man‎Willem Hoeben | Hubrechts‏‎
Overleden ‎± 1666
[tekst]
Genoemd bij erfdeling ouders echtgenote akte "Inv.nr. AB 016. 232. d.d. 31-03-1664".
Echtgenote genoemd als weduwe in akte "Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 13-09-1667

1664-1667

ABT1666

Index BHIC Bakel vanaf 1671 (Aug2021).

Gehuwd
[tekst]
Paar genoemd bij erfdeling ouders akte "Inv.nr. AB 016. 232. d.d. 31-03-1664".
met:

womanIsabel Aert Frans "Beelken" Stercken‏
Gedoopt ‎16 feb 1603 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd bij erfdeling ouders akte "Inv.nr. AB 016. 232. d.d. 31-03-1664".

Volgens
https://gw.geneanet.org/denbrokw?lang=en&pz=perry+petrus+johannes&nz=den+brok&p=isabel&n=stercken
Isabel Stercken
Born 16 February 1603 - Oirschot

BHIC:
Dopeling Isabel Stercken
Vader Arnoldus Franciscus Stercken
Moeder Godefrida
Getuige Martinus Rutgerus & Maria vrouw van Petrus Laurentius
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-02-1603
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden: Maria vr.v. Petrus Laurentius.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1602-1613, archiefnummer 8086, inventarisnummer 1, blad 55
Gemeente: Oirschot
Periode: 1602-1613
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.1 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Isabel Stercken, 16-02-1603
Plaats van inschrijving: Oirschot
Datering: 16-02-1603
Dopeling: Isabel Stercken
Vader: Arnoldus Franciscus Stercken
Moeder: Godefrida
Getuige: Martinus Rutgerus & Maria
Folio: 55
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.1
Page 58 of 64 - 00058_D_Oirschot_0001_0054v-0055.jp2
Linksonder.

Overleden ‎± 1675
[tekst]
Genoemd in akte "AB. 016 – 233. d.d. 26-01-1673." als weduwe
Overleden in akte "AB. 016 – 233. d.d. 20-04-1676.': "bij doodt ende aflivicheijt van BEELKEN WILLEM HOEBEN sijn vrouwen moeder"

1673-1676

ABT1675

Niet gevonden in inde BHIC Bakel (Aug2021).
‎, ongeveer 72 jaar
[Tekst]
WEDUWE
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 13-09-1667.
Geextendeert.
BEELKEN naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HOEBEN ende THONIS JOOST AERIAENS bekennen ende seijden wel ende duechdelick schuldich te sijn aen FRANS AERT STERCKE de somme ende quantiteijt van vijer hondert en vijfftich gulden, ...

WEDUWE
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1600-1699
Inventarisnummer AB. 016 – 233. d.d. 26-01-1673.
Op huijden den 5 Januarij 1673 soo hebben BEELKEN naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HOEBEN met haer geassesteert PETER HOEBEN ende JAN LUIJCKAS haeren swager ende haere mommeren ende PETER AERT STERCKEN ende JOOST GELICX als mommeren voor de onmondige kinderen wijlen THONIS JOOSTEN ende IKEN sijn huijsvrouwe gescheijden ende geerftdeijlt gelick sij scheijden ende erfdeijlen mits desen hun goet ende erfnisse gelegen tot MILHESE onder BAKEL ter stede geheten IN DEN BANCKERT achter gelaten bij doot ende aflivicheijt van AERT FRANS STERCKEN haeren vader ende de onmondigens overgrootvader. ....

WILLEM HOEBEN x BEELKEN
- ? x JOOST NELIS (zie hieronder - Ida?)
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1673
nventarisnummer AB. 016 – 233. d.d. 20-04-1676.
Dat voor ons gecomen is JOOST NELIS in sijn vollen bedde ende heeft wel ende wettelicken vercocht, opgedragen ende over gegeven aen de gelicke Kinderen van WILLEM HOEBEN des vercopere vrouwen broeder ende susters sijn kintsgedeelte ende porsie int goet ende erfnisse gelegen tot MILHESE onder BAKEL ter stede geheten IN DEN BANCKERT gelick hum dat aengestorven is bij doodt ende aflivicheijt van BEELKEN WILLEM HOEBEN sijn vrouwen moeder soo huijs lant ende alle erfnisse hem daer in competerende soo in hoogen in drogen in diepen en dreijgen voorts alles soo dat hij vercooper op de voorschr. goederen nu ofte ten euwigen dagen niet meer en sal hebben te spreken ofte pretenderen op verbant ende met renonciateien als naer rechten alles sonder aerch ofte liste.

Dochter Ida x Joost Nelis
Judocus Nelis vader 21-02-1666 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Ida
Judocus Nelissen vader 05-10-1668 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Ida
Judocus Nelissen vader 14-09-1670 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Johanna
Judocus Nelissen vader 17-08-1672 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Ida
Judocus Nelissen vader 09-09-1674 Bakel en Milheeze DTB doopakte x Ida

Voor meer informatie: bertho@derikx.com