man‎Hugo Mr. Jan Claes van Berckel‏‎
Overleden ‎1 jul 1598 Heeswijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 16 in notitie bij persoon gedateert 1615-1619 genoemd als wijlen:
"Mechtelt dochter Peter Pauwels naegelaten weduwe wijlen Hugo van Berkel"

BHIC: OpenArchives
Overledene Hugo Jansen van Berckel
Geslacht m
Datum overlijden 01-07-1598
Plaats overlijden Heeswijk
Religie RK
Bron Heeswijk begraafboek 1588-1620
Plaats Heeswijk
Toegangsnr. 1441
Inv.nr. 10
Folio/pagina 85v01
Diversen
[testament is bijgevoegd]
Hugo Jansen van Berkel, wonende tot Schijnle in de Houtaert, vacante ecclesia, bij cranckheyt zijns lichaems, mer sijns verstants volcomen machtich, heeft voir den H. Sacrament, mijn onderscreven ende zijn kynderen getesteert, zijn ziele Godt opdrage
nden ende den hemelschen heyr, zijn kynderen, vrienden ende nagebueren Godts vrede. Voirts maect de Cathedraelkerck van Sint-Jan-Evangelist binnen t’ s-Hertogenbosch, pro si quae possit habere iniusta bona, eenen stuver eens, sijnen patroon tot Schij
ndel Sinte Servaes eenen stuver eens,
Jan ende Ghijsbert, zijn outste ofte voerkynderen, <======= 1e - Jan Gijsbert
alle haer moeders goet ende ’t genen hij testateur tegenwoirdich bewoont met alle daeraen behorende, soe hij dat gecoft ende bewoont heeft bij zijn ierste huysvrou, in tuellant, beemden en weyde, hooch ende leech, hout en heyde. Daerbeneffens een ren
te van negen carolusgulden jaerlijcx ende vijff st., die hem testateur ’t dorp van Scijndel jaerlijcx is geldende;
de seven nakynderen haerder moeders goet,zijnder tweder huysvrou, <======= 2e
metten huys ende alles daeraen behorende ende gelegen in de straet. Noch eenen acker, groot omtrent twelff lopensaet, genaempt Den Helpacker, met een beemdeken in de Beemden ende een beemdeken in de Liekendonck; sijne huysvrou de resten der onbetaeld
er renten ende pachten tot een vrientscap;
Claes zijn soone sijnen mantel, ende <======= Claes
Catarijne sijn maecht een koe, genaempt Den Drie Tepel.
Ende na voldoeninge aller kerckelijcker gerechticheyt van den gereeden goet ende have sullen zij gelijckelijc voldoen ende betalen alles ende eenenyegelijck wat ende wie hij testateur tot zijn sterffdach zal schuldich wesen, ende nadyen sullen sij he
t overblijven, so van de schare als haeve ,gelijckelijc ende minnelijck ,hooft voir hooft,so voer- als nakynderen, deylen, middelertijt met malcanderen lieffelijc levende,arbeydende ende genietende. Nemende voir executeur ter begeerten ende behoef zi
jnder erfgenaemen, Henrich Claesen, ende mij superintendent voir getuygen boven de kinderen t’ samen vergadert, Eymert Eymertsen ende Henrick Roeffen. Ita testor Arnoldus a Vessem Tilborgius, pastor in Heeswijck Ar 1598. Obiit 1julii


[Gebruikersnotities]
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/CBG-%20JB1982-van%20berckel-p211-240.pdf
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 36 1982
Pieter Johan van Berckel door W. Wijnaendts van Resandt
Hugo van Berckel, schepen van Schijndel, tr. le Maria Diricx;
tr. 2e Mathilde Mercelis.
Hieruit een tak in Schijndel. De naam Van Berkel komt er
nog voor.

NB: ZIE TESTAMENT IN NOTITIE BIJ OVERLIJDEN. TWEEMAAL GETROUWD!

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234631&miview=ldt
137 Claes, Adriaen, Hugo kinderen van wijlen Meester Jan van Berckel zn.v.wijlen Claes van Berckel en Marieken zijn vrouw hebben overgegeven aan Margariet en Fyken hun wettige zussen een huiske met een hoefke tegenover de Herberg liggende bij de kerk van Schijndel aent Lutteleyndt geheiten Roelofshuysken en dat met consent van Mariken hun moeder weduwe van wijlen Meest Jan vs. e.z. Aernt Pauwels Cremerss. en Fyken ‘sijn ghesuij’ [schoonzus] a.z. erf der Kerk van Schijndel e.e. ‘die kerckmuer vanden Kerckhoef van den Schijnde’a.e. de gemene weg, belast met een braspenning cijns aan de abt van Sint Truiden + dorpskommer – 20 november anno ut supra, testes ut supra
Datering: 20 november 1541
Pagina: 61-61v
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 43
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926283&miview=ldt
102 een stuck beempts in die Hardebeemde genoempt den Thijnsbeempt, Meester Pauwels Raessen, dat Cloester Sunte Marienwater, Tonis Corsten Smeetss., Peter Dielis Delis Claessen, Jan Rutten Dircxs, erfgenamen Heer Goerden Jacopss., tot Sunte Oedenroede aen den Capittel,
Hugo van Berckel onse medescepen man van Mechteld dochter van Peter ende Hilleken, <========
12 lop. lants onder Delscot
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 47
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926231&miview=ldt
50 schuldbekentenis
... Hugo van Berckel [medeschepen] man van Mechtelt synder huysvrauwe, ...
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926760&miview=ldt
139
Hugo zoen wilneer Meester Jans van Berckel medescepen weduer Meriken dochter Ghysbert Dircxss., <======== EERSTE VROUW????
afstand van tochtrecht, een stuck lants onder den Borne genoemt Helpacker, erfgenamen Peter Pauwels, t.b.v. Peter soen wilneer Ghysbert Dircxss., 7 juli 1565, testes Jan Rutten, Bogert, Michielss., Zebert Janss., Peter soen wilneer Ghysbert Dircxss., verkoop, Hugo Janss. van Berckel, actum ut supra et testes ut supra
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 50
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325195&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325088&miview=ldt
520
... , Jan ende Gijsbert kynderen Hugo Janss. van Berkel, ... <=== Mogelijk patroniem van Hugo!
1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229180&miview=ldt
16
Mechtelt dochter Peter Pauwels naegelaten weduwe wijlen Hugo van Berkel, <======
Delis zoone Jan Delis, Mariken dochter des vs. Peter Pauwels naegelaten weduwe wijlen Jan Delis sijne moeder ende Willem Ruth Guldemonts, vercocht, Mariken dochter Ruth Guldemonts naegelaten weduwe wijlen Jan Dircxss., een stuck ackerlants 4 lop. metten esthuijs ende boomgart daer op staende, onder het Lutteleijndt. beneven der tafelen van den heyligengeest binnen Schijndel, de weduwe Jan Dircxss., aende gemeijn straet, Marcelis Peeterss., 30 october 1615, testes Delis van der Aa ende Eymbert Goyartss. schepenen, Willem Rutten broer van Mariken dochter van Ruth Guldemonts, actum et testes ut supra
Datering: 1615-1619
Pagina: 24v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1989_4_209_220.pdf
Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze
Mr G. van Niekerken
... Verwantschap met
het geslacht Van Berckel, stammend uit Schijndel en onder meer
gevestigd te 's-Hertogenbosch, behandeld in het Jaarboek van het
Centraal Bureau voor Genealogie, deel 36 (1982), en vermeld in
het werk van B.W. van Schijndel, Genealogie Otten dit Otto de
Mentock (Antwerpen, 1954), heb ik niet kunnen ontdekken.

Fiches begraven van Berkel start hier:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-56SP?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 856 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Dochter:?
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-5D21?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 881 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Hester Hugo

Gehuwd met:

womanMechteld Peter Pauwels Celens‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926282&miview=ldt
101
Mercelis soen wilneer Peter Pauwels soen,
Hugo van Berckel man van Mechteld, <==== Echtgenote
Iken Meriken Lyntken en Lysken,
Hanrick Dirck Dieliss soen,
Tonis Corst Hanrick Smeets,
wittige kynderen wylen Peter Pauwels Celenss. en Hillegundt synder huysvrauwen en wittige dochter was wylen Mercelis Ghysberts, <===== Vader en moeder echtegenote?
scheiding en deling
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 47
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Kinderen:

1.
manPeter Hugo van Berckel‏

[Gebruikersnotities]
Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351284&miview=ldt
... Jan Huygen van Berckel ende Peter syn broeder,...
1600-1605

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229347&miview=ldt
183 Gijsbert Huijgen, Lijsken weduwe Jan Huijgen, Peeter Huijgen ende Willem Jan Delis momboiren van de vier onmundigen kynderen van Jan Huijgen ende Lijsken vs., 22 maart 1618, testes ut supra, Gijsbert Hugo van Berkel, actum et testes ut supra
Datering: 1615-1619
Pagina: 120v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229342&miview=ldt
178
Delis Corstiaens van der Aa ene Ardt Janss. Verhaigen schepenen in Schyndel,
Gijsbert Hugo van Berkel vander van zynen onmundige zoone Hugo verweckt bij Anneken dochter Jan van den Oetelaer zaliger,
Lijsken dochter Jan Delis van Heeswijck naegelaten weduwe wijlen Jan Hugo van Berkel geassisteert met Peeter Hugo van Berkel <===
ende Willem jan Delis van Heeswijck momboire van Hugo ende Jan gebroederen Hester ende Jenneken gesusteren alle kijnderen van wijlen Jan Hugo van Berkel ende Lijsken vs.,
Gijsbert Hugo zyn broeder,
scheiding en deling, woonhuijs esthuijs mette halve schoppe twee gebonten etc. 6 lop. onder d’Elsschot inde Hautert, de wedue Henrick Dielissen met haere kijnderen, Gijsbert Hugo, de gemeijnte aldaer
Datering: 1615-1619
Pagina: 118
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229263&miview=ldt
..., ten versuecke van Peeter Huijgen van Berkel ende Jan Janss. Verhoeven erfgenamen van Sr.Peeter Jan Peeterss. van den Huevel ...
1615-1619

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229261&miview=ldt
97
Gijsbert Hugo van Berkel vader en voogd van de onbejaerde zoone vwerwckt by Anneken dochter Jan van den Oetelair,
Lijsken dochter jan Delis Spierincx naegelaten wedue wijlen Jan Hugo van Berkel met Peter Hugo van Berkel <=====
ende Willem zoone Jan Delis momboiren van de onbejaerde kynderen van wijlen Jan Hugo van Berkel verweckt by Lijsken dochter Jan delis Spierincx, scheiding en deling, eene camp groeslants 4 mergen onder Delsschot inde Hautert, Gijsbert Hugo van Berkel, Dielis Henrick Dielissen, de weduwe Peter Jorissen met haere kynderen
Datering: 1615-1619
Pagina: 65v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

ONDERSTAANDE AKTE VERMELT SAMEN: Peter Hugo & Claes Hugo & wijlen Mechtelt naegelaten wedue Hugo van Berkel <==========
====
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229923&miview=ldt
430
rekening ende bewijs voor Peter Hugo van Berkel ende Andries Ambrosius Willemss. als momboiren van de vijf onbejaerde kijnderen van wijlen Claes Hugo van Berkel ende Anneken dochter Ambrosius Willemss. tzamen verweckt,
ontfanck ende administratie tzedert het jair 1617 van den tijde der opbrekinge van de huijshoudinge wijlen Mechtelt naegelaten wedue Hugo van Berkel,
vermeld worden alle posten met de resp. bedragen en meerdere persoonsnamen en functionarissen
Datering: 1620-1623
Pagina: 235
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229918&miview=ldt
425
Lambert Symons van der Haigen ende Jan Luijcas Janssen schepenen,
Jan Jans Verhoeven de Jonge,
Peter Hugo van Berckel man van Elisabeth dochter Jans Verhoeven, <=====
Anna docter Jans Verhoeven,
byden vs. Jan Verhoeven ende Appolonia dochter Jans Peters van den Huevel tsamen verweckt,
Goyart Janss. van den Bogart hairen soone [24], Peter Gijsberts van den Bogart zynen oome, scheiding en deling, Peter Jans Peterss. van den Huevel hennen oome, woonhijs esthuijs hoff boomgaert etc. 3 ½ lop. onder het Wijbosch, Roeloff zoone Henrick Dirick Roelofs, Peter Hugo van Berkel, kynderen Steven Jans Diricxss., aende gemeijn straet, een stuck lants genoemt de Hoeffve onder tWijbosch 6 lop. kynderen Daniel Henrick Daniels
Datering: 1620-1623
Pagina: 232
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229913&miview=ldt
420 actum et testes ut supra, Peter zoone Hugo van Berkel ende Anna dochter Jans Verhoeven, betalingsgelofte, Jan Jans Verhoeven, 13 october 1622, Lambert Symons van der Haigen ende Kan Juijcas Janss., 1 december 1622
Datering: 1620-1623
Pagina: 228v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229859&miview=ldt
... Dirick Hugo van Berkel, ontvangstbevestiging, Peter Hugo van Berkel synen broeder voogd van de onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel, 16 juny 1622, ...
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229819&miview=ldt
326 Jan Luijcas Janss. ende Dirick Jans Bevers schepenen, dezelfde namen als boven aangevuld met: Andries Ambrosius Willemss. ende Peter Hugo van Berkel momboiren <=====
van de vijf onbejaerde kynderen wijlen Niclaes zoone Hugo van Berkel ende Mechtelt vs. verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., Adriaen Gijsbertss. vasn Croonenborch man van Mechelt dochter Jan Gerits van der Loo byden selven Jan ende Hilligon dochter Hugo van Berkel tsamen verwdckt, scheiding en deling, huijs schuer esthuijs hoff boomagert metten lande 11 lop. onder het Elsschot, wedue Gerits van de Ven, de gemeijnte, Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch de Jonge, een mud rogge aen een gasthuijs binnen den Bosch bij Sint Anthoniscappelle genoemt Katersgasthuijs
Datering: 1620-1623
Pagina: 177v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

ONDERSTAANDE AKTE VERMELT SAMEN: Peter Hugo & Eymber Hugo & Mechtelt Peter Mrcelis & Heesken Hugo & Dirck Hugo <==========
====
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229817&miview=ldt
324 Peter ende Eymbert gebroederen zoonen wijlen Hugo van Berkel byden selven Higo ende Mechtelt dochter Peter Mrcelis tsamen verweckt, <=== MOEDER en broer
Jan Henricxss. van Gerwen man van Heesken dochter Hugo van Berkel ende Mechtelt vs., <== zus
Dirck Hugo van Berkel hennen broeder, <== broer
vercocht, erfgoederen tzij huijsinghen hoven boomgaerdeb tuelanden groesvelden etc, binnen Schijndel, 13 april 1622, testes Gijsbert Antonis Smits ende Dirick Janss. de Bever schepenen
Datering: 1620-1623
Pagina: 176v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229859&miview=ldt
366
... Peter Hugo van Berkel synen broeder voogd van de onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel, ...
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229819&miview=ldt
326
... ende Peter Hugo van Berkel momboiren van de vijf onbejaerde kynderen wijlen Niclaes zoone Hugo van Berkel ende Mechtelt vs. verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., ...

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229652&miview=ldt
159
... Peter Hugo van Berkel als momboir der onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., ..
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229560&miview=ldt
67
... de wedue Hugo van berckel met Peter haer soon,..
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197468&miview=ldt
25 Testament van Peeter Hugo van berckel en Elisabeth dochter van Jan Verhoeven d’Oude <============ TESTAMENT
Datering: 24.9.1633
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 91
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051268&miview=ldt
24 Lambert zoon van Reijnder Henricx van der Haigen man van Appolonia dochter van wijlen Peeter Hugo van Berckel verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Verhoeven d’Oude, <==== WIJLEN
Lambert Symons van der Haigen voogd over Marijken Anneken en Hillegonda kinderen van Peeter & Elisabeth vs., Jan Jans Verhoeven, Goyart zoon van Jan Gijsbert van den Bogart verwekt bij Anna dochter van Jan Verhoeven d’Oude, Jan Janssen Verhoeven de Jonge en Anna zijn zuster, Peeter zoon van Jan Peters van den Heuvel hun oom, Gerit Jan Peters van den Heuvel, Matijken vrouw van Symon Jans van Thurnout, Judith vrouw van Gerit Jacops van Weerdt beiden dochters van Hugo van Meester Claes van Berckel verwekt bij Eva dochter van Peeter van Leijen. procuratie an Gijsbert en Willem broers zonen van wijlen Peeter van Leijen dd. 20 september 1633 getekend door notaris Hendrick van Dueren en nog een vonnis van de Bossche schepenen van 1 juli 1632 met een scheiding en deling o.a. 14 lop. land onder Wijbosch genoemd het Putstuck, 4 lop. land in de Calverlocht, land in de Hardebeemden, in Marsmanshorck
Datering: 4.2.1634
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 70
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051307&miview=ldt
63 Lambert Reinder Henricx van der Haigen man van Appolonia dochter van Peeter Hugo van Berckel en verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Verhaigen d’Oude, Jan zoon van Jan Verhoeven en Lambert Sijmons van der Haigen voogden van Marijken Anneken enHilleken dochters van Peeter & Elisabeth, Adriaen Gijsberts van Cronenburch man van Mechtelt dochter van Jan Gerits van der Loo en verwekt bij Hilleken dochter van Hugo Jans van Berckel met een scheiding en deling
Datering: 22.7.1634
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 70
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

2.
manGijsbert Hugo van Berckel‏
Begraven ‎27 jul 1676 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-5D5V?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 873 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Berkel van
Gijsbert Huijgen
laat vrouw en geen kn na
Bergaafdatum: 27 juli 1676
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021)(Mar2022)(Mei2023).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229355&miview=ldt
191
... , Gijsbert Hugo van Berkel vander van Hugo verweckt bij Anneken dochter Jans van den Oetelair, ...

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229266&miview=ldt
... testes Delis van der Aa ende Gijsbert Hugo van Berkel schepenen, ...

Onderstaande akte noemt: Gijsbert Hugo, zijn vrouw, Jan Hugo en Peter Hugo
====
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229342&miview=ldt
178
Delis Corstiaens van der Aa ene Ardt Janss. Verhaigen schepenen in Schyndel,
Gijsbert Hugo van Berkel vander van zynen onmundige zoone Hugo verweckt bij Anneken dochter Jan van den Oetelaer zaliger, <====
Lijsken dochter Jan Delis van Heeswijck naegelaten weduwe wijlen Jan Hugo van Berkel geassisteert met Peeter Hugo van Berkel ende Willem jan Delis van Heeswijck momboire van Hugo ende Jan gebroederen Hester ende Jenneken gesusteren alle kijnderen van wijlen Jan Hugo van Berkel ende Lijsken vs.,
Gijsbert Hugo zyn broeder, <====
scheiding en deling, woonhuijs esthuijs mette halve schoppe twee gebonten etc. 6 lop. onder d’Elsschot inde Hautert, de wedue Henrick Dielissen met haere kijnderen, Gijsbert Hugo, de gemeijnte aldaer
Datering: 1615-1619
Pagina: 118
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229322&miview=ldt
158 Jan ende Dirick gebroederen soonen wijlen Jan van den Oetelair, Jan Peeterss. molenaer man van Stouken dochter Jan Jans van den Oetelair,
Gijsbert Hugo van Berkel vader van Hugo syn soone verweckt by wijlen Anneken dochter Jan Jans van den Oetelaer, <=======
Dielis zoone Henrick Dieliss. verweckt by Elizabeth dochter Jan Jans van den Oetelair, Jan Dirick Arien d’Oude, Willem ende Arien de Jonge soonen wijlen Ryckart van den Oetelaer, Ariken dochter Ardt soone Ryckarts van den Oetelair, Willem Geerincx vader van Mariken syn dochter verweckt bij wijlen Stouken dochter Rijckarts van den Oetelair, Jan soone Rijckart van den Oetelair momboir van Elias onmundige soone Ardt Ryckarts van den Oetelair, Jan soone Ryckarts van den Oetelair ende Goijart Lenartss. byden selven Jan Lenarts ende Mariken sijn huijsvrou dochter Rijckart van den Oetelaer tsamen verweckt, Henrick ende Joost soonen wijlen Willem Janss. van den Oetelair, Jan Willems van den Oetelair ende Goijart Jan Goijarts molenaer momboiren vande onmundige kynderen wijlen Dirck Willem van den Oetelaer, Henrick Jan Adriaens momboir van de onmundige kynderen wijlen Eijmbert Willems van den Oetlair verweckt by Baetgen dochter Jan Ariens vs., Jan Eijmbert ende Henrick zoonen wijlen Henrick Jans van Oetelair ende Stouken dochter Henrick van den Oetelair , Luijcas Jan d’Oude, Henrick ende Jan de Jonge soonen wijlen Ardt Luijcas verweckt by Agnees dochter Jans van den Oetelaer, Ardt Jan Geerlincx man van Stouken dochter van Ardt Luijcas ende Agnees tsamen verweckt, Willem Laureijnss. vader van zijne kijnderen verweckt by wijlen Mechtelt dochter van Ardt Luijcas ende Agnees tsamen verweckt, Corstiaen ende Eijmbert soonen soonen Goijartss. Corstaienss., Jan Goijartss. synen broeder,, Jan Martens man van Stouken weduwe wijlen Jasper Lamberts beyde dochteren Goijart Corstiaens altesamen verweckt by Katarijn dochter Jans van den Oetelair
Datering: 1615-1619
Pagina: 98
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Onderstaande akte noemt: Gijsbert Hugo, zijn vrouw, Jan Hugo en Peter Hugo
====
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229261&miview=ldt
97
Gijsbert Hugo van Berkel vader en voogd van de onbejaerde zoone vwerwckt by Anneken dochter Jan van den Oetelair,
Lijsken dochter jan Delis Spierincx naegelaten wedue wijlen Jan Hugo van Berkel met
Peter Hugo van Berkel ende Willem zoone Jan Delis momboiren van de onbejaerde kynderen van wijlen Jan Hugo van Berkel verweckt by Lijsken dochter Jan delis Spierincx,
scheiding en deling, eene camp groeslants 4 mergen onder Delsschot inde Hautert, Gijsbert Hugo van Berkel, Dielis Henrick Dielissen, de weduwe Peter Jorissen met haere kynderen
Datering: 1615-1619
Pagina: 65v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

3.
womanHillegunda Hugo van Berckel‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051348&miview=ldt
14 Adriaen Gijsberts van Cronenburch man van Mechtelt dochter van Jan Gerits van der Loo welke Jan was gehuwd met Hillegunda dochter van Hugo van Berckel <======
en heeft verkocht Niclaes van Griensven secretaris te Schijndel land in de Hardebeemden, met last aan de scholaster van Sint Oedenrode
Datering: 18.4.1635
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1953_10_145_147.pdf
iX.
Jan Gerarts vanden Loo, overl. voor 1627, schepen in St.
Michiels Gestel49), lange jaren president aldaar50), tr.
Hillegunda dr. van Hugo Jansz. van Berkel en van Meclitelt
Peter Pauwels 51) . (Hugo was een zoon van Mr Jan
van Berkel Claesz. en van Marike Elias van Hamelberch52)).
Hugo woonde in Schijndel.
Jan G. v. d. Loo erft goederen van zijn ouders in Gemonde
onder Gestel 48) ; handelde in hop 53) . Het land der
kinderen en erfgenamen van J. G. v. d. Loo werd in 1629
en 1633 geplunderd door soldaten54).
Kinderen:
1. Gerit die volgt XA;
2. Mechtelt, die volgt XB;
3. Hilleke, die volgt X C.
4. Marike tr. Hendrick Herberts 54a) .
50) Not. 278-22-1650. 51) Sch. 65-177-1622.
52) Sch. 44-28 Nov. 1547; Sch. 43-13 Nov. 1541.
53) G. 46-91-1618. 54) Not. 277-59-1645- 54a)
55) Not. 281-77-1669; Not. 278-22-1650.
http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1953_9_129_134.pdf
47) G. 44-31-1568. 48) G. 45-30 Jan. 1596. 49) G. 46-24-1617.

4.
manJan Hugo van Berckel‏

[Gebruikersnotities]
Echtegenote:
Lijsken dochter Jan Delis van Heeswijck
Lijsken dochter jan Delis Spierincx

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229347&miview=ldt
183 Gijsbert Huijgen, Lijsken weduwe Jan Huijgen, Peeter Huijgen ende Willem Jan Delis momboiren van de vier onmundigen kynderen van Jan Huijgen ende Lijsken vs., 22 maart 1618, testes ut supra, Gijsbert Hugo van Berkel, actum et testes ut supra
Datering: 1615-1619
Pagina: 120v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229342&miview=ldt
178
Delis Corstiaens van der Aa ene Ardt Janss. Verhaigen schepenen in Schyndel,
Gijsbert Hugo van Berkel vander van zynen onmundige zoone Hugo verweckt bij Anneken dochter Jan van den Oetelaer zaliger,
Lijsken dochter Jan Delis van Heeswijck naegelaten weduwe wijlen Jan Hugo van Berkel geassisteert met Peeter Hugo van Berkel <=== Echtgenote en overleden!
ende Willem jan Delis van Heeswijck momboire van Hugo ende Jan gebroederen Hester ende Jenneken gesusteren alle kijnderen van wijlen Jan Hugo van Berkel ende Lijsken vs.,
Gijsbert Hugo zyn broeder,
scheiding en deling, woonhuijs esthuijs mette halve schoppe twee gebonten etc. 6 lop. onder d’Elsschot inde Hautert, de wedue Henrick Dielissen met haere kijnderen, Gijsbert Hugo, de gemeijnte aldaer
Datering: 1615-1619
Pagina: 118
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229261&miview=ldt
97
Gijsbert Hugo van Berkel vader en voogd van de onbejaerde zoone vwerwckt by Anneken dochter Jan van den Oetelair,
Lijsken dochter jan Delis Spierincx naegelaten wedue wijlen Jan Hugo van Berkel met Peter Hugo van Berkel <=== Echtgenote en overleden!
ende Willem zoone Jan Delis momboiren van de onbejaerde kynderen van wijlen Jan Hugo van Berkel verweckt by Lijsken dochter Jan delis Spierincx, scheiding en deling, eene camp groeslants 4 mergen onder Delsschot inde Hautert, Gijsbert Hugo van Berkel, Dielis Henrick Dielissen, de weduwe Peter Jorissen met haere kynderen
Datering: 1615-1619
Pagina: 65v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051830&miview=ldt
107
Hugo en Jan broers kinderen van Jan Hugo van Berckel verwekt bij Lijsken dochter van Jan Delis Spierincx,
Willem Adams van Gerwen man van Jenneken,
Aerdt Jan Aertsen Reijnders man van Heesken beiden dochters van Jan & Lijsken,
meteen scheiding en deling met o.a. huis hof esthuis schop boomgaard etc. onder Delschot in de Hautert met last aan de H.Geest te Sint Michielsgestel, nabuucijns, aan de Broederschap van Onze Lieve Vrouw binnen ’s-Hertogenbosch, land onder Delschot,met last aan de Fraters te ’s-Hertogenbosch, cijns in twee teksten aan de Heer van Helmont, aan de Heer van Heeswijk int boek van Middelrode, land in de Larystraet, land in de Hautert, last aan het kapittel van Sint Oedenrode, cijns aan de rentmeester der domeinen, weiland ter plaatse, hooiland in de Bacxhoefve, land voor de Beemden, land over de Hooch Vonder
Datering: 25.6.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-5DR3?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901 : 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 869 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

5.
manClaes Hugo van Berckel‏
Gedoopt ‎28 mei 1573 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Broer Peter is geboren voor 1583.

Via
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/zoeken?query=NT000802697
Identificatie NT000802697
Datum 28/5/1573
Soort Dopen
Toegang Dopen (DenBosch)
Bron DTB-002
Vindplaats GAHt
Kerk Jan
Kerkelijke Gezindte RK
Personen
Naam: Claes
Geslacht: m
Rol: Gedoopte
Wettig: ja
Naam: Berckel, van Huijch
Geslacht: m
Rol: Vader
Herkomst: Schijndel
Naam: Middegael, Goert van
Rol: Getuige
Naam: Culen, ijken Henrick van
Rol: Getuige
Naam: NN, NN
Geslacht: v
Rol: Moeder
Herkomst: Schijndel

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229923&miview=ldt
430 rekening ende bewijs voor Peter Hugo van Berkel ende Andries Ambrosius Willemss. als momboiren van de vijf onbejaerde kijnderen van wijlen Claes Hugo van Berkel ende Anneken dochter Ambrosius Willemss. tzamen verweckt, <======
ontfanck ende administratie tzedert het jair 1617 van den tijde der opbrekinge van de huijshoudinge wijlen Mechtelt naegelaten wedue Hugo van Berkel, vermeld worden alle posten met de resp. bedragen en meerdere persoonsnamen en functionarissen
Datering: 1620-1623
Pagina: 235
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229859&miview=ldt
366
...
….Sebastiaens, 23 juny 1622, testes Jan Henricx van Gerwen ende Jan Luijcas Janss. schepenen, Dirick Hugo van Berkel, ontvangstbevestiging,
Peter Hugo van Berkel synen broeder voogd van de onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel, 16 juny 1622, testes Smits ende Dirick Janss. schepenen <== Dus overleden voor.
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229819&miview=ldt
326
Jan Luijcas Janss. ende Dirick Jans Bevers schepenen,
dezelfde namen als boven aangevuld met:
Andries Ambrosius Willemss. ende Peter Hugo van Berkel momboiren van de vijf onbejaerde kynderen wijlen Niclaes zoone Hugo van Berkel ende Mechtelt vs. verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., <=== ECHTGENOTE?
Adriaen Gijsbertss. vasn Croonenborch man van Mechelt dochter Jan Gerits van der Loo byden selven Jan ende Hilligon dochter Hugo van Berkel tsamen verwdckt, scheiding en deling, huijs schuer esthuijs hoff boomagert metten lande 11 lop. onder het Elsschot, wedue Gerits van de Ven, de gemeijnte, Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch de Jonge, een mud rogge aen een gasthuijs binnen den Bosch bij Sint Anthoniscappelle genoemt Katersgasthuijs
Datering: 1620-1623
Pagina: 177v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229652&miview=ldt
159
Dirick zoone Henrick Dirick Roeloffs, vercocht,
Peter Hugo van Berkel als momboir der onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., <===== ECHTGENOTE?
uit scheiding en deling dd. 21 maart 1617, huijs ende hoff onder tWijbosch, Jan Verhoeven, Jan Dirick Roeloffs, erffgenamen Steven Janss., Roeloff zoone Henrick Dirick Roeloffs, 23 july 1620, testes Lambert Symons van der Haigen ende Ardt Janss. schepenen, in de marge: notitie dd. 21 january 1630, Peeter Hugo van Berkel, voldaen ende betaelt, Roelof Henricx, onbejaerde kynderen Claes Hugo van Berkel, quod attestor P. van Griensven secretaris 1630, 9 augustus 1620, Goyart Arien Pennincx, veraccordeert met Willem Henrick Daniels, P. van Griensven secretaris 1620
Datering: 1620-1623
Pagina: 87v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229619&miview=ldt
126 Adriaen soone Ardt Pennincx, vernuecht ende betaelt, Jan Jans Michielss. synen schoonvader, actum et testes ut supra, Jan Ardt Reijnderss., betalingsgelofte, kijnderen wijlen Claes Huijgen van Berkel verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss, Pauwels soone Claes Pauwels, huijs hoff metten lande 12 lop., Ruth Lambertss., 23 april 1620, testes Gijsbert Anthonis Smits ende Ardt Jans Geerlings schepenen, in de marge: Peter Huygen van Berkel, kynderen Claes Huygen syn broeder, 17 juny 1624,quod attestor P. van Griensven secretaris 1624
Datering: 1620-1623
Pagina: 69
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051208&miview=ldt
54
Ambrosius zoon van Claes Hugo van Berckel,
Adriaen Rommen man van Marijken,
Joost zoon van Jan Jacops man van Hilleken beide dochters van Claes Hugo van Berckel ¼,
Peeter Hugo van Berckel en Andries Ambrosius Willems voogden van Nicolaia minderjarige dochter van genoemde Claes,
mede voor Ambrosius Adriaens en Joost Jans Verhagen (?),
hebben verkocht Jan en Hugo broers en Hilleken hun zuster kinderen van Jan Henricx van Gerwen, Gijsbert Peeter Gijsberts man van Marij dochter van Jan Henricx ieder 1/6, Michiel Huijbert Spierinxc man van Hendricxken dochter van Jan Henricx voor de andere 2/6 delen, uit de ½ van huis schuur esthuis schop hof boomgaard waarvan de andere helft is van de weduwe en kinderen van Jan Henricx groot ont geheel 12 lop. onder Delschot, met o.a. een rente aan het Catersgasthuis te ’s-Hertogenbosch en grondcijns aan de Heer van Helmond en betalingsgelofte
Datering: 10.2.1633
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 69
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com