man‎Peter Sijmons Goorts van der Velden‏‎
Gedoopt ‎29 apr 1700 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk - leeftijd 26
ABT1698

Patroniem Sijmons genoemd in o.a. akte 14 schepenbank - zie persoon tab.
Ook bij doop sommige kinderen.
Bij andere kinderen wordt patroniem Goorts/Godefridus genoemd.

????
WAAROM PATRONIEM SIJMONS ????
????

Getuigen:
Huwelijk: Matijs van den Huvel & Elisabeta
Theodorus: Phlips Hendrix & Engel Wilms
Hendrien: Lambert Iacobs vde Veld & Belke Hendrix
Simon: Wilhelmus Wilms & Sophia Jacobs
JM: Walterus Tijssen & Helena Jacobi Oevers
Wilhelmus: Wilhelmus Bogaerts & Johanna Gerardi
Cornelia: Wilhelmus der Kinderen & Catharina Adriani Verrijt <== W.d.Kinderen huwt Anneke Hendriks van de Rijt
Godefridus: Albertus Hendrici Verrijt
Maria: Adrianus van de Rijt & Engelberta Wilhelmi Raijmaeckers
Wilhelmus: Adrianus van de Velde & Catharina Alberti van de Rijdt
Joannes: Alegondis van de Velde & Albertus van de Rijdt
Joannes: Jacobus van den Oever & Christina van de Rijdt <== J.vd.Oever huwt Heijlke Handrickx van der Rijt

Waarom:
- Doopgetuige "Engel Wilms " is zus Engel x Willem Willems de Jonge Raijmakers
- Doopgetuige "Engelberta Wilhelmi Raijmaeckers" is zus.
- Doopgetuige "Wilhelmus Wilms" is echtgenoot van zus Engel
- Doopgetuige "Sophia Jacobs" is zus van vader.
- Wie is "Lambert Iacobs", "Lambert Iacobs vde Veld" -> Is dat een broer van vader -> Komt verder niet voor in index BHIC St.O.
- Wie zijn Adrianus en Alegondis vd Velde?

BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus vande Veld
Vader Godefridus vande Veld
Moeder Maria
Getuige Mateus Peters & Theodora Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-04-1700
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 45v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎28 okt 1758 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 30-03-1747.
In akte 92 van 1760 is echtgenote genoemd als weduwe.

Enige optie:

BHIC: OpenArchives
Overledene Pieter van de Velde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 28-10-1758
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 31-27
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 31 of 179
"28 Pieter van de Velde"


[Gebruikersnotities]
Goort van de Velde x weduwe
- Engel x Willem Willems de Jonge
- Peter
https://proxy.archieven.nl/235/5283DF5F3BC64801B67B5617973FD126
7636.175 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.175)
38 Willem Willems de Jonge in huwelijk hebbende Engel Goorts vande Velden en verclaarde te approbeeren ende ratificeere alsulke contracten als de weduwe Goort van de Velde en Sijmen Peeter Dirx tusschen hem en Peeter Goort van de Velde voor heere schepenen deser vrijheijt hebben opgerigt.
Datering: 1726

Goort van de Velde x Marie Peeter Dirx [weduwe]
- Peeter
- Engel x Willem Willems de Jonge
https://proxy.archieven.nl/235/7F3275015032427EBFBB6EC589DCC1DF
7636.175 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.175)
10 Marie Peeter Dirx weduwe Goort van de Velde, en Sijmen Peeters Dirx, dewelke opentlijk verclaren over te geven aan Peeter Goort van der Velde, haare eerste comparante soone en tweede comparante neef, alle henne schaar van rog, boekwijt, haver, gerst, spurrie mitsgaders hoij, soo opden acker als inde scheur, peerde beesten, varkens, schaapen, mitsgaders alle henne meubilen van huijsraat, hoogkarre, artkarre, ploeg, eegde, peertgetuijg, geen uijtgesondert nog gereserveert. Ende verclaarde Peeter van de Velde de twee comparante haar leven lang gedeurende te alimenteren soo wel siek als gesont. Verclaren sij twee eerse comparanten te hebben verstrekt aan Willem Willems de Jonge in huwelijk hebbende Engel dogter des eerste comparant, een melkkoeij, schapen, hoogkar, vier vijmen rogge, spek met een verkens reusel, scherfbort, een roomtob, haaltang, koeijketel, een handketel, slaaplakens, een eijken kist etc.
Datering: 1726

Catalijn Hendrik Philipse x Peeter Goorts van de Velde
https://proxy.archieven.nl/235/654A529DE70647339AE0CE4208A8037F
7636.175 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.175)
96 Staat of memorie van seekere goederen welke Catalijn dogtere Hendrik Philipse in huwelijk tredende met Peeter Goorts van de Velde in huwelijk heeft aangebragt volgens het opgeven van de selve en bestaande in o.a. een bruijn merie peert op sijn vijffde jaar, een grouw merie out omtrent tien jaare, een roij koeij, een vaal koeij, vier sacken rog, drie sacken boekwijt, een sak haver, ses vimmen rogh toigst 1727, van de acker bijde moeder van gemelte Catalijn gehaalt etc. etc. Alle welke voorschreven goederen verclaren hij Peeter Goorts van de Velde ende Cathalijn desselfs huijsvrouw bij deijling van de weduwe Hendrik Philipse te hebben ontfangen ende ten haare woonhuijse op Villenbrake gebragt.
Datering: 1727

Hendrik Philipsen x Beelken Adriaen Tunissen [weduwe]
- Adriaen, Philip en Aelbert
- Catalijna x Peter van de Velde
- Helijken x Jacob van den Oever
- ? x Willem Jans der Kinderen
Familie Oppers ???
.
https://proxy.archieven.nl/235/78BAFA12B9AD4C3DA904351DD32F5C0A
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
128 Jan Adriaen Verhoeven, Ruth Lambert Burgers en Bernt van Eeckeren, schepenen van Veghel geven te kennen dat voor hun is verschenen Beelken Adriaen Tunissen weduwe Hendrik Philipsen en Adriaen, Philip en Aelbert haar zonen; Peter van de Velde gehuwd met Catalijna; Jacob van den Oever gehuwd met Heijlken, beide dochters van genoemde Beelken, mede zich sterk makend voor Willem Jans der Kinderen, afwezige zwager van Beelken; ook voor Willem en Elisabeth, kinderen van Goort Oppers en Petronella Willems als voor haar absente stiefvader en haar absente kinderen van haar broers en zussen; verder Philip Wijnant Oppers en Gijsbert Tijssen als momboirs over Elisabeth, innocente dochter van Wijnant Oppers. Deze innocente is de enige universele erfgename van Marten Oppers en Pietronella Uijdemans volgens testament. Ze wonen alhier te Veghel als ook te Sint-Oedenrode en Uden. Gerardus de Jong, notaris is over de goederen de aangestelde curator. Voldaan wordt een bedrag van 170 gulden met nog enige bedragen etc.
Datering: 23-11-1730

WOONHUIJS VAN
https://proxy.archieven.nl/235/0CA5A585A2824B8EA89228591BC21C09
7636.178 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.178)
90 ... Daar is questie off rusie tussen de deponenten en het geselschap ontstaan en dat Goort soone Willem Willems met een hout off knods die hij in sijn hadde op het hoofd sloeg van Jan Tijs Vogels en dat hij op de gront ter nederviel en gestorven is. Goort Willem Willems is als dat gevegt gedaan was weg geloopen, roepende daer leijter al een en dat heb ik gedaan. Peeter Tonie Jan Claase verklaart dat omtrent een uur geleden naar dat gevegt daar was geweest, is gekomen aant woonhuijs van Peeter Goorts van der Velde, daar Goort soone Willem Willems was. Werdende tegen hem gesegt hij is al dood, warop hij antwoorde ik sloeg niet hardt want ik had de cuijs maar op mijn schouder.
Datering: 1734

Hendrik Philipse van de Rijt x Beelke [weduwe]
- Ariaan Albert en Philips
- Heijlke x Jacob Oevers
- Anneke x Willem der Kinderen
- Cathalijn x Peeter Sijmons van de Velde
https://proxy.archieven.nl/235/7A4EAD9B93144C2F9C8E7439C1984303
7636.137 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.137)
148 Beelke weduwe Hendrik Philipse van de Rijt, die welke verclaarde af te gaan de togt haar competerende in een jaerlijxe rente staande op de goederen van juffrouw Anna Elisabeth Knops weduwe wijlen Rombout van de Velde, gelegen ter plaatse onder Nijnsel. Ende sulx ten behoeve van Ariaan Albert en Philips Hendrix van de Rijt. Jacob Oevers als in huwelijk hebbende Heijlke Hendrix van der Rijt. Willem der Kinderen als in huwelijk hebbende Anneke van de Rijt. Peeter Sijmons van de Velde als in huwelijk hebbende Cathalijn van de Rijt.
Datering: 1734

vd REIJDT
- Philip [helmond]
- Catalijn x Peeter Sijmons van de Velden
- Helena x Jacob Oevers
- Adriaan
- Anneke x Willem der Kinderen [momboiren Adriaan vd R & Dirk Tonij Teunisse]
- Aelbert [Veghel]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.139&minr=11627289&miview=ldt
7636.139 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.139)
14 Philip van de Reijdt woonende tot Helmont, Peeter Sijmons van de Velden in huwelijk hebbende Cathalijn van de Reijdt, Jacob Oevers getrouwt met Heleena van de Reijt ende Adriaan van de Reijdt wonende alhier, ende alnog beneffens Dirk Tonij Teunisse in qualiteijt als momboiren van de minderjarige kinderen van Willem der Kinderen verwekt bij Anneke van de Reijdt. Dewelke hebben getransporteert aan Aelbert van de Reijdt woonende tot Veggel vijff sesde parten in o.a. een huijs, hoff en aangelag gelegen tot Veggel op het Soffelt, en aldaar aan bijde sijde de erffgenaamen Jan Wilbert Dircx, deen eijnde de gemeene straat, dander eijnde de heer Gijselaars. Genoemde percelen o.a. de Quaade koop, het Speurio, de Camp. Hem transportant aangekomen bij versterf en erffenisse van henne ouders. O.a. chijns aan de Graave van Maldegem.
Datering: 1742

MOGELIJK:
https://proxy.archieven.nl/235/A5D12855AB5947DAABF8E35346ABFCDC
7636.58 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.58)
86 Eed van borgemeesters Aude Vrijheit Willem Cluijtmans. Bos en Varrenhout Willem Sanders. Olland en Houtum Joost Moeskops. Nijnsel en Vressel Peeter van de Velde. Eerd en Everse Jan van de Meeracker. Bersselaar Johanns van de Oetelaar.
Datering: 1758

WEDUWE:
Dirk Tonij Teunisse
- minderjarige kinderen [voogden Hendrik Antonij Teunisse ende Jan Willems der Kinderen]
- Antonetta x Sijmen Peters van de Velde
Peeter van de Velde x Cathalijn van de Rijt [weduwe]
- Goort van de Velde
Antonij van de Ven
.
https://proxy.archieven.nl/235/E1C521D532BF43D680C8CC17FF426454
7636.187 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.187)
92 Hendrik Antonij Teunisse ende Jan Willems der Kinderen, voogden over de minderjarige kinderen van Dirk Tonij Teunisse ende Sijmen Peters van de Velde, als in huwelijk hebbende Antonetta Dirk Tonij Teunisse inwoonderen alhier. Dewelke hebben verhuurt aan Goort van de Velde meede wonende alhier een woonhuijs het sij het nieuw te maken of het tans staande, waer om hij sal moeten looten met een schuur ende helft van de verdere huijsing, soo als die gedeelt sal worden, tans int geheel gebruikt wordende bij Jan der Kinderen met de helft van alle de teul, hoij en weijlanden, soo als die alle sullen worden gedeijlt, geleege onder de heertgang Nijnsel en Vressel te Vressel. Borgen zijn: Antonij van de Ven ende Cathalijn van de Rijt, weduwe van Peeter van de Velde.
Datering: 1760

Ondertrouwd ‎8 jan 1724 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎23 jan 1724 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 23 jaar
[bron]
Echtpaar genoemd in schepenakte Sint Oedenrode.

Catharina van der Reijd was getuige op 03-01-1799 in Blaarthem. Zelfde???

BHIC:
Bruidegom Peeter van de Velde
leeftijd 26, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Catalijn Hendrix van de Rijt
leeftijd 22, geboren te Veghel, wonende te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 23-01-1724
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 08-01-1724
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 15, blad 365-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1696-1724
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Petrus van de Veld
Bruid Catarina van der Rijt
Getuige Matijs van den Huvel & Elisabeta
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 23-01-1724
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Sint-Oedenrode trouwboek 1715-1720, archiefnummer 1449, inventarisnummer 4, blad 66v08
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1725
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31148-28492-83?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9:346029401,346638201,348955102 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 2461 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Veld. Petrus van de
Rijt. Catarina van der
23 januari 1724
St Oedenrode
RK Doop- Trouwboek 1711-1726

Gehuwd (religieus) ‎23 jan 1724 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland (34 jaar gehuwd) met:

womanCatalijn Hendrik Philipsen van de Rijt‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 22 jaar
Gedoopt ‎± 1702 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: leeftijd 22, geboren te Veghel
ABT1702

Getuigen:
Huwelijk: Matijs van den Huvel & Elisabeta
Theodorus: Phlips Hendrix & Engel Wilms
Hendrien: Lambert Iacobs vde Veld & Belke Hendrix
Simon: Wilhelmus Wilms & Sophia Jacobs
JM: Walterus Tijssen & Helena Jacobi Oevers
Wilhelmus: Wilhelmus Bogaerts & Johanna Gerardi
Cornelia: Wilhelmus der Kinderen & Catharina Adriani Verrijt <== W.d.Kinderen huwt Anneke Hendriks van de Rijt
Godefridus: Albertus Hendrici Verrijt
Maria: Adrianus van de Rijt & Engelberta Wilhelmi Raijmaeckers
Wilhelmus: Adrianus van de Velde & Catharina Alberti van de Rijdt
Joannes: Alegondis van de Velde & Albertus van de Rijdt
Joannes: Jacobus van den Oever & Christina van de Rijdt <== J.vd.Oever huwt Heijlke Handrickx van der Rijt

Ouderlijk gezin samen met echtgenoot genoemd in akte 14 van 1742.

Begraven ‎22 jul 1773 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 92 van 1760 genoemd als weduwe.

BHIC: OpenArchives
Overledene Katelijn N.N.
weduwe van Peter van de Velden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 22-07-1773
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 73-16
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
- Philip [helmond]
- Catalijn x Peeter Sijmons van de Velden
- Helena x Jacob Oevers
- Adriaan
- Anneke x Willem der Kinderen [momboiren Adriaan vd R & Dirk Tonij Teunisse]
- Aelbert [Veghel]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.139&minr=11627289&miview=ldt
7636.139 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.139)
14 Philip van de Reijdt woonende tot Helmont, Peeter Sijmons van de Velden in huwelijk hebbende Cathalijn van de Reijdt, Jacob Oevers getrouwt met Heleena van de Reijt ende Adriaan van de Reijdt wonende alhier, ende alnog beneffens Dirk Tonij Teunisse in qualiteijt als momboiren van de minderjarige kinderen van Willem der Kinderen verwekt bij Anneke van de Reijdt. Dewelke hebben getransporteert aan Aelbert van de Reijdt woonende tot Veggel vijff sesde parten in o.a. een huijs, hoff en aangelag gelegen tot Veggel op het Soffelt, en aldaar aan bijde sijde de erffgenaamen Jan Wilbert Dircx, deen eijnde de gemeene straat, dander eijnde de heer Gijselaars. Genoemde percelen o.a. de Quaade koop, het Speurio, de Camp. Hem transportant aangekomen bij versterf en erffenisse van henne ouders. O.a. chijns aan de Graave van Maldegem.
Datering: 1742

Kinderen:

1.
manTheodorus Peeter "Dirk" van der Velden‏
Gedoopt ‎6 dec 1724 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Theodorus Gorts
Vader Petrus Gorts
Moeder Catarina
Getuige Phlips Hendrix & Engel Wilms
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-12-1724
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 50r
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎28 mrt 1799 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
DTB_Best_10225_4.8 Doop-, trouw- en begraafboek Best
109600 Begraafinschrijving Dirk Peeter van der Velden, 28-03-1799
Plaats inschrijving: Best
Begraafdatum: 28-03-1799
Overledene: Dirk Peeter van der Velden
Partner: Maria Cornelis Scheepens
Folio: 57
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.8
Page 59 of 78
"1799 den 28 maart is op den kerkhof begraven dirk peeter van der velden nalaatenden zijn huijsvrouw en 9 kinderen, tans een kind verwekt in zijn eerste huwelijk bij maria Cornelis Scheepers en goederen"


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/DE99ACC7A89043D3A21C099DD9DF2C9A
7636.183 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.183)
104 Ontlastbrief voor Dirk Peters van Velde, thans in ondertrouw opgenomen met Maria Cornelis Scheepens woonende tot Best bij Oorschot.
Datering: 1750

2.
womanHendrien Peeter van der Velden‏
Gedoopt ‎21 mrt 1726 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders genoemd bij overlijden.

Zie tab blad persoon van vader:
Henrica van der VELDEN [44825], gedoopt (RK) op 21-03-1726 te St. Oedenrode, overleden.

BHIC:
Kind Henrica? vande Veld
Geslacht v
Datum doop 21-03-1726
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Peter Gorts vande Veld
Moeder Catarina N.N.
Getuige Lambert Iacobs vde Veld
Getuige Belke Hendrix
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 4
Folio/pagina 54v


Getuigen:
Huwelijk: Barbara Wilhelmi Schovers & Joannes van der Eerde
Joanna: Sijmon van der Velden & Petronella Klaes van Son
Petronella: Arnoldus van Son & Cathalijna Peeter van der Velden
Petronella: Joannes van Son & Antonia Simonis van der Velde
Wilhelmus: Godefridus van der Velde & Joanna van Son

Niet gevonden op familysearch index Sint Oedenrode.

Overleden ‎15 jul 1817 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 70 van 18 junij 1777.

BHIC: OpenArchives
Overledene Hendrien van der Velden
Datum overlijden 15-07-1817
Plaats Schijndel
Relatie weduwe van Evert van Son
Vader Peter van der Velden
Moeder Catalijn van de Reijdt
Bron Overlijdensregister 1817
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 7072
Aktenummer 73


Geen MVS in index BHIC (Nov2022).
‎, leeftijd ongeveer 91 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.191&minr=11643266&miview=ldt
7636.191 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.191)
144 Borgbrief voor Hendrina Peeter van de Velde, laest weduwe van Evert van Son, mitsgaeders haere vier kinderen met name Catarina in egte verwekt bij wijlen haaren eerste man Jan van de Laak en Petronella, Johanna en Willem in egte verwekt bij wijlen haeren voornoemde tweede man Evert van Son. Zij gaan naar Schijndel.
Datering: 1783

3.
manSimon Peeter van der Velden‏
Gedoopt ‎2 mei 1728 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Simon van de Velde
Vader Petrus Godefridi van de Velde
Moeder Catharina Hendrix Verrijt
Getuige Wilhelmus Wilms & Sophia Jacobs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-05-1728
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 12r05
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31146-10180-33?cc=2037960&wc=SM4X-RMH:346029401,346638201,348952001 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 540 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Velde van de, Simon
Vader: Petrus Godefridus
Moeder: Verrijt, Catharina Hendrix
2 mei 1728
Sint Oedenrode
RK Doopboek 1726-1736

Overleden ‎27 mei 1796 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 13-12-1771.
Overleden voor echtgenote dus voor 01-06-1811.

BHIC: OpenArchives
Overledene Simon van der Velden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 27-05-1796
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 151-05
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 68 jaar
[Gebruikersnotities]
Dirk Tonij Teunisse
- minderjarige kinderen [voogden Hendrik Antonij Teunisse ende Jan Willems der Kinderen]
- Antonetta x Sijmen Peters van de Velde
Peeter van de Velde x Cathalijn van de Rijt [weduwe]
- Goort van de Velde
Antonij van de Ven
.
https://proxy.archieven.nl/235/E1C521D532BF43D680C8CC17FF426454
7636.187 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.187)
92 Hendrik Antonij Teunisse ende Jan Willems der Kinderen, voogden over de minderjarige kinderen van Dirk Tonij Teunisse ende Sijmen Peters van de Velde, als in huwelijk hebbende Antonetta Dirk Tonij Teunisse inwoonderen alhier. Dewelke hebben verhuurt aan Goort van de Velde meede wonende alhier een woonhuijs het sij het nieuw te maken of het tans staande, waer om hij sal moeten looten met een schuur ende helft van de verdere huijsing, soo als die gedeelt sal worden, tans int geheel gebruikt wordende bij Jan der Kinderen met de helft van alle de teul, hoij en weijlanden, soo als die alle sullen worden gedeijlt, geleege onder de heertgang Nijnsel en Vressel te Vressel. Borgen zijn: Antonij van de Ven ende Cathalijn van de Rijt, weduwe van Peeter van de Velde.
Datering: 1760

https://proxy.archieven.nl/235/183F2DAD66B8435AB12463A47F4257AA
7636.187 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.187)
94 Hendrik Antonij Teunisse wettige voogt en momboir over de minderjarige kinderen van wijlen Dirk Tonij Teunisse ende Sijmen Peters van der Velde als in huwelijk hebbende Antonetta Dirk Tonij Teunisse inwoonderen alhier. Dewelke verklaerde te hebben verhuurt aan Jan Willem der Kinderen meede momboir over voorschreven onmondige, te hebben gehuurt van de eerste comparante in haere qualiteit een woonhuijs het sij het nieuwe te maken of het tans bij hem bewoont wordende, waer om hij sal moeten looten, met een schuur ende helft van de verdere huisinge, soo als die gedeelt sal worden, met de helft van de teul, hoij en weijlanderije, soo als die tans alle bij hem in huure en gebruik sijn. Staande en geleegen binnen deese vrijheit onder Nijnsel en Vressel te Vressel.
Datering: 1761

https://proxy.archieven.nl/235/F2B2191A6F344089BB797897A0364896
7636.143 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.143)
17 Transport door Sijmen van de Velde in huwelijk hebbende Antonet Dirk Tonij Teunisse aan Willem Dirk Tonij Teinisse sijnen swager, sijne geregte helfte in een huijs, skop en schuur aen malkander met sijn bijbehorende teul, weij en heijlanderijen met sijn houtgewassen. Alle geleegen binnen deese vrijheijdt en den dorpen Zon en Breugel. Soo als deselve tans in huure en gebruijck sijn hij Goort Peeters van der Velde. Item de helft in een woonhuijs en schuur met sijne hoij weijlanderijen en houtgewassen, als hetselve bij den verkrijger in huure en gebruijk is. Transportant no. uxoris deselve sijn aengecomen bij successie sijne ouders. Hieruijt te vergelden o.a. chijns aen den heere van Helmont in ’t boek van Zon.
Datering: 1771

https://proxy.archieven.nl/235/7D7C40E58AB74BD18EE405C5AB990141
7637.14 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.14)
39 Simon Peters van de Velde inwoondere alhier. Verklaerde schuldig te sijn aan Mathijs Schutjens, coopman en inwoonder te Breugel. Eene somme van agt honderd carolij guldens. Afgelost 6 november 1798.
Datering: 9 december 1782

4.
woman‎Johanna Maria Peeter van der Velden‏‎
Gedoopt ‎16 feb 1731 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Johanna Maria van de Velde
Vader Petrus Gorts van de Velde
Moeder Catharina Hendrici Verrijt
Getuige Walterus Tijssen & Helena Jacobi Oevers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-02-1731
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 29v01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31146-11103-81?cc=2037960&wc=SM4X-RMH:346029401,346638201,348952001 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 502 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Velde van de Johanna Maria
Vader: Petrus Gorts
Moeder: Verrijt, Catharina Hendricus
16 Februari 1731
Sint Oedenrode
RK Doopboek 1726-1736

5.
man‎Wilhelmus Peeter van der Velden‏‎
Gedoopt ‎17 jul 1732 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Wilhelmus van de Velde
Vader Petrus Goorts van de Velde
Moeder Catharina Hendrici Verrijt
Getuige Wilhelmus Bogaerts & Johanna Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-07-1732
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 37v06
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31146-10179-4?cc=2037960&wc=SM4X-RMH:346029401,346638201,348952001 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 544 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Velde van de, Wilhelmus
Vader: Petrus Goorts
Moeder: Verrijt, Catharina Hendricus
17 Juli 1732
Sint Oedenrode
RK Doopboek 1726-1736

6.
woman‎Cornelia Peeter van der Velden‏‎
Gedoopt ‎6 mei 1734 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Cornelia van de Velde
Vader Petrus van de Velde
Moeder Catharina Verrijt
Getuige Wilhelmus der Kinderen & Catharina Adriani Verrijt
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-05-1734
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 48r01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31146-10199-81?cc=2037960&wc=SM4X-RMH:346029401,346638201,348952001 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 481 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Velde van de Cornelia
Vader: Petrus
Moeder: Verrijt, Catharina
6 Mei 1734
Sint Oedenrode
R.K. Doopboek 1726-1736

7.
manGodefridus Peeter van der Velden‏
Gedoopt ‎4 sep 1735 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Godefridus van de Velde
Vader Petrus Sijmen van de Velde
Moeder Catharina Verrijt
Getuige Albertus Hendrici Verrijt
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-09-1735
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 54v06
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31146-10841-22?cc=2037960&wc=SM4X-RMH:346029401,346638201,348952001 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 492 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Velden van de Godefridus
Vader: Peter Sijmen
Moeder: Verrijt, Catharina
4 September 1735
Sint Oedenrode
RK Doopboek 1726-1736

Begraven ‎7 okt 1809 Gestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 08-09-1771.
Zie borgbrief van 16-03-1773: Gezin vertrekt naar Liempde.

Zie huwelijksbijlagen van zoon Johannes van der Velden:

BHIC: OpenArchives
Overledene Godefridus van der Velden
overleden te Gestel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 07-10-1809
Plaats: Gestel
Bronvermelding Koster-Schoolmeester begraafboek 1792-1810, archiefnummer 8047, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 11, blad 22V
Gemeente: Gestel
Periode: 1792-1810


RHCE: OpenArchives
DTB_Gestel_10225_19.11 Doop-, trouw- en begraafboek Gestel
28936 Begraafinschrijving Godefridus van der Velden, 07-10-1809
Plaats inschrijving: Gestel
Begraafdatum: 07-10-1809
Overledene: Godefridus van der Velden
Folio: 22v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 19.11
Page 25 of 27:
"Godefridus van de velden is begraven den 7 october laat na kinders"


8.
womanMaria Peeter van der Velden‏
Gedoopt ‎18 jan 1738 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria van de Velde
Vader Petrus Godefridi van de Velde
Moeder Catharina van de Rijt
Getuige Adrianus van de Rijt & Engelberta Wilhelmi Raijmaeckers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-01-1738
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 6r01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31146-10484-10?cc=2037960&wc=SM4X-RMH:346029401,346638201,348952001 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 523 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Velde van de Maria
Vader: Petrus Godefridus
Moeder: Rijt, Catharina van de
18 Januari 1738
Sint Oedenrode
RK Doopboek 1737-1764

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/79199CE3E0624AA993E53AEC3D6DC5AA
7636.187 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.187)
173 Borgbrief voor Maria Peeters van de Velde huijsvrouw van Jan van Gerwen wonende tot Blaartem.
Datering: 1762

9.
manWilhelmus Peeter van der Velden‏
Gedoopt ‎6 aug 1739 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Guilielmus van de Velde
Vader Petrus van de Velde
Moeder Catharina van de Rijdt
Getuige Adrianus van de Velde & Catharina Alberti van de Rijdt
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-08-1739
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 11r11
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31146-10726-60?cc=2037960&wc=SM4X-RMH:346029401,346638201,348952001 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 545 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Velde van de, Guilielmus
Vader: Petrus
Moeder: Rijdt, Catharina van de
6 Augustus 1739
Sint Oedenrode
RK Doopboek 1737-1764

Overleden ‎20 nov 1798 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijksbijlagen zoon Joannes:
"Netherlands, Noord-Brabant Province, Civil Registration, 1811-1942," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-L593-WZ?cc=2026223&wc=MVF7-6TG%3A1057340101%2C1057260901
: 22 May 2014), Erp > Geboorten 1823 > image 83 of 628; Nederlands Rijksarchiefdienst, Hertogenbosch (Netherlands National Archives, Hertogenbosch).
20-11-1798 Sint-Oedenrode

BHIC: OpenArchives
Overledene Willem van der Velden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 20-11-1798
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 158-03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 157 of 179 - 1449_011_158
"20 Willem van de Velden"

‎, leeftijd ongeveer 59 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/14779AA0FE714FA78965F7619FE375F3
7636.190 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.190)
295 Borgbrief voor Pieter van der Velde, Johannis van der Velde en Catarina van der Velde, kinderen van Willem van der Velde en Barbara Ant. van Veghel egtelieden. Zij gaan naar Breugel.
Datering: 1779

https://proxy.archieven.nl/235/4287BD7657A64A95A15DD325B4C2B055
7636.191 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.191)
180 Inventaris gedaen en maeken bij Willem van de Velden weduwnaar van Barbara van Veghel, hem nu ter togte en sijne drie kinderen. Alvoorens in tweede huwelijk te treede met Maria de Bie. O.a. een coffijpot, een trekpot, een houtzaag, een gereedschapskist.
Datering: 1784

10.
man‎Joannes Peeter van der Velden‏‎
Gedoopt ‎28 jul 1743 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes van de Velde
Vader Petrus van de Velde
Moeder Catharina van de Rijdt
Getuige Alegondis van de Velde & Albertus van de Rijdt
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-07-1743
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 19v03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31146-10204-71?cc=2037960&wc=SM4X-RMH:346029401,346638201,348952001 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 507 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Velde van de Joannes
Vader: Petrus
Moeder: Rijdt, Catharina van de
28 Juli 1743
Sint Oedenrode
RK Doopboek 1737-1764

11.
manJoannes Peeter van der Velden‏
Gedoopt ‎30 mrt 1747 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes van de Velde
Vader Petrus van de Velde
Moeder Catharina van de Rijdt
Getuige Jacobus van den Oever & Christina van de Rijdt
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-03-1747
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 29V11
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31146-10046-67?cc=2037960&wc=SM4X-RMH:346029401,346638201,348952001 : accessed 17 May 2015), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 508 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Velde van de Joannes
Vader: Petrus
Moeder: Rijdt, Catharina van der
30 Maart 1747
Sint Oedenrode
RK Doopboek 1737-1764

Overleden ‎28 jan 1826 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Johannes van der Velden
Datum overlijden 28-01-1826
Plaats Liempde
Relatie echtgenoot van Barbara van der Reijt
Vader Petrus van der Velden
Moeder Catharina van der Reijt
Bijzonderheden:
In de memories wordt gesproken over Barbara Theulings i.p.v. Barbara van der Reijt zoals in deze akte vermeld.
Bron Overlijdensregister 1826
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 4673
Aktenummer 8


BHIC: OpenArchives
Overledene Johannes van der Velden
overleden op 28-01-1826 te Liempde.
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Liempde
Bronvermelding Memories van successie 's-Hertogenbosch deel 16, inventarisnummer 16, aktenummer 63
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Page 68 of 275 - sHertogenbosch_016_0066
- Peter van de Velden
- Maria x Johannes Welvaarts
- Catharina x Cornelus van Haaren

‎, leeftijd ongeveer 78 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/27D09B58ACD045E5B6DD7121837F4A5E
7636.191 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.191)
121 Borgbrief voor Johannis Peeters van de Velden en Barbara Claese Teulings sijne huijsvrouw, mitsgaeders hunne drie kinderen met naame Petrus, Maria en Catalijna. Zij gaan naar Liempde.
Datering: 1783


Voor meer informatie: bertho@derikx.com