man‎Jan Ariens Jan van Helvoort‏‎
Overleden ‎14 apr 1619 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 19-12-1618.
Echtgenote Mariken genoemd als weduwe in akte 209 van 30-12-1619.
Zie akte 207 van 01-05-1623 echtgenote genoemd als weduwe.
Erfdeling akte 285 van 23-04-1652 na overlijden echtgenote Meriken.

1618-1620

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
078 14-04-1619 Jan Ariens van Helvort

BHIC:
Overledene Jan Ariens van Helvort
overleden te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 14-04-1619
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 72V
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Frankevoort/Frankevoort%20percelen.pdf
FRANKEVOORT
Perceel nr. 10
Deel c:
Jan Adrians van Helvort Vermeld in 1599-1642 Hm-132
De weduwe van Jan Adrians van Helvort met haar 4 kinderen Vererving in 1599-1642, vermeld in 1642 Hm-132
Art, zoon van Jan Adriaens van Helvort Verwerving in 1642-1714 Hm-132
De kinderen van Aert Jan Ariens van Helvoirt en Ariken Claes Gerrit van Soest Vermeld op 21-5-1693 R93, fol. 187v; Hm-132
Claes, zoon van Aert Jan Ariens van Helvoirt Deling op 21-5-1693, vermeld in 1702-1722 R93, fol. 187v; VP-1702, fol. 124; VP-1722, fol. 226; Hm-132
Aert, zoon van Claas Aerts van Helvoort Verwerving in 1722-1731 VP-1722, fol. 236; Hm-132
Jan Peter Hendrik Lamberts Koop op 27-1-1731 VP-1722, fol. 218 en fol. 226
Lambert Hendrik Claessen Koop in 1731 VP-1722, fol. 218; Hm-132

EERSTE VERELDING MET VOLLEDIG PATRONIEM:
https://proxy.archieven.nl/235/67961EDA26004D95B2A8B9F23DAA0C56
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
42 Jan Arien Jans van Helvoert heeft opgedragen en overgegeven aan Jan Thys Roeffen 'een stuck ackerlandts, genoempt het Binnenveldt', ...
Datering: 01-02-1597

VADER WIJLEN
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003692&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
19 Aernt soone wylen Jan Joostenss van Woensel als man van Anna dochter van wijlen Joannis Lambert Peterss heeft in een ruil tegen andere goed opgedragen en overgegeven aan Jan sone wylen Arien Janssen van Helvoirt 'een hoffstadt mitten erffenissen'en toebehoren, groot ontrent 6 lopensen, gelegen ter plaatse genoemd het Franckevoort ....
Datering: 30-01-1606

ERFGENAMEN JAN LAMBERTS (? wie is dat)
https://proxy.archieven.nl/235/26793FBF8AE842F09D5AED4FD6600A18
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
Schepenakte
645 Lambert Jan Lamberts, Jan Ariens van Helvoort, Tonisken weduwe van Jan Wouters, en Jan Willem Lamberts en Lambert Jan Hanrickx als voogden over de minderjarige kinderen van wylen Peter Jan Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Meriken, allen erfgenamen van wylen Jan Lamberts hebben het goed gedeeld dat zij erfden van Jan Lamberts. ...
Datering: 29-11-1606

????
MOGELIJK Tante Jaecxken x Aert Hermans
https://proxy.archieven.nl/235/8A7AB105628A4B70BB4E6D79C02FB491
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
677 Lambert soone wylen Jan Lemmens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Ariens van Helvoort al zijn rechten die hij heeft verkregen na de dood van Aert Hermans en zijn vrouw Jaecxken, dochter van wylen Jan van Helvoort. ...
Datering: 10-03-1607

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003857&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
184 Akte geschreven op een los tussenliggend blad.
Claes sone wylen Gerit Goortssen heeft verklaard 'dat ten anderen tyden Jan sone wylen Arien Janssen van Helvoirt' van hem vernaarderd heeft 'een stuck ackerlants gemeynlyck genoempt die Cleyn Braeck', groot omtrent 4 lopensen, gelegen aent Franckevoirt by Hoeckx hecken ...
Datering: Geen datum genoemd [1610]

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003983&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
310 ... opgedragen en overgegeven aan Jan soone wylen Arien Janssen van Helvoirt 'een stuck ackerlants' met toebehoren, groot omtrent 1 lopensen lants, gelegen ter plaatse genoemd Franckevoirt by Hoecx Hecken ...
Datering: 13-05-1611

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14004033&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
360 Jan soone wylen Arien Janssen van Helvoirt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert soone wylen Jan Lamberts zijn rechten op de helft in 'eenen huyse, hostadt, hoff ende boomgaert metten erffeniss daer aen liggende ende hem toebehoirende, tsamen metten houtwasch daer toebehoerende', gelegen aent Havelt in de Tillaersche thiende ...
Datering: 07-10-1611

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14004034&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
361 Jan soone wylen Arien Janss van Helvoert voorschreven heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claess soone wylen Gerit Goortss 'een stuck ackerlants, groot omtrent een sesterse', genoempt dit Braeck aent Franckevoert in de Davelairsche thiende ...
Datering: 07-10-1611

!!!
PATRONIEM Jan Ariens JAN van Helvoirt
ACHTERNAAM: Maria Jan Dircx DIE CUYPER (moeder is Eerken)
.
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932164&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
246 Jan soone wylen Arien Jan van Helvoirt als man van Maria dochter van wylen Jan Dircx die Cuyper (van Jan en zijn vrouw Eerken) heeft in een ruil tegen ander goed opgedragen en overgegeven aan Jan sone Pauwels Willem Roelens al zijn rechten die hij erfde van de moeder van zijn vrouw in 'eenen huyse, schop, hostadt, hoff ende boomgaert, tsamen metten erffeniss daer aenliggende ende toebehoirende', groot omtrent 3 lopensaet, gelegen aent Havelt ...
Datering: 04-02-1615

EERCKEN (moeder van echtgenote) x PAUWEL WILLEMS ROELENS (tegenwoordig!)
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932165&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
247 Jan Ariens van Helvoirt en Jan Pouwels Willem Roelens hebben met elkaar een accoord gesloten. Jan Pauwels zal de Ariens Acker behouden en gebruiken totdat Eercken, tegenwoordig vrouw van Pauwels Willem Roelens, komt te overlijden, ook al is deze'acker' op naam van Jan Ariens gevest. Jan Pauwels zal het voorschreven 'huys ende hoff', dat Jan Ariens vandaag gevest heeft pas na de dood van Eercken aanvaarden, en dat blijft ten behoeve van Eercken. ...
Datering: 04-02-1615

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942481&miview=ldt
7700.37 Index schepenprotocol Veghel (7700.37)
58 Voornoemde borgemeesters hebben vekocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Arien Janssen van Helvoirt 'eenen plack gemeynten affgemeten by Welt Peter Roeffen, groot omtrent acht roeyen oft daer omtrent begrypende, gelegen aen ende by synen erffenisse aent Franckevoirt int Davelair, ...
Datering: 06-01-1616

WEDUWE
JACOPXKEN (? TANTE?) x AERT HEMANS alias BOCHT
https://proxy.archieven.nl/235/70F13CEFA6084C04AF196E48E7F007D9
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
209 Michiell soene wylen Jan Welt Loeyen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mariken weduwe van Jan Ariens van Helvoert alle goederen die hij erfde van Jacopxken, die de vrouw was van Aert Hermans alias Bocht, 'te weeten een stuckxen lantsgelegen in de Braeck in het Vranckevoert' ...
Datering: 30-12-1619

https://proxy.archieven.nl/235/C5F586CDB037492AACC640CD0E7166E5
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
251 Anthonis Laureijnssen, 'inwondere binnen der vrijheyt van Oirschot', had voor de schepenen van deze vrijheid op 02-05-1609 verkocht, opgedragen en 'gerenuncieert' al zijn rechten in de goederen die hij erfde van Jacopsken dochter van wijlen Jan van Helvoirt, ten behoeve van Jan van Helvoirt als man van Meriken dochter van wijlen Jan Dierx Kuijper. ...
Datering: 15-02-1620 -> REFEREERT NAAR 02-05-1609.

JACOPSKEN JAN VAN HELVOIRT (?)
ANTHONIS (zijn zoon?)
MOMBOIREN ONMONDIGE KIDS: "Gerit Henricken ende Henrick Lamberts"
.
https://proxy.archieven.nl/235/C5F586CDB037492AACC640CD0E7166E5
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
251 ... had voor de schepenen van deze vrijheid op 02-05-1609 verkocht, opgedragen en 'gerenuncieert' al zijn rechten in de goederen die hij erfde van Jacopsken dochter van wijlen Jan van Helvoirt, ten behoeve van Jan van Helvoirt als man van Meriken dochter van wijlen Jan Dierx Kuijper. ... Is dijen volgende gecompareert de voorgenoemde Anthonis alhier ter eenre, ende Gerit Henricken ende Henrick Lamberts als momboiren van den onmundighen kynderen wylen Jan Ariens voorschreven met hen gevuecht de vooscreven Meriken', en hebben een accoord gesloten. Meriken 'sal aenleggen ende betalen nu terstont een koeij oft mael ende een malder roggen, die welcke hij midts desen bekent duechelijcken ontfangen te hebben vuijt handen Merikens voorschreven', waarmee Anthonis afstand doet van zijn rechten. ...
Datering: 15-02-1620

WEDUWE HERTROUWT Hanrick Dirck Tonis.
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998945&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
207 Gijsbert Jan Alers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick Dirck Tonis als man van Meriken weduwe van Jan Ariens van Helvoirt, ten behoeve van deze Hanrick Dircx voor de ene helft, en aan Gerit Hanrick Dircx en Hanrick Lambert Jan Lamberts als voogden van de minderjarige kinderen van Jan Ariens van Helvoirt, verwekt bij zijn vrouw van Meriken, ...
Datering: 01-05-1623

HUWELIJKSE VOORWAARDEN 12-04-1623 ??? VAN WIE?
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999581&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
101 Gerit Henricx en Henrick Lamberts als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Ariens van Helvert, hebben verklaard dat volgens de huwelijkse voorwaarden van 12-04-1623 'dat ... dat de voogden verkocht hebben aan Aert Jan Aertssen, ...
Datering: 11-06-1631

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999580&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
100 Henrick Dijrck Tonis als man van Meriken dochter van wijlen Jan Dijrcx, Henrick Lamberts en Gerit Henricx als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Ariens van Helvert, in presentie van Thonis Jan Ariens zoon van voorschreven Jan Ariens van Helvert, mede optredend voor zijn andere zussen en broers, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Jan Aertssen 'een seecker stuck tuelants', groot ontrent 2 lopensaet, gelegen in het Akert ...
Datering: 11-06-1631

ERFDELING:
Jan Arienssen van Helvoirdt x Meriken Jan Dirircx
- Thonis
- Aert
- Jenneken
- Margriet x Willem Henrick Jan Claessen
https://proxy.archieven.nl/235/9FE573371F2E4B98AA93B5E16C2BCA92
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
285 Thonis Jan Arienssen van Helvoirdtt, Aert Jan Ariens Verhelvoirdtt, Jenneken, 'bejaerde dochter des voorschreven Jan Ariens Verhelvoirt', en Willem Henrick Jan Claessen als man van Margriet dochter van voorschreven Jan Ariens, allen kinderen en erfgenamen van Jan Ariens voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Meriken dochter van Jan Dirircx, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 23-04-1652

Ondertrouwd ‎31 jul 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎14 aug 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 251 van 15-02-1620. Anthonis is al meerderjarig. Dus geboren voor 1620-20=1600.

BHIC:
Bruidegom Jan Ariens
Bruid Merij Jan Dirixs
Getuige Laurentius Adriani van Walre & Lambertus Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 14-08-1607
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 155-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Jan Ariens
Bruid Merij Jan Dirixs
Getuige Paulus Wilhelmi Ruelens & Joannes Corsten <=== Getuige Paulus is de tweede echtgenoot van Eerken de moeder van Mariken J.D. de Cuijper!
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 31-07-1607
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 31-07-1607
Bronvermelding
Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 155-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

D 1606-1700 A-C Dopen Veghel RK_OCR.pdf
Gezin 6334:
JOANNES ADRIANUS x N.N.
20-03-1611 MARGARETA

D 1606-1700 A-C Dopen Veghel RK_OCR.pdf
Gezin 6339:
JOANNES ADRIANUS HELVOORT, VAN x MARA
20-02-1616 JOANNA
19-12-1618 ARNOUlUS

MOGELIJK ZOON?
TOEGEWEZEN AAN GEZIN 118 - JOANNES ADRIANUS ARNOLDUS CREIJELT, VAN x JOANNA LAMBERTUS WILHELHUS
Is ook niet genoemd bij erfdeling ouders!
BHIC:
Dopeling Nicolaus Adriani
Vader Joannes Adriani
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Arnoldus Gerardi & Arnolda Nicolai
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-09-1614
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 18r
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek
(ongeveer 11 jaar gehuwd) met:

womanMeriken Jan Dircx de Cuijper‏
Dochter van Jan Dircx de Cuijper en N.N.‏.
Overleden ‎4 apr 1652 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Erfdeling akte 285 van 23-04-1652.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
260 04-04-1652 Maria van Hilvoirt Vetula bona, m.s. Goede bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

BHIC:
Overledene Maria van Helvoirt
overleden op 04-04-1652 te Veghel.
Diversen: Goede oude vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 276-36
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
, ‎1e huwelijk met: Jan Ariens Jan van Helvoort, 2e huwelijk met: Henrick Dirck Theunis
[Gebruikersnotities]
VADER WIJLEN EN MOEDER: "Jan Dircx die Cuyper (van Jan en zijn vrouw Eerken) "
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932164&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
246 Jan soone wylen Arien Jan van Helvoirt als man van Maria dochter van wylen Jan Dircx die Cuyper (van Jan en zijn vrouw Eerken) heeft in een ruil tegen ander goed opgedragen en overgegeven aan Jan sone Pauwels Willem Roelens al zijn rechten die hij erfde van de moeder van zijn vrouw in 'eenen huyse, schop, hostadt, hoff ende boomgaert, tsamen metten erffeniss daer aenliggende ende toebehoirende', groot omtrent 3 lopensaet, gelegen aent Havelt ...
Datering: 04-02-1615

Eercken (moeder) x PAUWEL WILLEMS ROELENS (tegenwoordig!)
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932165&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
247 Jan Ariens van Helvoirt en Jan Pouwels Willem Roelens hebben met elkaar een accoord gesloten. Jan Pauwels zal de Ariens Acker behouden en gebruiken totdat Eercken, tegenwoordig vrouw van Pauwels Willem Roelens, komt te overlijden, ook al is deze'acker' op naam van Jan Ariens gevest. Jan Pauwels zal het voorschreven 'huys ende hoff', dat Jan Ariens vandaag gevest heeft pas na de dood van Eercken aanvaarden, en dat blijft ten behoeve van Eercken. ...
Datering: 04-02-1615

WEDUWE HERTROUWT Hanrick Dirck Tonis.
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998945&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
207 Gijsbert Jan Alers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick Dirck Tonis als man van Meriken weduwe van Jan Ariens van Helvoirt, ten behoeve van deze Hanrick Dircx voor de ene helft, en aan Gerit Hanrick Dircx en Hanrick Lambert Jan Lamberts als voogden van de minderjarige kinderen van Jan Ariens van Helvoirt, verwekt bij zijn vrouw van Meriken, ...
Datering: 01-05-1623

AANSTELLING VOOGDEN KIDS ZOON JAN UIT 2e HUWELIJK - Zoon Aert momboir
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815238&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
462 Aert Janssen van Helvoirt en Jan Lamberts van Tillaer zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van de weduwe van Jan Hendrick Dirckx, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 01-02-1676

ZOON JAN!!!
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195475&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
36 De weduwe Merijken van Jan Hendrick Dirx en Aert Janssen van Helvoirt en Jan Lamberts van den Tillair als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Dirx, verwekt bij voorschreven Merijken, willen openbaar verkopen, ...
Datering: 04-02-1676
Zie ook 472
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815248&miview=ldt

ZOON Jan Hendrick Dirckx overleden - zoon Aert uit eerste huwelijk wordt momboir.
https://proxy.archieven.nl/235/AF5FCF31A1224FF68A5F229980D1563C
7700.117 Index schepenprotocol Veghel (7700.117)
28 'Aen de heere schout, schepenen der dingbancke van Vechel'. Aert Jansen van Helvort ende Jan Lamberts als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Dirckx, verwekt bij Mereken Lamberts, verklaren dat zij genoodzaakt zijn om 'eenen hoijbeemt gelegen in den Appelenweert' te verkopen. ....
Datering: 00-00-1681

KIDS ZOON JAN
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
259 Dirck, Lambert en Chatalijn Jan Dirck Dircks hebben hun voogden Aert Jan Ariens van Helvoort en Dirisken weduwe van Jan ... bedankt voor hun diensten als voogden en verklaren van de administratie voldaan te zijn. ...
Datering: ..-04-1684

Kinderen:

1.
manAntonius Jan Ariens "Thonis" Van Helvoort‏
Geboren ‎± 1609
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders akte 285 van 23-04-1652.

Ouders gehuwd op 14-08-1607.
Geboren voor 1636-20=1616

Zie akte 251 van 15-02-1620. Anthonis is al meerderjarig(?) In ieder geval de oudste. Dus geboren voor 1620-20=1600 - matched niet met huwelijk ouders.
ABT1609

NIET deze opties:
Anthonius Anthonij kind 13-10-1615 Veghel DTB doopakte - Joannes Anthonij x uxoris / echtgenote <== Patroniem vader klopt niet - en past niet met geboorte zus Jenneken.
Antonius Janssen kind 21-01-1618 Veghel DTB doopakte - Jan Janssen x Anna N.N. <== Naam moeder klopt niet en past niet met geboorte broer Aert.

Overleden ‎8 aug 1656 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 12-11-1656.
Genoemd bij erfdeling ouders akte 285 van 23-04-1652.
Overleden voor 25-02-1658. Zie akte 50 bij echtgenote: "weduwe van Anthonis Jan Ariens"
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678. Zie notitie bij vader echtgenote: "Willemken weduwe Anthonis Jan Ariaens"
Testament akte 143 van 07-08-1656.

1556-1658

BHIC:
Overledene Antonius Joannis Adriani de Hilvort
Geslacht m
Datum overlijden 08-08-1656
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 278-45

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
261 08-08-1656 Antonius Joannis Adriani van Hilvort Diu languidi, m.s. Langdurig ziek, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 1 09-08-1656 Tonis Jan Ariens
‎, ongeveer 47 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Frankevoort/Frankevoort%20percelen.pdf
FRANKEVOORT
Page 11 of 77
Perceel nr. 4
Deel b:
Adriaen van Helvort Vermeld in 1599-1642 Hm-155
De weduwe van Jan Ariaen van Helvort met haar 4 kinderen Vererving in 1599-1642, vermeld in 1642 Hm-155
Antonis, zoon van Jan Adriaens van Helvort Verwerving in 1642-1714 Hm-155
Willemke, weduwe van Antonis, zoon van Jan Adriaens van Helvort, met haar 8 kinderen Vererving in 1642-1714 Hm-155
Willemke, weduwe van Anthonis Jan Adriaens van Helvort met haar 5 kinderen Vererving in 1642-1714 Hm-155
Bartholomeus Willems en Jan Ariaenss van Helvort Koop in 1642-1714 Hm-155
Willem Lambert Martens Vermeld in 1712-1720 II-E-93; II-E-99

ANTHONIS (MEERDERJARIG????) EN MINDERJARIGE KIDS.
https://proxy.archieven.nl/235/C5F586CDB037492AACC640CD0E7166E5
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
251 ... had voor de schepenen van deze vrijheid op 02-05-1609 verkocht, opgedragen en 'gerenuncieert' al zijn rechten in de goederen die hij erfde van Jacopsken dochter van wijlen Jan van Helvoirt, ten behoeve van Jan van Helvoirt als man van Meriken dochter van wijlen Jan Dierx Kuijper. ... Is dijen volgende gecompareert de voorgenoemde Anthonis alhier ter eenre, ende Gerit Henricken ende Henrick Lamberts als momboiren van den onmundighen kynderen wylen Jan Ariens voorschreven met hen gevuecht de vooscreven Meriken', en hebben een accoord gesloten. Meriken 'sal aenleggen ende betalen nu terstont een koeij oft mael ende een malder roggen, die welcke hij midts desen bekent duechelijcken ontfangen te hebben vuijt handen Merikens voorschreven', waarmee Anthonis afstand doet van zijn rechten. ...
Datering: 15-02-1620

https://proxy.archieven.nl/235/46B6E060811C46978BF6C547B4E5894E
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
312 Thonis Jan Ariensen van Helvoirt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem ...
Datering: 16-08-1652

https://proxy.archieven.nl/235/9AFF9DEF49054352A98C32170CFE3B93
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
362 Thonis Jan Ariensen van Helvoirdt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henrick Jan Claessen een 'halven bunder hoyvelt', gelegen tot Vechel, welk goed zij erfden van hun ouders ...
Datering: 27-02-1653

TESTAMENT
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828840&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
143 Anthonis Jan Adriaens van Helvoert en zijn vrouw Willemken Willem Meussen. Na dood van de eerste hunner aan de huisarmen van Veghel een gulden. De langstlevende zal een akker bouwland erven genaamd de Bracht ongeveer 3 ½ lopense groot. Aert Jan Adriaens, broer van de testateur en Bartholomeus Willems zijn zwager zullen voogden zijn van hun nagelaten kinderen.
Datering: 07-08-1656

2.
womanMargriet Jan Ariens van Helvoort‏
Gedoopt ‎20 mrt 1611 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 285 van 23-04-1652 in notitie bij echtgenoot:
"allen kinderen en erfgenamen van Jan Ariens voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Meriken dochter van Jan Dirircx"

Genoemd bij erfdeling ouders akte 285 van 23-04-1652.

BHIC:
Dopeling Margareta Adriani
Vader Joannes Adriani
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Henricus Theodori & Anthonia Joannis Wouteri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-03-1611
Plaats: Veghel
Bronvermelding
Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 10v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎4 feb 1653 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 07-03-1649.
Genoemd bij erfdeling ouders akte 285 van 23-04-1652.

Mogelijk, echter dan zou echtgenoot hertrouwen vanwege jonge kids. Niet gevonden in index BHIC. (Is index wel al online?)

BHIC:
Overledene Margareta van Helvoirt
Geslacht v
Datum overlijden 04-02-1653
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 277-04
Scan 276 van 321
Scannaam: 1892-100-277
"feb.4 margarita van Helvoirt(?) din(?) languida m.s."

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
261 04-02-1653 Margareta van Hilvoirt Diu languida, m.s. Langdurig ziek, gesterkt door de sacramenten

Zie ook:
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
R156, fol. 15 16-04-1659 Een dochter van Willem Henrick Jan Claes, woont aent Beuckelaer
‎, ongeveer 41 jaar
[Gebruikersnotities]
ERFDELING:
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815102&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
326 Willem Willems, Dirck Joosten als man van Grietien Willems, Aert Jan Ariaens en Willem Willems als voogden over het minderjarig dochtertje Heijlken Willems, Hendrick Jan Hendricx en Antonis Jacobs tot Erp voogden over de minderjarige kinderen van Jan Willems, verwekt bij zijn vrouw Anneken, allen kinderen en erfgenamen van Willem Henrick Jan Claes, verwekt bij Grietien dochter van Jan Ariaens van Helvoirdt, hebben het goed gedeeld dat zij erfden. ...
Datering: 24-01-1673

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195559&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
3 Rekening van Aert Jan Ariens van Helvoort en Willem Willems als voogden over Heijlken Willems, minderjarige dochter van Willem Hendrick Jan Claes, verwekt bij zijn vrouw Griettien Jan Ariens van Helvoort'. ...
Datering: 27-09-1679

3.
womanJenneken Jan Ariens van Helvoort‏
Gedoopt ‎20 feb 1616 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders akte 285 van 23-04-1652.

BHIC:
Dopeling Joanna ab Helvoirt
Vader Joannis Adriani ab Helvoirt
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Godefridus Laurentij & Catharina Joannis Wouters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-02-1616
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 21v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Frankevoort/Frankevoort%20percelen.pdf
FRANKEVOORT
Perceel nr. 13
De kinderen van Jan Ariens van Helvoirdtt en Meriken, dochter van Jan Diricx Vermeld op 23-4-1652 R50, fol. 288
Jenneke, dochter van Jan Ariens van Helvoirdtt Deling op 23-4-1652 R50, fol. 288
Geryt Geryt Janssen, man van Jenneke, dochter van Jan Ariens van Helvoirdtt Vermeld op 28-12-1652 R50, fol. 366
Henrick Dirck Thonis voor het vruchtgebruik en zijn zoon Jan voor het erfrecht Koop op 28-12-1652 R50, fol. 366

https://proxy.archieven.nl/235/644EFA23BB4D48D3A03EA2553193F3FA
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
330 Gerart Gerart Jans als man van Jenneken dochter van Jan Ariens heeft, uit krachte van de deling van 23-04-1652 gedaan voor schepenen van Vechell, verkocht aan Art Jan Ariens van Helvoirt de helft in 'eenen hoijcamp', gelegen aent Beuckelaer ...
Datering: 26-12-1652

https://proxy.archieven.nl/235/47D403306DE24302A6577C93349977BC
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
331 Gerart Gerart Jans als man van Jenneken dochter van Jan Ariens van Helvoirdtt heeft in een ruil opgedragen en overgegeven aan Henrick Dirick Thonis voor het vruchtgebruik en zijn zoon Jan voor het erfrecht een 'huys, hoff, boomgaert, landeryen, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 4 lopensaten, gelegen int Franckefordtt ...
Datering: 28-12-1652

VOOGD KIDS
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289830&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
135 Jan Jan Everts en Art Jan Ariens van Helvoirt zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Gerart Gerarts, verwekt bij Jenneken dochter van Jan Ariens van Helvoert, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 03-10-1661

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195022&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66)
57 Jan Jan Everts en Art Jans van Helvoirt, voogden over de minderjarige kinderen van Gerart Gerarts, verwekt bij Jenneken janssen van Helvoirt hebben uitbesteed het onderhoud van 'de drij kijnderen van Gerart voorschreven' voor een jaar aan Judith Gerarts, 'haere moije' voor 75 Carolus gulden. ...
Datering: 14-10-1661

Voogdij:
https://proxy.archieven.nl/235/1E72295372704B3E92057590D6773DDB
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195057&miview=ldt
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195112&miview=ldt
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195368&miview=ldt
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195367&miview=ldt
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195399&miview=ldt
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817152&miview=ldt
https://proxy.archieven.nl/235/8AF5803249844E12A25E272D6A345EEA
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195426&miview=ldt
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815100&miview=ldt

DOCHTER METTIEN
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097705&miview=ldt
14 Aart Janssen van Helvoort als voogd over de minderjarige kinderen van Geraert Geraerts, en Martten Willem Vogt, man van Mettien Geraerts, optredend voor zichzelf, verpachten aan Hendrick Aart Claessen een 'huijs, hoff, landt, hoij ende weij', groot ontrent 12 lopen, gelegen aent Havelt. Ook het 1/6 deel in den Appelenwerdt. ...
Datering: 20-06-1678

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097771&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
80 Martinus Voogts als man van Megtelt Gerrit, mede optredend voor 'sijnne vrouwe susters', geassisteerd door Aert Jansen van Helvort, 'haeren geëde momboir', verpachten voor 6 jaren aan ...
Datering: 04-03-1682

4.
manAert Jan Ariens van Helvoort‏
Gedoopt ‎19 dec 1618 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1649-21=1628

Getuigen:
Huwelijk: ?
Maria: Maria Henrici Laurentii & Henricus Theodori Antonii
Marij: Willem Henricx & Jenneken Gerarts
Joannes: Arnoldus Reijneri & Gerarda Nicolai
Claes: Arnoldus Nicolai & Maria Bartholomei
Anthonius: Joannes Henrici Theodori & Emerentiana Leonardi

Waarom:
- Doopgetuige "Willem Henricx" is echtgenoot van zus Margriet.
- Doopgetuige "Jenneken Gerarts" is zus Jenneke echtgenote van Gerart Gerart Jans.

BHIC:
Dopeling Arnoldus van Helmont
Vader Joannes Adriani van Helmont
Moeder Maria N.N.
Getuige Reijnder Aerts & Maria Pauwelssen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-12-1618
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 30v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek
Geen scan.

D 1606-1700 D-H Dopen Veghel RK_OCR.pdf
Gezin 6339
JOANNES ADRIANUS HELVOORT, VAN x MARIA
20-02-1616 JOANNA
19-12-1618 ARNOLDUS

Overleden ‎22 mrt 1693 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie overlijden zoon Jan op 14-10-1680 "De vader leeft nog"

Genoemd in akte 206 van 04-09-1690.
Erfdeling akte 202 van 21-5-1693.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
427 22-03-1693 Arnoldus Joannis Adriani Senex, viduus, et phtysicus, obyt in die Paschatis, m.s. Oud, weduwnaar, tuberculose, overleden op Pasen, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 303 24-03-1693 Aart Jan Ariens in de Straat Laat na kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Sep2021).
‎, ongeveer 74 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Frankevoort/Frankevoort%20percelen.pdf
FRANKEVOORT
Perceel nr. 10
deel a+b
Page 28 of 77
Claes Gerit Gorts Vermeld in 1599-1642, vermeld in 1642 Hm-133
Gerartke, weduwe van Nicolaes Gerardts van Soest met haar 10 kinderen Vererving in 1642-1714 Hm-133
Arike, dochter van Nicolaes Gerardts van Soest Deling in 1642-1693 Hm-133
Art van Helvort, weduwnaar van Arike Nicolaes Gerarts van Soest met 3 kinderen Verwerving in 1642-1714 Hm-132; Hm-133
De 3 kinderen van Aert Jan Ariens van Helvoirt en Ariken Claes Gerrit van Soest Vermeld op 21-5-1693 R93, fol. 187v; Hm-133
Jan Peters, getrouwd met Mary, dochter van Art van Helvort Deling op 21-5-1693 R93, fol. 187v; Hm-132; Hm-133

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Frankevoort/Frankevoort%20percelen.pdf
FRANKEVOORT
Perceel nr. 7
De kinderen van Aert Jan Ariens van Helvoirt en Ariken Claes Gerrit van Soest Vermeld op 21-5-1693 R93, fol. 187v
Claes, zoon van Aert Jan Ariens van Helvoirt Deling op 21-5-1693, vermeld in 1702-1722 R93, fol. 187v; Hm-155; VP-1702, fol. 124; VP-1722, fol. 226
De 4 kinderen van Nicolaes de zoon van Art Jan Ariaenss van Helvort Verwerving in 1714-1738 Hm-155
De 3 kinderen van Nicolaes de zoon van Art Jan Ariaenss van Helvort Verwerving in 1714-1738 Hm-155
Aart, zoon van Claas Aarts van Helvoort Verwerving in 1722-1738 VP-1722, fol. 226 en fol. 258; Hm-155
Heijlken, Goort, Anneken en Geeritje, kinderen van Aart Claas Aarts van Helvoort Vererving 1738-1749 VP-1738, fol. 240
Heijlken Aarts van Helvoort, vrouw van Jan Roelof Keurlinx Deling op 2-1-1749 VP-1738, fol. 240 en fol. 241; R102, fol. 272; Hm-155

https://proxy.archieven.nl/235/451A122D91474745B2F10407D944DFD7
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
329 Doorgestreept fragment
Art Jan Ariens van Helvoirt...
Datering: [1652]

ERFDELING OUDERS:
Jan Arienssen van Helvoirdt x Meriken Jan Dirircx
- Thonis
- Aert
- Jenneken
- Margriet x Willem Henrick Jan Claessen
https://proxy.archieven.nl/235/9FE573371F2E4B98AA93B5E16C2BCA92
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
285 Thonis Jan Arienssen van Helvoirdtt, Aert Jan Ariens Verhelvoirdtt, Jenneken, 'bejaerde dochter des voorschreven Jan Ariens Verhelvoirt', en Willem Henrick Jan Claessen als man van Margriet dochter van voorschreven Jan Ariens, allen kinderen en erfgenamen van Jan Ariens voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Meriken dochter van Jan Dirircx, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 23-04-1652

ZUS JENNEKEN NU GETROUWD?
https://proxy.archieven.nl/235/644EFA23BB4D48D3A03EA2553193F3FA
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
330 Gerart Gerart Jans als man van Jenneken dochter van Jan Ariens heeft, uit krachte van de deling van 23-04-1652 gedaan voor schepenen van Vechell, verkocht aan Art Jan Ariens van Helvoirt de helft in 'eenen hoijcamp', gelegen aent Beuckelaer ...
Datering: 26-12-1652
Zie ook 331
https://proxy.archieven.nl/235/47D403306DE24302A6577C93349977BC

https://proxy.archieven.nl/235/43D3E6F443C7420D9DC483FADE28E3FC
7700.59 Index schepenprotocol Veghel (7700.59)
100 Goort Jan Tyssen verklaart 60 gulden ontvangen te hebben van Aert Jan Ariens van Helvoirdtt en belooft het bedrag terug te zullen betalen. ...
Datering: 5-6-1654

VOOGD OVER WIE? MOEDER MERIKEN WAS HETROUWD MET HENDRICK DIRCKX - JAN IS EEN ZOON.
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815238&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
462 Aert Janssen van Helvoirt en Jan Lamberts van Tillaer zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van de weduwe van Jan Hendrick Dirckx, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 01-02-1676

VOOGD:
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195475&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
36 De weduwe Merijken van Jan Hendrick Dirx en Aert Janssen van Helvoirt en Jan Lamberts van den Tillair als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Dirx, verwekt bij voorschreven Merijken, willen openbaar verkopen, ...
Datering: 04-02-1676
Zie ook 472
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815248&miview=ldt

VOOGD OVER KIDS ZUS MARGRIET
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195559&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
3 Rekening van Aert Jan Ariens van Helvoort en Willem Willems als voogden over Heijlken Willems, minderjarige dochter van Willem Hendrick Jan Claes, verwekt bij zijn vrouw Griettien Jan Ariens van Helvoort'. ...
Datering: 27-09-1679

Voogden van kids van Jan Hendrick Dirckx en Mereken Lamberts (aktes 462, 28 en 135 - niet gekopieerd)
https://proxy.archieven.nl/235/9CEE42CD9EE344279EE49570EF9F78AE
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
259 Dirck, Lambert en Chatalijn Jan Dirck Dircks hebben hun voogden Aert Jan Ariens van Helvoort en Dirisken weduwe van Jan ... bedankt voor hun diensten als voogden en verklaren van de administratie voldaan te zijn. ...
Datering: ..-04-1684

https://proxy.archieven.nl/235/5C03B6E0B10843E1B06658CF0144BF1B
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
206 'Staat van de obligatien ende rente brieven staande tot laste van den dorpe van Vechel, ...
* Aart Jan Ariens van Helvoort, 25 gulden ...
Datering: 04-09-1690

ERFDELING
Aert Jan Ariens van Helvoort x Ariken Claes Gerrits van Soest
- Claes
- Anthonij
- Mariken x Jan Peters
.
https://proxy.archieven.nl/235/5BC48B8C734E4D2D9EFBC8549B0A7F72
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
202 Deling tussen Claes Aerts, Anthonij Aerts en Jan Peters als man van Mariken Aerts, allen kinderen en erfgenamen van Aert Jan Ariens van Helvoort bij zijn vrouw Ariken Claes Gerrits van Soest 'en dat van desselfs nagelaten goederen'. ...
Datering: 21-5-1693


Voor meer informatie: bertho@derikx.com