man‎Wilhemus Batholomei Wilhelmi Raymaker‏‎
Overleden ‎7 nov 1677 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament gemaakt op 02-03-1665.
Erfdeling op 09-02-1678.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 108 07-11-1677 Willem Meeusen aent Havelt Laet achter kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden.

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).

[Gebruikersnotities]
DEZE PERSOON KOMT TWEE MAAL VOOR IN DE STAMBOOM: VIA ZOON BARTEL EN DOCHTER ADRIANA.

??????????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003681&miview=ldt
8 Willem natuurlijke zoon van Aert van Dommelen heeft zijn testament gemaakt.
* Hij beveelt zijn ziel aan bij God en Maria.
* 'Maeckt alnoch die voorschreven testateur Willemen den wettigen soone van Bartholomeus, syns testateurs soon allen het erffeniss dat hem testateur is toebehoerende'.
* Als Willem Bartholomeuss zonder nakomeling zal sterven, dan zullen in zijn plaats 'synen neven ende nichten, naest van synen bloede, ende Claes Dirck Jan Denen oft syn kynderen in syn plaetss' het goed erven.
* Willem Meuss voirgenoemt mag van 'voorschreven goederen egeen in heel ofte deel en sal mogen aenvaerden om te vercopen', 'ten sy ierst in houwelijck wesende wittige geboerten sal hebben verweckt.
* Aan Claes Dirck Jan Denen en Goort Dircxss 75 gulden, te betalen door de erfgenamen van Jan Hoeben.
* Aan Claes 7 gulden die de testateur schuldig was aan Claes en alle andere schulden aan Claes.
* Aan Claess en Goort een erfcijns van 5 gulden, te betalen door de erfgenamen van Deen die Raymeker.
* De voogden van Willem Bartholomeuss 'sulle spynden wte voorschreven goederen drye vaeten roggen, maeten van Vechel, alle jaer opten asche woensdach sess jaer lanck duerende'.
* Aan Willem Bartholomeuss 'syns soons soone, twee koyen ende een badde met een niuwe (tueckes) andere toebehoirten'.
* Hij wil 'dat Heylken Thonis sal blyven wonen int huysken metten hooffken daer sy nu toegenwoordich in wonende is hueren leeffdach lanck om Godts willen'.
* Willem Meussen met zijn tegenwoordige vrouw Lyntken en hun erfgenamen zullen half om half delen 'twee stucken beemte met een eckerken daer aen gelegen', 'aen de Oude Brugge.
* 'den Huege' die de testateur vercregen heeft met zijn tegenwoordige vrouw Lyntken, sal Lyntken met haar kinderen behouden, onder voorwaarde dat zij daarvoor Willem voorschreven 25 gulden zal geven
Vervolg:
* 'die Heese' die de testateur gekocht heeft met voorschreven Lyntken van Dirck Thonis, die mag Lyntken met haar kinderen behouden, en daar voor zal Willem Meuss hebben 'die Bunte metten lande daer aen gelegen, metten heytveltgen gecomen van HanrickJan Ariens'.
* Als voogden over Willem voorschreven benoemt de testateur Jan Coppen Thonis, Peter Hanrick Delis en Dirck in den Kelder ten Bosch.
* De testateur verklaart dat hij aan Joncker Joris van Dachverlies 75 gulden heeft voorgeschoten, welcke hij in vyff jaeren verwonen soude ende het erffeniss ten halven tuelen'.
* Willem Goortss heeft beloofd 12 gulden te betalen voor 'die Bunte' en voor 'het landt' een malder rogge, Bossche maat.
* aan Dirck in den Kelder een eenmalig bedrag van 100 gulden, 'omdat hy Willemen Meuss tot hem soude nemen ende aen de scholen houden, wysen ende wegen gelyck syn eygen kynderen'.
Het testament is opgemaakt in het huis van de testateur op Middegael.
Getuigen: Willem Hanrick Dircx en Herman Thonis, schepenen in Vechell
Datering: 30-04-1600
Pagina: 8-10
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 35
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998335&miview=ldt
... , hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Meus Willems, 'onse mede innegesetenen, een stuck tuelans', groot ontrent 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Vechel, ter plaatse genoemd in de Hoeve...
03-02-1609

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003753&miview=ldt
80 Willem soone wylen Meus Willemssoon heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
14-01-1610

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932010&miview=ldt
92
.... , verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Meus Willemss 'een plach gemeynten', groot 46 royen, 'gelegen by ende aen synen erffeniss daer op hy wonende is' ...
29-03-1613

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932028&miview=ldt
110 Willem soone wylen Meus Willemss heeft verkocht, ...
27-06-1613

VADER EN MOEDER ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998562&miview=ldt
139 Jan Ariens en Peter en Gerit Ariens en de voogden over de minderjarige kinderen van Mathys Dandels, met Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen, wiens vrouwen kinderen zijn van Mathys Dandels, verwekt bij zijn vrouw Lysken, hebben verkocht, ....
14-05-1618

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998709&miview=ldt
286 Willem zone wijlen Meuss Willems Raymaker als man van Elizabeth dochter van wylen Thys Danels heeft verkocht, opgedragen ...
26-01-1621

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998722&miview=ldt
299 Willem zone wylen Meuss Willenssen heeft beloofd een erfcijns van 9 Carolus gulden te betalen...
08-02-1621

Misschien zus van echtgenote Mariken + echtgenoot????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998811&miview=ldt
73 'Auctorisatie voor Willem Meussen ende Jan Dircx als momboiren van den onmundigen kynde van Lambert Jan Dircx verweckt by Meriken zynre huysvrouwe'. Willem Meuss en Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij zijn vrouw Meriken, verklaren dat dit minderjarige kind door het overleden van wylen Arien Rombouts onder andere heeft geërfd....
22-04-1621

Gezin van echtgenote:????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998814&miview=ldt
76 Lambert Lambert Janssen als man van Deenken, Nicolaes Jan Geritss als man van Cathalyn, Jan Mathys Danels, geassisteerd door Gerit Ariens als voogd over Lambert Jan Dircx als weduwnaar van Mariken, met hen Willen Meuss en Jan Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij voorschreven Mariken, hebben ...
07-02-1622

Misschien zus van echtgenote Mariken + echtgenoot????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999563&miview=ldt
83 Aert Ariens van Heeswyck, Jan Jan Dircx den Jongen en Dirck Martens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Lambert Jan Dircx, verwekt bij zijn vrouw Lijntken dochter van Marten Peeter Dandels, hebben in aanwezigheid van Lyntken verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Meussen en Jan Tijs Dandels als voogden over het voorkind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij Merijken, dochter van Tijs Dandels, zijn vorige vrouw, een 'huijs, hoff ende den grond daer het voorschreven huijsop staet', gelegen aen de Cappel van het Havelt, zoals het is toebedeeld
Getuige: Gisbert Jan Aelerts
Datering: 12-03-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999665&miview=ldt
185 Willem Meussen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Peters van der Rijt het 1/4 deel in eenen moervelt, dat voorschreven Willem Meussen heeft verworven van wijlen Arien Rombouyts, gelegen aen de ...
18-01-1633

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000087&miview=ldt
168 Willem Meussen optredend voor Willem, soone wylen Geerart Joris, 'pastoir tot Nistelroij', ...
28-11-1643

Dus Willem Meussen is getrouwd met de zijn van Catarijn. Zij is echter niet genoemd bij naam.
Ouders genoemd.
OPMERKELIJK: Is Willem Meussen in de akte dezelfde als de Getuige Wijllem Meussen ????????
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000141&miview=ldt
222 Catharina dochter van wijlen Thijs Daniels, 'gewesene wittige huijsvrouwe' van Niclaes Janssen van de Grave, voor het vruchtgebruik, haar broer Jan Thys Daniels, en
Willem Meussen, man van voorschreven Catarijns zus, ook dochter van Tijs Daniels,
verwekt bij zijn vrouw Lijsken dochter van wijlen Arien Rombouts, voor het erfrecht, 'als naeste bloetverwanten ende regard draegende over de onbejaerde meyskens Catarina voorschreven', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ...
...
Getuigen: Jan Janssen van Asten en Wijllem Meussen, schepenen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828726&miview=ldt
29 Willem Meussen, 61 jaar geeft jaarlijks aan de schutterij Sint Anthonis 9 gulden.....
14-03-1650

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.1&minr=12779144&miview=ldt
13
... , Willem Meussen afgegaan schepen,...
23-01-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828811&miview=ldt
114 Willem Bartholomeus bekent schuldig te wezen aan Michiel Gunster 200 gulden. Willem Meussen beloofd met rente van 5 gulden de 100 terug te betalen.
16-03-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289221&miview=ldt
103
... * e.z. e a.z.: het goed van Meeus Willems en Willem meussen 'den vader'...
30-12-1654

!!!!!!! OVERLEDEN !!!! Dus twee personen genaamd Willem Meussen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828934&miview=ldt
237 Mr. Adriaen Janssen, wonende te Veghel bekent schuldig te zijn aan de kinderen van Hanrick Jan Willems de som van 55 gulden, komende van Willem Meussen van Dinther, de grootvader van voorschreven kinderen. Grootvader Willem Meussen had dit in zijn leven uitgeleende aan Adriaen Janssen en komt nu de kinderen toe.
Datering: 15-11-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16098011&miview=ldt
162 Willem Bartolomeussen, 'oudt borgemeester', oud ongeveer 70 jaren, ...
31-05-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16194978&miview=ldt
13
... , Willem Bartholomeussen, 'out schepenen, borgemeester als armmeester tot Veghel', oud ongeveer 73 jaren, ...
... Ondertekend door: Anthonis Hendricxsen, Wijllem Meussen,...
14-01-1661

WIE IS DIT????????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11829001&miview=ldt
304 Handerick Jan Willems van de Groenendael en Mariken Phlijps Janssen zijn wettige huisvrouw maken hun testament waarin ze hun goederen vermaken aan de langstlevende hunner. Na beider dood aan voorkinderen van Handerick Jan Willems van de Groenendael verwekt bij
Jenneken Willem Meussen. <========
06-02-1662

ZEVEN GEHUWDE KINDEREN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829042&miview=ldt
24 Willem Bartholomeussen en Lijsken Matthijs Daniels maken hun testament. Ze hebben zeven gehuwde kinderen. Ze maken vooraf, aan hun zwager Aernt Claessen, 50 gulden welke hij zal gebruiken voor een Strepken teulland, grenzende aan het Jan Welten reijth.
Datering: 02-03-1665
Pagina: 24
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 2
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

WIE IS DIT : Jenneken Wielm Meussen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814928&miview=ldt
152 'Alsoo secker proces was geschapen te gerijsen thusschen Jan Anthonis den Smidtt als man ende momboir van Lysken Henrickx, sijne huijsvrouwe, ende meester Peter Verputten als momboir over Heylken, ende Jenneken, alle kinderen Henrick Jan Wiellems,
verwecktt vuijtt Jenneken Wielm Meussen, in hunnen leven echte luyde, .... <=====
... hiermee komen alle eerdere afspraken te verballen, ''t sij van inventarisatie ofte eenige andere muble ofte penninge als andersints gecomen synde vuytt den sterffhuyssen van
Wielm Meussen tott Dinter, des voorgenoemde kinderen grootvader. <=====
08-11-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817180&miview=ldt
141 Willem Meussen verpacht voor 4 jaren aan Aert Claessen een 'huijs, hoff, landt, hoij', zoals Aert Claessen in gebruik heeft. 'Item reserveert de verpachter den halven boomgaert'. Met de verdere voorwaarden.
Getuigen: Meeus Willems en Aert Claessen, schepenen
04-04-1674

GEZIN BIJ ERFDELING VADER-MOEDER:
6 KINDEREN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440530&miview=ldt
68
Bartholomeus Willems,
Matthijs Willems,
Adriaen Willems,
Aert Claessen als man van Lijsken Willem Meussen,
Willemken weduwe Anthonis Jan Ariaens en dochter van Willem Meeussen en
Adriaentje weduwe van Peeter Hendrick Lamberts.
Allen kinderen en erfgenamen van Willem Meeussen bij Lijsken dochter Matthijs Daendels.
Ten deel gevallen aan Aart Claessen een huis, hof, boomgaart met land en groes en half eussel naast Bartholomeus Willems, de openbare weg, Willemken Thonis Jan Ariens, Ariken weduwe Peter Hendrick Lamberts. Ten deel gevallen aan Bartholomeus Willemsdrie stukken teulland met het Nieuwland en half eussel met groes naast Aart Claessen, Daendel Thonis Daendels, Ariken weduwe Peter Hendrick Lamberts. Hieruit jaarlijks vergelden vijf gulden aan Sijmon Dielissen losbaar met 100 gulden. Jaarlijks aan vrouw van Helvoort een mud rogge. Ten deel gevallen aan Ariken weduwe van Peeter Hendrick Lamberts de dochter van Willem Meussen drie stukken teulland naast Jan Lamberts, Bartholomeus Willems, de kinderen Daendel Thonis Daendels, Willemken weduwe Thonis Jan Ariens. Alsnog een streepje teulland naast Bartholomeus Willems, openbare weg. Alsnog een esthuisje met schop, te ruimen voor Pinksteren. Alsnog een kluitven te kluiten met de erfgenamen van Roelof Dielesen voor de helft. Jaarlijks te vergelden met Aart Claessen zeven gulden en tien stuivers aan den Block op Dortteneind tot ’s-Hertogenbosch, twee gulden en tien stuivers aan Aart Jan Ariens losbaar met 50 gulden. Ten deel gevallen aan Adriaen Willem Meeussen een teulland genaamd Loeijenakker naast de weduwe van Wouter Donckers, de openbare weg, op St.Thonisakker, de weduwe van Magiel Gijsberts. Alsnog een teulland genaamd Mueijsakker naast Jan Tijs Daendels, Geraert Claessen, Geraert Penninx, de openbare weg. Hieruit te vergelden jaarlijks 10 gulden aan de weduwe van Jacob Poollen en 6 gulden en vijf stuivers aan Pouwels Bierinx binnen de stad Graff.
Vervolg:
Ten deel gevallen aan Matthijs Willem Meeusen hooibeemd met teulland naast Theunis Hendrick Lambert, Jan Jan Gerits, de hoeve waar Dirck Martens woont, Hendrick Magiel Donckers en erven van Leendert Penninx. Alsnog streepje teulland naast Jacob van der Hagen, Aart Dirck van Eert, Jan Wetten Reijtt, de openbare weg.
Datering: 09-02-1678
Pagina: 70-75
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 56
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816927&miview=ldt
253 'Erffscheijdinge ende deijlinge tusschen' Jan Hendricks, Sijmon Melters als man van Margriet Hendricks, Peter Costen als man van Aelken Hendricks en Jan Baltussen getrouwd geweest met Angneta Hendricks, geassisteerd door Meeuws Willems als voogdover zijn minderjarige kinderen, <===
allen kinderen en erfgenamen van Hendrick Hendricks, verwekt bij Cathalyn Willems, <== WIE IS DIT????
van de goederen van hun ouders.
11-03-1684

Ondertrouwd ‎21 jan 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎13 feb 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Wilhelmus Bartholomei Wilhelmi
Bruid Elizabetha Matthiae Danielis
Getuige Gerardus Adriani
Getuige Theodorus Henrici Roeffen
Datum ondertrouw 21-01-1607
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 152-08


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Wilhelmus Bartholomei Wilhelmi
Bruid Elisabetha Matthiae Danielis
Getuige Martinus Lensen
Getuige Joannes Petri
Datum huwelijk 13-02-1607
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 153-01


https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-de-ven/I1808.php
Annus 1607.
Contraxerunt sponsalia Wilhelmus Bartolomei Wilhelmi
Elizabetha Matthiae Danielis
coram me supra et testibus Ge-
rardo Adriani et Theodori Hen-
rici Rouffen. (Waarom niet Theodoro?)
(Akte van ondertrouw, datum niet goed leesbaar. 21 jan.?)
(Vervolg op volgende bladz.
13 feb
Matrimonium contraxerunt coram
me supra et testibus Martinus
Leusen et Joanna Petri
(ongeveer 60 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth Mathijs Daendels‏
Overleden ‎2 jun 1667 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament gemaakt op 02-03-1665.
Erfdeling op 09-02-1678.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 74 02-06-1667 De huisvrouw van Wilm Meussen aent Havelt Laet achter kinder
Zie: "Laet achter kinder" dus Weduwe?

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden

Niet gevonden in index BHIC (Jun2021)(Apr2022)(Mei2023).

Bij echtgenoot notitie: "aent Havelt Laet achter kinderen"

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998562&miview=ldt
139
Jan Ariens en Peter en Gerit Ariens en de voogden over de minderjarige kinderen van Mathys Dandels, met
Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen, wiens vrouwen kinderen zijn van Mathys Dandels, verwekt bij zijn vrouw Lysken, <=======
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Dirckx, het 1/4 deel in een goed gelegen aent Havelt, te weten schuer, hoff ende bomgaert', met de aangelegen landen, 'ronsom de gemeynte van Vechel'.
Getuigen: Anthonis Jacops en Geert Handrickx
Datering: 14-05-1618
Pagina: 137-138
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 41
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000141&miview=ldt
222 Catharina dochter van wijlen Thijs Daniels, 'gewesene wittige huijsvrouwe' van Niclaes Janssen van de Grave, voor het vruchtgebruik, haar broer Jan Thys Daniels, en Willem Meussen, man van voorschreven Catarijns zus, ook dochter van Tijs Daniels, verwekt bij zijn vrouw Lijsken dochter van wijlen Arien Rombouts, voor het erfrecht, 'als naeste bloetverwanten ende regard draegende over de onbejaerde meyskens Catarina voorschreven', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
26-02-1644

Kinderen:

1.
womanElisabeth Willems Bartholomeus‏
Gedoopt ‎23 feb 1608 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Elizabeta Bartholomei
Geslacht Vrouw
Datum doop 23-03-1608
Plaats doop Veghel
Vader Wilhelmus Bartholomei
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Henricus Wilhelmi
Getuige Hijliken Adriani Rumoldi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 4r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
23-02-1608 ELISABETH
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: HENRICUS WILHELMI & HILLEKEN ADRIANI RUNOLDI

Overleden ‎19 mrt 1693 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling. Zie notitie bij vader.

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 303 31-03-1693 Leijsken weduwe Aart Claessen aant Havelt Laat na kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
427 19-03-1693 Elisabetha Arnoldi 90 prope annorum, vidua, m.s. Bijna 90 jaar, weduwe, gesterkt door de sacramenten

Niet gevonden in index BHIC Veghel (Aug2021)(Apr2022)(Mei2023).
‎, leeftijd ongeveer 85 jaar
[Gebruikersnotities]
Misschien:
Maar geen directe link

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929925&miview=ldt
284
Dirck Aertssen van Eerdt als man van Heijlken dochter Claes Gerijts van Soest;
Ariaen Claessen;
Jan Lambert Henssen als man van Sijken;
Marijken weduwe Aert Reijnders;
Geraert Claessen;
Aert Jan Ariens als man van Ariken;
Lijsken Claes Gerijts weduwe Aert Jacobs;
Lavreijns Jan Lavreijnssen als man van Dirxken;
Lenaert Lenaerts als man van Emerentiana;
Aert Claes Gerijts van Soest; <======== ?
Aert Peters en Dirck Aerts van Eerdt als momboiren over Metken onmondige dochter Denis Peters bij Marijken dochter Claes Gerijt van Soest,
(a)llen kinderen en erfgenamen van Claes Gerijts van Soest bij Gerijtken Hendricksen, in leven echtelieden.
Hebben zij, uit krachte van testament gemaakt 11 december 1651, scheiding en deling. Te weten een huis en hof aan de Leege Heijden, tegenwoordig in gebruik Aert Claessen en verkregen bij koop van Delis Martens. Twee bunder genoemd Half Huijgenbusch;Heiland als voorschreven; Huis en boomgaard landerijen op Franckefort, in de braeck, neerbosche tiende; Hooibeem op achterst Ham naast Hendrick Heijmans; Teulland in de Hoogeboeckxse tiende, bij koop verkregen van Jan Janssen van Balgoijen; Een teulland de Streep, bij koop aangekomen van Aert van Strijp; Land in de Geerbunders; Teulland genaamd de Muijsacker; Een beemd genaamd de Crommen beemt in A-broeck; Teulland in de Daversche tiende.
Datering: 5-1-1665
Pagina: 308-312
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929926&miview=ldt
285
De erfgenamen van Claes Gerijts van Soest bij Gerijtken Hendrix hebben deling gemaakt van alle erfrenten en obligaties hen bij overlijden van hun ouders aangekomen.
Eerste lot.
Dirck Aerts van Eerdt als man van Heijlken; Jan Lamberts Henssen als man van Sijken; Marijken weduwe Aert Reijnders. Erfrenten staande op de onderpanden van Hendrick Ariens een som van 700 gulden. Een jaarlijkse rente van 8 gulden, betaald te wordenbij Jan Rutten op de Krekelshof. Een jaarlijkse rente van 4 gulden.
Tweede lot.
Aert Klaessen en Aert Jan Ariens van Helvoirt als man van Ariken. <==== Echtgenoot?????
Een erfrente van 300 gulden uit onderpanden van Lenaert Jacops.
Twee obligaties staande aan Willem Meussen.
Obligatie van 100 gulden staande aan Aert Jan Ariens van Hemont.
Het derde lot. Lenaert Lenaerts als man van Emerentiana en Lavreijns Jan Lavreijnsen als man van Dirxken. Erfrente van 520 gulden, welke Lavreijns aan zijn moeder was geldende, waarvan Lenaerts moet hebben 220 gulden. Voorschreven Lenaerts alleen tedeel gevallen een obligatie van 100 gulden aan Peter Goort Peter Rutten Rutten.
Het vierde lot.
Lijsken Claes Gerijts.
Erfrente van 200 gulden aan Jan Hendrick Jan Claes. Obligatie van 60 gulden aan Jan Hendrick Ariens. Obligatie van 50 gulden welke Lijsken aan haar moeder was geldende.
Het vijfde lot. Ariaen Claessen. Erfrente 300 gulden, die hij aan zijn moeder was geldende. Het zesde lot. Gerijt Claessen. Obligatie van 200 gulden staande op Jorden Jan Gorts. Obligatie aan Jan Ariens van 100 gulden.
Datering: 5-1-1665
Pagina: 313-314
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

EN Ene 'Art Claessen van Zoest' was gehuwd met ene "Elisabetha". Zie onder:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Art Claessen van Zoest
Vader Art Claessen van Zoest
Moeder Elisabetha N.N.
Getuige Antonius Joannis de Hilvoirt & Adriana Nicolai Zoest
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-02-1648
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 156-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


2.
womanMaria Willems Bartholomeus‏
Gedoopt ‎31 aug 1610 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Maria Bartholomei
Geslacht Vrouw
Datum doop 31-08-1610
Plaats doop Veghel
Vader Wilhelmus Bartholomei
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Joannes Henrici
Getuige Anna Anthonij
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 8v
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
31-08-1610 MARIA
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: JODOCUS HENRICI & ANNA ANTHONI

Overleden ‎18 okt 1670 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament gemaakt op 13-04-1663. Geen kids genoemd.
NIET genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling. Zie notitie bij vader.
Echtgenoot overlijdt in 1672

1663-1672

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 82 18-10-1670 De huisvrouw van Jan van Locht aent Eerdt

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
268 23-10-1670 Maria Joannis Adriani Vetula, m.s. Bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Joannis Adriani
overleden op 23-10-1670 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 291-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 60 jaar
[Gebruikersnotities]
Maria getrouwd met Jan Adriaens Verlocht.
Ook genoemd hier is 'Anthonis Jan Adriaens' de echtgenoot van zus Wilhemina Willems.

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829025&miview=ldt
7 Jan Adriaens Verlocht en Mariken de dochter van Willem Meijssen zijn wettige vrouw maken hun testament. De langstlevende mag hun goederen bezwaren met 800 gulden. Vermaakt wordt aan Catelijneken de dochter van Anthonis Jan Adriaens 200 gulden, eenbed en een kist. Na dood beider testateurs uit te reiken. Komt Jan Adriaens Verlocht als eerste te overlijden dan zal Bartholomeus Willems en Adriaen Janssen de goederen voor zijn nagelaten vrouw Mariken beheren.
Datering: 13-04-1663
Pagina: 7
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 2
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

ONDERSTAANDE VERWIJST NAAR EERDER TESTAMENT UIT 1664????
Niet gevonden op BHIC.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644443&miview=ldt
7 Testament van Jan Adriaens van Locht (Verlocht), een eerder testament is gemaakt op 2 november 1664. Genoemde personen: Lijneken Antonis Jan Ariens van Helvort sijne nichte tegenwordich hij hum wonende. Maeken Aelberts sijn dienstmaght. Matijs JanAriens sijne neve. Gepasseert ten woonhuijse van de codicillateur gestaen ende geleghen tot Veghel aen de Wilveshoeck. Getuigen Jan Coppens molder ende Jan Tijssen.
Datering: 8 martij 1672
Pagina: 8
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7637
Inventarisnummer: 4
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Oedenrode

3.
womanWilhelma Willems Bartholomeus‏
Gedoopt ‎21 dec 1612 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Wilhelma Bartholomei
Geslacht Vrouw
Datum doop 21-11-1612
Plaats doop Veghel
Vader Wilhelmus Bartholomei
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Adrianus Henrici Anthonij
Getuige Margareta Henrici Nicolai
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 13v
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-12-1612 WILHELMA
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: ADRIANUS HENRICI ANTONI & MARGARETA HENRICI NICOLAI

Overleden ‎14 nov 1679 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelma Antonii van Helvort
Geslacht v
Datum overlijden 14-11-1679
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude vrouw
Relatie weduwe van N.N. N.N. <=====
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 307-10


Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 342 14-11-1679 Willem Teunis Jan Ariens weduwe aent Franckefoort Laet achter kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
276 14-11-1679 Wilhelma Antonii van Stiphout Vidua, vetula, obyt, m.s. Weduwe, bejaarde vrouw, overleden gesterkt door de sacramenten
‎, leeftijd ongeveer 66 jaar
[Gebruikersnotities]
SWAGER van broer Bartholomeus Willems.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289015&miview=ldt
311 Thonis Jan Ariensen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem, 'synen swager', een 'acker teulants, poteryen ende gerechticheden', gelegen in de Davelerse tiende, genoemd de Braeck,...
16-08-1652

SWAGER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289087&miview=ldt
383 Anthonis Jan Ariens heeft verkocht en opgedragen aan Bartholomeus Willemssen, 'sijnen swager', ....
23-04-1653

ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828840&miview=ldt
143 Anthonis Jan Adriaens van Helvoert en zijn vrouw Willemken Willem Meussen. Na dood van de eerste hunner aan de huisarmen van Veghel een gulden. De langstlevende zal een akker bouwland erven genaamd de Bracht ongeveer 3 ½ lopense groot. Aert Jan Adriaens, broer van de testateur en Bartholomeus Willems zijn zwager zullen voogden zijn van hun nagelaten kinderen.
Datering: 07-08-1656
Pagina: 170v
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

BROER GENOEMD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289483&miview=ldt
50 Willemken dochter van Willem Bartholomeussen, tegenwoordig weduwe van Anthonis Jan Ariens heeft uit krachte van het testament gemaakt voor notaris Matijs Peters verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Jan Arienssen en Bartholomeeus Willemssen, 'haren broeder ende swager', een 'acker teulants', groot ontrent 2 1/2 lopensaten, gelegen int Franckefort
* e.z.: Bartholomeus voorschreven
* a.z.: het goed van Claes Geryts
* e.e.: het goed van Henrick Dirick Thonis
* a.e.: de gemynt van Vechell
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 36 stuivers te betalen in Den Bosch aan de daartoe gerechtigden
* een cijns van 3 oort aan de heer van Helmond
De verkoper mag de 'acker' altijd aflossen met 250 gulden.
Getuigen: G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen
Datering: 25-02-1658
Pagina: 64-65
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 52
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

4.
woman‎Anna Willems Bartholomeus‏‎
Gedoopt ‎2 feb 1616 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Anna Bartholomei
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-02-1616
Plaats doop Veghel
Vader Wilhelmus Bartholomei
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Lijsken Joannis Arnoldi
Getuige Welt Joannis Wouteri
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 21v
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-02-1616 ANNA
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: WELT JOANNES WOUTERS & LIJSKEN JOANNES ARNOLDI

Overleden ‎25 sep 1638 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
NIET genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling. Zie notitie bij vader.

Zie akte 24 van 02-03-1665: "Ze hebben zeven gehuwde kinderen."
Van alle andere kinderen (7 stuks) is de partner bekend. Dus Anna was niet getrouwd op 02-03-1665.

BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Guilielmi Bartholomei
Geslacht v
Datum overlijden 25-09-1638
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 271-21


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
258 25-09-1638 Anna dochter van Guilielmus Bartholomei M.s. Gesterkt door de sacramenten
‎, leeftijd ongeveer 22 jaar

5.
manBartholomeus Willems Bartholomeus‏
Gedoopt ‎9 dec 1618 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1641-20=1621

Getuigen:
Huwelijk: Guilielmus Bartolomei & Joannes Antonii Jacobi
Lambertus: Maria Joannis Mathiae Danielis & Joannes Arnoldi <== Maria echtgenote van Joannes Mathijs Daniels
Adrianus: Catharina Joannis van Hilvoirt & Joannes Martini
Antonius: Elizabetha Antonii Adriani & Henricus Arnoldi
Maria: Henricus Theodori & Archenardis Joannis
Joannes: Joannes Martini Doncq & Adriana Petri

Geen direct bewijs voor patroniem van vader "Willem Meussen".
Bij huwelijk is ene Guilielmus Bartolomei. Mogelijk vader.
Bij zijn zus Wilhelmina (aanname) wordt wel meerdere keren "Willem Meussen" als vader genoemd. Zie notitie bij zus Wilhelma Willems.
Zie erfdeling vader en moeder: "Allen kinderen en erfgenamen van Willem Meeussen bij Lijsken dochter Matthijs Daendels".

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-12-1618 BARTHOLOMEUS <=== Fout; zie akte.
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: LAMBERT JAN DIERICKX & JENNEKE JAN ARIENS

BHIC: OpenArchives
Kind Bartholomeus Meeuwssen
Geslacht Man
Datum doop 09-12-1618
Plaats doop Veghel
Vader Willem Meeuwssen
Moeder Lijsken N.N.
Getuige Lambert Jan Dierickx
Getuige Jenneken Jan Ariens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 30v
Religie RK
Scan 61 van 222
Scannaam: 1892-099-061
"9. Bartholomeus ..."


Overleden ‎25 jun 1707 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling. Zie notitie bij vader.

Akte 36 erfdeling op 5-8-1707.

BHIC: OpenArchives
Overledene Bartholomeus Wilhelmi
Geslacht m
Datum overlijden 25-06-1707
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 366-36


Niet in 'Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc'
‎, leeftijd ongeveer 88 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000093&miview=ldt
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
174 ... , hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Meus Willem Meussen 'een stuck ackerlants', gelegen in d' Ackert...
10-02-1644

https://proxy.archieven.nl/235/797D5CA372C74D859385815BB8ED0157
7700.47 Index schepenprotocol Veghel (7700.47)
164 Nicolaes Janssen als man van Mariken dochter van Dirick Claessen, verwekt bij Gertruyt dochter van Jan Aerts van der Mee, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeeus Willemssen een 'hoijbemptt', zoals aan hij toebedeeld heeft gekregen van zijn ouders ... Hooiende en delende met Lambert Janssen of zijn erfgenamen.
Datering: 02-12-1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000521&miview=ldt
7700.48 Index schepenprotocol Veghel (7700.48)
52 .. , verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartholomeeus Willemssen een 'stuck teulants', genoemd de Braeck,...
17-11-1648

SWAGER 2X
MOEDER ECHTGENOTE IS JENNEKE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289014&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
310 Bartholomeeus Willemssen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis Jan Arienssen, 'synen swager', een 'acker teulants, poteryen ende gerechticheden, gelegen tot vechel in Davelerse tient, genoemt de Braecke', ...
... Jenneken weduwe van Lambert Janssen doet vooraf afstand van haar rechten op deze 'acker' ten behoeve van voorschreven Bartholomeus Willemsen, 'haren swager'....
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
Dit goed is geruild tegen een 'acker teulants genoemt de Braeck'. ...
16-08-1652

SWAGER (Echtgenoot van zus Wilhelma)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289015&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
311 Thonis Jan Ariensen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem, 'synen swager', een 'acker teulants, poteryen ende gerechticheden', gelegen in de Davelerse tiende, genoemd de Braeck,... Thonis had deze 'acker' toebedeeld gekregen van de nagelaten goederen van zijn ouders. ...
16-08-1652

https://proxy.archieven.nl/235/46B6E060811C46978BF6C547B4E5894E
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
312 Thonis Jan Ariensen van Helvoirt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem 14 'roijen erffs gecomen van eenen acker genoemt de Braeck, gelegen tot Vechel in de Davelerse tiende', die hij verworven heeft van zijn ouders....
Datering: 16-08-1652

SWAGER (Echtgenoot van zus Wilhelma)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289087&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
383 Anthonis Jan Ariens heeft verkocht en opgedragen aan Bartholomeus Willemssen, 'sijnen swager', een 1/2 roije teulans, ... genoemt de Braick, gelegen aent Franckevoirt'...
23-04-1653

https://proxy.archieven.nl/235/3D899E47074B46E2A2632269D7A29276
209 Henrick Claessen, 'inwoonder tot Malden', man van Lysken dochter van Dirck Claesen, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartholomeeus Willemssen een 'hoyveldeken, genoemt het Geerbemptken', gelegen in de Hamtse tiende ...
Datering: 08-02-1656

ZWAGER, VOOGD
https://proxy.archieven.nl/235/33F51D3FE706418CA6E1AE166B49B7CC
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
143 Anthonis Jan Adriaens van Helvoert en zijn vrouw Willemken Willem Meussen. Na dood van de eerste hunner aan de huisarmen van Veghel een gulden. De langstlevende zal een akker bouwland erven genaamd de Bracht ongeveer 3 ½ lopense groot. Aert Jan Adriaens, broer van de testateur en Bartholomeus Willems zijn zwager zullen voogden zijn van hun nagelaten kinderen.
Datering: 07-08-1656

https://proxy.archieven.nl/235/5CE11DF503A2488AAFB860671AB75399
7700.52 Index schepenprotocol Veghel (7700.52)
50 Willemken dochter van Willem Bartholomeussen, tegenwoordig weduwe van Anthonis Jan Ariens heeft uit krachte van het testament gemaakt voor notaris Matijs Peters verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Jan Arienssen en Bartholomeeus Willemssen, 'haren broeder ende swager', een 'acker teulants', groot ontrent 2 1/2 lopensaten, gelegen int Franckefort ...
Datering: 25-02-1658

https://proxy.archieven.nl/235/CAF62F2F3A3D459A929109C026E5F9F5
52 Deze akte is doorgestreept.
Bartolomeus Willemssen en Aert Jan Arienssen hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Laureynssen een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers, te betalen uit een 'acker teulants den voorschreven Meeus toebehorende, genoemt de Hoffstadt',groot ontrent 2 1/2 lopensaten, gelegen aent Franckefort in de Davelerse tiende ...
verklaren op 03-02-1698 250 gulden ontvangen te hebben van Bartholomeus Willemsen waarmee de erfcijns is afgelost. ...
Datering: 25-02-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289488&miview=ldt
55 Meus Willems en Claes Marcelis verklaren dat op 19-02-1658 Jan Henric Roeffen is overleden zonder kinderen na te laten....
05-03-1658

https://proxy.archieven.nl/235/3F0ED8CEE04442C0B108194D3B4AC40C
7700.65 Index schepenprotocol Veghel (7700.65)
15 De openbare verkoop eindigt op 06-04-1658. ... hebben openbaar verkocht aan Bartholomeus Willemssen een 'huijs, hoff, bomgart, schuer ende aengelegen landerijen, poterijen ende gerechticheden, groot ontrent vier loopensaten', gelegen aent Franckevoort ...
Datering: 26-03-1658

VOOGD
https://proxy.archieven.nl/235/E4D486A72DB44590A2719B601CC46375
7603.43 Index schepenprotocol Dinther (7603.43)
102 Vandaag 18 oktober 1659 hebben Peter Hendrick Peters en Bartholomeus Willemsse wonend te Veghel de eed afgelegd als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Matthijs Willems verwekt bij Lijntjen dochter van Joost Peters ...
Datering: 1659

https://proxy.archieven.nl/235/F22B119F61D54E7C80BC98F4B0160314
212 Aert Leytten als gemachtigde van Peter Franssen cum suis, optrdend als 'evicteur', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven, 'by slyttinge', aan Bartholomeeus Willems en Jenneken weduwe van Geryt Gerytts 'eenen hoybemptt, groot ontrent 4 voederhoys, gelegen op Hamme, ...
Datering: 04-02-1660

JENNEKE WEDUWE LAMBERT JANSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/2709A3D23EAB48549438D365B765BC01
45 Bartolomeeus Willems, optredend namens Jenneken weduwe van Lambert Janssen, 'absent', Aert Willemssen Cleophas, Aert soone Jan Aertts, mede optredend voor zijn afwezige zussen en broers, en de gezamenlijke verkopers treden ook op voor Dirck Henricx Verheyden en de erfgenamen van Tonis Willems, 'absent', hebben 'mont tegens mont verkocht offt op een verhogen in laten setten' door Aert Gortts en Henrick Tonis Henrickx het 1/6 deel in een 'hoybemptt', ...
Datering: 11-05-1661

https://proxy.archieven.nl/235/16CAEBBCC2A74716B2A0394AA4220CAB
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
43 Claes Henrick Willem Aerts, Aert Henrickx Willem Aerts, Willem Peter Thonis en Hendrick Lambers als momboiren over de onmondige zoon Thonis Lonissen bij Lijsken Dirck Melissen hebben verkocht aan Bartholomeeus Willems ieder hun kindsdeel in een huis, hof, boomgaard, groes, poterijen met landerijen daaraan gelegen op Havelt naast de openbare weg, ...
Datering: 25-1-1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829025&miview=ldt
7 Jan Adriaens Verlocht en Mariken de dochter van Willem Meijssen zijn wettige vrouw maken hun testament. De langstlevende mag hun goederen bezwaren met 800 gulden. Vermaakt wordt aan Catelijneken de dochter van Anthonis Jan Adriaens 200 gulden, eenbed en een kist. Na dood beider testateurs uit te reiken. Komt Jan Adriaens Verlocht als eerste te overlijden dan zal Bartholomeus Willems en Adriaen Janssen de goederen voor zijn nagelaten vrouw Mariken beheren.
Datering: 13-04-1663

https://proxy.archieven.nl/235/6923D089E28B4C86B350CA666EB46E8E
29 Bartholomeeus Willems is verschenen voor schepenen om 'te aenveirden het ampt van armmeesterschap over den armen van Vechel', en heeft daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 29-07-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815077&miview=ldt
301 Geraert Roefs, Adriaen Smits, Michiel Gijsberts, Aert Claessen, Peter van Valderen, Meus Willems en Jan Aerts van der Mee, 'schepenen',...
18-06-1672

https://proxy.archieven.nl/235/57ABF22D4FCD4340926F2CB01E0E35E5
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
68 Bartholomeus Willems, Matthijs Willems, Adriaen Willems, Aert Claessen als man van Lijsken Willem Meussen, Willemken weduwe Anthonis Jan Ariaens en dochter van Willem Meeussen en Adriaentje weduwe van Peeter Hendrick Lamberts. Allen kinderen en erfgenamen van Willem Meeussen bij Lijsken dochter Matthijs Daendels. ...
Datering: 09-02-1678

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196008&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
138 ... met als getuigen Meus Willemsen zijn zonen Lambert en Jan, ...
02-09-1688

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566009&miview=ldt
36
Lamert Meussen;
Jan Meussen;
Jan Aert Claessen en Thonij Arien Meussen voor zich zelven als mede als momb. v.d. onmond. kind. van Ariaen Meussen;
Marten Lambert Marttens en wijlen Maria Meussen; kind. en erfgen. van Meuwes Willems en Maria Lamert Janssen (huis etc aan de heuvel)
Datering: 5-8-1707
Pagina: 224
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

6.
man‎Mathias Willems Bartholomeus‏‎
Gedoopt ‎21 jan 1622 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Mathias Meussen
Geslacht Man
Datum doop 21-01-1622
Plaats doop Veghel
Vader Wilm Meussen
Moeder Lijsken N.N.
Getuige Elcken Jansen
Getuige Jan Thijssen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 45r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-01-1622 MATHIAS
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: JAN THIJSSEN & HELCKEN JANSEN

[Gebruikersnotities]
TODO NIEUWE INPUT AKTE:
Zie ook diversen

https://proxy.archieven.nl/235/E4D486A72DB44590A2719B601CC46375
7603.43 Index schepenprotocol Dinther (7603.43)
102 Vandaag 18 oktober 1659 hebben Peter Hendrick Peters en Bartholomeus Willemsse wonend te Veghel de eed afgelegd als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Matthijs Willems verwekt bij Lijntjen dochter van Joost Peters ...
Datering: 1659


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Mathias Guilielmi Bartholomei
Bruid Catharina Judoci
Getuige Arnoldus Nicolai
Getuige Bartholomeus Guilielmi
Datum huwelijk 10-07-1647
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 179-01


Geen kids gevonden op oudzijtaart.nl bij Mathias Wilhelmus Bartholomeus noch in in dex BHIC.

BHIC: OpenArchives
Kind Joanna Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 08-12-1680
Plaats doop Veghel
Vader Wijnandus Henrici
Moeder Agnes N.N.
Getuige Elisabetha Henrici
Getuige Martinus Henrici
Getuige Catharina Judoci
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 61v
Religie RK
Diversen Getuige 4 ex Roden St.Oda.


BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina Matthiae
Geslacht m
Datum overlijden 05-11-1680
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude vrouw
Relatie weduwe van N.N. N.N.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 309-22


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828995&miview=ldt
298
Er is kwestie gerezen tussen Joost Jan Dirckx, mede zich sterk makend voor zijn zwagers Claes Janssen Thimmerman en Aernt Peters, ter ene zijde en
Matthijs Willem Meussen ter andere zijde. <=====
Een verschil van mening over een testament gemaakt door Jan Dirckx inde Weijhoeve en Anneken zijn huisvrouw. Ze zijn tot een volgende oplossing gekomen.
Mathijs Willems voorschreven erft uit het sterfhuis van Jan Dirckx inde Weijhoeve, zijn huisvrouws schoonvader, <========
een bed met twee paar slaaplakens, een saets en 8 gulden. Daarmee is hij tevreden en behoeft niets meer uit het sterfhuis.
05-01-1662

7.
womanAdriana Willems Bartholomeus‏
Gedoopt ‎27 feb 1625 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Adriana Meussen
Geslacht Vrouw
Datum doop 27-02-1625
Plaats doop Veghel
Vader Wilm Meussen
Moeder Lijsken N.N.
Getuige Gertken Jacops
Getuige Claes Janssen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 57v
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
27-02-1625 ADRIANA
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: CLAES JANSEN & GEERTKEN JANSEN

Overleden ‎30 jul 1703 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling. Zie notitie bij vader.

Erfdeling op 22-8-1703.

BHIC: OpenArchives
Overledene Adriana N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 30-07-1703
Plaats overlijden Veghel
Relatie weduwe van Petrus Henric Lamberts
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 363-18


Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 484 1-8-1703 Arijcken, weduwe Peter Hendrick Lamberts aant Havelt laat nae kinderen

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195843&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
287 ...
1-8-1703
Arijcken, weduwe Peter Hendrick Lamberts aant Havelt
laat nae kinderen
R69, fol. 484 ...
Datering: 1703
‎, leeftijd ongeveer 78 jaar
[Gebruikersnotities]
ERFDELING:
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565992&miview=ldt
7700.94 Index schepenprotocol Veghel (7700.94)
19 Jan en Dirck Peter Hendrick Lamberts; Huijbert Lenaerts g.m. Maria Peter Hendrick Lamberts; kind. en ergen. van Peter Hendrick Lamberts en Ariaentien Willem Meussen (huis hof etc aen den heuvel)
Datering: 22-8-1703

8.
manAdrianus Willems Bartholomeus‏
Gedoopt ‎3 mei 1628 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Adrianus Meussen
Geslacht Man
Datum doop 03-05-1628
Plaats doop Veghel
Vader Willem Meussen
Moeder Lijsken NN
Getuige Heijlken Geerit Ariens
Getuige Jan Welten
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1626-1651
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
03-05-1628 ADRIANUS
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: JAN WELTEN & HEIJLKEN GEERT ARIENS

Overleden ‎23 jan 1701 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling vader. Zie notitie bij vader.

Erfdeling op 5-3-1701.

BHIC: OpenArchives
Overledene Adriaen Willem Meusen
Geslacht m
Datum overlijden 23-01-1701
Plaats overlijden Veghel
Relatie weduwnaar van N.N. N.N.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 361-32


Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 331 25-1-1701 Ariaan Willem Meeuwissen aan den Heuvel laat na kinderen
‎, leeftijd ongeveer 72 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289570&miview=ldt
137 Peter Henrick Lamberts, Tonis Henrick Lamberts, Ariaen Willem Meussen, man van Emken dochter van Henrick Lamberts, Willem Symonssen als man van Mariken Henrick Lamberts, allen kinderen en erfgenamen van Henrick Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Heylken Lonissen hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
20-02-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289693&miview=ldt
137a [VERVOLG AKTE]
* een cijns van 2 stuivers en 1 oort aan de heer van Helmond
Ook 'alle het gesmeth eyken houd als bercken ende essen hebbende twee smetten, staende aen de oude huysinge'.
Ariaen Willem Meusen als man van Emlen Henrick Lamberts krijgt toebedeeld <========
een 'schuer met het halff lant, hopvelt, halven dries bij hen condividentten gepaelt, poteryen ende gerechticheden, met noch den Elssacker ende den dries aen malcanderen gelegen aent Haenvelt in de Tillartse tiende, ende het Streepken'
20-02-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289572&miview=ldt
139 Willem Symonssen als man van Mariken heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen Willem Meussen, 'synen swager', ...
25-02-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.62&minr=15816996&miview=ldt
34 Peter Willem Aerts als voogd over de minderjarige kinderen van Henrick Willem Aertsen voor 4 jaren verpacht aan Ariaen Willem Meussen een 'huys, hoff, boomgaert ende aengelegen landeryen, groescantten', zoals de pachter tegenwoordig in gebruik heeft. met de voorwaarden.
Getuigen: Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx en Lambert van der Straten, schepenen
Bijschrift: op 05-06-1662 heeft Arien Willem Meussen de pacht voor het jaar 1661 betaald en voor de pacht van 1662 betaald 18 gulden, 14 stuivers en 3 oort. De pacht is voldaan op 21-01-1665. Ondertekend door: Peter Willem Aerts, Lijsken Daendels, Claes Hendrix en Tonis Hendrix
Doorgestreept bijschrift: Peter Willem Aertts en Daendel Jan Tonis als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Willem Aertts verklaren op 19-04-1661 dat zij 30 gulden hebben ontvangen van Arien Willem Meussen. Met voorwaarden. Getuigen: Goijart Peter Rutten en Handryck Handryck Martens, schepenen
Bijschrift: 'Ariaen Willem Meussen bekent hier af van dese obligatien van 30 gulden voldaen te sijn den 21 januarij 1665'.
17-01-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289668&miview=ldt
235 Deze akte is doorgestreept.
... , verkocht en opgedragen aan Ariaen Willem Meussen een erfcijns van 3 gulden, ...
... Bijschrift: Adrien Willem Meeussen heeft op 21-01-1665 verklaard dat deze erfcijns aan hem is afgelost. ...
19-03-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289853&miview=ldt
158 Doorgestreept fragment
Emken Henrick Lamberts geassisteerd door Adriaen Wilms, en Meriken Henrick Lambers geassisteerd door ...
Datering: [1661]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289855&miview=ldt
160 Emken dochter van Henrick Lambers geassisteerd door haar man Arien Willem Meeussen, en Mariken dochter van Hendrick Lambers, geassisteerd door haar man Willem Sijmons, hebben vernaarderd ...
05-01-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195099&miview=ldt
134 Claes Hendricx heeft 'op een verhoogen in laten setten ende mont tegens mont vercocht' aan Arien Willem Meussen ...
... Arien Willem Meussen zet in op 150 gulden, 2 vaten rogge en 2 vaten boekweit. Bartholomeus Willem Meeussen biedt meer en koopt het goed....
19-12-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196195&miview=ldt
325
... , welke rente Adriaen Willem Meusen betaalt uit zijn goed genaamd den Blanckenborg, gelegen aent Havelt. ...
26-06-1693

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196348&miview=ldt
478
.. * a.e.: Arien Willem Meusen cum suis ..
10-12-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196553&miview=ldt
141
... * e.e.: Adriaen Willem Meussen cum suo ..
23-04-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565984&miview=ldt
11 Lambert, Leijsken, Hendersken en Maria Adriaen Willem Meusen; Teunis Adriaen Leesten (momb: Lambert Meuwissen) over zijn minderj. kind. verwekt bij Anneken d.v. Adriaen Willem Meuwissen; Claes Aert Jan Ariens van Helvoort (momb: Jan Peter Hendrick Lamberts) over zijn minderj. zoon verwekt bij Heijlken d.v. Adriaen Willem Meussen; alle kind. en erfgen. van Adriaen Willem Meuwissen en Empken d.v. Hendrick Lamberts (huis etc. aan de heuvel onder het havelt)
Datering: 5-3-1701
Pagina: 27
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com