man‎Goijaert Keijmps‏‎

[Gebruikersnotities]
PATRONIEM: JACOB
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1455-1470.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1238 (Oirschot) okt 1468 – sept 1469 folio 31v
Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Coppens man van Aleijt dochter van wijlen Goijaert Jacop Keijmp en van Aleit
Hap Goijart Jacop Keijmps

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1469.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1469
045
Verschenen is Covegond dochter van wijlen Goijaert Keijmps
samen met haar voogd en verkoopt nu aan haar broer Happen <=== Happen is broer van Covegond
Goijaert Keijmps die de helft van een huis, tuin etc. gelegen in
Oirschot onder Best, b.p. haar broer Happen waarvan is afgedeeld,
het erf van Covegonden zelf, de gemeenschappelijke straat, de
Huijst eigendom van Thijs Jan Mathijssen. Ze had dat bezit van
haar vader geerfd en ze belooft als verkoopster alle lasten hierin <=== Dus vader Goijaert is overleden
van haar kant af te handelen.
Datum als boven (Datum 5 februari 1469)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1493.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1493
234
Goijaert en Aert, broers en kinderen v an wijlen Goijaert Keijmps,
verkopen aan Goijaert Jan Ketelbueters een stuk land groot ca. een
zesterzaad, gelegen in herdgang Naastenbest, ...
Datum 9 december 1493
235
Genoemde Goijaert belooft aan Aert die per a.s. Maria Lichtmisdag
over een jaar een bedrag van 10 peters te betalen, ...
Actum als boven
.
236
Aert zoon wijlen Goijaert Keijmps verkoopt met alle brieven ervan
aan zijn broer Goijaert zijndeel in een stuk land genoemd de
Printheester ...
Actum als boven
.
237
Goijaert en Aert, broers en kinderen van wijlen Goijaert Keijmps
verklaren dat ze zijn voldaan en betaald door Happen Goijaert <======== HUN OOM - dus Happen is de broer van Goijaert Keijmps???
Keijmps hun oom en voogd zijnde voor het beheed dat die over hun
bezit heeft gehad, tot aan vandaag de dag toe.
Actum als boven.

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manHappo Goijaert Keijmps‏
Overleden ‎± 1508
[bron]
Genoemd in akte 196 van 25 augustus 1499.
Vanaf akte 231 van 9 februari 1508 wordt achter 'b.p.' voortaan 'de kinderen van ...' gebruikt.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 215 van 23 december 1511.

[Gebruikersnotities]
PATRONIEM: JACOB
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1455-1470.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1238 (Oirschot) okt 1468 – sept 1469 folio 31v
Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Coppens man van Aleijt dochter van wijlen Goijaert Jacop Keijmp en van Aleit
Hap Goijart Jacop Keijmps

ZOON HENRICK?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 115v
Hap Goijarts Keijmp man van Hillegart dochter van wijlen Henrick van der Meer en van Agnes Henrick Jan van Onstaden en hun zoon Henrick (Keijmps)

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
288
Happo zoon wijlen Goijaert Keijmps als man van Hillegonden
dochter van wijlen Henrick Franck van der Meer verkoopt aan ...
... De verkoper belooft alle lasten
af te handelen ook namens zijn vrouw Hillegonden en namens de
erfgenamen van haar moeder Agnese. Hierbij zijn ook nog aanwezig
Peter en Frank, broers en kinderen van Henrick Francken van der
Meer en doen ook afstand van de 4 lopen rogge die wijlen hun
zuster Aleijt toebehoorden en waarvan haar wettige man Claes Jan
Michiels nog het vruchtgebruik heeft. Ze verkopen die rechten nu
ook aan genoemde Henrick en beloven alle lasten af te handelen ook
vanwege Agnes van Onstaden.
Datum op St. Barbaradag 1484,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
207
Happo zoon wijlen Goijaert Keijmps heeft de zelfde Aleijt uit de
vorige akte beloofd die voortaan een half mud rogge te gaan
betalen, ....
( geen datum en geen getuigen, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
197
De zelfde personen (erfgenamen van Aleijt Henrick Lemmens, JT)
verkopen aan Happo Goijaert Keijmps een stuk land genoemd ´t
Rieland, gelegen in herdgang Naastenbest ...
Actum als boven (Datum 19 juni 1486)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1495
071
Beertram Jans van den Spijker , Gielis Lucassen, Jan van der Heijden, Michiel
Verwaerden en Happo Goijaert Keijmps hebben samen en hoofdelijk beloofd om
aan ...
Datum 9 mei 1495
.
080
Happo Goijaert Keijmps heeft beoloofd om voortaan aan Margriet Belaerts die
een rijnsgulden per jaar te gaan betalen, ...
Datum de andere dag na St. Servaasdag 1495

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1498.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1498
148
... b.p. ... Hap Goijaert Keijmps ...
Datum 22 mei 1498

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
196
... b.p. Hap Goijaert Keijmps ...
Datum 25 augustus 1499

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1508.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1508
231
... b.p. ... , de kinderen van Hap Goijaert Keijmps, ....
... b.p. ... Reijniers, de kinderen van Happen Keijmps, ...
Datum 9 februari 1508

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
030
... b.p. ... de kinderen van Hap Goijaert Keijmps.
Actum als boven. (Datum 19 maart 1511)
.
215
Hilleke weduwe van Happo Goijaert Keijmps met haar voogd
Jasper van Esch doet afstand van haar recht van vruchtgebruik,
ten behoeve van haar 5 wettige kinderen verwekt bij genoemde
Happo. Dat betreft alle roerend en onroerend bezit, waarvan ze
steeds het vruchtgebruik heeft gehad, behalve dat ze wel jaarlijks
zolang ze leeft van haar broer Vranck 2 en een half mud rogge zal
gaan ontvangen en na haar dood versterft die pacht op diegene
aan wie de pacht wordt toebedeeld. Verder houdt ze een kamer in
het grote huis en krijgt ze de halve boomgaard. (geen datum en
geen getuigen vermeld, JT)
.
216
Roef, Goijaert en Jacop, broers, verder Jan Jan Goossens als man <=== Roef, Goijaert, Jacob, Aleijt, Beatrijs
van Aleijt en nog Beatrijs, alle wettige kinderen van Happo
Goijaert Keijmps verwekt bij Hillegonden dochter van Henrick
Vrancken, hebben een deling gemaakt van alle bezit dat ze na de
dood van hun vader hebben geerfd of dat ze nog na de dood van
hun moeder zullen erven. ...
Genoemde Jan Jan Goossens namens zijn vrouw krijgt de helft
van een beemd genoemd de Gheenkensdijck, ...
... Nog krijgt hij een
stuk land van 4 lopenzaad genoemd het Rieland gelegen in
herdgang Naastenbest ... etc
Datum 23 december 1511
.
217
Roef, Goijaert en Jacop, broers en verder Jan Jan Goossens als
man van Aleijt en nog Beatrijs, zijnde alle wettige kinderen van
Happo Goijaert Keijmps, beloven ieder van hen aan hun moeder
Hilleken die jaarlijks 6 lopen rogge en een steen vlas te betalen,
zolang ze leeft en niet langer, ...
Actum als boven.

2.
manGoijaert Goijaert Keijmps‏
Overleden ‎± 1473
[bron]
Genoemd in aktes 008 en 009 van januari 1472.
In akte 223 van 1473 zijn 'kinderen van' genoemd achter 'b.p''.
In akte 019 van 1474 zijn 'erfgenamen van' genoemd achter 'b.p''.
In akte 183 van 1486 genoemd als wijlen.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1464.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1464
119
Verschenen zijn Peter zoon van wijlen Wouter Vernoijen, verder Goijaert
Goijaert Keijmps als man van Luitgard dochter van genoemde Wouter, nog <== Echtgenote mogelijk Luitgard Wouter Vernoijen
Rolof Jan Rolofs van der Ameijden als man van Geertruiden dochter van
genoemde Wouter, verder Ermgaerd dochter van genoemde Wouter met haar
voogd en ze doen hierbij afstand van hun aanspraken inzake een rogpacht
die ze bij de dood van hun vader en hun moeder Aleijt hebben geerfd, ten
behoeve van hun broer Aernt, zoon van genoemde Wouter. ...
Datum 23 mei 1464

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
013
Verschenen is Goijaert Goijaert Keijmps en hij verkoopt nu ...
Datum 28 november 1467
.
283
Verschenen is hier Dirck die Wit als man van Beatrijs dochter van
Goijaert Keijmps en verkoopt hierbij aan zijn zwager Goijaert <== Zwager - dus heeft een zus Beatrijs
Goijaert Keijmps ....
Datum 22 juli 1468

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1469.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1469
021
Verschenen is Goijaert Goijaert Keijmps en heeft beloofd om aan
Jacop Jacop Keijmps, zijnde zijn neef, ... <=== Neef Jacop Jacop Keijmps
Datum 24 januari 1469

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1472.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1472
008
Komen zijn Henrick Janssen van Gheenen en Goijaert Goijaert
Keijmps en beloven aan Daniel natuurlijke zoon van Aleijt van der
Achter, die voortaan steeds een mud rogge, ....
Datum 10 januari 1472
.
009
Komen is Daniel natuurlijke zoon van Alijten van der Achter en
belooft aan Henrick Jans van Gheenen en aan Goijaert Goijaert
Keijmps dat ze de pacht van 1 mud rogge ...
Datum 10 januari 1472

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
223
... b.p. de kinderen van Goijaert Keijmps, ...
Datum op Simon en Judasdag 1473

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1474.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1474
019
... b.p. de erfgenamen van Goijaert Keijmps, ...
Datum 10 februari 1474

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
183
Happo zoon wijlen Goijaert Keijmps, Goijaert Peters als man van <=== Aleijt (xGoijert Peters), Wouter, Aleijt (2x), Margriet, Goijaert, Aert. Covegonden (xGG Ackermans)
Aleijt, Wouter zoon wijlen Goijaert Keijmps voor hemzelf
handelend en voor Aleijt, Aleijt, Margriet, Goijaert en Aert zijnde
zijn broers en zusters, verder Goijaert Goijaert Ackermans verwekt
bij Covegonden Goijaert Keijmps, voor hemzelf handelend en voor
….. (B), Heijlwig, Hadewich, Johanna en …(B) zijn zusters en
broers zijnde, verder Jacop en Jan, broers, Pauwels Henrick Pauwels
als man van Aleijt, Henrick zoon wijlen Willem Aelbrechts van
Gheenen verwekt bij Katarina dochter van Willem Jacop Keijmps,
voor hemzelf handelend en voor zijn broer en zuster Willem en
Goijaert, verkopen samen ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)
.
229
Wouter en Goijaert broers en kinderen van wijlen Goijaert Goijaert <= KIDS VAN GOIJAERT GOIJAERT KEIJMPS
Keijmps, voor henzelf handelend en waarbij Wouter nog handelt <= Wouter, Goijaert, Arnt, Aleijt, Aleijt, Margriet, Aleijt (xGoijaert Peters), Covegonden (xGG Ackermans)
voor Arnt, Aleijt, Aleijt en Margriet zijn broers en zusters, verder
Goijaert Peters als man van Aleijt dochter van Goijaert Goijaert
Keijmps (dus 3 zusjes Aleijt, JT) verder Goijaert Goijaert
Ackermans voor hemzelf handelend en voor Gerit, Heijlwig,
Emonden, Hadewijch en Johanna, kinderen van …. (B)… en van
Covegonden dochter van wijlen genoemde Goijaert Keijmps,
verkopen nu aan Happo Goijaert Keijmps, die een stuk land
genoemd de Printheester gelegen in herdgang …(B)…..
Datum op St. Jacopsdag 1486

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
108
Goijken en Aertken, kinderen van wijlen Goijaert Keijmps verkopen
aan Dirck Henrick Slegen die een pacht van 3 lopen rogge, welke
pacht Goijaert en Aertken van hun vader en moeder hebben geerfd,
volgens de deelbrief ervan. ...
Actum als boven. (Datum 9 februari 1489)

3.
woman‎Covegond Goijaert Keijmps‏‎

[Gebruikersnotities]
ONDUIDELIJKHEID OVER COVEGOND. WANT GOIJAERT GOIJAERT KEIJMPS HEEFT OOK EEN DOCHTER COVEGOND. ZIE ALDAAR.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1467.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1467
059
Verschenen is Goijaert Eckermans de oude en heeft beloofd om
aan Covegonden dochter van Goijaert Jacops die voortaan een <=== Mogelijk indien vader is Goijaert Jacob Keijmps
pacht van 18 lopen rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds
vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk
beemd genoemd de Neijtenbeemd gelegen in Oirschot herdgang
Aerle, b.p. Herman van Aerle, Jan Daniels, de gemeijnte. Goijaert
belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling
van de rogpacht. Voorwaarde is als de natuurlijke zoon Goijaert die <=== Natuurlijke zoon - dus nog niet getrouwd met Goijaert Eckemans
deze Covegond had verwekt bij Goijaert Goijaert Eckemans
(waarschijnlijk ‘de oude’ van hierboven, JT), dat die daarvan na
haar dood het erfrecht krijgt indien hij wettig nageslacht heeft
verkregen, maar als Goijaert als natuurlijke zoon zonder wettige
nageslacht sterft dat versterft de pacht weer op genoemde Goijaert
Eckermans de oude of op diens erfgenamen na hem.
Datum 3 maart 1467,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1469.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1469
045
Verschenen is Covegond dochter van wijlen Goijaert Keijmps
samen met haar voogd en verkoopt nu aan haar broer Happen
Goijaert Keijmps die de helft van een huis, tuin etc. gelegen in
Oirschot onder Best, b.p. haar broer Happen waarvan is afgedeeld,
het erf van Covegonden zelf, de gemeenschappelijke straat, de
Huijst eigendom van Thijs Jan Mathijssen. Ze had dat bezit van
haar vader geerfd en ze belooft als verkoopster alle lasten hierin
van haar kant af te handelen.
Datum als boven (Datum 5 februari 1469)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
083
Komen is Goijaert Eckermans als man van Covegonden dochter van <=== Mogelijk indien vader is Goijaert Jacob Keijmps
wijlen Goijaert Jacop Keijmps en verkoopt aan Henrick Jan Smeets
de Harnismaker een deel van een stuk beemd gelegen in herdgang
Verrenbest in het Nederbroek daar, genoemd ……, b.p.de weduwe
van Mathijs Keijmps, Jan van Baest, de kinderen van Jacop
Keijmps, Adriaen van den ……., de gemeijnte. De verkoper belooft
alle lasten af te handelen, behalve 2 en een halve oude grote als
chijns aan de hertog.
Actum als boven. (Datum 14 maart 1484)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
124
Komen is Kovegond dochter van Goijaert Keijmps met haar
echtegenoot Goijaert Ackermans en doets afstand van haar recht van
vruchtgebruik inzake een pacht van een half mud rogge, welke pacht
Goijaert Ackermans ….(B)…. uit een stuk beemd genoemd de
Noijtenbeemd, gelegen in herdgang Aerle, volgens de brief van
Oirschot, welke pacht ….(B)…. Weijten ….(B)… uit een pacht van
18 lopen rogge….(B).. met schepenbrief van Oirschot hadden
overgedragen. Als Goijaert ….(B)…komt te overlijden zonder
wettig nageslacht, versterft de pacht van dat halve mud rogge uit de
18 lopen weer op …(B)… van der Vloeten en op Heijlwig
Ackermans….(V)…. , Covegonden en haar zoon….(B)…
.
126
Komen is Covegond dochter van Goijaert Keijmps met haar wettige
man Goijaert Ackermans en doet afstand van haar recht van
vruchtgebruik inzake een pacht van een half mud rogge, uit een
pacht van 18 lopen rogge per jaar volgens schepenbrief van
Oirschot, ten behoeve van haar wetttige zoon Goijaert. (geen datum
en geen getuigen vermeld, JT)
.
127
Komen is Goijaert zoon Goijaert Ackermans verwekt bij genoemde
Covegonden uit de vorige akte (Keijmps, JT) en verkoopt het halve
mud rogge nu aan ...
.
169
Komen zijn Goijaert Eckermans als man van Covegond, verder <====== ????????
Goijaert Peters als man van Aleijt, beide dochters van Goijaert
Keijmps, verder Wouter zoon wijlen Goijaert Goijaert Keijmps, voor
hemzelf en voor Gerit en Aert, als broers en voor Aleijt de oude en
Aleijt de jonge, gezusters en alle kinderen van wijlen Goijaert
Keijmps de jonge, verder Jacop de oude en Jacop de jonge,
Korstiaen Aert Korstiaens als weduwnaar van Engelen, kinderen van
genoemde Jacop Keijmps, ....
... Gijsbrecht van Haren (?) als man van
Covegonden, verwekt door deze Dirck Wautgaerts en Covegonden
dochter van wijlen Jacop Keijmps,. ...
Datum 2 mei 1486
.
182
Goijaert zoon wijlen Goijaert Ackermans als man van Covegond
dochter van Goijaert Keijmps doet afstand van zijn rechten ten
behoeve van zijn wettige kinderen die hij bij deze Covegonden heeft
verwekt. Dat betreft zijn vruchtgebruik in het bezit dat Mathijs
Keijmps hem in een testament had vermaakt.
Datum 31 mei 1486,
.
183
Happo zoon wijlen Goijaert Keijmps, Goijaert Peters als man van
Aleijt, Wouter zoon wijlen Goijaert Keijmps voor hemzelf
handelend en voor Aleijt, Aleijt, Margriet, Goijaert en Aert zijnde
zijn broers en zusters, verder Goijaert Goijaert Ackermans verwekt
bij Covegonden Goijaert Keijmps, ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

4.
woman‎Beatrijs Goijaert Keijmps‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1467.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1467
052
Verschenen is Gerart Goeij Cnaep en heeft beloofd aan Dirck Jan
Witten, ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens vrouw
Beatrijs dochter van wijlem Goijaert Keijmps die een half mud
rogge te haan betalen, ...
Datum 17 februari 1467

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
283
Verschenen is hier Dirck die Wit als man van Beatrijs dochter van
Goijaert Keijmps en verkoopt hierbij aan zijn zwager Goijaert <=== Zus van Goijaert Goijaert Keijmps.
Goijaert Keijmps ....
Datum 22 juli 1468


Voor meer informatie: bertho@derikx.com