderen met de revenuens van dien, sal blijven. Ende is verders geconditioneert, dat ingevalle JENNEKE vanden BOMEN quam te overlijden, voor en al eer ’t jongste kint van haer eerste comparante verweckt bij JAN PETER STERCKEN tot den ouderdom van twintigh jaren was gecommen dat ‘tselve kint off kinderen soos sij geen twintigh jaren out geworden waren, door de gelijcke kinderen van JAN PETER STERCKEN, soo vant eerste als tweede bedde, naer behooren in cost en kleederen, mitsgaders in geleegenheijt onderhouden en opgevoet sal off sullen werden, soo en gelijck sulx ter goeder mans seggen behoort te geschieden welke costen onderhoudingen en opvoedinge door haer gelijcke kinderen egaelijck en sonder verminderinge vant kint off kinders portien off erffdeel anders als een meer porties sullen moeten werden gedaen, en is verders geconditioneert dat de respective proces costen soo vande een als ander sijde gevallen en geresen, sonder onderscheijt uyt den gelijcken boedel sullen moeten werden voldaen en betaelt.
Alle welcke poincten conditiën en artikelen aende respective partijen comparanten duijdelijck sijnde voorgelesen verclaren sij comparanten ……… over ende weder of daer mede goet genoegen en volcomen contentement te nemen, sonder deen den anderen eenige moeyelijckheijt te doen offte doen doen. Renuntieerende sij drie laatste comparanten als kinderen van JAN PETER STERCKEN bij JENNEKE van NEERVEN verweckt op tleveren van staet off staeten van inventaris, uyt wat hooffde aen haer eenige gelevert soude moeten werden alsoo met dit ……….. partijen comparanten verclaeren alles doot en te niet doen, en waer mede de gemelte procedure is comen te cesseren < = verzuimen, na laten >, tot naercominge vant geene voorschreven staet verbinden de wedersijtsetransportanten haere resp. persoonen en goederen hebbende ende vercrijgende.
Aldus gedaen en gepasseert binnen BAECKEL desen sevenden Februarij 17C en dertien.
JENNEKEN van den BOOMEN.
JAN SIMONS van den BOOMEN broeder van JENNEKEN BOOMEN.
AERT PETERS STERCKEN als oom van de vóór ende naekijnderen.
AERDT JAN STERCKEN.
NICOLAES JANSEN STERCKEN.
WILLEM HUIJBERS.
HERMEN PETERS.
CORSTIAEN MANDERS.
P. de CORT, Secretaris 1713.

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-chijns
Folio 247.
Solvit 1726
1.1 De 3 kinderen en nogh seven kintskinderen van JAN soone PETER ARDT STERCKEN, En
2.1 PETER TOMISSEN bij Coop 1 denarii 1 ob: veteri
Deselve 9 denarien veteri.
Samen 2 pond 4 denarien.
Uyt een bunder hoybeemts genaamt "Den WOLFSPUT" rijdende teghens twee andere Bunders toebehoorende.2e huwelijk
man‎Peter Aert Stercken‏‎


Gehuwd ‎12 mei 1657 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Zie akte "Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 12-05-1657" huwelijkse voorwaarden.
met:

womanWillemken Jan Philipsen‏
Begraven ‎1 feb 1674 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Mogelijk:

BHIC:
Overledene Wilhelma N.N.
overleden te Bakel en Milheeze.
echtgenote van Petrus Aerts
Diversen: vrouw van
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 01-02-1674
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1671-1685, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 21, blad 79
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1671-1685
Religie: Rooms-Katholiek

Kinderen:

1.
womanMaria Peter Aert Stercken‏
Overleden ‎30 mei 1739 Bakel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Overledene Maria
overleden te Bakel en Milheeze.
echtgenote van Wilhelmus
Diversen: vrouw van
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 30-05-1739
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek
Scans niet online

Akte:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLZ-59TL-H?i=221&cat=164107
Film 008189266
Begraven 1665-1800
Page 222 of 566
No citation is available.
"30 Sepulta est Maria uxor Wilhelmi Manders"
Page 177: Bakel

[Tekst]
Peter Sterck
- Jan (jongenman wonend te Milheeze)
- Maria x Willem Manders
- Anna x Gerarrd Claessen
- Jenneken x Gerard Berckers
- Aert (wonend te Milheeze)
-- Peter

"... Hij vermaakt aan Maria Sterck zijnde de vrouw van Willem Manders, zuster van de testateur, ..."
.
https://proxy.archieven.nl/235/4100AC2D2E1B4D809758E28B0A69B7B0
5115.17 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.17)
44 In de naam van de heer Jesus Christus Amen, Vandaag 18 april 1720 verschenen voor mij notaris en getuigen Jan Peters Sterck jongenman wonend te Milheeze, gezond van lichaam en in het bezit van zijn verstandelijke vermogens, die de zekerheid van de dood overdenkt en de onzeker heid van het tijdsstip waarop en hij wil daarom eerst over zijn tijdelijk bezit beschikken. Na zijn dood beveelt hij zijn ziel aan bij Jesus Christus en wil een christelijke begrafenis hebben. Hij vermaakt aan Maria Sterck zijnde de vrouw van Willem Manders, zuster van de testateur, de som van 50 guldens, idem aan Anna Sterck zijnde de vrouw van Gerarrd Claessen, ook zuster van de testateur de som van 50 gulden eens en nog aan Jenneken Sterck, vrouw van Gerard Berckers , ook zuster van de testateur een som van 50 guldens. Als een van hen is komen te overlijden komen hun kinderen daarvoor in de plaats, waarbij de dode partij met de levende zal delen. De bedragen zullen binnen 4 jaar en 6 weken worden uitbetaald. Verder vermaakt hij aan de tafel van de H. Geest vande heerlijkheid Milheeze de som van 1000 gulden eens dat door de erfgenamen van de testateur zal worden betaald danwel daarvoor een rente van 40 gulden per jaar, steeds om de 3 maanden in termijnen te voldoen,, beginnend op de sterfdag van de testateur. Als iemand van de naaste vrienden van de testaeur in armoede komt te verkeren, wil hij dat de armmeesters van dat kapitaal of de rente jaarlijks de som van 20 gulden aan deze armlastige zullen betalen voor diens onderhoud. Als een van de huizen, brouwerij , korenschuur, turfschuur en schop en erven zoals dat is gelegen te Milheeze en thans behoort aan Aert Stercx, broer van de testateur, door brand zou worden verwoest, hetgeen God moge verhoede, welk bezit is overgedragen aan diens zoon peter Aert Stercks, hoeven ze het legaat van de 1000 gulden aan de armmeesters niet te betalen ofwel krijgen ze de rente ervan en dat voor de tijd van 25 jaar.
Vervolg:
De tafel van de H. Geest mag dan voor die 25 jaar geen aanspraak op die 100 gulden maken. Al zijn verder roerend en onroerend bezit vermaakt de testateur aan zijn broer Aert Stercks wonend te Milheeze. De testateur wil dat dit testament als zodanig wordt uitgevoerd ook al zou het in tegenspraak zijn met ander recht. Aldus opgemaakt te St. Michielsgestel ten huize van de weduwe Jan Janssen van Griensven alias Kleijnen. Datum als boven getuige Jan Claessen van Griensven wonend alhier en Willem Janssen van Hannen wonend in Den Dungen, poorters van Den Bosch. Ondertekend : Jan Peter Stercken, Jan Clasen van Griensven, Willem Janssen van Hannen, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering: 18-04-1720
Pagina: 105r

2.
man‎Jan Peter Aert "den jongen" Stercken‏‎

[Tekst]
BETREFT ONDERSTAANDE DEN JONGE OF DEN OUDEN?

BORGMEESTER/SCHEPEN
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1600-1699
Notaris Theodorus Alberts te Helmond, inv.nr. 19, nr. 4.
d.d. 9 April 1689.
... en aldaer te kiesen de Borgemeester tot BAEKEL voorschr. en dat sij comparanten neffens d'andere leeden onder eede staende de voorn.: 15 Maert hebben genomi­neert de personen van JAN PETER AERTS en WILLEM NATHIJSSEN voor Borgemeester, ... te hebben hooren verhaelen dat sij den persoon van JAN PETER AERTS neffens WILLEM MATHIJSSEN tot Borgemeesters van BAEKEL gekosen hadden, ende dat den officier MACCALLA den iersten tot Borgemeester niet wilde hebben en dat hij heer MACCALLA omme hem JAN PETER ARTS van het Borgemeesterschap te bevrijde hem JAN PETER AERTS sinis­terlijk eenige daegen te vooren sinde toestemminge van hem WILBERT als president en nogh twee à drie andere schepe­nen, tot schepen ge­maeckt haddden, en dat hij JAN PETER AERTS ook Borgemeester blijven soude het coste wattet coste ende dat hij Heer MACCALLA ook over lange tijt te vooren aen hen Schepenen beloofft hadde in het kiesen van hem JAN PETER AERTS tot Borgemeester te sullen behulpsaem wesen ende dat hen te dien eynde over langen tijt te vooren ook voor sijn kerkmees­ters ampt tot BAECKEL afgeseth had, waerop ik ondergeschreven Notaris hem seyde: Indien dat MACCALLA nu quam te triumpheren in de Continuatie van hem JAN PETER AERTS als schepen, hoe dat sij 't dan souden stellen met het Borgemeester ampt van hem JAN PETER AERTS die mij daerop antwoorde, dat sij dan eene andere soude moeten kiesen, ...

TWEE PERSONEN met deze naam!
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1600-1699
Oud Rechtelijk Archief BAKEL en MILHEEZE. Folio 30 verso. d.d. 19-02-1699.
Wij ... , JAN PETER STERCKEN den Jongen, ... , JAN PETER STERCKEN ende ... alle inwoonderen des Dorps van BAECKEL verclaeren ...
.
Bron als boven. Folio 35 recto. d.d. 27-04-1699.
... ende ten behoeven van JAN PETER STERCKEN out Schepen deser Dorps van BAECKEL ...

LID VAN CORPUS - DORPSBESTUUR?
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1699
Oud Rechtelijk Archief BAKEL en MILHEEZE. Folio 32 recto. d.d. 23-03-1699.
Wij JAN JANSSEN HOBERGEN, HERMEN PETER NOOIJEN, JAN GOORTS van den EIJNDE, LAMBERT van der ASDONCK, HUIJBERT JOOSTEN, DENIS JAN JOOSTEN, ende CORSTIAEN ANSUMS Schepenen, JAN PETER STERCKEN ende WILBORT GERARTS Borgemeesters, MATHIJS van den KERCKHOFF, ende AERT PETER STERCKEN meesteren, WILBORT HENDRICKS van SCHEPSTAL Kerckmeester, ANTHONY JOOSTEN Peelmeesters, mitsgaders JAN PETER STERCKEN, HERMEN CEELEN MANDERS, ende HERMEN WILLEMS meeste gegoeijde, ende geérfdens, alle te samen representerende, ende vervangende het Corpus < = bestuurslichaam van een dorp > ende geauthoriseerde des dorps van BAECKEL verclaeren bij desen ...
onderteijckent ... JAN PETER STERCKEN de IONGHEN.
...

TWEE PERSONEN met deze naam!
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1700-1709
Notaris P.de Corte te Helmond. Inv.nr. 26, folio 68
d.d. 26-05-1701.
JAN JOOST BANCKERS en FRANS CORSTEN regerende borgemeesters en inwooners tot BAECKEL, zijn schuldig aan:
ANDRIES JAN DRIESSEN tot GEMERT f. .315.==.
JAN PETER STERCKEN, DENIS JAN JOOSTEN, HUYBERT JOOSTEN, WILBERT GERITS, JOOST DIRCX, GOORT JOORDENS en JAN GOORTS van den EYNDE, alle tegenwoordig regerende Schepenen van BAECKEL.
Getuygen: MATHIJS MANDERS en JAN PETER STERCKENS de JONGEN.
Getekent JAN PETER STERCKEN en DENIS JAN JOOSTEN, HUBERT IOOSTEN, GOORT JOORDENS, JAN JAN JOOST van den EYNDE, MATIJS TIJS MANDERS, JAN PETER STERCKEN de JONGEN.
Baeckel 26 Mei 1701.

Peter Sterck
- Jan (jongenman wonend te Milheeze)
- Maria x Willem Manders
- Anna x Gerarrd Claessen
- Jenneken x Gerard Berckers
- Aert (wonend te Milheeze)
-- Peter

"... Hij vermaakt aan Maria Sterck zijnde de vrouw van Willem Manders, zuster van de testateur, ..."
.
TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/4100AC2D2E1B4D809758E28B0A69B7B0
5115.17 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.17)
44 In de naam van de heer Jesus Christus Amen, Vandaag 18 april 1720 verschenen voor mij notaris en getuigen Jan Peters Sterck jongenman wonend te Milheeze, gezond van lichaam en in het bezit van zijn verstandelijke vermogens, die de zekerheid van de dood overdenkt en de onzeker heid van het tijdsstip waarop en hij wil daarom eerst over zijn tijdelijk bezit beschikken. Na zijn dood beveelt hij zijn ziel aan bij Jesus Christus en wil een christelijke begrafenis hebben. Hij vermaakt aan Maria Sterck zijnde de vrouw van Willem Manders, zuster van de testateur, de som van 50 guldens, idem aan Anna Sterck zijnde de vrouw van Gerarrd Claessen, ook zuster van de testateur de som van 50 gulden eens en nog aan Jenneken Sterck, vrouw van Gerard Berckers , ook zuster van de testateur een som van 50 guldens. Als een van hen is komen te overlijden komen hun kinderen daarvoor in de plaats, waarbij de dode partij met de levende zal delen. De bedragen zullen binnen 4 jaar en 6 weken worden uitbetaald. Verder vermaakt hij aan de tafel van de H. Geest vande heerlijkheid Milheeze de som van 1000 gulden eens dat door de erfgenamen van de testateur zal worden betaald danwel daarvoor een rente van 40 gulden per jaar, steeds om de 3 maanden in termijnen te voldoen,, beginnend op de sterfdag van de testateur. Als iemand van de naaste vrienden van de testaeur in armoede komt te verkeren, wil hij dat de armmeesters van dat kapitaal of de rente jaarlijks de som van 20 gulden aan deze armlastige zullen betalen voor diens onderhoud. Als een van de huizen, brouwerij , korenschuur, turfschuur en schop en erven zoals dat is gelegen te Milheeze en thans behoort aan Aert Stercx, broer van de testateur, door brand zou worden verwoest, hetgeen God moge verhoede, welk bezit is overgedragen aan diens zoon peter Aert Stercks, hoeven ze het legaat van de 1000 gulden aan de armmeesters niet te betalen ofwel krijgen ze de rente ervan en dat voor de tijd van 25 jaar.
Vervolg:
De tafel van de H. Geest mag dan voor die 25 jaar geen aanspraak op die 100 gulden maken. Al zijn verder roerend en onroerend bezit vermaakt de testateur aan zijn broer Aert Stercks wonend te Milheeze. De testateur wil dat dit testament als zodanig wordt uitgevoerd ook al zou het in tegenspraak zijn met ander recht. Aldus opgemaakt te St. Michielsgestel ten huize van de weduwe Jan Janssen van Griensven alias Kleijnen. Datum als boven getuige Jan Claessen van Griensven wonend alhier en Willem Janssen van Hannen wonend in Den Dungen, poorters van Den Bosch. Ondertekend : Jan Peter Stercken, Jan Clasen van Griensven, Willem Janssen van Hannen, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering: 18-04-1720
Pagina: 105r

https://proxy.archieven.nl/235/C35D6C72BC8F49D1ABD7A5D8A70B5659
5115.17 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.17)
55 Vandaag 21 juni 1720 verscheen voor mij notaris en getuigen Jan Peters de Stercke alhier wonend te Milheeze die verklaarde zijn eerdere testament opgemaakt d.d. 18 april j.l. voor mij als notaris goed te keuren. Verder wil hij dat de 1000 gulden die in dat testament zijn gelegateerd aan de armen of de H. Geest van Milheeze niet zal worden ontvangen maar zal worden betaald aan de in zijn testament genoemde erfgenaam of erfgenamen en dat hij deze erfgenamen daartoe mondeling opdracht heeft gegeven waartegen deze H. Geest geen bezwaar kan maken ene geen eigendomsrechten daarvan zal hebben. De codiciliateur verklaart dat zulks zijn wens is en wil het als zodanig na zijn dood hebben uitgevoerd ook al zou het strijdig zijn met ander recht. Aldus gepasseerd in Milheeze, getuigen Jan de Vette wonend in Den Dungen en Antonie Jans van Griensven wonend te St. Michielsgestel. Ondertekend : Jan Peter Stercken, J. de Vette getuige, Antonie van Griensven getuige, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering: 21-06-1720
Pagina: 124r

3.
manAert Peter Aert Stercken‏
Begraven ‎8 apr 1745 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in testament akte 44 van broer Jan van 18-04-1720.
Testament akte 68 van 9 maart 1723.

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/huizenqouhier-van-bakel-en-milheeze-1741
SCHUTSBOOM.
67. Een huijs eijgenaer AERT STERCKEN. Bewoonder deselve.

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/huizenqouhier-van-bakel-en-milheeze-1746
SCHUTS BOOM.
67. Een huijs Eijgenaars de Erffgenamen AART STERKEN, en bewoonder NICOLAAS GRINSVEN.

Dochter en haar echtgenoot Nicolaas van Grinsven trekken in het huis na zijn overlijden.

BHIC:
Overledene Arnoldus Stercken
overleden te Bakel en Milheeze.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 08-04-1745
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek
Geen scan.

[Tekst]
EERSTE VERMELDING
LID VAN CORPUS - DORPSBESTUUR GEVOLGD DOOR EED BORGMEESTER.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1699
Folio 32 recto. d.d. 23-03-1699.
Wij JAN JANSSEN HOBERGEN, HERMEN PETER NOOIJEN, JAN GOORTS van den EIJNDE, LAMBERT van der ASDONCK, HUIJBERT JOOSTEN, DENIS JAN JOOSTEN, ende CORSTIAEN ANSUMS Schepenen, JAN PETER STERCKEN ende WILBORT GERARTS Borgemeesters, MATHIJS van den KERCKHOFF, ende AERT PETER STERCKEN meesteren, WILBORT HENDRICKS van SCHEPSTAL Kerckmeester, ANTHONY JOOSTEN Peelmeesters, mitsgaders JAN PETER STERCKEN, HERMEN CEELEN MANDERS, ende HERMEN WILLEMS meeste gegoeijde, ende geérfdens, alle te samen representerende, ende vervangende het Corpus < = bestuurslichaam van een dorp > ende geauthoriseerde des dorps van BAECKEL verclaeren bij desen ...
.
Folio 34 recto. d.d. onbekend.
Compareerde voor ons Schepenen des Dorps van BAECKEL ondergenoemt MATHIJS WILLEMS van de KERCKHOFF, als Armmeester alhier ende AERT PETER STERCKEN de welcken verclaeren, op den Eedt int aenvanghen van hun Officie als Armmeesters, dat
< Hier mee eindigd dit document. >

EERSTE VERMELDING ARMMEESTER:
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1700
Folio 60 verso. d.d. 14-08-1700.
... 1e heeft wel ende wettelijck verclaert, te cedeeren, te transporteeren, en met helmelinge vertijdenisse Erffelijck over te geven gelijck hij doet mits desen, aen en ten behoeven van AERT PETER STERCKEN Armmeester alhier Eerstelijck een stuck ackerlants gent. HET VLIERSTUCK groot ontrent Een Loopense en vijffentwintigh Roeden, met deen sijde neffens Erve Mevrouw BECX, dander sijde JAN PETER STERCKEN, d’een eijnde JAN PETERS de JONGE en dander eijnde de gemeijne straat. ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1701
d.d. 02-07-1701.
... AERT PETER STERCKEN en MATTIJS vanden KERCKHOFF Heijlige Geestmeesteren, ...

EERSTE VERMELDING SCHEPEN
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1703
d.d. 03-10-1703.
... ende drie getuigen hier over AERT PETER STERCKEN ende DENIS JAN JOOSTEN, Schepenen. ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1704
d.d. 08-04-1704.
... en dat voor en met eene somme van Een hondert guldens, aen en ten behoeve van AERT PETER STERCKEN Schepen alhier welcke beleening voorden voorschreven tijt den voorn. AERT PETERS is accepteerende mits uijtkeerende die voorschreven somme van Eenhondert guldens, ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1716
Inventarisnummer AB. 016,235.d.d. 16-11-1716.
Folio 114 verso.
Compareerde voor JAN HUIJBERS van LEIJENBURGH ende JOOST DERICX Schepenen des Dorps ende Dingbancke van BAKEL ende MILHEESE GERARD de JONGH Subst. Eijckmeester over de Meijerije van S’HERTOGENBOSCH, verclaerende op den Eedt, in het aenvangen van desselffs ampt gedaen, ten overstaen van ANDRIES DRIESSEN als geauthoriseerde van Dhr. JACOB HASEVOET Stadthouder alhier ende de voorn. Schepenen ende twee gecommitteerdens van de Brouwers van den S’HERTOGENBOSCH met naem GIJSBERT MUTSAERTS ende PETER de LAU in Conformite < = in gevolg > van het derde Art. der ordonnantie op het stuck van de Brouwerijen, en van den opheff van den impost < = schattinge > op de Bieren, ten platten lande van BRABANT, resort van desen Stadt gearresteert den tiende Augustus deses jaers te hebben geeyckt de naervolgende brouwketels ende kuijpen.
Als eerstelijck die van BAESTIAEN HERMEN MANDERS welckers ketel was houdende sestien en een quart aem < = een inhoudsmaat > ende de cuyp veertien ende een halve ton.
Item den ketel van AERT PETER STERCKEN tot MILHEESE groot vijftien tonnen ende de cuijp vijftien ende drie quart.
...

DOCHTER TROUWT:
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1710-1719
Rechtelijk Archief Bakel, inv.nr. 229, Folio 139 recto.
d.d. 05-02-1718.
Op heden wesende den vijfde Febr. 17C en achtien soo sijn wettelijck in ondertrouw in geschreven voor Heeren Schepenen als Commissarissen van huwelijcxse saecken NICOLAES JANSSEN van GRINSVEN Jongeman geboortigh op DEN DUNGEN ende woonachtigh tot ST. MICHGELS GESTEL ter eenre, ende JOANNA AERT STERCKEN Jonge dogter geboortigh tot MIHEEZE gelegen onder BAKEL ter andere zijde, in presentie van ARNOLDUS van GRINSVEN als broeder van den Bruidegom ende AERT PETER STERCKEN als vader van de bruijt, mitsgaders JAN van LEIJENBURGH President Schepen, JOHAN BURGEHELOO Schepenen.
Toirconde get. op heden binnen BAKEL in dato ut Supra.
JAN HUIJBERTS.
JAN BURGLOO, Schepenen.
Mij present,
PETER THOMAS NOEIJE.

TESTAMENT BROER JAN
https://proxy.archieven.nl/235/4100AC2D2E1B4D809758E28B0A69B7B0
5115.17 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.17)
44 In de naam van de heer Jesus Christus Amen, Vandaag 18 april 1720 verschenen voor mij notaris en getuigen Jan Peters Sterck jongenman wonend te Milheeze, ... Als een van de huizen, brouwerij , korenschuur, turfschuur en schop en erven zoals dat is gelegen te Milheeze en thans behoort aan Aert Stercx, broer van de testateur, door brand zou worden verwoest, hetgeen God moge verhoede, welk bezit is overgedragen aan diens zoon peter Aert Stercks, ...
Datering: 18-04-1720
Pagina: 105r

Aert Peters Stercken (brouwerij) x Maria Vervoerdeldoncq
- Peter
- Jenneken x Niclaes van Griensven
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.18&minr=18320808&miview=ldt
5115.18 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.18)
68 Aert Peters Stercken, oud-borgmeester en inwoner van Milheeze, schuldbekentenis wegens geldlening
...
177-r (168))
...
notaris Willem Mans junior, residerend Den Dungen, actum te Milheeze 9 maart 1723
Aert Peters Stercken, weduwnaar van Maria Vervoerdeldoncq, inwoner Milheeze, testament
de erfgenamen van jonker Lambert Becx, eerder eigenaar van een huis, schuur etc. samen groot ca. 50 lopenzaad te Milheeze, waarop thans een brouwerij is gebouwd
Peter Stercken, zoon van de testateur, erft samen met diens zuster Jenneken het huis en brouwerij te Milheeze
Jenneken dochter van de testateur (Stercken) is gehuwd met Niclaes van Griensven
Jasper Adriaens van Melis, inwoner en notarisgetuige te Milheeze 1723
Willem Huijbert van Neerven, inwoner en notarisgetuige te Milheeze 1723
Datering: actum Milheeze 9 maart 1723

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=178.316&minr=12770048&miview=ldt
178.316 Resoluties Raad van State (178.316)
158 Rekest van Aart Sterke herbergier te Milheeze bij Bakel in kwartier Peelland in de zaal tussen hem en hendrik Draeck ingenieur en kapitein van de pontons in dienst van de staat
Datering: maandag 5 november 1731
Pagina: 483r
Plaats: Milheeze

4.
womanAnna Peter Aert Stercken‏
Begraven ‎25 feb 1736 Deurne, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in testament akte 44 van broer Jan van 18-04-1720.

RHCE:
Begraafinschrijving Annek Sterke, 25-02-1736
Plaats inschrijving: Deurne
Begraafdatum: 25-02-1736
Overledene: Annek Sterke
Partner: Gerrit Claas Claus
Folio: 48v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 62.19
Page 51 of 111 - 00051_D_Deurne_0019_0048v-0049.jp2
"den 25 dito is begraven de anneke sterke weduwe gerrit claas claus"

BHIC:
Overledene Anneke Sterke
overleden te Deurne.
weduwe van Gerrit Claas
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 25-02-1736
Plaats: Deurne
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1718-1760, archiefnummer 8025, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 6, blad 48V
Gemeente: Deurne
Periode: 1718-1760
Religie: Nederduits Gereformeerd

5.
womanJenneken Peter Aert Stercken‏
Gedoopt ‎3 nov 1666 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd met ouderlijk gezin en echtgenoot in akte 44 van 18-04-1720, testament broer Jan: "Jenneken Sterck, vrouw van Gerard Berckers , ook zuster van de testateur "

Huwelijksvoorwaarden ouders opgemaakt op 12-05-1657.
Index BHIC bakel begint vanaf 1665 (Jul2021).

Zie huwelijk 28 jaar dus geboren rond 1695-28=1667

BHIC:
Dopeling Johanna Aerts
Vader Petrus Aerts
Moeder Wilhelma
Getuige Johannes Joosten & Elisabeth Ibens & Johanna Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-11-1666
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding
Rooms-Katholiek doopboek 1665-1685, archiefnummer 8009, inventarisnummer 21, blad 6v
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1665-1685
Religie: Rooms-Katholiek


Voor meer informatie: bertho@derikx.com