man‎Frans Aert Frans Stercken‏‎

[Tekst]
WILLEN HENRICKX van den KERCKHOFF (wijlen) x CATHARINA MARCELIS HOBERCHS (wijlen)
- MATHIJS
- CATHARINA x FRANS AERT STERCKEN
-- WILLEM ende JOHAN
- HANRICK (wijlen) x JOOSTKEN GERAERT WILLEMS (weduwe, hertrouwd met NICLAES JOOSTEN NEERVEN Stadthouder)
-- WILBERTKEN
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1658
Inv.nr. AB.016 231. Anno Domini 1658. d.d. 02-01-1658.
Op huijden den tweeden Januarij 1658 soo compareerden voor ons ondergeschreven Schepenen MATHIJS WILLEMS van den KERCKHOFF, wettigen soone van wijlen WILLEN HENRICKX van den KERCKHOFF ende twee kijnderen, van FRANS AERT STERCKEN, met name WILLEM ende JOHAN verweckt bij CATHARINA wettige dochtere gheweest van wijlen WILLEM HENRICKX van den KERCKHOFF voorschreven ende JOOSTKEN dochtere wijlen GERAERT WILLEMS, naergelaten Weduwe van wijen HANRICK WILLEMS van den KERCKHOFF, wettigen soone gheweestvan wijlen WILLEM van den KERCKHOFF voorschreven, als representerende de plaetsche van WILBERTKEN hare dochtere verweckt bij wijlen HANRICK voorschreven haren wettigen man gheweest in zijnen leven, vuijt crachte hercomende door renunciatie van tochtrecht gerenuncieert ende over gegeven door wijlen CATHARINA naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HENRICKX van den KERCKHOFF voorschreven, ten behoeve van WILBERTKEN voorschreven, blijckende bij der Heeren Schepenprotocolle van BAKEL, ende alsnu JOOSTKEN voorschreven wederom is ghealieneert ende ghetrout met NICLAES JOOSTEN van NEERVEN, Stadthouder alhier haren teghenwoordigen wettigen man, ende alsoo in dier qualiteijt man ende momboir van JOOSTKEN voorschreven, vuijt het gene voor vehaelt, sij allesustinerende ende preterende < = voorbij gaande > te zijn ende te wesen, kijnderen ende rechte erffgenamen van wijle WILLEM HENRICKX van den KERCKHOFF bij CATHARINA dochtere wijlen MARCELIS HOBERCHS verweckt ende geprorreert gheweest in hunne leven echte luijden, ....

Echtgenote is overleden. NB Echtgenote is waarschijnlijk al overleden voor 02-01-1658. Zie erfdeling van haar ouders. Haar kids erven.
.
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1659
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 25-02-1659.
WILLEM, ende JAN wettige soonen FRANS AERT STERCKEN, verwect bij wijlen CATHARINA, zijne gewesene wettige huijsvrouwe, wettige dochtere nagelaten bij wijlen WILLEM HANRICK van den KERCKHOFF ende wijlen CATHARINA sijne wettige huijsvrouwe geweest ende hebbende de selve WILLEM, ende JAN, wel wettelijcken ende erffelijcken vercocht, opgedragen ende overgegeven, aen NICOLAES van NEERVEN Stadthouder ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 232. d.d. 06-05-1667.
Dat voor ons gecomen is THONS VRIJNSSEN in sijnen vollen bedde ende heeft wel ende wettelicken over gegeven ende op gedragen aen FRANS AERT STERCKEN een ...

TWEEDE HUWELIJK? - LIJNNEKEN THONIS VRIJNSSEN
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 232. d.d. 13-09-1667.
Dat voor ons gecomen is THONIS VRIJNSSEN in sijnen vollen bedde ende heeft wel ende wettelicken op gedragen ende over gegeven aen AERIAEN HENDERICK van JAN SIJMEN swager ende de naerkijnderen van FRANS AERT STERCKEN verweckt bij LIJNNEKEN dochtere THONIS VRIJNSSEN voorschr., sijn goet ende gelach gelegen tot BAECKEL ter stede geheten MILHESE ontrent DEN SCHUTBOOM ... Noch aen FRANS AERT STERCKEN jaerlicx 5 gulden te lossen met 100 gulden eens. ...

https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 13-09-1667.
Geextendeert.
JENNEKEN naergelaten Weduwe THONIS AERT STERCKEN bekent ende seijt wel ende duechdelick schuldich te sijn te sijn aen WIJLLEM ende JAN FRANS AERT STERCKEN, verweckt bij LIJN WIJLLEMS van den KERCKHOFF de somme ende quatitijten van een hondert guldenden gulden ad 20 stuijvers het stuck te rekenen Brabants gelt, welcke voorschr. 100 gulden sijn hergecomen van goet geleent gelt die THONIS AERT STERCKEN saliger in sijnnen leven heeft op genomen van Weduwe LIJN WILLEMS van de KERCKHOFF ende noijt voor desen abelgatie af en is geweest welcke voorschr. 100 gulden aenvanck genomen hebbende den 2 Meert 1658 ende sullen ...

Zus Beelken
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/oud-rechterlijk-archief-1667
Inv.nr. AB. 016 231. d.d. 13-09-1667.
Geextendeert.
BEELKEN naergelaten Weduwe wijlen WILLEM HOEBEN ende THONIS JOOST AERIAENS bekennen ende seijden wel ende duechdelick schuldich te sijn aen FRANS AERT STERCKE de somme ende quantiteijt van vijer hondert en vijfftich gulden, ...

Gehuwd
[tekst]
Paar genoemd bij erfdeling ouders bruid in akte "Inv.nr. AB.016 231. Anno Domini 1658. d.d. 02-01-1658"
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com