man‎Theodoricus Hendrick Eijmbert Voets‏‎

[Gebruikersnotities]
NB: Dirck wordt nergens expliciet genoemd als zoon van Ariken.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330537&miview=ldt
198 Dirck Handrick Eijmberts Voets en zijn vrouw Maijken dochter Jan Aerts, inwoners te Schijndel. Actum Schijndel te Lutteleijnde
Datering: 19-06-1654
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214287&miview=ldt
209 Dirck Handrick Eijmbert Voets man van Marijken zijn vrouw dochter van Jan Aertsen en Jan zoon van Jan Rutten en Jan Willems Gijsberts van den Boogaert met een scheiding en deling met o.a. hooiland onder tWijbosch over tBroeck bij de rivier de Aa, idem hooiland ter plaatse
Datering: 8.10.1655
Plaats: Schijndel

Dirck Handrick Eijmberts Voets x Marijken Jan Aertssen ("5 kinderen")
- Handrick,
- Jan
- Arien
- Anneken x Jan Peters van Nistelroij
- Jenneken x Peter Janssen
-- Maijke
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331001&miview=ldt
91 Testament van Dirck Handrick Eijmberts Voets en zijn vrouw Marijken Jan Aertssen, inwoners Schijndel. Ze herroepen hun eerdere testamenten. Hun dochter Jenneken heeft al een uitzet van 250 gulden gehad en nog 100 gulden en ze willen dat alle andere kinderen evenveel zullen krijgen. Voor trouwe hulp vermaken ze hun kinderen Handrick, Jan en Arien elk 100 gulden. Maijke dochter van Peter Janssen verwekt bij hun dochter Jenneken krijgt 100 gulden. Hun 5 kinderen zijn Jenneken, Handrick, Anneken, Jan en Arien en hun dochter Anneke is getrouwd met Jan Peters van Nistelroij. Actum Schijndel herdgang Lutteleijnde
Datering: 16-05-1665
Pagina: 288
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525730&miview=ldt
26 Testament van Dirck Hendrick Eijmbert Voets en zijn vrouw Marijke dochter Jan Aerts, inwoners van Schijndel. Herroepen alle eerdere testamenten en vermaken elkaar aan de langstlevende al hun roerend en onroerend bezit, die het bezit mag verkopen of belasten zolang die niet hertrouwt. Ze willen dat al hun kinderen evenveel uitzet krijgen, dochter Jenneken heeft 250 gulden gehad en hun dochter Anneken meer dan 350 gulden die daarmee tevreden moeten zijn. Ze verklaren dat Maijken dochter van Peter Janssen enkele jaren bij hen heeft ingewoond en vermaken haar 100 gulden eens, na haar dood door haar voogden in een rente te beleggen. Hun zoon Hendrik krijgt als prelegaat het 1/3e deel van een akker die ze van heer Jan van Lieshout, priester, hebben gekocht. Nog vermaken ze vooraf aan hun zoons Jean en Arien een stuk land onder Schijndel. Alle verdere bezit te delen door hun kinderen Handrick, Jan, Arien, Anneken en Jenneken. Actum in hun huis te Schijndel
Datering: 06-06-1670
Pagina: 70
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525823&miview=ldt
119 Codicil van Dirck Hendrick Eijmbert Voets en zijn vrouw Maijke dochter Jan Aerts, inwoners te Schijndel. Ze keuren hun eerdere testament goed, opgemaakt 26 oktober 1671 voor notaris Jan van de Heuvel. Hun 3 zoons Arien, Hendrick en Jan mogen na dood van de langstlevende van de testateurs nog 3 jaar in hun huis blijven wonen en nog 1 keer de oogstopbrengst hebben zonder daarvoor iets aan de 2 andere kinderen te hoeven betalen, dan alleen de dorpslasten. Actum Schijndel
Datering: 26-10-1671
Pagina: 297
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525822&miview=ldt
118 Testament van Dirck Hendrik Eijmbert Voets en zijn vrouw Marijke dochter van Jan Aerts, inwoners van Schijndel. Ze herroepen alle eerdere testamenten. Vermaken de langstlevende van hen beiden al hun roerend en onroerend bezit waarmee de langstlevende naar eigen keuze mag handelen. Na dood van de langstlevende het bezit te delen tussen de twee zoons Handrick en Jan, zijnde o.a. huis, schuur etc. te Schijndel op Lutteleijnde. Daaruit aan Marijke dochter van Peter Jan Hellinks verwekt bij Jenneken de dochter van de testateur 100 gulden eens te betalen. Zoon Adriaen krijgt diverse percelen onder Schijndel en nog 100 gulden- De wettige kinderen van Peter Jan Hellincks verwekt bij Jenneken krijgen percelen onder Schijndel en Geffen. Alle niet genoemd bezit gaat naar de 5 kinderen Handrick, Jan, Adriaen, Anneke en de kinderen van Jenneke. Hun dochter Anneke is getrouwd met Jan Peters van Nistelroij, die heeft al een uitzet gehad zijnde meer dan 350 gulden en de testateurs willen dat Anneken daarmee tevreden is. Wat ze meer heeft gehad dan de anderen moet ze in de deling inbrengen. Actum Schijndel, getuigen heer Henricus Blanckert, pastoor te Schijndel en Philips Janssen van Emmickhoven inwoners van Schijndel
Datering: 26-10-1671
Pagina: 290
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526053&miview=ldt
149 Testament van Dirck Handrick Eijmberts Voets en diens vrouw Meriken Jan Aertssen, inwoners te Schijndel. Ze herroepen alle eerdere testamenten en vermaken de langstlevende van elkaar alle roerend en onroerend bezit, dat de laatstlevende mag verkopen of bezwaren zolang die niet hertrouwt, maar als die wel hertrouwt houdt die daarvan alleen het vruchtgebruik. Na dood van de langstlevende krijgen hun 2 oudste kinderen Handrik en Jan hun huis, esthuis, varkenskooi etc. te Schijndel in herdgang Lutteleijnde, nog een veld onder Schijndel. Hun zoon Adriaen krijgt een stuk land te Schijndel groot ca. 4 lopenzaad en nog 2 stukken ander land. De kinderen van Peter Jan Hellincx verwekt bij hun dochter Jenneken krijgt ook een akker onder Schijndelin de Schootse hoeve en een hooiveld onder Geffen naast de Gemondse Vrede. Hun dochter Anneken getrouwd met Jan Peters van Nistelroij krijgt wat betreft vruchtgebruik bepaalde grond onder Schijndel. Volgen nog wat zaken over huwelijksuitzet. Als eenvan de kinderen zich hiertegen verzet sluiten ze dat kind uit met 25 guldens. Actum te Schijndel
Datering: 19-11-1675
Pagina: 415
Plaats: Sint-Michielsgestel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick [Eijmbert Joannes] Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick [Eijmbert Joannes] Voets <============
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joanes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

Cijnsboek:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379801&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 499, blz. 3, folio 240
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de weduwe ende 4 / 3 / 2 kijnderen van Jan Dirck Voets ondergeschreven
Jan Dirck Hendrick Voets
Handrick soone Dirck Handrick Voets
de weduwe ende 5 kijnderen Dirck Hendrick Voets <===
Dirck Henrick Voets bij coop
Jenneke dochter Goossen Jan WillemsIIII denarii novi
X denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd (religieus) ‎4 feb 1625 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Theodorus Henricus Eijmbert Voets??
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Schijndel
1604-1627
Trouwen (fig 344)
25 februari 1625

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Theodoricus Henrici Emberti Voets
Bruid Maria Joannis Arnoldi Verhagen
Getuige Joannes Gerlaci
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: custos [koster]
Datum huwelijk 04-02-1625
Plaats huwelijk Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-02-1625
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 180r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Akte
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers?sa=%7B%22search_s_inventarisnummer%22:%221%22,%22search_s_archiefnummer%22:%221455%22%7D
Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627 1604-1627
Gemeente Schijndel
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1455
Inventarisnummer 1
344 / 350
1455_001_180_R.jpg
4 februarius 1625

Kids:
Joanna: Theodorus Henrici Eijmberts vader 11-01-1626 Schijndel DTB doopakte x Maria - getuigen: Daniel Arnoldi & Elisabet Joannis Amisij
Henricus: Theodoricus Voets vader 09-01-1628 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Anthonius Joannis Emberti & Gisberta Henrici Henrici Emberti
Maria: Theodoricus Henrici Voets vader 23-02-1631 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Joannes Gisberti van den Bogart & Anna Anthonii Amisii
Anna: Theodorus Henrici vader 25-10-1636 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Joannes Joannis Sebers & Margareta Peters Bogarts (Dinther)
Joannes: Theodoricus Henrici Voets vader 24-11-1639 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Nicolaus Joannis Claessen & Petra vrouw van Adrianus in Velderen,uit Boxtel
Adrianus: Theodoricus Henrici vader 19-11-1642 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Embertus Joannis & Helwigis Amisii Joannis
(ongeveer 60 jaar gehuwd) met:

womanMaria Joannis Arnoldi Verhagen‏
Begraven ‎8 apr 1685 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-12SR?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 7355 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Mariken wed Dirck Hendr Eijmbert Voets
3kn
Begraafdatum 8 april 1685
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com