woman‎Goortken Jan Goorts van Hoove | Banckert‏‎
Dochter van Jan Goorts van Hoove | Banckert en N.N.‏.

Gehuwd
[tekst]
Zoon Peter geboren ruim voor 1625.
Dochter Isabel geboren in feb 1603.

BEF1603
met:

manAert Frans Stercken‏

[Tekst]
ERFEGENAMEN Jan Goorts van Hove alias Banckert x Ida
VIJF DELEN:
.
Aert Frans Stercken (weduwnaar) x Goortken Jan Goorts van Hove alias Banckert (goortken wijlen) (moeder Goortken is Ida)
- MARIKEN x MATHIJS WILLEMS van den KERCKHOFF (Is MARIKEN een dochter van Jenneken of van A.F. Stercken? - zie onder: van A.F.S.)
- Jenneken x JOOST DIRCK JOOSTEN (wijlen)
-- IKEN x THONIS JOOST ARIAENS VERAA
- BEELKEN x WILLEM HUBRECHTS
- Frans
Peter Thonis <== WIE IS DIT? Is dit Peter Aerts Stercken? Zoon van Anthonis Aert Frans Stercken?
.
JOACHIM JAN GOORTS van HOVE x CHRISTINA GHEEN van HEUSDEN
- CATHARINA x JOOST PETER CEELEN
- ELISABETH x MARTEN REIJNDERS VERBERNE (haar eerste man was PETER GIJSBRECHTS)
- JENNEKE x MARCELIS GERAERTS
- JENNEKEN x PETER HUBRECHTS
- HEIJLCKEN x THONIS JOOST PETERS van NEERVEN
- MARIKEN x JOOST WILLEM HERMANS
- IKEN x JAN MARTEN JAN JOOSTEN
.
ANTHONIS JANSSEN van HOVEN alias BANCKERTS x PEETGEN WILLEM JEGERS van GEMERT
- ANTHONIS
- JAN
- MARIKEN x JAN JAN JANSSEN THEUWENS
- IKEN x THONIS JOOST CORSTEN
- LUIJTGEN (onmondige dochter)
.
JAN JAN JOOSTEN alias CLEIJNEN BANCKERT x CATHARINA JAN GOORTS van HOVE
-- JOOST
-- JENNEKEN x AERT HENRICKX van AERLEN
-- CATHARINA x JAN HENRICKX de BRUIJN
-- JENNEKEN x GEERLINGH JAN GERAERTS vanden WASBERCH
-- ANTHONIS (wijlen) x CATHARINA (zij is nu gehuwnt met JAN ANTHONIS CRUIJSSCHOT)
-- IKEN x HANRICK DIRCK WILLEMS van GEMERT
--- JENNEKE x PETER ANDRIES WILLEM ZEELANTS van GEMERT
.
JENNEKEN JAN GOORTS van HOVE (wijlen) x ANTHONIS GEERLINX (wijlen) (Anthonis hetrouwde ene PETERKEN WILBORT GIJBEN en heeft drie kids bij haar. Na overlijden Anthonis hertrouwde PETERKEN met GOORT MARCELIS VERHAGE)
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1658
Inv.nr. AB.016 231. d.d. 27-12-1658.
Compareerde voor ons ondergeschreven Schepenen AERT FRANS STERCKEN, Weduwman, van wijlen GOORTKEN geweest zijne wettige huijsvrouwe, geweest wettige dochtere, wijlen JAN GOORTS van HOVE, alias BANCKERT de selve GOORTKEN voorschreven, verweckt, bij wijlen IDA zijne geweesde wettige huijsvrouwe, met den voorseijden AERT FRANS STERCKEN gecompareert, PETER THONIS, ende MATHIJS WILLEMS van den KERCKHOFF, als wettige man ende momboir van MARIKEN zijnder wettiger huijsvrouwe, ende THONIS Soone JOOST ARIAENS VERAA wettige man ende momboire van IKEN zijne wettige huijsvrouwe, dochtere wijlen JOOST DIRCK JOOSTEN, verweckt bij JENNEKEN zijne geweesde wettige huijsvrouwe, dochtere van AERT FRANS STERCKEN ende wijlen GOORTKEN voorschreven te samen wettelijck verweckt, WILLEM HUBRECHTS wettich man ende momboire van BEELKEN zijne huijsvrouwe, oock wettige dochtere AERT FRANS STERCKE ende GOORTKEN voorschreven, ende alsoe in dier qualiteijt alle gerechte kijnderen ende erffgenamen van AERT FRANS STERCKEN ende wijlen GOORTKEN zijne huijsvrouwe voorschreven, FRANS oock wettigen Soone van AERT ende wijlen GOORTKEN voorschreven, MATHIJS WILLEMS vanden KERCKHOFF, THONIS JOOST ARIAENS, ende WILLEM HUBRECHTS, mannen ende momboiren van henne huijsvrouwen, hen samenderhandt gefortificeert < = versterkt >, ende sterck gemaeckt, voor FRANS Soone AERTS voorschreven, ende alsoe procederende tot de Eene vijffde gedeelte der goederen, ende erfflicheijt, op hunne wetige ouders voorschreven, verstorven, ende naergelaten, door doot ende aflivicheijt van wijlen JAN GOORTS van HOVEN alias BANCKERT ende wijlen IDA zijne wettige huijsvrouwe voorschreven, geweest grrootvader ende grootmoeder vande comparanten voorschreven.JOOST PETER CEELEN wettich man endemomboir van CATHARINA zijne huijsvrouwe, MARTEN REIJNDERS VERBERNE, wettich man ende momboir van ELISABETH zijne huijsvrouwe, MARCELIS GERAERTS, wettige man ende momboir van JENNEKE zijne huijsvrouwe, PETER HUBRECHTS man ende momboir van JENNEKEN zijne huijsvrouwe, THONIS JOOST PETERS van NEERVEN man ende momboir van HEIJLCKEN zijne huijsvrouwe, JOOST WILLEM HERMANS, wettige man ende momboire van MARIKEN zijne huijsvrouwe, ende JAN MARTEN JAN JOOSTEN wettige man ende momboir van IKEN zijne huijsvrouwe, zijn voor de voorschreven huijsvrouwen, alle wettige dochteren, kijnderen, van wijlen JOACHIM JANSSEN van HOVE, verweckt bij wijlen CHRISTINA, zijne geweesde wettige huijsvrouwe, dochtere geweest wijlen GHEEN van HEUSDEN, ende alsoe de voorschreven mannen ende momboiren procederende in dier qualiteijt, als gerechte erffgenamen, in de achtergelaten goederen en erffelijckheden wijlen JOACHIM wettigen Soone wijlen JAN GOORTS van HOVE, verweckt bij IDA zijne overleden huijsvrouwe geweest voorschreven, als oock in de goederen ende erffelijcheijdt op hunne voorschreven ouders vestorven, voor het tweede vijffde gedeelte, door doot ende afflivicheijt wijlen JAN GOORTS van HOVE alias BANCKERT, ende wijlen IDA voorschreven, huns Comparanten, Grootvader, ende Grootmoeder geweest, ende den voorschreven MARTEN REIJNDERS VERBERNE als voorstander vande kijnderen, van ELISABETH zijnder huijsvrouwe, die zij heeft verworven, bij wijlen PETER GIJSBRECHTS haren iersten wettigen man, den selven MARTEN voornoempt hem fort ende sterckmakende, voor de selve voornoemde kijnderen zijnder huijsvrouwen voorschreven.ANTHONIS ANTHONISSEN van HOVE ende JAN ANTHONIS van HOVE, wettige Soonen van wijlen ANTHONIS JANSSEN van HOVEN alias BANCKERTS, verwecht bij PEETGEN zijne overleden huijsvrouwe, dochtere wijlen WILLEM JEGERS van GEMERT, JAN JAN JANSSEN THEUWENS, man ende momboire van MARIKEN zijne wettige huijsvrouwe, THONIS JOOST CORSTEN wettige man ende momboir van IKEN zijne huijsvrouwe, wettige dochteren wijlen ANTHONIS JANSSEN van HOVE ende wijlen PEETGEN voorschreven te samen verweckt, ANTHONIS ANTHONISSEN van HOVE ende JAN JAN JANSSEN THEUWENS, geëde momboiren over LUIJTGEN wettige onmundiche dochtere, wijlen ANTHONIS JANSSEN van HOVE, ende PEETGEN voorschreven oock te samen verweckt, ende alsoo gerechte kijnderen ende erffgenamen, inde achtergelaten goederen, ende erffelijcheijt van ANTHONIS JANSSEN van HOVE, ende wijlen PEETGEN voorschreven, ende voorts procederende als gerechte erffgenamen, voor het derde vijffde gedeelte inde achtergelaten goederen, ende erffelijcheijt op hunne ouders, verstorven, door doot ende afflivicheijt van wijlen JAN GOORTS van HOVE alias BANCKERT ende wijlen IDA des voorschreven Comparanten Grootvader ende Grootmoeder geweest.JOOST Soone wijlen JAN JAN JOOSTEN alias CLEIJNEN BANCKERT verweckt bij wijlen CATHARINA zijne wettige huijsvrouwe geweest, wettige dochtere geweest van wijlen JAN GOORTS van HOVE, ende wijlen IDA voorschreven, AERT HENRICKX van AERLEN wettige man ende momboir van JENNEKEN zijne huijsvrou, JAN HENRICKX de BRUIJN, wettige man ende momboir van CATHARINA zijne huijsvrouwe, wettige dochtere van wijlen JAN JAN JOOSTEN voorschreven. GEERLINGH JAN GERAERTS vanden WASBERCH wettich man ende momboir van JENNEKEN zijne huijsvrouwe, oock wettige dochtere JAN JAN JOOSTEN voorschreven. JAN ANTHONIS CRUIJSSCHOT wettige man ende momboir van CATHARINA zijne huijsvrouwe, nagelaten Weduwe geweest van ANTHONIS wettigen Soone geweest van wijlen JAN JAN JOOSTEN, verweckt bij CATHARINA voorschreven, ende GEERLINGH JAN GERAERTS van de WASBERCH, als momboir over de nagelatene onmundige kijnderen wijlen ANTHONIS JANSSEN alias CLEIJNEN BANCKERT, verweckt bij CATHARINA nu tegenwoordige huijsvrouwe JAN ANTHONIS CRUIJSSCHOT voorschreven. PETER Soone ANDRIES WILLEM ZEELANTS van GEMERT wettige man ende momboire van JENNEKE zijne huijsvrouwe, wettige dochtere, HANRICK DIRCK WILLEMS van GEMERT, de selve JENNEKEN verweckt bij wijlenIKEN wettige dochtere geweest van wijlen JAN JAN JOOSTEN, alias CLEIJNEN BANCKERT, verweckt bij wijlen CATHARINA zijne huijsvrouwe, dochtere geweest wijlen JAN GOORTS van HOVE voorschreven, ende alsoe kijnderen ende gerechte erffgenamen, inde achtergelaten goederen, ende erffelijcheijt van henne overledene ouders voorschreven, ende oock voorts procederende, inde goederen ende erffelijcheijt op hunne oveledene ouders verstorven, voor het vierde vijffde gedeelte, door doot ende afflivicheijt van wijlen JAN GOORTS van HOVE alias BANCKERT, ende IDA zijne huijsvrouwe huns comparanteen Grootvader ende Grootmoeder.PETERKEN nagelaten Weduwe wijlen ANTHONIS GEERLINX nagelaten weduwenaer van JENNEKEN overleden, wettige dochtere geweest van wijlen JAN GOORTS van HOVE ende IDA voorschreven, ANTHONIS DIRCX ende ANTHONIS GEVERTS, goede momboiren over de drie onmondige kijnderen van wijlen ANTHONIS GEERLINCKX, verweckt bij PETERKE zijne naergelaten weduwe, nu tegenwoordige huijsvrouwe GOORT MARCELIS VERHAGE, ende wettige dochtere wijlen WILBORT GIJBEN, ...

JAN VAN HOOFF (zaliger) x IKEN
- JOACHIM
- THONIS
- GOORTKEN x AERT FRANS STERCKEN
- JENNEKEN x ANTHONIS GEERLINGHX
- LIJN x JAN JAN JOOSTEN
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1658
Inv.nr. AB.016 231. d.d. 27-12-1658. Copie.
Op huijden den lesten ende 30 Junij 1656 soe hebben JOACHIM JANSSEN van HOOFF, THONIS JANSSEN van HOOFF, AERT FRANS STERCKEN, als man ende momboir van GOORTKEN zijn huijsvrou, ende dochter JAN GOORTS van HOOFT, ANTHONIS GEERLINGHX man ende momboir van JENNEKEN zijn geweesde huijsvrouwe, oock dochtere des voorschreven JANS GOORTS van HOOFF, ende JAN JAN JOOSTEN, als man ende momboir van LIJN sijn huijsvrou, oock dochter vande voorschr. JAN GOORTS van HOOFF, alle gelijcke kijnderen ende erffgenamen van zaliger JAN GOORTS van HOOFF, ende IKEN sijn wettige huijsvrouwe. Ende hebben met malcanderen mindelijcken gescheijden, ende geerfdeijlt allen hennen erffgoederen gelegen inde Parochie van BAKEL, tot MILHEZE inden BANCKERT hun condividenten,bij versterf vande voorschr. JAN GOORTS van HOOFF ende sijn huijsvrou hunne ouders alsoe aengecomen. ...

ERFDELING
AERT FRANS STERCKEN (wijlen) x GOORTKEN JAN GOORTS van HOOVE
- FRANS
- PETER
- BEELKEN x WILLEM HOEBEN
- MERKEN x MATHIJS WILLEMS van den KERCKHOFF
- JENNEKEN x JOOST DIRCX
-- JAN (vorige akte Iken) x ANTHONIS JOOST AERIAENS
- ANTHONIS x JENNEKEN JAN DIRCX JOOSTEN
-- onmondige kijnderen (mommeren PETER AERT STERCKEN ende WILLEM WILLEM AERTS)
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1664
Inv.nr. AB 016. 232. d.d. 31-03-1664.
Op huijden den lesten Meert 1664 soo heeft FRANS AERT STERCKEN voor hem selven, PETER AERT STERCKEN voor sijn selven, WILLEM HOEBEN man ende mommer van BEELKEN sijn wettige huijsvrouwe, dochtere AERT FRANS STERCKEN verweckt bij GOORTKEN sijn wettigehuijsvrouwe, MATHIJS WILLEMS van den KERCKHOFF man ende mommer van MERKEN sijn wettige huijsvrouwe, dochtere AERT FRANSSEN voorschr., ANTHONIS JOOST AERIAENS man ende mommer van JAN sijn wettige huijsvrouwe, dochtere JOOST DIRCX verweckt bij JENNEKEN AERT FRANSSEN voorschr. ende PETER AERT STERCKEN ende WILLEM WILLEM AERTS als mommeren voor de onmondige kijnderen van ANTHONIS AERT STERCKEN verweckt bij JENNEKEN dochtere JAN DIRCX JOOSTEN ende heeft het lot voor de onmondige kijnderen in plaetsvan PETER AERTS voorschr. ontfangen NICOLAES van NEERVEN ende in dier qualiteijt altesamen kijnderen ende Eerfgenaemen van wijlen AERT FRANS STERCKEN voorschr. verweckt bij GOORTKEN JAN GOORTS van HOOVE sijn wettige huijsvrouwe ende hebben in dier qualiteijt gescheijden ende geerfdeijlt gelick sij scheijden ende erfdeijlen mits desen alle de achtergelaten goederen bij doot ende aflivicheijt van AERT FRANSSEN voorschr. hennen vader achtergebleven. ....

AERT FRANS STERCKEN
- BEELKEN (weduwe) x WILLEM HOEBEN
- PETER
IKEN x THONIS JOOSTEN (Iken is de dochter van Jenneken A.F. Stercken)
WIE IS JAN LUIJCKAS?
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1673
Inventarisnummer AB. 016 – 233. d.d. 26-01-1673.
Op huijden den 5 Januarij 1673 soo hebben BEELKEN naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HOEBEN met haer geassesteert PETER HOEBEN ende JAN LUIJCKAS haeren swager ende haere mommeren ende PETER AERT STERCKEN ende JOOST GELICX als mommeren voor de onmondige kinderen wijlen THONIS JOOSTEN ende IKEN sijn huijsvrouwe gescheijden ende geerftdeijlt gelick sij scheijden ende erfdeijlen mits desen hun goet ende erfnisse gelegen tot MILHESE onder BAKEL ter stede geheten IN DEN BANCKERT achter gelaten bij doot ende aflivicheijt van AERT FRANS STERCKEN haeren vader ende de onmondigens overgrootvader. ....

Kinderen:

1.
manPeter Aert Stercken‏
Begraven ‎26 nov 1688 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Testament akte "Inv.nr. AB. 016 231." op 12 May 1657.

Laaste vermeldingen:

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1681
Inventarisnummer AB. 016 – 233. d.d. d.d. 21-01-1681.
Dat voor ons gecomen is DIJRSKEN EIJMERTS naer gelaten Weduwe wijlen REIJNDER MATHIJSSEN de BERCKER uijt crachte van testamente bij REIJNDER MATHIJSSEN de BERCKER ende DIRSKEN voorschr. gemaeckt als Schepenen geblecken in date den 19 September 1671 voor Schepenen van AERLEN gepasseert met haer geassesteert EIJMMERT ende THIJS haer soonen ende hebben in dier qualitijt wel ende wettelicken vercocht op gedragen ende overgegeven aen PETER AERT STERCKEN ende JAN PETER MASBROCX een chijns boeck heffende chijnsen binnen de Heerlickheijt MILHESE ...

BHIC:
Overledene Petrus Arnoldi Stercken
overleden te Bakel en Milheeze.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 26-11-1688
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
DUS TWEE MAAL GETROUWT:
.
PETER AERT STERCKEN x ANNA MARCELIS JAN AERTSEN (Weduwe wijlen JAN DIRCK JOOSTEN) (moeder HEIJLCKEN WILLEM SNEVEN)
- HEIJLCKEN, GEERTRUIJ, ende JAN
PETER AERT STERCKEN x WILLEMKEN JAN PHJLIPSEN (moeder CATHALIJN PAUWELS WILLEMS)
.
HUWELIJK:
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1657
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 12-05-1657.
... zijn gecompareert geweest in propere persoonen PETER AERT STERCKEN Wedueman, ingeboren van MILHEZE onder BAKEL, met hen geassisteert, THONIS AERT STERCKEN zijnen wettigen broeder ter eenre ende WILLEMKEN jonghe dochtere ingeboren ende inwoondersse tot DOORNEN, daer vader van was wijlen JAN PHJLIPSEN hebbende haer verweckt bij CATHALIJN dochtere wijlen PAUWELS WILLEMS met haer geassisteert HANRICK JAN PHILIPSEN haren wettigen broeder, hebben te samen ende elck van hen lieden begeert te conrixieren ende onderlinghe te sluijten, inden name ende ter eeren ons Godts een toecomende houwelijck tusschen den voorschreven PETER AERT STERCKEN toecomende Bruijdgom, ende WILLEMKEN dochtere wijlen JAN PHILIPSEN toecomende Bruijt, ... .Ende alzoe PETER AERT STERCKEN Wedueman gealiëneert < = vervreemd > ende getrout is geweest met ANNA Weduwe wijlen JAN DIRCK JOOSTEN, ende dochtere wijlen MARCELIS JAN AERTSEN verweckt bij wijlen HEIJLCKEN dochtere WILLEM SNEVEN, zijne wettige huijsvrouwe, ende den voorschreven PETER Wedueman ende toecomende Bruijdegom, bij wijle ANNA voorschreven zijne wettige huijsvrouwe, heeft verweckt drie kijnderen, ende alnoch inden leven sijnde, met name HEIJLCKEN, GEERTRUIJ, ende JAN. ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1660
Inv.nr. AB. 016 231.
PETER AART STERKEN maakt testament.
Dato 12 May 1657

Peter Aert Stercken
Aert Frans Stercken
- Beelken x Willem Hoeben (CORRECT?)
- Iken x Thonis Joosten (CORRECT?)
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1600-1699
Inventarisnummer AB. 016 – 233. d.d. 26-01-1673.
Op huijden den 5 Januarij 1673 soo hebben BEELKEN naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HOEBEN met haer geassesteert PETER HOEBEN ende JAN LUIJCKAS haeren swager ende haere mommeren ende PETER AERT STERCKEN ende JOOST GELICX als mommeren voor de onmondige kinderen wijlen THONIS JOOSTEN ende IKEN sijn huijsvrouwe gescheijden ende geerftdeijlt gelick sij scheijden ende erfdeijlen mits desen hun goet ende erfnisse gelegen tot MILHESE onder BAKEL ter stede geheten IN DEN BANCKERT achter gelaten bij doot ende aflivicheijt van AERT FRANS STERCKEN haeren vader ende de onmondigens overgrootvader. ...

TWEEDE GEZIN:
Peter Sterck
- Jan (jongenman wonend te Milheeze)
- Maria x Willem Manders
- Anna x Gerarrd Claessen
- Jenneken x Gerard Berckers
- Aert (wonend te Milheeze)
-- Peter
.
https://proxy.archieven.nl/235/4100AC2D2E1B4D809758E28B0A69B7B0
5115.17 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.17)
44 In de naam van de heer Jesus Christus Amen, Vandaag 18 april 1720 verschenen voor mij notaris en getuigen Jan Peters Sterck jongenman wonend te Milheeze, gezond van lichaam en in het bezit van zijn verstandelijke vermogens, die de zekerheid van de dood overdenkt en de onzeker heid van het tijdsstip waarop en hij wil daarom eerst over zijn tijdelijk bezit beschikken. Na zijn dood beveelt hij zijn ziel aan bij Jesus Christus en wil een christelijke begrafenis hebben. Hij vermaakt aan Maria Sterck zijnde de vrouw van Willem Manders, zuster van de testateur, de som van 50 guldens, idem aan Anna Sterck zijnde de vrouw van Gerarrd Claessen, ook zuster van de testateur de som van 50 gulden eens en nog aan Jenneken Sterck, vrouw van Gerard Berckers , ook zuster van de testateur een som van 50 guldens. Als een van hen is komen te overlijden komen hun kinderen daarvoor in de plaats, waarbij de dode partij met de levende zal delen. De bedragen zullen binnen 4 jaar en 6 weken worden uitbetaald. Verder vermaakt hij aan de tafel van de H. Geest vande heerlijkheid Milheeze de som van 1000 gulden eens dat door de erfgenamen van de testateur zal worden betaald danwel daarvoor een rente van 40 gulden per jaar, steeds om de 3 maanden in termijnen te voldoen,, beginnend op de sterfdag van de testateur. Als iemand van de naaste vrienden van de testaeur in armoede komt te verkeren, wil hij dat de armmeesters van dat kapitaal of de rente jaarlijks de som van 20 gulden aan deze armlastige zullen betalen voor diens onderhoud. Als een van de huizen, brouwerij , korenschuur, turfschuur en schop en erven zoals dat is gelegen te Milheeze en thans behoort aan Aert Stercx, broer van de testateur, door brand zou worden verwoest, hetgeen God moge verhoede, welk bezit is overgedragen aan diens zoon peter Aert Stercks, hoeven ze het legaat van de 1000 gulden aan de armmeesters niet te betalen ofwel krijgen ze de rente ervan en dat voor de tijd van 25 jaar.
Vervolg:
De tafel van de H. Geest mag dan voor die 25 jaar geen aanspraak op die 100 gulden maken. Al zijn verder roerend en onroerend bezit vermaakt de testateur aan zijn broer Aert Stercks wonend te Milheeze. De testateur wil dat dit testament als zodanig wordt uitgevoerd ook al zou het in tegenspraak zijn met ander recht. Aldus opgemaakt te St. Michielsgestel ten huize van de weduwe Jan Janssen van Griensven alias Kleijnen. Datum als boven getuige Jan Claessen van Griensven wonend alhier en Willem Janssen van Hannen wonend in Den Dungen, poorters van Den Bosch. Ondertekend : Jan Peter Stercken, Jan Clasen van Griensven, Willem Janssen van Hannen, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering: 18-04-1720
Pagina: 105r

2.
manFrans Aert Frans Stercken‏

[Tekst]
WILLEN HENRICKX van den KERCKHOFF (wijlen) x CATHARINA MARCELIS HOBERCHS (wijlen)
- MATHIJS
- CATHARINA x FRANS AERT STERCKEN
-- WILLEM ende JOHAN
- HANRICK (wijlen) x JOOSTKEN GERAERT WILLEMS (weduwe, hertrouwd met NICLAES JOOSTEN NEERVEN Stadthouder)
-- WILBERTKEN
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1658
Inv.nr. AB.016 231. Anno Domini 1658. d.d. 02-01-1658.
Op huijden den tweeden Januarij 1658 soo compareerden voor ons ondergeschreven Schepenen MATHIJS WILLEMS van den KERCKHOFF, wettigen soone van wijlen WILLEN HENRICKX van den KERCKHOFF ende twee kijnderen, van FRANS AERT STERCKEN, met name WILLEM ende JOHAN verweckt bij CATHARINA wettige dochtere gheweest van wijlen WILLEM HENRICKX van den KERCKHOFF voorschreven ende JOOSTKEN dochtere wijlen GERAERT WILLEMS, naergelaten Weduwe van wijen HANRICK WILLEMS van den KERCKHOFF, wettigen soone gheweestvan wijlen WILLEM van den KERCKHOFF voorschreven, als representerende de plaetsche van WILBERTKEN hare dochtere verweckt bij wijlen HANRICK voorschreven haren wettigen man gheweest in zijnen leven, vuijt crachte hercomende door renunciatie van tochtrecht gerenuncieert ende over gegeven door wijlen CATHARINA naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HENRICKX van den KERCKHOFF voorschreven, ten behoeve van WILBERTKEN voorschreven, blijckende bij der Heeren Schepenprotocolle van BAKEL, ende alsnu JOOSTKEN voorschreven wederom is ghealieneert ende ghetrout met NICLAES JOOSTEN van NEERVEN, Stadthouder alhier haren teghenwoordigen wettigen man, ende alsoo in dier qualiteijt man ende momboir van JOOSTKEN voorschreven, vuijt het gene voor vehaelt, sij allesustinerende ende preterende < = voorbij gaande > te zijn ende te wesen, kijnderen ende rechte erffgenamen van wijle WILLEM HENRICKX van den KERCKHOFF bij CATHARINA dochtere wijlen MARCELIS HOBERCHS verweckt ende geprorreert gheweest in hunne leven echte luijden, ....

Echtgenote is overleden. NB Echtgenote is waarschijnlijk al overleden voor 02-01-1658. Zie erfdeling van haar ouders. Haar kids erven.
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1659
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 25-02-1659.
WILLEM, ende JAN wettige soonen FRANS AERT STERCKEN, verwect bij wijlen CATHARINA, zijne gewesene wettige huijsvrouwe, wettige dochtere nagelaten bij wijlen WILLEM HANRICK van den KERCKHOFF ende wijlen CATHARINA sijne wettige huijsvrouwe geweest ende hebbende de selve WILLEM, ende JAN, wel wettelijcken ende erffelijcken vercocht, opgedragen ende overgegeven, aen NICOLAES van NEERVEN Stadthouder ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 232. d.d. 06-05-1667.
Dat voor ons gecomen is THONS VRIJNSSEN in sijnen vollen bedde ende heeft wel ende wettelicken over gegeven ende op gedragen aen FRANS AERT STERCKEN een ...

TWEEDE HUWELIJK? - LIJNNEKEN THONIS VRIJNSSEN
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 232. d.d. 13-09-1667.
Dat voor ons gecomen is THONIS VRIJNSSEN in sijnen vollen bedde ende heeft wel ende wettelicken op gedragen ende over gegeven aen AERIAEN HENDERICK van JAN SIJMEN swager ende de naerkijnderen van FRANS AERT STERCKEN verweckt bij LIJNNEKEN dochtere THONIS VRIJNSSEN voorschr., sijn goet ende gelach gelegen tot BAECKEL ter stede geheten MILHESE ontrent DEN SCHUTBOOM ... Noch aen FRANS AERT STERCKEN jaerlicx 5 gulden te lossen met 100 gulden eens. ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 13-09-1667.
Geextendeert.
JENNEKEN naergelaten Weduwe THONIS AERT STERCKEN bekent ende seijt wel ende duechdelick schuldich te sijn te sijn aen WIJLLEM ende JAN FRANS AERT STERCKEN, verweckt bij LIJN WIJLLEMS van den KERCKHOFF de somme ende quatitijten van een hondert guldenden gulden ad 20 stuijvers het stuck te rekenen Brabants gelt, welcke voorschr. 100 gulden sijn hergecomen van goet geleent gelt die THONIS AERT STERCKEN saliger in sijnnen leven heeft op genomen van Weduwe LIJN WILLEMS van de KERCKHOFF ende noijt voor desen abelgatie af en is geweest welcke voorschr. 100 gulden aenvanck genomen hebbende den 2 Meert 1658 ende sullen ...

Zus Beelken
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 13-09-1667.
Geextendeert.
BEELKEN naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HOEBEN ende THONIS JOOST AERIAENS bekennen ende seijden wel ende duechdelick schuldich te sijn aen FRANS AERT STERCKE de somme ende quantiteijt van vijer hondert en vijfftich gulden, ...

3.
womanMariken Aert Frans Stercken‏
Begraven ‎17 mrt 1687 Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Overledene Maria
overleden te Bakel en Milheeze.
echtgenote van Mathiea van de
Diversen: vrouw van
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 17-03-1687
Plaats: Bakel en Milheeze
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1686-1800, archiefnummer 8009, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 23
Gemeente: Bakel en Milheeze
Periode: 1686-1800
Religie: Rooms-Katholiek

Akte:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLZ-59YH-Q?i=179&cat=164107
Film 008189266
No citation is available.
Page 180 of 566
"17. sepulta est maria uxor mathia vande kerckhoff"


5.
manAnthonis Aert Frans Stercken‏

[Tekst]
JAN DIRCK JOOSTEN (wijlen) x ANNA MARCELIS JAN AERTSSEN (saliger)
- JENNEKEN x THONIS AERT STERCKEN
EN
PETER AERT STERCKEN x ANNA MARCELIS JAN AERTSSEN (saliger, was gehuwt met JAN DIRCK JOOSTEN)
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1658
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 20-05-1658.
THONIS AERT STERCKEN, man ende momboir van JENNEKE zijne wettige huijsvrouwe, dochtere wijlen JAN DIRCK JOOSTEN, verweckt bij wijlen ANNA zijne wettige huijsvrouwe dochtere wijlen MARCELIS JAN AERTSSEN, ende HEIJLCKEN zijne overledene geweesde wettige huijsvrouwe, heeft wel wettelijcken ende erffelijcken vercocht, opgedragen, ende over gegeven aen PETER AERT STERCKEN zijnen wettigen broeder als man ende momboir geweest, van ANNA, saliger gedacht zijne geweesde tweede huijsvrouwe, ierst wettige huijsvrouwe geweest van wijlen JAN DIRCK JOOSTEN voorschreven alle de mobile, ende haefflijcke goederen, met het recht van staet van inventaris, hoedanich die geschapen, ofte ghenoempt mochten wezen, ende ter wat plaetschen die bevonden mochten woorden, egeen van dien vuijtgescheijden alle de gene, die wijlen JAN DIRCK JOOSTEN, door zijne doot ende afflivicheijt hadde achtergelaten, wijlen ANNA zijne wettige huijsvrouwe voorschreven ter tochte, ende naer doot ende afflivicheijt van wijlen ANNA voorschreven zijn vervallen ten erffrechte, op THONIS AERT STERCKEN man ende momboir van JENNEKEN, zijne wettige huijsvrouwe, dochtere van wijlen JAN DIRCK JOOSTEN ende wijlen ANNA voorschreven, ende alsoo THONIS AERT STERCKEN in dier qualiteijt gerechte erffgenaem, ende achtergelaten goederen voorschreven, ende heeft hij THONIS AERT STERCKEN, vercopere voor ons Schepenen gestaen, ende heeft ten behoeve ende profijte van PETER AERT STERCKEN zijnen broeder copere voorschreven op alle mobile, ende haeffelijcke goederen, ende op het recht van staet van inventaris bovengenoept ende op alle recht ende toeseggen hem vercopere daer inne competerende, ende op alle Schepenen, ofte enige andere letteren, daer van mentionerende helmelinge vertijdenisse, daer op gedaen. ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1660
Inv.nr. AB. 016 231.
TONIS AART STERKEN transport. aan PEETER AART STERKEN
Dato 20 Meij 1658

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 13-09-1667.
Geextendeert.
JENNEKEN naergelaten Weduwe THONIS AERT STERCKEN bekent ende seijt wel ende duechdelick schuldich te sijn te sijn aen WIJLLEM ende JAN FRANS AERT STERCKEN, verweckt bij LIJN WIJLLEMS van den KERCKHOFF de somme ende quatitijten van een hondert guldenden gulden ad 20 stuijvers het stuck te rekenen Brabants gelt, welcke voorschr. 100 gulden sijn hergecomen van goet geleent gelt die THONIS AERT STERCKEN saliger in sijnnen leven heeft op genomen van Weduwe LIJN WILLEMS van de KERCKHOFF ende noijt voor desen abelgatie af en is geweest welcke voorschr. 100 gulden aenvanck genomen hebbende den 2 Meert 1658 ende sullen

6.
womanIsabel Aert Frans "Beelken" Stercken‏
Gedoopt ‎16 feb 1603 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd bij erfdeling ouders akte "Inv.nr. AB 016. 232. d.d. 31-03-1664".

Volgens
https://gw.geneanet.org/denbrokw?lang=en&pz=perry+petrus+johannes&nz=den+brok&p=isabel&n=stercken
Isabel Stercken
Born 16 February 1603 - Oirschot

BHIC:
Dopeling Isabel Stercken
Vader Arnoldus Franciscus Stercken
Moeder Godefrida
Getuige Martinus Rutgerus & Maria vrouw van Petrus Laurentius
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-02-1603
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden: Maria vr.v. Petrus Laurentius.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1602-1613, archiefnummer 8086, inventarisnummer 1, blad 55
Gemeente: Oirschot
Periode: 1602-1613
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.1 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Isabel Stercken, 16-02-1603
Plaats van inschrijving: Oirschot
Datering: 16-02-1603
Dopeling: Isabel Stercken
Vader: Arnoldus Franciscus Stercken
Moeder: Godefrida
Getuige: Martinus Rutgerus & Maria
Folio: 55
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.1
Page 58 of 64 - 00058_D_Oirschot_0001_0054v-0055.jp2
Linksonder.

Overleden ‎± 1675
[tekst]
Genoemd in akte "AB. 016 – 233. d.d. 26-01-1673." als weduwe
Overleden in akte "AB. 016 – 233. d.d. 20-04-1676.': "bij doodt ende aflivicheijt van BEELKEN WILLEM HOEBEN sijn vrouwen moeder"

1673-1676

ABT1675

Niet gevonden in inde BHIC Bakel (Aug2021).
‎, ongeveer 72 jaar
[Tekst]
WEDUWE
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 13-09-1667.
Geextendeert.
BEELKEN naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HOEBEN ende THONIS JOOST AERIAENS bekennen ende seijden wel ende duechdelick schuldich te sijn aen FRANS AERT STERCKE de somme ende quantiteijt van vijer hondert en vijfftich gulden, ...

WEDUWE
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1600-1699
Inventarisnummer AB. 016 – 233. d.d. 26-01-1673.
Op huijden den 5 Januarij 1673 soo hebben BEELKEN naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HOEBEN met haer geassesteert PETER HOEBEN ende JAN LUIJCKAS haeren swager ende haere mommeren ende PETER AERT STERCKEN ende JOOST GELICX als mommeren voor de onmondige kinderen wijlen THONIS JOOSTEN ende IKEN sijn huijsvrouwe gescheijden ende geerftdeijlt gelick sij scheijden ende erfdeijlen mits desen hun goet ende erfnisse gelegen tot MILHESE onder BAKEL ter stede geheten IN DEN BANCKERT achter gelaten bij doot ende aflivicheijt van AERT FRANS STERCKEN haeren vader ende de onmondigens overgrootvader. ....

WILLEM HOEBEN x BEELKEN
- ? x JOOST NELIS (zie hieronder - Ida?)
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1673
nventarisnummer AB. 016 – 233. d.d. 20-04-1676.
Dat voor ons gecomen is JOOST NELIS in sijn vollen bedde ende heeft wel ende wettelicken vercocht, opgedragen ende over gegeven aen de gelicke Kinderen van WILLEM HOEBEN des vercopere vrouwen broeder ende susters sijn kintsgedeelte ende porsie int goet ende erfnisse gelegen tot MILHESE onder BAKEL ter stede geheten IN DEN BANCKERT gelick hum dat aengestorven is bij doodt ende aflivicheijt van BEELKEN WILLEM HOEBEN sijn vrouwen moeder soo huijs lant ende alle erfnisse hem daer in competerende soo in hoogen in drogen in diepen en dreijgen voorts alles soo dat hij vercooper op de voorschr. goederen nu ofte ten euwigen dagen niet meer en sal hebben te spreken ofte pretenderen op verbant ende met renonciateien als naer rechten alles sonder aerch ofte liste.

Dochter Ida x Joost Nelis
Judocus Nelis vader 21-02-1666 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Ida
Judocus Nelissen vader 05-10-1668 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Ida
Judocus Nelissen vader 14-09-1670 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna
Judocus Nelissen vader 17-08-1672 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Ida
Judocus Nelissen vader 09-09-1674 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Ida


Voor meer informatie: bertho@derikx.com