man‎Henrick Thonis van Rijsingen‏‎
Overleden ‎± 1612
[bron]
Zie akte 08-03-1610 Testament
Genoemd in akte 241 van 07-01-1611.
Zie akte 80 van 09-03-1613 in notitie bij zoon Jan: "Jan soone wylen Hanrick Thoniss van Rijsingen"
Zie akte 33 van 01-09-1615 bij notitie zoon Jan: "Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen"
Akte 93 van 04-03-1616 "Jenneken weduwe van Hanrick Thonis van Rysingen"

Niet gevonden in "Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx".

1611-1613

ABT1612

[Gebruikersnotities]
!!!
!!! BEIDE KIDS (ANNA EN JAN) KOMEN IN STAMBOOM VOOR
!!!

TWEE MOGELIJKHEDEN:
- Henricus Antonius Wilhelmus van Rijsingen
- Henricus Antonius Henricus van Rijsingen - bijvoorbeeld in akte 576 genoemd met echtgenote Anna

ECHTER VERGELIJK AKTES 42 en 136.
- Beide noemen broer Danelt
- Beide noemen Jan Geritssoen van Haselberch
- Bedie noemen Willem Danelt Hanricxx
- Ene noemt H.A. v. R. met patroniem Wilhelmus en ander met patroniem Henricus.
IS DIT DEZELFDE PERSOON?
JA - ZIJN VADER IS WILLEN HENRICUS VAN RIJSINGEN.

!!!PATRONIEMEN:
HANRICK THONIS HANRICXS V RYSINGEN
ECHTGENOTE ANNA DANELT MAHIJS GERRITS REEDS OVERLEDEN
OUDERS ECHTGENOTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en Ariaen soene wylen Jan Jacops, en Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, overhet minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, <===
en Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet....
15-05-1577, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873569&miview=ldt
32 Hanrick soene Gerit Meussoen heeft beloofd 56 Carolus gulden te betalen aan Hanrick Thonis van Rysingen....
22-04-1579, Belofte, Veghel

HANRICK THONIS HANRICXS V RYSINGEN + BROER DANELT.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873579&miview=ldt
42 Deze akte is doorgestreept.
Hanrick soene wylen Thonis Hanricxs van Rysingen en zijn broer Danelt 'voer die vier gedeelten van deser naegescreven somme', en Jan Geritssoen van Haselberch 'voer het vyfte gedeelt van deser naegescreven somme' hebben beloofd 350 Carolus gulden tebetalen aan Daneld Hanrick Lambertssoen ten behoeve van zijn zoon Willem Danelt Hanricxx.....
25-06-1579, Belofte, Veghel

VOORKINDEREN - DUS HIJ IS REEDS HERTROUWD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676901&miview=ldt
641
.. * een erfcijns van 12 pond payment aan de voorkinderen van Hanrick Thonis van Rysingen....
25-05-1580, Deling, Veghel

ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873658&miview=ldt
121 Hanrick soene Gerit Meussoen heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen....
08-02-1581, Belofte, Veghel

ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN + BROER DANELT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873673&miview=ldt
136 Hanrick soene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt en Jan Geritss van Haselberch hebben beloofd elkaar 'costeloes ende schaedeloes' te houden van de belofte van 150 gulden met de rente die zij heden aan Willem Danelt Hanricxsoen gedaan hebben....
16-05-1581, Belofte, Veghel
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677002&miview=ldt
742 Hanricksoene wylen Thonis Willemss van Rysingen en zijn broer Danelt, en Jan soene wylen Gerit Danelssoen van Haselberch hebben beloofd 150 Carolus gulden te betalen aan Willem soene wylen Danelt Hanrick Lamberss....
16-05-1581, Belofte, Veghel

NOEMT: Anthonis Willemss en zijn vrouw Mariken
PAST DAN BIJ: ANDER PATRONIEM: HANRICK THONIS WILLEMS V RYSINGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702753&miview=ldt
12 Ha...
Rysingen, ver...
en Mariken ...
(Gerit) wittige soene des voirscreven Marikens, mede optredend voor zijn broer Hanrick en zijn zus Johanna, en Lambrecht Hanrick Roeloffssoen als gemachtigde van Dirck Evert Franssensoen als man van Elysabet dochter Anthonis saliger voirgenoemt, om namens hem de moge delen in de nagelaten goederen van Anthonis Willemss en zijn vrouw Mariken. De machtiging is gebeurd voor de Bossche schepenen op 21-01-1584. En Jan soone wylwn Jan Rutten Cluytmans en Jaspaer Melis Jacops soen van der Santvoert als voogden over het minderjarige nagelaten kind van Jan Willem Craen verwekt bij zijn vrouw Cristina, dochter van wylen Anthonis en Mariken saliger, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mariken, vrouw van van Jan Dirck Han.. soen die Lew, en dochter van wylen Danelt Hanrick Lambertssoen een kamp land 'ende houtvelt', ... groot 1 mauwersche, gelegen in Vechel in de Buenders anders genoempt in ...
- Hanrick Gerit Meus en Peter Rutten ... met anderen
- a.z. en e.e.: Peter Gysbert Driessen en zijn vrouw en kinderen
- a.e.: Hanrick Hanricxsoen van Hoeck
De verkopers hadden deze 'camp' geërfd van hun vader Anthonis en hun moeder Mariken. Het goed is belast met jaarlijks 3 stuivers aan 'den rectoir van Zynte Achten alair binnen der kecken van Vechel'.
04-02-1584, Transport, Veghel

ZOON MERTEN VAN TWEEDE ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702952&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
211 ... , geloeft Merten Henrick Thuenis van Rysingen' voor 70 Carolus gulden, 'die welcke die gesworens tot profyt van voirscreven dorpe ontfangen hebben, ...
Datering: 15-03-1585

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703159&miview=ldt
7700.30 Index schepenprotocol Veghel (7700.30)
418 ... ende Henricken van Rijsingen den Ouden ...
Datering: [1587]

ALIAS?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703158&miview=ldt
417
... - Peter Dirxsoen ende Henrick van Rysingen alias Beys ...
[1587], Aantekening, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703435&miview=ldt
694 Henrick Roeffen de Lathouwer had gepacht van Henrick Tonis van Rysingen en zijn broer Danelt een 'huys, hoff ende lant', waarvan de pachtsom op aanstaande Lichtmis is. Ariaen Rombout Henricx heeft beloofd dat als voerscreven Henrick Roeffen dezepachtsom niet betaald, dat hij deze dan betalen zal....
26-07-1588, Belofte, Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/89863196E42A4575948235AED0C1DC0A
7700.31 Index schepenprotocol Veghel (7700.31)
409 Deze akte is doorgestreept.
Willem Henrick Jan Emonts als man van Joanna dochter van wylen Danel Thijs Gerits heeft beloofd een erfcijns van 12 Carolus gulden te betalen aan Henrick Thonis van Rijsingen voor het vruchtgebruik, en aan zijn twee kinderen die hij verwekt heeft bij zjn vrouw Anna dochter van wylen Danel Thys Gerits voor het erfrecht. ...
Datering: ..-02-1592

NOEMT: Zoon Jan, Jenneke 2e huysvrouw van Hanrick, Rut Peter Rutten (getrouwd met dochter Anna)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727528&miview=ldt
255 Hanrick Thonis van Rysingen en zjn zoon Jan hebben verklaard 'dat sij met malcanderen syn veraccordeert verlanghende zekere questie tusschen hen geresen in manieren als volcht'
* Jan Janrickx belooft dat hij zijn vader 'door zekere hantreijkinhe die hy hem gedaen heeft (mit minsten oft meest wel verstaende met ennige rigoruesicheijt of onredelicheyt soo int tgeen daer hij in gerecht soude moghe wesen oft nyet gerecht), naedeser tyt [nyet] sal quellen oft molesteren om yet te geven, oft oock des voorschreven Hanrckx syns vaders debituers e eysschen.
* Noch is voorwaert dat Jan voorschreven nae sy vaders doot wederom keren sal tot behoeff Jennekens, des voorschreven Hanricken tweede huysvrouwe oft haere kynderen, die somme van vyfftich Carolus gulden, daer voor verbyndende synen persoon ende guederen.
* Jan zal de 28 Carolus gulden die met Mathys Danelts, zijn voogd, 'gelicht heeft aen Merten Lenssen van wegen Cristina Arien Jans en procederende van zekere los mudd roggen, welck plach te gelden Jan Willem van Erp, te vreden sal stellen Rutten Peter Rutten, des voorschreven Hanrickx swaeger'.
27-02-1599, Akkoord, Veghel

TESTAMENT:
HIJ WAS TWEE MAAL GETROUWD. TWEEDE VROUW: JENNEKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003799&miview=ldt
126 Henrick Tonis van Rysingen en zijn vrouw Jenneken maken hun testament op.
Jenneken en Jacob, minderjarige kinderen van Gerit Janssen, verwekt bij wylen zijn vrouw Tonisken dochter van Henrick Tonis voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Jenneken 'sullen in de plaetse van Tonisken zaliger henne moedere, dochtere den comparanten voorschreven, succederen ende in allen der voorschreven comparanten goederen metten anderen kynderen die sy voorschreven tsamen verweckt hebben'. Met voorwaarden.
08-03-1610, Testament, Veghel

NOG GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003914&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
241 Voornoemde belovers hebben beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Rut Peter Rutten ten behoeve van Henrick Tonis van Rysingen.
Datering: 07-01-1611

DELING
EERSTE VROUW - DUS MEERDERE KEREN GETROUWD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd.....
01-09-1615, Deling, veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942516&miview=ldt
93
... rijdende tegen Jenneken weduwe van Hanrick Thonis van Rysingen, ...
04-03-1616, Transport, Veghel

ONENIGHEID TUSSEN VOOR EN NAKINDEREN VAN Hanrick Tonis van Rysingen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998963&miview=ldt
225 'Alzoe questie geresen was tusschen d' erffgenamen Hanrick Tonis van Rysingen, te weten tusschen zyne voor ende nakynderen, nopende zyne erffguederen,
zoe is by accoorde te deel gevallen
Rutten Peter Rutten als man ende momboir van Anneken zyn huysvrouwe, dochtere Hanricx voorschreven,
ende aen Jannen Hanricx als voorkynderen,
te weten dat de voorschreven Rut in der qualiteyt voorschreven ende Jan voor huer vaderlycke portie sullen profiteren ende genieten allen achtergelaten guederen gelegen opt Zytart onder de parochie van Vechel, met allen zyn appendentien daer aen ende by behoirende, met allen commer ende lasten daer in staende, waer by dat noch gevuecht hondert gulden capitaels aen 't dorp van Vechel, noch sess gulden jaerlycx aff te lossen met hondert gulden die gebeurt worden vuyt de gronden ende erffven toecomende Lonis Peter Ariens of zynen erven op Creytenborch. Item alnoch vyfftich gulden capitael den pacht hier van wort betaelt met drye gulden jaerlycx aen Hensken Cranen wonende tot Ste. Oeden Roy. Item noch vyfftich gulden gereet welcke vyfftich gulden door de naekynderen aen dese voorkynderen zyn verhandtryckt, waer mede dese voorkynderen Jan Hanricx ende Anneken Hanricx in allen achtergelaten guederen, zoe gereede als ongereede, achtergelaten van Hanrick Tonis hueren vader gecontenteert endete vreden houden'.
25-06-1623, Akkoord, Veghel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375486&miview=ldt
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 510, blz. 8, folio 148, nr. 19
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
coloni mortalis soror Maria Theodericus Everardus pro medietate
Convent van Sint Gertruijt tot Schertogenbos vor 2 ½ stuivers
Hanrick Peter Verdussen emptor
Daniel Anthonis van Rijssingen een vande vier kijnderen voor het 4 partie ende Rut Peters weduwer van Anneken Hanrick Anthonis van Rijssingen met drie kijnderen vor II½ ort
Jenneken weduwe met twee kijnderen Hanrick Anthonis van Rijssingen vande leste bedde ende die 2 kijnderen vanden iersten bedde Hanrick Anthonis van Rijssingen pro 4-tam parte
Hanrick, Daniel, Jan ende Lijsken kijnderen Anthonis van Rijssingen vorde hellifft
Die vier kijnderen Anthonis Willemsen van Rijssingen in drie partijen vijff stuivers
Convent van Sint Gertruijt uijt huijs ende hoff op Zittart mit een sijde neffen Art Hanrick Tunnissen ecker d'ander sijde Hanrick Ariaense II½ stuivers
ende Jan soen Hanrick Anthonis van Rijssingen vijff stuivers
ende Hanrick Ariaen Gerits emptor aen 3 partijen uijt huijs ende hoff op Zittart mit een sijde Gossen Ariaens ende Peter Martens
II½ stuivers
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305

Gehuwd
[bron]
Noemt dochter Anna uit de stamboom met haar echtgenoot en zowel Henrick als Anna.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd....
01-09-1615, Deling, Veghel

Zie akte 576 van 15-05-1577: Echtgenote genoemd als wijlen.
Dus voor 1577.
met:

womanAnna Danelt Mathijs Gerrits‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en Ariaen soene wylen Jan Jacops, en Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, overhet minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, <===
en Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet....
15-05-1577, Deling, Veghel

Kinderen:

1.
womanAnna Henrick Thonis van Rijsingen‏
Overleden ‎24 aug 1618 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in kraambed?

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
077 24-08-1618 Anna Rutten Peeter Rutten huijsvrouw
077 29-08-1618 Anna Rut Peeter Rutten dochter
077 09-08-1618 Rut Peeter Rutten (Deze naam is doorgestreept.)

BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Rutten
Datum begraven 24-07-1618 <=== Fout
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Relatie echtgenote van Peeter
Opmerkingen huisvrouw van
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 72R


BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Rut Peeter Rutten
Datum begraven 29-08-1618
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Relatie dochter van Rut Peeter <=== Dochter
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 72R


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers?sa=%7B%22search_s_inventarisnummer%22:%2225%22,%22search_s_archiefnummer%22:%221457%22%7D
Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627 1606-1627
Gemeente Veghel
Bron: Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1457
Inventarisnummer 25
Annus 1618 op pagina 144 van 222 - 1892-099-144.jpg
Slecht leesbaar maar lijkt het meest op august.
Zie ook jaar daarvoor bovenaan zelfde pagina.

[Gebruikersnotities]
VADER en BROER Jan + echtgenoot:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727528&miview=ldt
255 Hanrick Thonis van Rysingen en zjn zoon Jan hebben verklaard 'dat sij met malcanderen syn veraccordeert verlanghende zekere questie tusschen hen geresen in manieren als volcht'
* Jan Janrickx belooft dat hij zijn vader 'door zekere hantreijkinhe die hy hem gedaen heeft (mit minsten oft meest wel verstaende met ennige rigoruesicheijt of onredelicheyt soo int tgeen daer hij in gerecht soude moghe wesen oft nyet gerecht), naedeser tyt [nyet] sal quellen oft molesteren om yet te geven, oft oock des voorschreven Hanrckx syns vaders debituers e eysschen.
* Noch is voorwaert dat Jan voorschreven nae sy vaders doot wederom keren sal tot behoeff Jennekens, des voorschreven Hanricken tweede huysvrouwe oft haere kynderen, die somme van vyfftich Carolus gulden, daer voor verbyndende synen persoon ende guederen.
* Jan zal de 28 Carolus gulden die met Mathys Danelts, zijn voogd, 'gelicht heeft aen Merten Lenssen van wegen Cristina Arien Jans en procederende van zekere los mudd roggen, welck plach te gelden Jan Willem van Erp, te vreden sal stellen Rutten Peter Rutten, des voorschreven Hanrickx swaeger'. <=====
27-02-1599, Akkoord, Veghel

!!!!
ECHTGENOOT, VADER, MOEDER en broer Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd....
01-09-1615, Deling, Veghel

ONENIGHEID TUSSEN VOOR EN NAKINDEREN VAN Hanrick Tonis van Rysingen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998963&miview=ldt
225 'Alzoe questie geresen was tusschen d' erffgenamen Hanrick Tonis van Rysingen, te weten tusschen zyne voor ende nakynderen, nopende zyne erffguederen,
zoe is by accoorde te deel gevallen
Rutten Peter Rutten als man ende momboir van Anneken zyn huysvrouwe, dochtere Hanricx voorschreven, <====
ende aen Jannen Hanricx als voorkynderen, <=== Broer Jan
te weten dat de voorschreven Rut in der qualiteyt voorschreven ende Jan voor huer vaderlycke portie sullen profiteren ende genieten allen achtergelaten guederen gelegen opt Zytart onder de parochie van Vechel, met allen zyn appendentien daer aen ende by behoirende, met allen commer ende lasten daer in staende, waer by dat noch gevuecht hondert gulden capitaels aen 't dorp van Vechel, noch sess gulden jaerlycx aff te lossen met hondert gulden die gebeurt worden vuyt de gronden ende erffven toecomende Lonis Peter Ariens of zynen erven op Creytenborch. Item alnoch vyfftich gulden capitael den pacht hier van wort betaelt met drye gulden jaerlycx aen Hensken Cranen wonende tot Ste. Oeden Roy. Item noch vyfftich gulden gereet welcke vyfftich gulden door de naekynderen aen dese voorkynderen zyn verhandtryckt, waer mede dese voorkynderen Jan Hanricx ende Anneken Hanricx in allen achtergelaten guederen, zoe gereede als ongereede, achtergelaten van Hanrick Tonis hueren vader gecontenteert endete vreden houden'.
25-06-1623, Akkoord, Veghel

2.
manJan Henrick Thonis van Rijsingen‏
Overleden ‎± 1630
[bron]
Genoemd in akte 25 van 01-02-1627.
Genoemd als wijlen in akte 596 van 1633.

ABT1630

[Gebruikersnotities]
!!!
!!! NB: DOCHTER MERIKEN GEBOREN TE ST.OEDENRODE
!!!
!!! Zie akte 22 van 01-02-1627: DUS ECHTGENOTE IS HELIJKEN.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13931998&miview=ldt
80 Jan soone wylen Hanrick Thoniss van Rijsingen (van Hanrick en wijlen zijn vrouw Anna dochter van wylen Danelt Thyssen), heeft een erfcijns van 4 gulden verkocht aan ....
....De verkoper heeft deze erfcijns geërfd van Hanrick Thonis van Rysingen em zijn eerste vrouw Anna.
09-03-1613, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd....
01-09-1615, Deling, Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/F66AC55243B54B4688A38876B78E2D15
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
234 Deze akte is doorgestreept.
Jan zoon van wylen Henrick Tonis van Reysinghen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis zoon van wylen Peter Rutten het 1/3 deel van een erfcijns van 12 gulden, die wordt betaald uit het goed van Willem Henrick Jan Emonts, zoals hij heeft geërfd van zijn ouders. ...
Datering: 26-09-1619

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998860&miview=ldt
122 Jan zone wylen Henrick Tonis van Rysingen (zoon van Henrick en zijn vrouw Anna dochter van wijlen Deen Tijssen), heeft verklaard ...
16-08-1622, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998904&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
166 Jan zone wylen Hanrick Tonis van Rysingen heeft beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Zeger Aert Donckers. De erfcijns wordt betaald uit zijn kindsdeel dat hij erfde van zijn vader Hanrick Tonis van Reysingen.
Datering: 11-02-1623

DOCHTER:
https://proxy.archieven.nl/235/4B8DC892AEDC453196983380B0C9E716
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
12 Meriken dochter van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, geassisteerd door haar man Henrick Gerit Goortssen heef vernaarderd de helft in een 'huijs, schuer ende hoff metten aengelegen lande ende erffenisse', ...
Datering: 11-01-1627

ECHTGNOTE: HEIJLKEN
SAMEN MET ECHTGENOOT VAN DOCHTER MERIKEN NAMELIJK HENRICK GERIT GOORTS
NOEMT TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/4B469929BE8144988ADF2B40FEF5A4D9
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
22 Jan Henrick Thonis van Rijsingen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goortssen, 'zijnen swager, door crachte van testamente tusschen den voirschreven Jan Henricx ende Heijlken zijne huijsvrouwe zaliger gemaeckt' op 06-02-1626 voor notaris Peter van Heessel, het 1/4 deel in een 'huijs, schuer ende erffenisse ...
Datering: 01-02-1627

TODO ZOEK TESTAMENT

DEAL MET ECHTGENOOT ZUS ANNA:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999225&miview=ldt
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
25 Rut Peter Rutten heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Henrick Thonis van Rijsingen de helft in een erfcijns van 6 gulden, waarvan voorschreven Jan Henricx de andere helft toekomt. De erfcijns wordt betaald uit onderpanden toetoekomende aan Lonis Peter Ariens, 'gelegen onder de prochie van St. Oeden Roij op Creijtenborch', zoals voorschreven Rut en Jan geërfd hebben van Henrick Thonis van Rijsingen en Anneken vrouw van Thonis voorschreven, dochter van Henrick Thonis voirschreven,en volgens een accoord tussen hen als voorkinderen en de nakinderen van voorschreven Henrick, volgens het protocol van 25-06-1623. ...
Datering: 01-02-1627

https://proxy.archieven.nl/235/7F01BC318A924AC2898509F177514526
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
139 Jan soene Hendrick Thonis van Reijsinghe heeft vercooft ...
Datering: 1627

WIJLEN: "wijlen Jan Henrick Thonis ende Heijlwich zijne huijsvrouwe."
https://proxy.archieven.nl/235/826256A152BA44059FEEC8F9CEA0756C
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
596 Henrick Jan Henrickx. Henrick Gerits als man ende momboir van Mariken zijn huijsvrouwe. Mathijs Wouters als man ende momboir van Cathalijn zijn huijsvrouwe. Voir hen zelve ende hen mede fort ende sterck maeckende voir de onbeiaerde kijnderen wijlen Jan Henrick voirschreven ende Dirck Dandels van Reijsinghe als momboiren ende curateuren over de onbeiaerde kijnderen wijlen Jan Henrick Thonis ende Heijlwich zijne huijsvrouwe. Hebben vercooft aen Lendert Huijbers Vergoeijendonck de helfte van een hoeijbeemptken, gelegen ter plaetssen genoempt inde Goeijendonck. Zie ook folio 723 deling van goederen
Datering: 1633
Zie ook 595
https://proxy.archieven.nl/235/1A27C963A6FF444C915B2F8810AFBF6A
.
Mogelijk ook 583:
https://proxy.archieven.nl/235/52DE4DCBFF6F490887ED0792C27C780C


Voor meer informatie: bertho@derikx.com