man‎Jan Peter Aert "den ouden" Stercken‏‎
Begraven ‎5 okt 1710 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Echtgenote genoemd als weduwe in akte "Helmond 2042 notaris inv. Nr.26 akte. 70 d.d. 12-01-1712."

BHIC:
Overledene Johannes Petri Stercken
overleden te Bakel en Milheeze.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 05-10-1710
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek
Geen scan

[Tekst]
WEDUWE
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1710-1719
Helmond 2042 notaris inv. Nr.26 akte. 70 d.d. 12-01-1712.
JENNEKEN van den BOOMEN, Weduwe van JAN PETER STERCKEN, wonende te MILHEEZE onder BAKEL, geassisteerd door HERMEN PETER NOIJEN haar gekozen momboir, dewelke verklaard ontvangen te hebben van JAN SIJMON van den BOOMEN uit DEURNE de som van f.275,- spruitende van geleend geld.

JENNEKE vanden BOMEN (weduwe) x JAN PETER STERCKEN (Zijn broer is AERT PETER STERCKEN Schepen van Bakel)
- ?
JENNEKE NICOLAES van NEERVEN x JAN PETER STERCKEN
- AERT en NICOLAES meerderjarige kinderen
- MARIA x WILLEM HUYBERTS
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1710-1719
Gemeente Gemert – Bakel.
Inventarisnummer AB. 016, 235.
Oud Rechtelijk Archief BAKEL en MILHEEZE.
Folio 32 recto.
d.d. 07-02-1713.
N.B. Bij de aanvang van dit document staat in de marge vermeld:
Dit is niet gepasseert en dienvolgende niet geteeckent, dat voor ons is gecompareert.
Wij HERMEN PETER NOIJEN en CORSTIAEN MANDERS Schepenen des Dorps van BAECKEL en MILHEESE, doen conde certificerende ende verclaerende bij desen JENNEKE vanden BOMEN laetstelijck Wed. van JAN PETER STERCKEN, geassisteert met AERT PETER STERCKEN en JAN vanden BOMEN inwoonder tot DEURNE haeren respectiven swager ende broeder ter eenre, ende AERT JAN PETER STERCKEN, NICOLAES JAN PETER STERCKEN, mitsgaders WILLEM HUIJBERTS als in huywelick hebbende MARIJA JAN PETER STERCKEN ter andere zijde, ende verclaren de respective comparanten over hare differentien, waer over voor Schepenen van BAECKEL proces was ontstaen ende gewesen inder minne te sijn over comste ende geaccordeert in voegen en manieren hier naervolgende,
Eerstelijck dat JENNEKE vanden BOMEN als Weduwe en boedelhoudster van JAN PETER STERCKEN, sal houden en besitten alle soodanige gereede haeffelijcke ende erffelijcke goederen als met het overlijden van JAN PETER STERCKEN sijn naergelaeten soo wel ten reguarde van ’t eerste huywelijck van JAN PETER als andersints vercregen, blijvende over sulx de revenuens van de selve, aen ’t bevint ende directie van de gemelte JENNEKE vanden BOMEN, en ofte ’t gebeurde dat des gemelte JENNEKE van den BOMEN, tot eenige decadentie off armoede verviele en dat sij met de revenuens niet konde toecomen, sal het aen deselve JENNEKE vanden BOMEN.
Wij HERMEN PETER NOIJEN ende CORSTIAEN MANDERS Schepenen des Dorps van BAECKEL en MILHEESE doen conde certificerende e nde verclaerende bij ende mits desen, dat voor ons is gestaen en gecompareert JENNEKE van den BOMEN, laetst Wed. van wijlen JAN PETER STERCKEN soo voor haer selven als moeder en voogdesse van hare kinderen bij den voorschr. JAN PETER STERCKEN verweckt geassisteert met JAN SIJMONTS vanden BOMEN inwoonder tot DEURNE, en AERT PETER STERCKEN Schepen alhier tot BAECKEL, haer comparantes broeder en swager ter eenre sijde, mitsgaders AERT en NICOLAES meerderjarige kinderen van JAN PETER STERCKEN, verweckt bij JENNEKE dogtere NICOLAES van NEERVEN mitsgaders WILLEM HUYBERTS als man en momboir van MARIA dogtere JAN PETER STERCKEN verweckt bij gemelte JENNEKE van NEERVEN ter andere zijde, dewelcke verclaerden over en ter saecke van ’t leveren van staeten en inventarissen van de goederen metter doot vande gemelte JENNEKE van NEERVEN naergelaeten, voor Schepenen van BAKEL in proces te sijn geraeckt, en omme welcke procedure aff te snijden, soo verclaeren de respective partijen comparanten met den anderen in voegen en manieren naer volgende te sijn geaccordeert en overcomen.
Eerstelijck dat alle erffeljcke goederen mitsgaders huysraet en meubelen, die bij JAN PETER STERCKEN in sijnen eersten huywelijck met JENNEKE van NEERVEN vercregen, als mede die geene, die JAN PETER STERCKEN in sijnen weduwelijcken staet, mitsgadersin zijnen laetsten huywelijck met JENNEKEN vanden BOMEN de eerste comparante, insgelijcx hebbende vercregen, bij de gemelte JENNEKE vanden BOMEN als Wed. en boedelhoudster van wijlen JAN PETER STERCKEN in togte haer leven lanck geduerende sal werdenbeseten ende gebruijckt, en welcks erffelijcke goederen huysraet en meubelen naer overlijden vande gemelte JENNEKE vanden BOMEN, bij de kinderen van JAN PETER STERCKEN verweckt bij JENNEKE van NEERVEN, als bij haer comparante JENNEKE vanden BOMEN sonder onderscheijt vant eerste off tweede bedt off waer van die gecomen sijn, door deselve kinderen als off ’t kinderen van eenen bedde waren, egalijck en hooft voor hooft, staecx gewijse verdeelt en genoten sullen werden, gelijck mede naer overlijdenvan de gemelte kinderen van JAN PETER STERCKEN verweckt bij JENNEKE van NEERVEN als mede bij haer eerste comparante JENNEKE vanden BOMEN, insgelijcx egalijck als kinderen van eenen bedde genoten en gedeelt sullen werden alle de gereede en andere goederen die met het overlijden van JENNEKE vanden BOMEN sullen werden naergelaeten, onder conditie nogtans dat de na kinderen van JAN PETER STERCKEN verweckt bij JENNEKE vanden BOMEN voor aff uyt den gelijcken boel sullen genieten en proffiteren eens twee hondert guldens ter consideratie dat JENNEKE vanden BOMEN in den boel eenige goederen heeft ingebragt, en die vervolgens gelijcke delen gedeelt sullen werden, gelijck oock mede is geconditioneert, dat dewijl de kinderen van JAN PETER STERCKEN verweckt in huywelijck bij JENNEKE van NEERVEN ten respecte van haer moederlijcke goederen al reale uyt den boel hebben genoten Een duijsent guldens als mede eenen beemt gelegen tot MIERLO dat de kinderen vanden gemelten JAN PETER STERCKEN verweckt bij de eerste comparante JENNEKE vanden BOMEN (met …….. van de gemelte voorkinderen bij JENNEKE van NEERVEN verweckt ) sullen hebben genieten en proffiteren, haer moeders erffgoet gelegen tot DEURNE, ’t welck voor de gemelte nakinderen met de revenuens van dien, sal blijven. Ende is verders geconditioneert, dat ingevalle JENNEKE vanden BOMEN quam te overlijden, voor en al eer ’t jongste kint van haer eerste comparante verweckt bij JAN PETER STERCKEN tot den ouderdom van twintigh jaren was gecommen dat ‘tselve kint off kinderen soos sij geen twintigh jaren out geworden waren, door de gelijcke kinderen van JAN PETER STERCKEN, soo vant eerste als tweede bedde, naer behooren in cost en kleederen, mitsgaders in geleegenheijt onderhouden en opgevoet sal off sullen werden, soo en gelijck sulx ter goeder mans seggen behoort te geschieden welke costen onderhoudingen en opvoedinge door haer gelijcke kinderen egaelijck en sonder verminderinge vant kint off kinders portien off erffdeel anders als een meer porties sullen moeten werden gedaen, en is verders geconditioneert dat de respective proces costen soo vande een als ander sijde gevallen en geresen, sonder onderscheijt uyt den gelijcken boedel sullen moeten werden voldaen en betaelt.
Alle welcke poincten conditiën en artikelen aende respective partijen comparanten duijdelijck sijnde voorgelesen verclaren sij comparanten ……… over ende weder of daer mede goet genoegen en volcomen contentement te nemen, sonder deen den anderen eenige moeyelijckheijt te doen offte doen doen. Renuntieerende sij drie laatste comparanten als kinderen van JAN PETER STERCKEN bij JENNEKE van NEERVEN verweckt op tleveren van staet off staeten van inventaris, uyt wat hooffde aen haer eenige gelevert soude moeten werden alsoo met dit ……….. partijen comparanten verclaeren alles doot en te niet doen, en waer mede de gemelte procedure is comen te cesseren < = verzuimen, na laten >, tot naercominge vant geene voorschreven staet verbinden de wedersijtsetransportanten haere resp. persoonen en goederen hebbende ende vercrijgende.
Aldus gedaen en gepasseert binnen BAECKEL desen sevenden Februarij 17C en dertien.
JENNEKEN van den BOOMEN.
JAN SIMONS van den BOOMEN broeder van JENNEKEN BOOMEN.
AERT PETERS STERCKEN als oom van de vóór ende naekijnderen.
AERDT JAN STERCKEN.
NICOLAES JANSEN STERCKEN.
WILLEM HUIJBERS.
HERMEN PETERS.
CORSTIAEN MANDERS.
P. de CORT, Secretaris 1713.

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-chijns
Folio 247.
Solvit 1726
1.1 De 3 kinderen en nogh seven kintskinderen van JAN soone PETER ARDT STERCKEN, En
2.1 PETER TOMISSEN bij Coop 1 denarii 1 ob: veteri
Deselve 9 denarien veteri.
Samen 2 pond 4 denarien.
Uyt een bunder hoybeemts genaamt "Den WOLFSPUT" rijdende teghens twee andere Bunders toebehoorende.

Ondertrouwd ‎10 mei 1670 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎25 mei 1670 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Johannes Petri Stercken
Bruid Johanna Nicolai van Neerven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 10-05-1670
Plaats: Bakel en Milheeze
Bijzonderheden:
dispensatie in de 3e graad van bloedverwantschap. De getuige Antonius is een geestelijke.
Datum ondertrouw: 10-05-1670
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1665-1685, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 21, blad 102
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1665-1685
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Johannes Petri Stercken
Bruid Johanna Nicolai van Neerven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 25-05-1670
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1665-1685, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 21, blad 102
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1665-1685
Religie: Rooms-Katholiek

Doopgetuige "Wilhelmus Hermanni" is echtgenoot van zus Maria.

Kids:
Anna: Johannes Petri Stercken vader 19-01-1671 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Franciscus Aerts & Andreas Ghisberti & Maria van der Putten
Judoca: Johannes Petri Stercken vader 20-01-1671 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Petronella Neerven
Judoca: Johannes Petri Stercken vader 11-06-1672 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Nicolaas Neerven & Catharina Janssen & Wilhelma Petri Stercken
Wilhelmus: Johannes Petri Stercken vader 12-03-1674 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Petrus Aert Stercken & Catharina vrouw van van den Bichelaer
Judoca: Johannes Petri Stercken vader 21-07-1678 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Nicolaas van Neerven & Anna Petri & Johanna Gi(s)berti
Wilhelmus: Johannes Petri Stercken vader 12-05-1680 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Maria Peters
Nicolaas: Johannes Peter Stercken vader 07-06-1682 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Nicolaas van der Heust & Johannes Masbroecx & Maria van der Putten
Maria: Johannes Petri Stercken vader 12-07-1685 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Gerardus Claessens & Johannes Joosten & Petronella de vrouw van Michael van der Byll
met:

womanJohanna Nicolai van Neerven‏
Begraven ‎27 apr 1688 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Laatste kind gedoopt op 12-07-1685.
Echtgenoot hertrouwt 17-10-1688

BHIC:
Overledene Johanna
overleden te Bakel en Milheeze.
echtgenote van Johannes Petri
Diversen: vrouw van
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 27-04-1688
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek


2e huwelijk
man‎Jan Peter Aert "den ouden" Stercken‏‎


Ondertrouwd ‎3 okt 1688 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎17 okt 1688 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Johannes Petri Stercken
Bruid Johanna Simones van den Boomen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 17-10-1688
Plaats: Bakel en Milheeze
Bijzonderheden:
Getuigen bij ondertrouw Simon van den Boomen en Arnoldus Petri Stercken.
Datum ondertrouw: 03-10-1688
Bronvermelding
Rooms-Katholiek trouwboek 1686-1795, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 1, blad 240
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1795
Religie: Rooms-Katholiek

Petrus: Johannes Petri Stercken vader 06-02-1690 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Arnoldus Petri Stercken & Margaretha Petri Claessens & Helena Peters
Johanna: Johannes Peter Stercken vader 13-12-1692 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Wilhelmus Hermanni & Elisabeth Simonis van den Boomen
Anna: Johannes Petri Stercken vader 24-04-1695 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Johannes Simons van den Boomen & Jacobus Dirx & Johanna Petri Stercken
Johannes: Johannes Petri Stercken vader 30-11-1697 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Nicolaas Claessen & Gaspar Adriaens & Antonia Banckers ex Boekel & Francisca Goorts
Simon: Johannes Petri Stercken vader 23-09-1700 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Hubertus van den Boomen & Michael van der Byll & Elisabeth van den Boomen
Simon: Johannes Petri Stercken vader 26-05-1702 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Michael van der Byll & Elisabeth Simons van den Boomen
Elisabeth: Johannes Petri Stercken vader 13-08-1703 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Petrus Simons van den Boomen & Maria Jan Stercken
Maria: Johannes Petri Stercken vader 09-11-1705 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna - getuigen: Arnoldus Peter Stercken & Anna Simonis van den Boomen & Heylwigis Janssen
met:

womanJohanna Simones van den Boomen‏

[Tekst]
GTOB 14 (1999).pdf
Vlc. Sijmon van den Boomen, geboren Lierop ca 1635, lakenkoopman, landbouwer, overleden Deurne ca 1709, (onder)trouwt Lierop/Deurne 7/22-6-1664 met Elisabeth Martens, geboren
ca 1640, d.v. Nicolaas Martensen Maeijken Jan Unen.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna, gedoopt Lierop 16-5-1665, begraven Deurne 17-1-1730, t rouwt 1e Deurne 12-9-1686 met Wilbert Vloijmans, geboren ca 1665, z.v. Gevert IJsbout Vloijmans; (onder)trouwt 2e Bakel 3/ 17-10-1688 met Joannes Stercken, geboren Bakel ca 1645, brouwer, begraven Milheeze en Bakel 5-10-1710, z.v . Peter Stereken en Wilhelmina Jan Philippsen.
...
Op 3-12-1709 vindt voor schepenen van Deurne<50> de erfdeling plaats tussen Jan Sijmons
van den Boomen, Peter Sijmons van den Boomen, Claes Sijmons van den Boomen, Jan
Peter Stereken als man van Jenneken Sijmons van den Boamen en Lijsbet Sijmon van den
Boomen, allen kinderen van Sijmon van den Boamen en Lijsken C/aes Martens, beiden
overleden. Jan Peter Stereken en Lijsbet Sijmon van den Boamen erven het huis, "int
Hagheynt". Jan en Peter Sijmons van den Boamen erven eveneens een huis, hof, schuer en
schop. Tevens dient dit lot, samen met de andere loten, 1060 gulden te betalen aan Anneke
"daer Anneke idt closter is gaen" en 150 gulden aan C/aes Ciaessen hun oom.
<50> Deurne R 124 foliio 98 d.d. 3-12-1709

RHCE:
DTB_Lierop_10225_64.1 Doop-, trouw- en begraafboek Lierop
Doopinschrijving Joanna Baeckermans, 16-05-1665
Plaats van inschrijving: Lierop
Datering: 16-05-1665
Dopeling: Joanna Baeckermans
Vader: Simonis Baeckermans
Moeder: Elisabeth Claessen
Getuige: Petrus Claessen & Gertruda Baeckermans
Folio: 1v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 64.1

BHIC:
Bruidegom Willebrordus Gevert (Isbouts) Vloymans
Bruid Joanna Simonis van den Boomen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 12-09-1686
Plaats: Deurne
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1664-1690, archiefnummer 8025, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 37
Gemeente: Deurne
Periode: 1664-1690
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Wilbert Gevert Vloymans
wonende te Deurne
Diversen: jongeman
Bruid Jenneken Symons van den Boomen
wonende te Deurne
Diversen: jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 12-09-1686
Plaats: Deurne
Bronvermelding Schepenbank trouwboek 1664-1667, 1672-1692, 1696, archiefnummer 8025, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 13, blad 42
Gemeente: Deurne
Periode: 1664-1696
Religie: Schepenbank

Voor meer informatie: bertho@derikx.com