man‎Peter Roef Janssen van den Horck‏‎
Overleden ‎± 1588
[bron]
Genoemd in akte 591 van 26-09-1587.
Akte 608 van 10-03-1588: "de weduwe van Peter Roeffen"
Echtgenote weduwe in akte 179 van 03-03-1590.

Dus overleden eind 1587 - begin 1588

[Gebruikersnotities]
MOORD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787146&miview=ldt
777
Jannen soene wylen Jan Martenss is gedood door Peteren soene Roeff Janssoen in den Horck. <====
Er is een 'erfsoene' vastgesteld. Voor schepenen van Veghel verschenen de vrienden en familieleden van het slachtoffer, te weten Marten soene wylen Jan Martenss, broer van de dode, met Loey Jan Geritssoen en Aert Jan Petersoen en Willem Jan Peters Sleuwensoen ter ene zijde, en
Jan soene Roeff Janssoen inden Horck en zijn broers Welt, Hanrick en Thys voor de zijde van de dader. <====
Zij hebben als 'arbiteren ende paysmekeren' aangesteld. Voor Marten soene wylen Jan Martens met de zijnen treden op Willemen Hanrick Houbraken en Jannen soene wylen Peter Goessenss en voor Jan Roeff Janss met de zijnen treden op Jannen Hanricxs van Tillair en Hanricken soene wylen Peter Willemssoen. Het volgende is overeen gekomen: - De misdaad wordt vergeven; - Peter, de dader, moet doen 'enen oetmoedigen voetvalle in syn hemdt, barrevoets ende bloethoefs ende mit gevauwen handen, hebbende aeneen broeck'; ...
02-12-1550, Veghel, Zoenovereenkomst

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787173&miview=ldt
804 Jannen soene wylen Jan Marrtenssoen was gedood door Peteren soene Roeff Janssoen. Er was een zoen vastgesteld. Marten soene wylen Jan Martenss, broer van de voornoemde Jan, heeft verklaard dat Roeff soene wylen Jans inden Horck namens zijn zoon Peters, de 'delinquant' aan alle in de zoenbrief genoemde voorwaarden voldaan heeft, behalve het uit de weg gaan van de familieden van de dode en de twee bedevaarten naar Cranenborch en Boextel. Getuigen: als voor.
03-02-1550 (=1551), Verklaring, Veghel

VERKLARING MBT MOORD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787255&miview=ldt
885 De schepenen van Veghel verklaren dat voor hen verschenen zijn Marten Jan Martenssoen en zijn zus Elysabeth en Hanrick soene Thonis Hanricxs en Claeus Dirck Symonss en Ariaen Gerit Goessenssoen, allen gedaagd door heer Jans van Brecht, ridder, 'hoichscouthet int quartier van tsHertogenbossche'. Ze legden een eed af 'aen handen Goert Janssoen, vorstere van Vechel'. - Marten Jan Martens verklaart dat hij er bij was in 1550 op zondag na het feest van het H. Sacrament, 's avonds na zonsondergang. Zijn broer Jan soene wylen Jan Martens 'woude vander straten gaen nae synen woenhuyse, dat hem doen tegen coemen is Peter die soene van Roeff Janssoen inden Horck, ende heeft synen deegen vuytgetoegen, ende heeft Jannen Jan Martens voirs(creven) mit eenen deegen gewont in synen arme, daer hy subytelyck ende haestelyck aff gestorven is, mids veel bloets aff te laten.' - Elysabeth dochter Jan Martens verklaart hetzelfde, en 'doen Jannen den how off wonde gegeven waert, dat hy doen mit eender luyder stemmen riep: “Peter, hoe vermoordt ghy my daer”.' - Hanricx Thonis Hanricxss verklaart dat hij op de betreffende dag 'is coemen gaen opter straten byder scueren Peter Heymanss ende heeft messen d'een tegen den anderen hoiren clincken', dat Hanrick deponent doen sprack tot synen venitten “dair vechten Peter Roeffen en Jan Jan Martenssoen”, en doen keerden Hanrick deponent wederom te rugge, ende vondt Jannen Jan Martenssoen aender schueren Willems Hanricx Houbraken hebbende den deegen vuyterseyen getogen bloet in syn hant ende was gewondt boeven aen synen arme zeer bloeyende, soe dat hy corts dair nae nedersanck.' ...
03-11-1551, Veghel, Verklaring

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668695&miview=ldt
553 Claeus soene wylen Seger Hanricxs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peteren soene Roeff Janss inden Horck ‘een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren gelegen aent Vranckevoert int Davelair...
4-2-1555 (= 1556), Veghel, Transport

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668696&miview=ldt
554 Peter soene Roeff Janssoen heeft beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Jannen Claeus Aernt Peterss. ...
4-2-1555 (= 1556), Veghel, Belofte

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668697&miview=ldt
555 Peter soene Roeff Janss inden Horck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ..
4-2-1555 (= 1556), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668611&miview=ldt
469 Claeus soene wylen Seger Hanricxs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peteren soene Roeff Janssoen inden Horck 1 ‘loepense lants mitten gesworen lantmeter affgemeten’, gelegen aent Vranckevoert int Dacelair...
13-7-1555, Veghel, Transport

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668612&miview=ldt
470 Peter soene Roeff Janssoen in den Horck heeft beloofd 35 Carolus gulden te betalen aan Jannen soene wylen Claeus Aernt Peterssoen....
13-7-1555, Veghel, Belofte

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668613&miview=ldt
471 Peter soene Roeff Janssoen inden Horck heeft beloofd 40 Carolus gulden te betalen aan Claeussen soene wylen Seger Hanricxs. ...
13-7-1555, Veghel, Belofte

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668636&miview=ldt
494 Peter Roeff Jans had op 13-7-1555 beloofd 40 Carolus gulden te betalen aan Claeussen Seger Hanricxs. ...
11-9-1555, Veghel, Belofte

ECHTGENOTE + haar ouders:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668888&miview=ldt
746 Peter soone Roeff Janssoon inden Horck als man van Marie dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (dochter van Hanricken en wijlen zijn vrouw Baten dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese en wijlen zijn vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals) heeft een erfcijns van 8 Carolus gulden verkocht...
27-1-1556 (=1557), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669126&miview=ldt
984 Peter soone Roeff Janssoon vanden Horck heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payments verkocht aan ...
24-2-1557 (= 1558), Veghel, Transport

VADER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669124&miview=ldt
982 Deze akte is doorgestreept.
Roeff soon wylen Janssoon van den Horck en zijn zoon Peter hebben beloofd ...
22-2-1557 (= 1558), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669188&miview=ldt
1046 Peter soone Roeff Janss vanden Horck als man van Marie dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (van Hanricken en wijlen zijn vrouw Beatris dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese) heeft een erfcijns van ...
23-9-1558, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670371&miview=ldt
393 Deze akte is doorgestreept.
Peter soone Roeff Janssen in den Horck heef beloofd 35 gulden te betalen ...
10-12-1561

VIJF BROERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670551&miview=ldt
573
... hebben opgedragen en overgegeven aan Roeff soone wylen Jan in den Horck en zijn kinderen Jan, Hanrick, Mathys, Anthonis en Peter, al hun rechten in ...
22-01-1562 (= 1563)

VIJF BROERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670472&miview=ldt
494
... 494 Dirck soone Aernt Dirck Smeetss had beloofd een erfcijns van 16 1/2 gulden te betalen aan Dirk Jan Landtmeter, uit 'eenen huyse, hostat ende hoff' met toebehoren, groot omtrent 1 mauwersaets, gelegen in die Critenborchse thiende en aen die Byesen
- e.z. en e.e.: die gemeynt
- a.z.: het goed van de verkoper
En uit meer onderpanden, zoals beschreven staat in een schepenbrief van 13-12-1533. Roeff Janssen in den Horck voor het vruchtgebruik en zijn 5 zonen Jan, Hanrick, Thys, Thonis en Peter, mede namens hun mede-erfgenamen, voor het erfrecht, hebben verklaard, ...
30-06-1562

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670501&miview=ldt
523 Peter soone Roeff Janssen in den Horck als man van Marie dochter wylen Hanrick Dircx van Bel heeft een erfcijns van ...
28-10-1562

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670886&miview=ldt
908
Jan soone Roeff Janssoon in den Horck, mede met hanrick Ghysberts optredend als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssoon in den Horck, en ook met
Ariaen Gerit Goessen Hanens als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen des Jongen, en
Hanrick soone Roeff Janss en zijn broer Peter, en <== PETER
hun zus Anna 'vuyt crachte van testamente dat Ghysbert soone wylen Mathys Danelss hair man als hy leeffden gemaect heeft',
hebben formeel overgedragen ten behoeve van Mathys soone Roef Janssen voerscreven 'een huys, hostat en de hoff' met toebehoren, gelegen in die Vuytcampen aent Dorhout
- e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanricx Jan Hanricx
- voorts: die gemeynt
'daer Beel dochter wylen Roeff Janssen te wonen plach als sy leeffden'.
Getuigen: Jan Hanricxs van Tillair en Ariaen Aert Goertss, scepenen in Vechel
27-06-1564

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675207&miview=ldt
339 Deze akte is doorgestreept
Mary dochter wylen Hanrick Dircxs van Bel (van Hanrick en wijlen zijn vrouw Beatris dochter wylen Aernt Janssen die Vrieze), met haar man Peter soone Roeff Janssen van den Horck heeft ...
14-11-1566, Vernadering, Veghel

ZUS ANNA + echtgenoot en MOEDER: Elysabeth
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676851&miview=ldt
591
Korstiaen soene wylen Pauwelss Korstiaenss als man van Geertruyd, en
Aert soene wylen Aert Aert Janss die Vriesse als man van Marie,
allebei dochters van wylen Gysbert Mathys Danels (van Gysbert en wijlen zijn vruw Anna dochter wylen Roeff Janssen van den Hoeck), en
Mary dochter wylen Gysbert en Anna voirgenoent,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter soene wylen Roeff Janssen van den Horck voirscreven het 1/8 deel in de goederen <===
nagelaten door Roeff Janssen van den Hoerck en zijn vrouw Elysabeth.
Joest Dircxsoen Verdonsselt als man van Anna dochter Roeff Janssen van den Hoerck voirscreven heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik ten behoeve van de verkopers. ...
26-09-1587

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703349&miview=ldt
608...
- e.e.: de weduwe van Peter Roeffen ...
10-03-1588, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703357&miview=ldt
616...
- e.z. en e.e.: de weduwe van Peter Roeff Janssen...
19-03-1588, Transport, Veghel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713866&miview=ldt
179 Marie weduwe van Peter Roeffen en haar zoon Welt hebben beloofd ...
Datering: 03-03-1590, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713867&miview=ldt
180 Marie, de weduwe van Peter Roeffen met haar zoon Welt hebben beloofd ...
Datering: 03-03-1590, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713977&miview=ldt
290 'Scepenen ende gesworen in Vechel, met consent van Marie, weduwe Peter Roeffen met Welt haeren soen ...
Datering: 17-04-1591, Weerschap, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727642&miview=ldt
369 Mariken weduwe van Peter Roeffen voor het vruchtgebruik, en Welt en Huybert Peter Roeffen voor het erfrecht, hebben beloofd ...
Datering: 17-06-1600, Belofte, Veghe

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727879&miview=ldt
606 Meriken weduwe van Peter Roeffen heeft opgedragen en overgegeven aan haar zoon Welt Peters haar recht op het vruchtgebruik ...
Datering: 23-12-1604, Transport, Veghel

DELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003940&miview=ldt
267
Walraven sone wylen Peter Roeff Janssen in den Horck en zijn broer Huybert,
Jan soene wylen Thys Roeffs en
Willem soene wylen Hanrick Willems van den Ryt als man van Elizabeth dochter van wylen Thys Roeffen voorgenoemd (van Thys en wylen zijn vrouw Mechtelt)
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hen voorgenoemde ouders.....
Datering: 13-02-1611, Deling, Veghel

Gehuwd
[bron]
Paar voor het eerst genoemd in akte 746 van 27-1-1556 (=1557).

Zie akte 523 van 28-10-1562 :
"Peter soone Roeff Janssen in den Horck als man van Marie dochter wylen Hanrick Dircx van Bel"
met:

womanMarie Hanrick Dircx van Bel‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668888&miview=ldt
746 Peter soone Roeff Janssoon inden Horck als man van Marie dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (dochter van Hanricken en wijlen zijn vrouw Baten dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese en wijlen zijn vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals) heeft een erfcijns van 8 Carolus gulden verkocht...
27-1-1556 (=1557), Transport, Veghel

Kinderen:

1.
manWelt Peter Roeffen van den Horck‏
Overleden ‎25 mei 1642 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
259 25-05-1642 Walravius Petri Rodolphi Senex, m.s. Oud, gesterkt door de sacramenten

BHIC: OpenArchives
Overledene Walramus Petri Rodolphi
overleden op 25-05-1642 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 273-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Waarschijnlijk twee maal getrouwd;
1. Emken - Akte 58 Henrick - Akte 51 Peerken - Akte 208 Emken en Akte 604: Lambert, Aert en Huybert
2. Jenneken Jan Dirickxsen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713866&miview=ldt
179 Marie weduwe van Peter Roeffen en haar zoon Welt hebben beloofd ...
Datering: 03-03-1590, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727425&miview=ldt
152 Goort Gerit Goorts en zijn broer Claes hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Walraven Peter Roeffen 'die twee deelen van eenen stuckxken lants', gelegen aent Franckevoert...
Datering: 08-02-1598, Transport, Veghel

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727468&miview=ldt
195 Aert Thomaessen, Lambert Jan Aerts en Walraven Peter Roeffen, 'borgemeesteres des dorps van Vechel' hebben verkocht...
Datering: 10-06-1598, Transport, Veghel

ECHTGENOTE: Emken Roeloff Jan Rutten
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727787&miview=ldt
514 Roeloff Jan Rutten heeft opgedragen en overgegeven aan Welt Peter Roeffen als man van Emken, en Jan Welten als man van Jenneken, allebei dochters van Roeloff voorschreven, zijn recht op het vruchtgebruik ...
Datering: 02-02-1603, Transport, Veghel

ECHTGENOTE: Emken Roeloff Jan Rutten
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727789&miview=ldt
516 Welt Peter Roeffen als man van Emken dochter van Roeloff Jan Rutten, Tonis Claessen en Jan Arien van Helvoort als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Welten, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van Roeloff voorschreven, verwekt bijzijn vrouw Emken, hebben verkocht, ...
Datering: 07-02-1603, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727819&miview=ldt
546 Welt Peter Roeffen heeft beloofd dat hij aan het 'Sint Daems Gasthuys tot Tsertogenbossche' elk jaar 2 gulden zal betalen uit zijn goederen gelegen aent Franckevoort in de Davelaersche thiende...
Datering: 10-05-1603, Transport, Veghel

VOOGDEN OVER KIDS WELT (Lambert, Aert en Huybert)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727877&miview=ldt
604 Jan Tyssen en Jan Hanrick Jan Ariens, 'beyde naebueren van Welt Peter Roeffen', gedaagd op verzoek van de voogden over Lambert, Aert en Huybert, kinderen van den selven Welten, verklaren ...
Datering: 23-12-1604, Verklaring, Veghel

VOOGDEN OVER KIDS WELT -> Emken wijlen.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727878&miview=ldt
605 Lambert Aerts en Huybert Peters zijn door schepenen aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Welt Peter Roeffen, verwekt bij wijlen zijn vrouw Emken, en ze leggen daartoe de eed af...
Datering: 23-12-1604, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727880&miview=ldt
607 Welt Peter Roeffen voor zichzelf, Lambert Aerts en Huybert Peter Roeffen als voogden over de minderjarige kinderen van Welt Peters voorschreven, en voorschreven Huybert ook voor zijn deel 'int placxken lants'waarvan Meriken weduwe van Peter Roeffen afstand heeft gedaan van het vruchtgebruik, hebben verkocht, ....
Datering: 23-12-1604, Transport, Veghel

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003687&miview=ldt
14 Mathys Danelts, Wouter Melis van der Santvoirt en Welt Peter Roeffen, 'borgemeesteren anno 1606',
Datering: 20-06-1605, Transport, Veghel

!!!!VOLLEDIGE NAAM!!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998401&miview=ldt
261
.... verkocht, opgedragen en overgegeven aan Walraven Peter Roeff Janssen van den Horck hun 1/3 deel in 'een stuck tuelants, groot ontrent drie lopensaet', gelegen ter plaatse genoemd Hoeckx hecken' ....
Datering: 21-04-1609, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003700&miview=ldt
27 Walraven soone wylen Peter Roeffen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 29-05-1609, Transport, Veghel

ZOON Henrick getrouwd met Emken Wouter Danielts - KAN NIET qua geboortedatum -> Dus zoon van Welt x Emken?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003731&miview=ldt
58 Henrick soone Welt Peter Roeffen als man van Emken dochter van Wouter Danielts, verwekt bij zijn vrouw Heylken dochter van wylen Henrick Vreynssen, heeft verkocht...
Datering: 05-10-1609, Transport, Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-01-1611 WOUTERUS - HENRICUS WALRAVUS PETRUS RUDOLPHUS - EMERENTIANA WALTERUS - 84 - HENRICUS DANIELIS - JOANNA WALT PETER ROEFFEN
03-05-1612 MARIA - HENRICUS WALRAVUS PETRUS RUDOLPHUS - EMERENTIANA WALTERUS - 84 - JOANNES THEODORI JUDOCI - ENGEL
27-01-1615 HENRICUS - HENRICUS WALRAVUS PETRUS RUDOLPHUS - EMERENTIANA WALTERUS - 84 - LAMBERTUS ARNOLDI - NEESKEN THEODORI

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
075 12-03-1610 Peter Roeloffs <=== Dubieus of dit de goede is.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003871&miview=ldt
198 Walraven sone wylen Peter Roeffen met zijn zoon Henrick heeft tegen een rente ....
Datering: 13-10-1610, Transport, Veghel

DELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003940&miview=ldt
267
Walraven sone wylen Peter Roeff Janssen in den Horck en zijn broer Huybert,
Jan soene wylen Thys Roeffs en
Willem soene wylen Hanrick Willems van den Ryt als man van Elizabeth dochter van wylen Thys Roeffen voorgenoemd (van Thys en wylen zijn vrouw Mechtelt)
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hen voorgenoemde ouders.....
Datering: 13-02-1611, Deling, Veghel

TWEE MAAL WELT: Zoon Henrick geboren in 1616 - akte van 1611
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003944&miview=ldt
271 Huybert voorschreven heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick soone Welt Peter Roeffen 'allen syn gedeelten', zoals in een eerdere brief beschreven staat. Ook het 1/4 deel van 'een eussel', waarvan het andere 3/4 deel toebehoort aanzijn broer Welt. ...
Datering: 13-02-1611, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942472&miview=ldt
49 Roeloff Jan Rutten, 'liggende in synen sieckbedde ende syns verstant ende memorien wel mechtich wesende', heeft al zijn goed opgedragen en overgegeven aan Walraven Peter Roeffen, 'voor sekeren getrouwen dienst die hy hem bewesen ende gedaen heeft, ende daer voor dat hy hem langen tijt in synen sieckbedde ende anderssints wel onderhouden heeft in cost ende clederen, gelijck die voorschreven Walraven allet tselve is gelovende dat hy de voorschreven Roeloff voorts daer voor synen leven lanck te onderhouden'....
Datering: 10-11-1615, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998539&miview=ldt
116 Jan Mathys Roeffen had op 04-04-1615 voor 10 jaren beleend van Henrick Welt Peter Roeffen als man van Emken dochter van Wauter Daniels, verwekt bij zijn vrouw Helken 'eenen halven hoeybeempt', gelegen aen de Oude Brugge,....
... Heden heeft genoemde Walraven Peter Roeffen de voirschreven 'halven beempt' ...
Datering: 28-03-1618, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998675&miview=ldt
252 Welt zone wylen Peter Roeffen, heeft in een ruil overgegeven aan ...
Datering: 09-06-1620, Transport, Veghel

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
078 09-09-1621 Maria Peeter Roeffen

ECHTGENOTE: Emken - dochter Peerken.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998789&miview=ldt
51 Welt Peter Roeffen, geassisteerd door zjn oudste zoon Jan, en Dirck Willems, getrouwd met Peter dochter van voorschreven Welt, verwekt bij zijn vrouw Emken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 19-10-1621, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999045&miview=ldt
82
.. * a.z.: Jan Tijssen, de koper, en Welt Peter Roeffen...
11-12-1624

ECHTGENOTE: Overleden Jenneken Jan Dirickxsen en haar moeder Hilleken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999379&miview=ldt
179 De broers Jan en Henrick, soonen wijlen Jan Dirick Henricx van Tillaer,
Welt Peter Roeffen als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van Jan Diricx en zijn vrouw Hilleken, <===
Herman Thonis en Seger Aert Donckers als voogden over de minderjarige kinderen van jan Janssen, verwekt bij Diricxken dochter van Jan Diricx en voorschreven Hilleken, en Jan Dirickx en Herman Thonis, optredend voor Henricxken dochter van Jan Diricx en Hilleken voorschreven, hebben opgedragen, gecedeerd en getransporteerd aan Lambert Jan Dirickx van Tillaer en zijn broer Jan Jan Diricx den Jongen 'een stuck buendervelts', gelegen ontrent de Geerbuenders....
Datering: 27-04-1628, Transport, Veghel

OVERLEDEN:???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999521&miview=ldt
41
... a.e.: de erfgenamen van Welt Peter Roeffen ...
Datering: 28-08-1630, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999570&miview=ldt
90 Welt Peter Roeffen heeft verkocht aan de voogden over de kinderen van Gerit Roeffen, met name Willem Roeffen en den jongen Jan van Botten een erfcijns van ...
Datering: 15-05-1631, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999851&miview=ldt
371
... a.e.: Welt Peter Roeffen cum suis...
Datering: 20-03-1637, Transport, Veghel

OVERLEDEN:
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
259 25-05-1642 Walravius Petri Rodolphi Senex, m.s. Oud, gesterkt door de sacramenten

!!! GEZIN !!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000127&miview=ldt
208
De erfgenamen, met name
Jan Welten en
Henrick soone Welt Peeter Roeffen,
Dirick Willem van Heretum als man van Peterken, en
Arien Goossens als man van Emken, <=======
de voorschreven Jan en Henrick Welten als kinderen van wijlen Welt Peter Roeffen, en
Dirick Willens voorschreven als man van Peterken dochter van wijlen Welt Peters, en
Arien Goossens als man van Emken voorschreven, ook dochter van wijlen Welt Peeters voorschreven, <=== DOCHTER EMKEN
aan de ene zijde, en
Jacob Crijnen als man van Emken, ook dochter van Welt Peeter Roeffen voorschreven, <=== DOCHTER EMKEN
aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten over 'de dispositie testamentair gemaeckt bij Welt Peter Roeffen voorschreven, waer bij Jacob Crijnen inne der voorschreven qualiteijt gemaeckt was fide commis voor sijn aenpart ende contingente, endedat in vuegen als volght.
In den iersten verclaeren Jan Welten, Henrick Welten, Dirick Willems en Arien Goossens te cederen ende te renuntieren over 't recht dat haer naemaels van wegen 't voorschreven fide commis sal ofte soude mogen competeren, gevende ende verleenende voor sulcx de voorschreven Jacob Crijnen vrij volcommen macht ende authoriteijt om sijn aenpart fide commissair metten erfrecht te besitten, hebben ende gebruijcken, ende te mogen vercoopen, hantwisselen, alieneren ende transporteren als eijgenaer, soosij haer eijgen aenpart soude mogen doen, ende dat alles naer stijl van de bancke ende camere daer 't selve sal ofte soude mogen geschieden.
Des sal Jacob Crijnen voorgenoemt verbonden ende gehouden sijn alsoo te lossen, quijten, gelden ende betaelen dije renthe van hondert ende vijftich gulden capitaels jaerlycx den intrest van dijen te vergelden ente te betaelen staende aen Aert Donckers tot Sertogenbosch, waer voor hen al gemeijn aengestorven ende aen gedeijlt goet verbonden is, dat dije voorschreven Jan, Henrick, Dirick ende Arien Goossens nu noch ten eeuwigen daege haer ofte haere goederen daer over eenige schade, hinder ofte molestatie sal overcommen ofte aengedaen worden.'
Vervolg:
Getuigen: Jan Janssen van Asten, Marten Donckers en Anthonis Hendricxen, schepenen
Datering: 08-10-1644, Akkoord, Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
04-06-1617 - MARIA - THEODORUS WILHELMUS MATHIAS - PETRONELLA WALRAVUS PETRUS - 225 - JAN WILMS - LIJSKEN WILMS
02-07-1619 - JOANNES - THEODORUS WILHELMUS MATHIAS - PETRONELLA WALRAVUS PETRUS - 225 - TEUNIS JANSEN - GRIET TIJS WILLEMS
04-05-1621 - HENRICUS - THEODORUS WILHELMUS MATHIAS - PETRONELLA WALRAVUS PETRUS - 225 - LAMBERT AERTSEN - METKEN JAN WELTEN

ECHTGENOTE: Jenneken Jan Dirickxsen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288890&miview=ldt
186 Jan Jan Dirickxsen den Ouden, inwoner van Vechel, 'gaende ende staende gesondt aen den lichaem', maakt zijn testament op.
* hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat na zjn dood zijn lichaam op een behoorlijke plaats begraven zal worden
* hij wil dat zijn goederen 'stacx gewyse' verdeeld zullen worden, te weten zijn nog levende broers ieder 'eenen staeck' en de kinderen van zijn broes en zussen ieder ook 'eenen staeck', en ook Jan Eymerts, de kinderen van Henrick Eymerts en de kinderen van Willem Eymerts ieder ook een staak, 'synde syns testateurs huysvrouwe vrienden'
* de 'vrienden des testateurs' krijgen vooraf ieder 100 Carolus gulden
* de kinderen van Welt Peter Roeffen, verwekt bij Jenneken, 'syns testateurs syster', <====
en de kinderen van Jan Janssen Pasie, verwekt bij zijn zus Diricxken, en de kinderen van Lambert Jan Dirickx krijgen 75 gulden, 'staende op obligatie aen Geraert Cornelissen', gekomen van zijn zus Henrickxken, 'ende dat om redenen dat de voorschreven kynderen waren gekeert vuyt de goederen des voorschreven Henricxkens syns testateurs sustere, insgelycx by hen te wordden gedeylt stacxgewyse'
Getuigen: Willem Meussen en Willem Janssen, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris
Datering: 22-05-1651, Testament, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288946&miview=ldt
242 Dirick Willem Thijssen van Herenthum als man van Peterken dochter van Welt Peter Roeffen heeft verkocht,
...
* een erfcijns van 10 gulden aan Huybert Peter Roeffen
Datering: 31-01-1652, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000188&miview=ldt
269
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan soone Welt Peter Roeffen een 'ecker tuelants, met alle sijne hollen, grachten, houdtwassen ende poterijen daer toe behoorende', gelegen int Dorshoudt, in de Dorshoutsche thiende aldaer ...
Datering: 06-02-1645, Transport, Veghel

2.
man‎Huybert Peter Roeffen van den Horck‏‎
Overleden ‎10 jun 1663 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Echter broer Welt geboren voor1570.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 56 10-06-1662 Huijbert Peter Roeffen aent Francquefort

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
263 10-06-1663 Huberti Petri Roeffen M.s., vir senex Gesterkt door de sacramenten, oude man

Zie akte 185 van 21-01-1650
"Huybert Peter Roeffen heeft te behoeve van zijn kinderen afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een 'huys, hoff, erffenis int Francynefort"

BHIC: OpenArchives
Overledene Hubertus Petri Roeffen
overleden op 10-06-1663 te Veghel.
Diversen: oude man
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 281-33
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
Page 280 of 321 - 1892-100-281
Top of page 280 has 1662
Middle of page show 1663
Page 281 has 1664
10-06-1663 is correct.


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727499&miview=ldt
226 Welt zone wylen Peter Roeffen en zijn broer Huybert hebben verkocht,...
Datering: 10-12-1598, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727878&miview=ldt
605 Lambert Aerts en Huybert Peters zijn door schepenen aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Welt Peter Roeffen, verwekt bij wijlen zijn vrouw Emken, en ze leggen daartoe de eed af...
Datering: 23-12-1604, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003944&miview=ldt
271 Huybert voorschreven heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick soone Welt Peter Roeffen 'allen syn gedeelten', zoals in een eerdere brief beschreven staat. Ook het 1/4 deel van 'een eussel', waarvan het andere 3/4 deel toebehoort aanzijn broer Welt. ...
Datering: 13-02-1611, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003950&miview=ldt
277 Deze akte is doorgestreept.
Marye dochter van Maes Hoeben, weduwe van Marten Peter Daniels heeft een erfcijns van 4 1/2 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan Huybert soene wylen Peter Roeff Janssen van den Horck. ...
Datering: 04-03-1611, Veghel

lhttp://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003951&miview=ldt
278 Deze akte is doorgestreept.
Huybert soene wylen Peter Roeff Janssen van den Horck heeft voornoemde cijns ...
04-03-1611

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932078&miview=ldt
160 De broers Hanrick en Dirck, soenen van wylen Willem Hanrick Dircx, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Huybert Peter Roeffen 'een stuck ackerlants, gemeynlyck genoempt den Ariens Acker' groot 4 lopensaet, gelegen in de Nederboecktse thiende...
Datering: 03-01-1614, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932162&miview=ldt
244 Huybert soone wylen Peter Roeff Janssen van Horck heeft opgedragen en...
04-02-1615

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932166&miview=ldt
248 Jan soone Pauwels Willem Roelens heeft beloof 75 gulden te betalen aan Huybert Peter Roeffen.
04-02-1615

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942427&miview=ldt
4 Claes soone wylen Gerit Goortss heeft opgedragen en overgegeven aan Huybert Peter Roeffen voorschreven ..
25-03-1615

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942426&miview=ldt
3 Huybert soone wylen Peter Roeffen en Claes soone wylen Gerit Goorts hebben met elkaar goed geruild. ....
25-03-1615

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998606&miview=ldt
183 Voorschreven borgemeesters hebben met consent van den nabueren Dirck Thonis en Huybert Peter Roeffen als naeste geërffden, verkocht ...
11-02-1619

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
078 25-10-1623 Lijnken Huybert Peeter Roeffen dochterken Halff innocent

ECHTGENOTE:
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
252 29-03-1628 Angela vrouw van Huberti Peter Roeffen M.s. Gesterkt door de sacramenten

ZIE OVERLIJDEN - NOEMT "Francynefort"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000654&miview=ldt
185 Huybert Peter Roeffen heeft te behoeve van zijn kinderen afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een 'huys, hoff, erffenis int Francynefort, als een en acker genoemt Sanders Hoeffken, ende halven bunder hoybemt'. De kinderen mogendit goed verkopen, mits de opbrengst zal worden belegd voor het vruchtgebruik door Huybert en de kinderen voor het erfrecht....
21-01-1650

DOCHTER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.49&minr=14000707&miview=ldt
35
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.49&minr=14000708&miview=ldt
36
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.49&minr=14000709&miview=ldt
37 Jan Huijberts voor zichzelf, Aert Claessen met procuratie aan hem gegeven door Willem Huyberts 'voor wethouderen der stadt Wesel gepasseert' op 15-12-1649, ondertekend door secretaris Raesvelt, Jacob Crijnen met procuratie aan hem gegeven door Peter Huijbers, op 26-11-1649 gepasseerd voor schepenen van Vechel, Hendrick van Plettenborch als man van Mariken dochter van Huijbert Peter Roeffen voorschreven, Lijsken dochter van Goort Jan Tijssen geassisteerd door haar vader Goort Jan Tijssen, en Mathijs Dircx als man van Anthonisken dochter van Huybert Peter Roeffen, hebben uit krachte van de afstand van het vruchtgebruik door hun vader Huybert Peter Roeffen ten behoeve van voorgenoemden gedaan, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerardt Hendricx een 'halven bunder hoijlandt, gelegen tot Vechel'....
27-01-1650

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288747&miview=ldt
43 Geryt Henricx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen Danielsen, 'synen swager', een 'halven bunder hoyvelt', gelegen tot Vechel, zoals hij op 27-01-1650 door opdracht heeft verkregen van de erfgenamen van Huybert Peter Roeffen.
25-07-1650

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288946&miview=ldt
242
... * een erfcijns van 10 gulden aan Huybert Peter Roeffen...
31-01-1652

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289571&miview=ldt
138
... * een erfcijns van 5 gulden aan Huybert Peter Roeffen...
25-02-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929819&miview=ldt
178 Huijbert Peter Roeffen heeft jaarlijks betaald aan rentmeester Batthum een rente van 6 stuivers en 1 oort. Gecompareerd voor ons schepenen Thonis Hendrick Lambers die voor de voorschreven 6 gulden en 1 oort bij zo verre de voorschreven rentmeester cas blijken dat Huijbert Peter Roeffen de voorschreven renten is gehouden te betalen. Huijbert Peter Roeffen of zijn erfgenamen van de voorschreven renten kosteloos en schadeloos te indemneren (vrijwaren).
Datering: 1-2-1664, Veghel, Verklaring


Voor meer informatie: bertho@derikx.com