man‎Goort Goorts van Dinter‏‎
Geboren ‎± 1674
[bron]
Genoemd in akte 208 van 1704. Zie notitie bij vader.

Zie huwelijk: "leeftijd c. 27"
ABT1674

Broer Peter wordt momboir van zijn kids.

Niet gevonden in fiches dopen St.O bij Dinther.

Niet in index BHIC (Nov2021).
Vader Go* J* met moeder H*L*
Adriana: Godefridus Joannis vader 29-03-1670 Oss DTB doopakte
Joanna: Godefridus Janssen vader 01-10-1670 Woensel DTB doopakte
Godefridus: Godefridus Jansens vader 26-10-1670 Breda DTB doopakte <== Breda ligt 60km van Dinther and StO.
Gertrudis: Godefridus Joannes vader 24-11-1673 Woensel DTB doopakte
Joanna: Godefridus Joannis vader 29-08-1674 Oss DTB doopakte

Niet in index BHIC kind Go* met vader Go* in St.O. (Apr2022).

Overleden ‎± 1710
[bron]
Genoemd in akte 208 van 1704. Zie notitie bij vader.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 72 van 1715. Zie notitie bij vader.

Zie aktes bij persoon van 1710. In sommige genoemd als levend persoon en in sommige als wijlen.

Niet gevonden in fiches begraven Sint Oedenrode bij Dinther.
Niet gevonden in fiches begraven Sint Oedenrode bij Janse.
Niet gevonden in index BHIC go* ovledene 1709-1711 in alle plaatsen (Dec2019).

Begraven St.O. niet online in inde BHIC (Nov2021).
‎, leeftijd ongeveer 36 jaar
[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.166&minr=11636515&miview=ldt
107 Scheijdinge ende deijlinge. Genoemde personen: Goert Goorts van Dinther, inwoonder te Roij. Juffrouw Anne Theresia. Peeter van Heessel woonende tot Rode. Jonker Henrij Walraven Gage.
Datering: 1702
Pagina: 328
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.133&minr=11625976&miview=ldt
193 Hendrick Vissers inwoonder tot Boxtel als man ende momboir van Jenneken Thijssen Versantvoort een gedelte in en koijweijcke, gelegen onder de gehuchte van Bosch. Vercoft aen Goort Goortse van Dinter sijne swager.
Datering: 1703
Pagina: 326
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626033&miview=ldt
39 Catalijn dochtere Matijs Peters Versantvoort geassisteert met Jan Kempts een seste part in een koijweijde, gelegen ter plaetse inden Voorsten Bosch. Heeft sij vercoft aen Goort Goortse van Dinter haeren swager.
Datering: 1705
Pagina: 69
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626160&miview=ldt
166 Hendrick Vissers als man ende momboir van Jenneke Tijssen Versantvoort sijne huijsvrouwe, wonende in de Baronie van Boxtel. Een stuck teullant, genaempt de Acht Lopensaet, gelegen ter plaetse in de Voosten Bosch. Weesende leenroerig aen den edele Rade van Babant. Hem vercoopere van sijne vrouwe ouders bij deijlinge aengekomen. Heeft hij vercoft aan Goort Goorts van Dinter.
Datering: 1710
Pagina: 285
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626167&miview=ldt
173 Peeter Lambert Wijnants sijnde getrouwt geweest met Marie Tijsse Versanvoort. Matijs Tijsse Versantvoort end Peeternel Tijsse Versantoort susters ende broeders met Hendrick Eijcke tot haere momboir. De helft in een stuck teullant als weijlant, gelegen ter plaetse aent Broeck. Haer vercopere bij deijlinge van haere broeder aengecomen. Hebben sij vercoft aen Goort Goorts van Dinter.
Datering: 1710
Pagina: 297
Plaats: Sint-Oedenrode

OVERLEDEN? ZIE VOORGANDE AKTES OOK VAN 1710!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626179&miview=ldt
185 Schuldbekentenis door Peeternella Tijsse Versantvoort aen Matijs Versantvoort ende Peeter Goorts van Dinter momboiren van de twee onmundige kijnderen achtergelaten bij Goort Goorts van Dinter tot behoef van de twee voorschreven onmundige kijnderen.
Datering: 1710
Pagina: 327
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.169&minr=11637023&miview=ldt
77 Soo sal Matijs Versantvoort ende Peeter Goorts van Dinter als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijlen saliger Goort Goortsen van Dinter, openbaerlijck ende voor alle man verpachten een huijs, achterhuijs, schuer, schop ende hof etc. Alles gelegen binnen deser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse in den Veursten Bosch, soo ende gelijk Goort Goortsen van Dinter in sijn leven in gebruijck heeft gehadt. ...
Datering: 1710
Pagina: 238
Plaats: Sint-Oedenrode

TWEE ONMUNDIGE KINDEREN (Cathalijn en Anneke) ACHTERGELATEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.169&minr=11637010&miview=ldt
64 Compareerde voor ons schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode onder genoempt Jan Kempts president Matijs Versantvoort ende Lambert der Kijnderen schepenen deser vrijhejt Sint Oedenrode, tuijgen ende verclaeren op den eedt inde ampte hare bediening gedaen als dat Goort Goortse van Dinter is getrouwt geweest met Anneke Matijs Versantvoort, waervan twee onmundige kinderen bij hem stervende sijn achtergelaten genaempt Cathalijn ende Anneke. De huijsvrouw van Goort Goortse van Dinter is kint geweest van Matijs Peeters Versantvoort, Matijs Peeters Versantvoort is kint geweest van Peeter Tijsse Versantvoort, Peeter Tijsse Versantvoort is een kint geweest van Matijs Versantvoort, Matijs Versantvoort is een kint geweest van Dirck Versantvoort, welcke voorschreven persoon ende henne kinderen sijn alde echte luijden geweest ende op sijne Catolijc gedoopt, geleeft ende gestorven. Gevende sij deponente redenen van hender welwetenheijt als dat sij het dickwils van henne ouders hebben horen seggensoo als voorschreve staet.
Datering: 1710
Pagina: 200
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.169&minr=11637006&miview=ldt
60 Matijs Versantvoort ende Peeter Goorts van Dinter als momboiren van de onmundigen kinden wijlen saliger Goort Goorts van Dinter verweckt bij wijlen Anneke Tijsse Versantvoort sijne geweesene huijsvrouwe.
Datering: 1710
Pagina: 187
Plaats: Sint-Oedenrode

Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626201&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.80&minr=12407565&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.80&minr=12407459&miview=ldt

Lange akte noemt meerdere malen goort goorts van dinter
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.95&minr=12410427&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.172&minr=11639009&miview=ldt
98 Testament van Cathalijn Tijssen Versantvoort, Genoemde personen: haar susters en half susters o.a. Peeternella haere suster. De twee kinderen van Anneke Tijs Peeters Versantvoort verweckt bij Goort van Dinter. De vijf kinderen van Maria Tijs Peters Versantvoort verwekt bij Peeter van de Donk De twee kinderen Jenneke Tijs Peters Versantvoort verwekt bij Hendrik Vissers. De kinderen van Jenneke Gerits van der Hage verwekt en nog te verwecke bij Jan Denisse van Herentum. Jennemie Gerits Verhagen haere kinderen nog te verwecke bij Jan Toloffs tot Best.
Datering: 1719
Pagina: 291
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.80&minr=12407478&miview=ldt
23 Soo sal Peeter Goorts van Dinter als momboir van de onmondige kinderen van wijle Hendrik Goorts van Dinter verwekt bij den selve ende bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort sijne gewesene huijsvrouwe voor alle man vercoopen verschijde coope opgaende eijke, willige als popelieren boomen staende ter plaetse inden Voorstenbosch.
Datering: 1720
Pagina: 219
Plaats: Sint-Oedenrode

ECHTGENOTE WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.173&minr=11639741&miview=ldt
8 Soo sal Peeter Goorts van Dinter als momboir van twee onmomdige kinderen van wijlen Goort Goorts van Dinter verwekt bij den selve ede bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort sijne gewesene huijsvrouw, vercoopen een hoijbeemp groot vijff karre hoijgewas, vercogt aan Aart Habraken.
Datering: 1721
Pagina: 13
Plaats: Sint-Oedenrode

Zo ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.135&minr=11626626&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.96&minr=12410474&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.175&minr=11640080&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.136&minr=11626767&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.96&minr=12410473&miview=ldt

Ondertrouwd ‎2 apr 1701 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎17 apr 1701 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 27 jaar
[bron]
Paar genoemd in akte 72 van 1715. Zie notitie bij vader bruidegom.

BHIC:
Bruidegom Goijert Goort van Dinther
leeftijd c. 27, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Anna Mathijs Peeter Versantvort
wonende te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 17-04-1701
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 02-04-1701
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 15, blad 58-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1696-1724
Religie: Schepenbank


Geen tweede entry in index BHIC (Dec2021)(Apr2022).

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-WFK7?cc=2037960&wc=SM4X-RMH%3A346029401%2C346638201%2C348952001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 2875 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Dinther, Goijert Goort van
Versantvoort Anna Matijs Peeters
Onder: 2 april 1701
Trouw: 17 April 1701
Sint Oedenrode Schepentrouwboek 1696-1724

Zie akte 72 van 1715: "twee onmundige kijnderen"

Kids:
Catarina: Godefridus Dinter van vader 10-02-1702 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Anna - getuigen: Petrus van Dinter & Petronella Versantvort
Maria: Godefridus Dinter van vader 25-10-1704 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Anna - getuigen: Henricus Gort van Dinter & Petronella Tijsen

Kinderen:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-HJY5?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 17 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Catarina - 10 feb 1702
Godefridus x Anna

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-HJQJ?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 26 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Maria - 25 oct 1704
Godefridus x Anna
(ongeveer 9 jaar gehuwd) met:

womanAnna Mathijs Peeters Versantvoort‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.166&minr=11636500&miview=ldt
92 Handrick de Visser man ende momboir van Jennken sijne huijsvrouwe. Peeter Lambert man ende momboir van Maria sijn huisvrouwe. Goijert Janssen van Dinther man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, Peeter, Petronella en Cathalijn gesusters en broeder. Mathijs Dierck Versantvort ende Dierck Peeters als momboir van Mathijs alle kijnderen ende erffgenamen wijlen Mathijs Peeters Versantvort, bijden selve en bij wijlen Cathalijn dochtere Peeter Dierck Michgiels sijne geweesene huisvrouwe. Die welcke bekende met malcanderen aen gegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen...
Datering: 1702
Pagina: 281
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.94&minr=12410394&miview=ldt
15 Reckeninge bewijsch en reliqua die welcke mits desen is doende Mathijs Deirck Versantvoort ende Dierick Peeters als momboiren van de kijnderen Mathijs Peeters van Santvort verweckt bij bij wijlen Cathalijn Peeters sijne gewesene huijsvrouwe ende dat van henne ontfangh en uijtgaeff, van weegen den onmondighe als meerderjarige kijnderen des voorschreven Mathijs ende Cathalijn voornoemt. Betaelt ter saecke van arbeijts loon tgeene Gijsbert Thomassen met timmeren aende huijsinge nu toebehorende de kijnderen Thijs Versantvoort. Andries de Roij cleermaecker. Goirt Goirts van Dinther man ende momboir van Anneken dochter Thijs Peeters Versantvort. Gerart Thomassen in huwelijk gehadt hebbende Cathalijn dochtere Peeter Dierck eerste weduwe wijlenMathijs Peeters Versantvoort. Petronella dochtere Thijs Peeter Versantvort. Cathalijn dochtere Mathijs Versantvort. Mathijs onmondige soone der voorschreven Matijs Versantvort. Goort Goorts van Dinther en den Bultcamp. Thijs Thijs Versantvort.
Datering: 1703
Pagina: 416-479
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636584&miview=ldt
1 Taxatie van de goederen Peeter Thijssen Versantvoort sonder wettige geboorte naer te laten, metter doot ontruijmpt ende achtergelaeten heeft op den tienden december 1702. Goort Goorts van Dinter een der erfgenamen.
Datering: 1703
Pagina: 1-2
Plaats: Sint-Oedenrode

AFSTAMMING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.169&minr=11637010&miview=ldt
64 Compareerde voor ons schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode onder genoempt Jan Kempts president Matijs Versantvoort ende Lambert der Kijnderen schepenen deser vrijhejt Sint Oedenrode, tuijgen ende verclaeren op den eedt inde ampte hare bediening gedaen als dat Goort Goortse van Dinter is getrouwt geweest met Anneke Matijs Versantvoort, waervan twee onmundige kinderen bij hem stervende sijn achtergelaten genaempt Cathalijn ende Anneke. De huijsvrouw van Goort Goortse van Dinter is kint geweest van Matijs Peeters Versantvoort, Matijs Peeters Versantvoort is kint geweest van Peeter Tijsse Versantvoort, Peeter Tijsse Versantvoort is een kint geweest van Matijs Versantvoort, Matijs Versantvoort is een kint geweest van Dirck Versantvoort, welcke voorschreven persoon ende henne kinderen sijn alde echte luijden geweest ende op sijne Catolijc gedoopt, geleeft ende gestorven. Gevende sij deponente redenen van hender welwetenheijt als dat sij het dickwils van henne ouders hebben horen seggensoo als voorschreve staet.
Datering: 1710
Pagina: 200
Plaats: Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com