woman‎Heijlken Niclaes Jan Goossens‏‎
Overleden ‎voor 1586
[bron]
Zie akte 195 van 30 september 1585. Overleden aan de pest.

[Gebruikersnotities]
OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1585
195
Dirck zoon wijlen Dirks de Hoppenbrouwer is eerder gehuwd
geweest met Heijlken dochter van Niclaes Jan Goossens en deze
Heijlken is aan de pest overleden en heeft een zoon Peter
achtergelaten. Dirk heeft slecht weinig persoonlijk bezit van deze
Heijlken geerfd zoals Niclaes Jan Goossens ook verklaart, behoudens
een koe en een bed en een jaarlijkse rente van 8 gulden vanwege de
huwelijkse voorwaarden die destijds zijn gemaakt. Verder heeft Dirk
van zijn vader Dirk ook geen goederen ontvangen en er zijn geen
vaste goederen verdeeld omdat beide ouders van hem nog in leven
waren en er zijn ook geen bezittingen in het huwelijk verworven
omdat de ziekte van de pest waarmee Dirck zelf ook was besmet en
waaraan Heijlke is gestorven er grote kosten zijn gemaakt. En dat
vanwege het schrobben, het ziekbed, de uitvaart etc. waaraan veel
geld is besteed en er was zelfs niet genoeg geld om die onkosten te
betalen. Om daarover in de toekomst geen onmin te verkrijgen zijn
nu verschenen Dirck de Hoppenbrouwer, partij enerzijds en Niclaes
Jan Goossens, grootvader, Peter Jan Goossens en Goessen Dirck
Hoppenbrouwers ooms en voogden van genoemde minderjarige Peter
ter andere zijden en hebben de volgende regeling gemaakt. Dirck is in
geen enkel opzicht verplicht om aan iemand iets van de roerende
goederen te geven behalve in het geval deze Peter komt te huwen of
enige ander geestelijke status heeft. Die krijgt dan een koe, een bed
met toebehoren. Omdat genoemde Niclaes bij de huwelijkse
voorwaarden aan deze Dirck een jaarlijkse rente had beloofd van 12
gulden,
waarvan niet meer dan 8 gulden werkelijk is gegeven, belooft Niclaes
aan Dirck dat hij deze belofte zal vernieuwen en daarvoor is Dirck de
Hoppenbrouwer verplicht zijn zoon Peter groot te brengen totdat die
in staat is zelf zijn kost te verdienen. De rente komt voor de helft toe
wat betreft erfrecht aan Peter en zodra deze huwt krijgt hij de andere
helft. Omdat Dirck de Hoppenbrouwer, vader van genoemde Dirck de
Hoppenbrouwer is overleden tijdens het huwelijk van deze Dirck en
Heijlke en waarbij Peter dus gerechtigd is in diens nalatenschap, zal
Dirk de Hoppenbrouwer dit erfgoed zolang blijven bezitten waarmee
hij zijn zoon Peter naar school kan laten gaan en beter zal kunnen
kleden. Eerst als Peter komt te huwen zal hij dit erfdeel van zijn
grootvader Dirk de Hoppenbrouwer krijgen. Partijen beloven elkaar
over en weer dit kontrakt na te zullen komen.
Datum als boven, getuigen Vleuten en Aelst. (Datum 30 september 1585)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
040
Dirck zoon wijlen Dircks de Hoppenbrouwer weduwnaar van
Heijlken dochter van Niclaes Jan Goossens, verkoopt ...
... Hij verkoopt de
rente nu aan zijn zoon Peter verwekt bij Heijlken dochter van Niclaes
Jan Goossens.
Datum als boven (Datum 5 februari 1603)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los073
Los 44, 45 en 46, 5 februari 1603
-------------------------------------------
Dirck zoon wijlen Dircks de Hoppenbrouwer weduwnaar van
Heijlken dochter van Niclaes Jan Goossens, verkoopt een rente van 6
gulden per jaar welke rente eerder door Goossen de Seeldraeijer en
nu door de weduwe en kinderen van Dirck Verroten wordt betaald,
zoals hij die heeft verkregen bij een overdracht van wijlen Niclaes
Jan Goossens, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 25 mei
1584. Hij verkoopt de rente nu met alle rechten aan zijn wettige zoon
Peter, verwekt bij wijlen Heijlken dochter van Niclaes Jan Goossens.
Dirck belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 5 februari 1603

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte Los119 van 13 februari 1598.
Paar genoemd in akte 060 van 26 februari 1601.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com